رمضان ۱۴۳۰ (۱۳۸۸ شمسی)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۴۷۴رکن اول دینداری: معرفت دینی رکن اول دینداری: معرفت دینی
۳۴۷۵دو مسئله ی مهم در مورد معرفت الله دو مسئله ی مهم در مورد معرفت الله
۳۴۷۶رکن دوم دینداری: اخلاص رکن دوم دینداری: اخلاص
۳۴۷۷حقیقت و آثار اخلاص حقیقت و آثار اخلاص
۳۴۷۸رکن سوم دینداری: رعایت حق الناس رکن سوم دینداری: رعایت حق الناس
۳۴۷۹رکن سوم دینداری: رعایت حق الناس ۲ رکن سوم دینداری: رعایت حق الناس ۲
۳۴۸۰حقوق هفتگانه مؤمن بر مؤمن حقوق هفتگانه مؤمن بر مؤمن