رمضان (۱۳۸۰ شمسی)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۴۹۸جلسه اول بدعت - قسمت اول
۴۴۹۹جلسه اول بدعت - قسمت دوم
۴۵۰۰جلسه دوم ۱۳۸۰/۰۹/۱۷ سخنرانی شب ۲۳ رمضان