سخنرانی فاطمیه ۱۳۹۲

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۴۸۱جلسه اول ۱۳۹۲/۰۱/۲۴
۳۴۸۲جلسه دوم ۱۳۹۲/۰۲/۲۲