مهم‎ترين ويژيگي‎هاي جامعه مهدوي برپايي عدالت، رشد عقلاني و کمال اخلاقي است.

بيانات استاد سيد مجتبي نورمفيدي بمناسبت ميلاد حضرت ولي عصر(عج)

مهم‎ترين ويژيگي‎هاي جامعه مهدوي برپايي عدالت، رشد عقلاني و کمال اخلاقي است.

امام باقر ع می فرمايند : إذا قام قائمنا وضع يده على رؤس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أخلاقهم
وقتی که قائم خاندان ما ظهور مي‎کند دستی به سر بندگان خدا مي‎کشد و عقل آن‎ها را جمع مي‎کند و اخلاقشان را به کمال مي‎رساند. اين اشاره به يک مسئله بسيار مهم در دوران ظهور و جامعه مهدوی دارد. اينکه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداه وقتی ظهور مي‎کنند با ظالمان و مستکبران، آنهايی که حقوق مردم را پايمال کردند، آن‎هايی که نخوت و تکبر در اين دنيا به خرج دادند، مبارزه ‏مي‎کنند و به ياری مظلومان و محرومان و کسانی که حقوقشان پايمال شده، مي‎شتابند، يکی از برجسته ترين وجوه جامعه مهدوی است. امام زمان(ع) متصدی چنين مسئوليت مهمی هستند. اما يکی از ويژگي‎های مهم جامعه مهدوی که در دوران ظهورمشاهده مي‎شود رشد عقلانی و کمال اخلاقی است. اينکه امام باقر(ع) می فرمايد: حضرت دستی به سرعباد مي‏کشند و اخلاق‎ها کامل مي‏شوند و عقل ها به فعليت می رسد و جمع مي‎شود، يعنی به حد اعلی خودش مي‎رسد، مسلما منظور تصرف تکوينی نيست، اين‎طور نيست که حضرت واقعا با کشيدن دست تکوينا اخلاق جامعه را کامل کنند يا تکوينا با تصرف ولايی عقل مردم را رشد دهد. بلکه معنای روايت اين است که در دوران حکومت امام عصر(ع) شرايطی فراهم مي‎شود که اخلاق و عقل رشد مي‎کند. حاکم و حکومت با تمام توان برای رشد عقلانی و اخلاقي، رفاه، امنيت، آبادانی و کمال مردم آن جامعه تلاش مي‎کنند. اگر قرار باشد با تصرف تکوينی اين اتفاق بيفتد اين چه فضيلتی برای امام و مردم است؟ امام در يک شرايطی ظهور مي‎کنند که جامعه از اين دو جهت مشکل دارد هم از نظر عقلی و هم از نظر اخلاقي. هم از حيث حکمت نظری و هم از حيث حکمت عملي. مجهولات مکشوف ‏مي‎شوند، چه در دايره تشريع و چه در عالم تکوين، بسياری از مجهولات اين عالم معلوم مي‎شود، برای اينکه او خودش علم کل است، علم لدنی دارد، حقايق را بيان مي‎کند، خيلی از حقايق شريعت را بيان مي‎کند، اگر خاطرتان باشد در بحث اصول گفتيم که امام خمينی معتقد است که حکم انشايی يعنی حکمی که زمينه فعليت آن فراهم نشده و زمان ظهور فعليت پيدا مي‎کند يعنی احکام انشايی احکامی هستند که تا زمان ظهور حضرت ولی عصر(عج) در مرحله انشاء باقی مي‎ماند. طبيعتا در آن مقطع از زندگی بشر ديگر استعدادهای انسانی چه از حيث اخلاقی و نفسانی بايد به صورت جمعی بروز پيدا کند و الا افراد جداجدا، اولياء، مومنين و پرهيزگاران و معصومين و انبياء همه در اين دو جهت تلاش مي‎کنند. انسان ها منفردا در طول تاريخ چه برگزيده و چه غير برگزيده تلاش کردند اين استعدادها را به فعليت برسانند، رشد عقلانی داشتند به عالم هستي، معرفت دقيق و صحيح پيدا کردند، از نظر فضائل اخلاقی و حکمت عملی تمام قوای سرکش درونی خودشان را اعم از قوه غضبيه و شهويه در سيطره عقل و معرفت خودشان قرار دادند. اما آن روز ديگر مسئله کمال يک فرد يا افراد به تنهايی منظور نيست، جامعه و اجتماع بشری يعنی انسان‎ها به صورت جمعی به کمال عقلانی و رشد اخلاقی مي‎رسند و امام زمان(ع) يکی از مسئوليت‎ها و رسالت‎های مهمش به کمال رساندن جامعه اسلامی و مهدوی است، اين يکی از مهمترين مختصات جامعه مهدوی است. جامعه مهدوی جامعه‎ای است که در آن عمل به مناسک و پايبندی به احکام شريعت جريان دارد ولی اين پايبندی از درون کمالات اخلاقی و عقلانی سرچشمه مي‎گيرد. آن جامعه يک جامعه‎ای است که تمام افراد انسانی در آن با معيار عقل به معنای واقعی کلمه نه عقل ناقص بشری و عقل تجربی زندگی مي‎کنند. با هم تعامل دارند، با هم مناسبات دارند و همديگر را قضاوت مي‎کنند و ارزيابی دارند با معيار فضيلت‎های اخلاقی الهی با هم زندگی مي‎کنند و تعامل دارند اين جامعه مهدوی است،
ما چقدر با اين جامعه نزديکيم و چقدر به اين جامعه شناخت داريم، ما که مدعی انتظار هستيم و خودمان را منتظر مي‏دانيم تا چه اندازه‎ بر اين ميزان حرکت مي‎کنيم؟
بايد بگويم ما خيلی فاصله داريم از اين معيار مهم جامعه مهدوي، اين مايه تأسف است که در جامعه ما جامعه‎ای که نيمه شعبان جشن ولادت امام عصر(ع) را مي‎گيرد، جامعه‎ای که مدعی دل بستگی و سرسپردگی به حضرت ولی عصر(ع) است از کمالات اخلاقی دور باشد. اين که احساسات، اينکه توهمات و هيجانات حاکم بر ما شود، اين‎ها با جامعه مهدوی فاصله دارد.
ما طلاب، ما که در حوزه هستيم اگر مي‎خواهيم به مردم برای دل بستگی به آن جامعه آرمانی کمک کنيم و اين روحيه را تقويت کنيم راهش اين است که در کنار آن رسالت اصلی يعنی ايستادگی در برابر ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم که اين خودش بزرگترين فضيلت است به اين کمالات اخلاقی خودمان را پايبند کنيم. اين دلبستگی مردم را تقويت مي‎کند يعنی اگر کسی که مدعی سربازی امام زمان(ع) است سمبل کمالات اخلاقی باشد، سمبل صداقت و صدق و صفا باشد، سمبل مهر و مهربانی ديگران و خيرخواهی باشد. اين عملاً مردم را به سوی آرمان مهدويت سوق مي‎دهد. اين فقط به زبان و شعار نيست، واقعاً ما تا چه حد به مسئله صدق و راستی در مقابل دروغ و کذب پايبنديم، چقدر ما در اين موضوع اهتمام داريم که به هم دروغ نگوييم؟ اين خيلی عجيب است، واقعا آدم گاهی می بينيد که کسانی که علم سربازی امام زمان بر دوششان است (اين ها آزمون و امتحان است) و اين مدال بر سينه آن‎ها است و اين نشان بر پيشانی آن‎ها است که به عنوان سرباز امام عصر(ع) شناخته مي‎شوند با اين امور به شدت بيگانه هستند. اين چه انتظاری است که در آن دروغ و تهمت و ناسزا و اينها در صدر همه امور قرار دارد؟ واقعا به کجا مي‎رويم و چه می کنيم؟ ما ناخواسته تيشه به ريشه اعتقادات مردم مي‎زنيم، جامعه آرمانی جامعه‎ای است که در آن عدالت و رشد عقلی و کمال اخلاقی موج مي‏زند و اين‎ها نه اينکه تکوينا با يک نگاه و با يک دست کشيدن، يک دفعه و در يک لحظه و يک شبه محقق شود و جامعه زير و رو شود و همه انسان‎هايی که پر از آلودگی بودند انباشته از نقص جهل و آلوده به رذائل اخلاقی بودند يک دفعه انسان‎های خوبی شوند، نه، ارکان جامعه و خود امام زمان تمام تلاشش معطوف به اين امور است، برپايی عدالت، رشد عقلي، تکميل فضائل اخلاقی اينها مشخصه‎ها و ويژگيهای جامعه مهدوی است.
انتظار و آماده سازی زمينه برای ظهور حضرت به همين امور بستگی دارد. ما چطور مي‎توانيم با دروغ مردم را به امام زمان(ع) متوجه کنيم؟ ما چطور مي‎توانيم با اين رفتارها مردم را به امام زمان متوجه کنيم؟ لذا ما مسئوليتمان بسيار سنگين است و اميدوارم خداوند متعال به ما اين توفيق را بدهد که بتوانيم زمنيه‎های آن جامعه آرمانی را که چشم اميد همه مردم به آن است، فراهم کنيم.