مقدمات تفسیر ـ سال ۹۴-۹۳

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۲۱۸۱جلسه یکم ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ مروری بر مباحث گذشته
۳۷۲۶جلسه دوم ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ جلسه دوم - روش تفسیری اجتهادی
۳۷۲۷جلسه سوم ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ جلسه سوم - روش تفسیری اجتهادی
۳۷۳۱جلسه چهارم ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ روش تفسیر اجتهادی
۳۷۳۲جلسه پنجم ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ روش های تفسیر اجتهادی
۳۷۳۳جلسه ششم ۱۳۹۳/۱۰/۷ روش تفسیری علمی (اهمیت)
۳۷۳۴جلسه هفتم ۱۳۹۳/۱۰/۸ روش تفسیری علمی (تنقیح موضوع بحث)
۳۷۳۵جلسه هشتم ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ روش تفسیری علمی- ادوار
۳۷۳۶جلسه نهم ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ روش تفسیری علمی- ادله موافقین
۳۷۳۷جلسه دهم ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ روش تفسیری علمی- ادله موافقین
۳۷۳۸جلسه یازدهم ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ روش تفسیری علمی- ادله مخالفین
۳۷۳۹جلسه دوازدهم ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ روش‏های تفسیری
۳۷۴۰جلسه سیزدهم ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ روش تفسیری علمی- ادله مخالفین
۳۷۴۱جلسه چهاردهم ۱۳۹۳/۱۱/۵ روش تفسیری علمی- جمع بندی
۳۷۴۲جلسه پانزدهم ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ روش تفسیری باطنی و عرفانی
۳۷۴۳درس شانزدهم ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ روش تفسیری باطنی (رمزی و اشاری)
۳۷۴۴جلسه هفدهم ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ویژگی‏ها و ضوابط روش تفسیری باطنی (رمزی و اشاری)