مقدمات تفسير-سال ۹۲-۹۱

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۲۲۲۷جلسه اول ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ مقدمه
۲۲۲۸جلسه دوم ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ تنقیح محل نزاع
۲۲۲۹جلسه سوم ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ ادله تحریف
۲۲۳۰جلسه چهارم ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ ادله تحریف
۲۲۳۱جلسه پنجم ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ادله تحریف
۲۲۳۲جلسه ششم ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ ادله تحریف
۲۲۳۳جلسه هفتم ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ادله تحریف- روایات
۲۲۳۴جلسه هشتم ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ ادله تحریف- روایات
۲۲۳۵جلسه نهم ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ادله تحریف- روایات
۲۲۳۶جلسه دهم ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ ادله تحریف - روایات
۲۲۳۷جلسه یازدهم ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ ادله تحریف - روایات
۲۲۳۸جلسه دوازدهم ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ ادله تحریف - اعتبار
۲۲۳۹جلسه سیزدهم ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ادله عدم تحریف - کتاب (آیه اول)
۲۲۴۰جلسه چهاردهم ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ادله عدم تحریف - کتاب (آیه اول)
۲۲۴۱جلسه پانزدهم ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ ادله عدم تحریف - کتاب (آیه دوم)
۲۲۴۲جلسه شانزدهم ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ ادله عدم تحریف - کتاب (آیه دوم)
۲۲۴۳جلسه هفدهم ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ادله عدم تحریف - کتاب (آیه دوم)
۲۲۴۴جلسه هجدهم ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ ادله عدم تحریف - کتاب
۲۲۴۵جلسه نوزدهم ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ ادله عدم تحریف- روایات
۲۲۴۶جلسه بیستم ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ادله عدم تحریف- روایات (حدیث ثقلین)
۲۲۴۷جلسه بیست و یکم ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ادله عدم تحریف- روایات (حدیث ثقلین)
۲۲۴۸جلسه بیست و دوم ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ ادله عدم تحریف- روایات (روایات عرضه اخبار مرویه از ائمه (ع) به کتاب)
۲۲۴۹جلسه بیست و سوم ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ ادله عدم تحریف- روایات (طائفه سوم)
۲۲۵۰جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ادله عدم تحریف- روایات (روایات دال بر وجوب قرائت سوره کامله در نماز)
۲۲۵۱جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ ادله عدم تحریف- روایات (روایات دال بر استشهاد ائمه (ع) به قرآن)
۲۲۵۲جلسه بیست و ششم ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ادله عدم تحریف - دلیل عقلی
۲۲۵۳جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ ادله عدم تحریف - دلیل عقلی
۲۲۵۴جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ مروری بر مباحث گذشته از ابتدا تا کنون
۲۲۵۵جلسه بیست و نهم ۱۳۹۱/۰۱/۱۷ اهمیت بحث از روش‏های تفسیری
۲۲۵۶جلسه سی ام ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ انحاء روش‏های تفسیری
۲۲۵۷جلسه سی و یکم ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ آغاز تفسیر
۲۲۵۸جلسه سی و دوم ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ سیر اجمالی شکل‏گیری تفسیر
۲۲۵۹جلسه سی و سوم ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ سیر اجمالی شکل‏گیری تفسیر
۲۲۶۰جلسه سی و چهارم ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ سیر اجمالی شکل‏گیری تفسیر- مکتب مدینه، مکه، عراق.
۲۲۶۱جلسه سی و پنجم ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ انحاء روش‏های تفسیری- آفات روش تفسیری نقلی
۲۲۶۲جلسه سی و ششم ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ انحاء روش‏های تفسیری- آفت روش تفسیری عقلی
۲۲۶۳جلسه سی و هفتم ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ انحاء روش‏های تفسیری- روش تفسیری اهل بیت (ع)
۲۲۶۴جلسه سی و هشتم ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ انحاء روش‏های تفسیری- تفسیر اثری
۲۲۶۵جلسه سی و نهم ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ انحاء روش‏های تفسیری- بررسی ادله رجحان روش تفسیری روایی