مقدمات تفسير-سال ۹۰-۸۹

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۲۳۹۳جلسه اول ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ تنقیح موضوع بحث
۲۳۹۴جلسه دوم ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ گذری کوتاه بر تاریخ تدوین کتب علوم قرآن
۲۳۹۵جلسه سوم ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ وحیانی بودن الفاظ قرآن تاریخ
۲۳۹۶جلسه چهارم ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ وحیانی بودن الفاظ قرآن تاریخ
۲۳۹۷جلسه پنجم ۱۸/۰۸/۱۳۸۹ وحیانی بودن الفاظ قرآن
۲۳۹۸جلسه ششم ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ نبوی بودن الفاظ قرآن تاریخ
۲۳۹۹جلسه هفتم ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ بررسی ادله نبوی بودن الفاظ قرآن
۲۴۰۰جلسه هشتم ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ بررسی ادله نبوی بودن الفاظ قرآن
۲۴۰۱جلسه نهم ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ نزول تدریجی قرآن
۲۴۰۲جلسه دهم ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ عوامل تدریج در نزول
۲۴۰۳جلسه یازدهم ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ مشکلات نقل شأن نزول
۲۴۰۴جلسه دوازدهم ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ مسائل مربوط به شأن نزول
۲۴۰۵جلسه سیزدهم ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ مکی و مدنی بودن سور
۲۴۰۶جلسه چهاردهم ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ نسبت اسباب النزول با تناسب آیات
۲۴۰۷جلسه پانزدهم ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ ترتیب آیات
۲۴۰۸جلسه شانزدهم ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ ترتیب سُوَر
۲۴۰۹جلسه هفدهم ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ ادوار تدوین قرآن
۲۴۱۰جلسه هجدهم ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ یکسان سازی قرآن
۲۴۱۱جلسه نوزدهم ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ عوامل اختلاف قراءات
۲۴۱۲جلسه بيستم ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ قرّاء سبعه
۲۴۱۳جلسه بيست و يكم ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ حدیث احرف سبعه
۲۴۱۴جلسه بيست و دوم ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ حدیث احرف سبعه
۲۴۱۵جلسه بيست و سوم ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ ریشه قراءات سبع
۲۴۱۶جلسه بيست و چهارم ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ موضع علماء امامیه در رابطه با قراءات سبع
۲۴۱۷جلسه بيست و پنجم ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ معنای لغوی و اصطلاحی تفسیر
۲۴۱۸جلسه بيست و ششم ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ معنای لغوی و اصطلاحی تأویل
۲۴۱۹جلسه بيست و هفتم ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ بررسی قول به عدم تفسیر قرآن رأساً
۲۴۲۰جلسه بيست و هشتم ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ بررسی قول به عدم امکان تفسیر معظم آیات قرآن
۲۴۲۱جلسه بيست و نهم ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ ادله قائلین به عدم جواز تفسیر برای غیر معصومین(ع)
۲۴۲۲جلسه سي ام ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ ادله قائلین به عدم جواز تفسیر برای غیر معصومین(ع)
۲۴۲۳جلسه سي و يكم ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ ادله قرینه بودن روایات برای تبیین آیات قرآن