دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۳
شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۲۱۵۴جلسه اول ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ اهمیت، مواضع بحث از قاعده، تنقیح موضوع، منابع
۲۱۵۵جلسه دوم ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ اشکال به بعضی از بزرگان، احتمالات به حسب مقام ثبوت
۲۱۵۶جلسه سوم ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ نگاهی اجمالی به اخبار من بلغ
۲۱۵۷جلسه چهارم ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بحث پیرامون اعتبار اخبار من بلغ
۲۱۵۸جلسه پنجم ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ بررسی سازگاری تعبیرتسامح در ادله سنن با احتمالات ۵گانه
۲۱۵۹جلسه ششم ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ثمره احتمال جعل حجیت و احتمال ثبوت استحباب به عنوان ثانوی
۲۱۶۰جلسه هفتم ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ تفصیل درثمرات قول به جعل حجیت
۲۱۶۱جلسه هشتم ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ مدارک و ادله قاعده تسامح در ادله سنن
۲۱۶۲جلسه نهم ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ ادله- اخبارمن بلغ- دو دیدگاه
۲۱۶۳جلسه دهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ بررسی قول اول(نظر شیخ انصاری- ارشاد به حکم عقل)
۲۱۶۴جلسه یازدهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ ادله- اخبارمن بلغ(نظر شیخ انصاری« ارشاد به حکم عقل» و بررسی آن)
۲۱۶۵جلسه دوازدهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ (ادله-اخبارمن بلغ) نظر شیخ انصاری«ارشاد به حکم عقل» وبررسی آن
۲۱۶۶جلسه سیزدهم ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ ادله- اخبار من بلغ(نظریه دوم و سوم و چهارم و بررسی آن‌ها)
۲۱۶۷جلسه چهاردهم ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ادله - اخبار من بلغ (بررسی نظریه چهارم)
۲۱۶۸جلسه پانزدهم ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ادله- اخبار من بلغ( نظریه پنجم و بررسی آن)
۲۱۶۹جلسه شانزدهم ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ ادله- اخبارمن بلغ( نظریه پنجم و بررسی آن)
۲۱۷۰جلسه هفدهم ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ ادله- اخبار من بلغ(نظریه ششم و بررسی آن)
۲۱۷۱جلسه هجدهم ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ ادله- اخبار من بلغ (نظریه ششم و بررسی آن)
۲۱۷۲جلسه نوزدهم ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ ادله- اخبار من بلغ( ادله نظریه ششم، نظریه هفتم و بررسی آن)
۲۱۷۳جلسه بیستم ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ ادله- اخبار من بلغ(نظریه هفتم و بررسی آن)
۲۱۷۴جلسه بیست و یکم ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ قلمرو قاعده
۲۱۷۵جلسه بیست و دوم ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ قلمرو قاعده- جهت ثانیه:بررسی شمول اخبار نسبت به خبر ضعیف دال بر وجوب
۲۱۷۶جلسه بیست و سوم ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ قلمرو قاعده- جهت ثالثه: شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دال بر حرمت
۲۱۷۷جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ قلمرو قاعد- جهتة الرابعة: شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دال بر کراهت
۲۱۷۸جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ قلمرو قاعده- جهت پنجم: شمول اخبار من بلغ نسبت به فضایل و مناقب و مصائب
۲۱۷۹جلسه بیست و ششم ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ قلمرو قاعده- جهت پنجم: شمول اخبار من بلغ نسبت به فضایل و مناقب و مصائب
۲۱۸۰جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ قلمرو قاعده- جهت ششم: شمول اخبار من بلغ نسبت به فتوای فقیه