سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ - ۰۳:۵۸
شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۲۱۱۴جلسه اول ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ اهمیت- نسبت قاعده با قاعده من ملک
۲۱۱۵جلسه دوم ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ معنای لغوی و اصطلاحی – ویژگی‌ها
۲۱۱۶جلسه سوم ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ مفردات- مدارک و مستندات قاعده
۲۱۱۷جلسه چهارم ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ مدارک و مستندات قاعده
۲۱۱۸جلسه پنجم ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
۲۱۱۹جلسه ششم ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مفاد و قلمرو قاعده
۲۱۲۰جلسه هفتم ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ ارکان اقرار و شرایط آن‌ها
۲۱۲۱جلسه هشتم ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ارکان اقرار و شرایط آن‌ها
۲۱۲۲جلسه نهم ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ اقسام اقرار
۲۱۲۳جلسه دهم ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ تقسیم چهارم – تنبیهات: تنبیه اول- انکار بعد از اقرار
۲۱۲۴جلسه یازدهم ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ تقسیم چهارم- تنبیهات:فرعی درتنبیه اول- تنبیه دوم
۲۱۲۵جلسه دوازدهم ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ تنبیهات: تنبیه سوم و تنبیه چهارم
۲۱۲۶جلسه سیزدهم ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ فروع قاعده اقرار(فرع اول و فرع دوم)
۲۱۲۷جلسه چهاردم ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ فروع مورد اختلاف قاعده اقرار(فرع دوم)
۲۱۲۸جلسه پانزدهم ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ فرع دوم مورد اختلاف«بررسی دلیل اول و دلیل دوم»- اکراه بر اقرار
۲۱۲۹جلسه شانزدهم ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ اکراه بر اقرار – بررسی ادله
۲۱۳۰جلسه هفدهم ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ اکراه بر اقرار- صور جائزه- اصل اولی(عدم جواز)