رجال و درایه سال ۹۳-۹۲

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۲۶۷جلسه یکم ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ مروری بر مباحث گذشته
۴۲۶۸جلسه دوم ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ طرق تحمل روایت- سماع
۴۲۶۹جلسه سوم ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ طرق تحمل روایت (قرائت، اجازه)
۴۲۷۰جلسه چهارم ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ طرق تحمل روایت (مناوله، اعلام و کتابت)
۴۲۷۲جلسه پنجم ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ طرق تحمل روایت (وصیت، وجاده)
۴۲۷۳جلسه ششم ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ طرق تحمل روایت (وجاده)
۴۲۷۴جلسه هفتم ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ طرق تحمل روایت (وجاده)
۴۲۷۵جلسه هشتم ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ فواید اجازه و آثار مترتب بر آن
۴۲۷۷جلسه نهم ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ طریق اول: اصل
۴۲۷۸جلسه دهم ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ نسخه- رساله- مسائل- نوادر
۴۲۷۹جلسه یازدهم ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ ۱- محمد بن سنان
۴۲۸۰جلسه دوازدهم ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ ۱- محمد بن سنان
۴۲۸۱جلسه سیزدهم ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ ۱- محمد بن سنان
۴۲۸۲جلسه چهاردهم ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ۱- محمد بن سنان
۴۲۸۳جلسه پانزدهم ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ ۱- محمد بن سنان
۴۲۸۴جلسه شانزدهم ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ ۱- محمد بن سنان
۴۲۸۵جلسه هفدهم ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۱- محمد بن سنان ۲- علی بن ابی حمزه بطائنی
۴۲۸۶جلسه هجدهم ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۲- علی بن ابی حمزه بطائنی
۴۲۸۷جلسه نوزدهم ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ۲- علی بن ابی حمزه بطائنی
۴۲۸۸جلسه بیستم ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۲ - علی بن ابی حمزه بطائنی
۴۲۸۹جلسه بیست و یکم ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ ۳- سهل بن زیاد آدمی
۴۲۹۰جلسه بیست و دوم ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ ۳- سهل بن زیاد آدمی
۴۲۹۱جلسه بیست و سوم ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ ۴- معلی بن خُنیس
۴۲۹۲جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۴- معلی بن خُنیس
۴۲۹۳جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ ۵- عمر بن حنظله
۴۲۹۶جلسه بیست و ششم ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۵- عمر بن حنظله
۴۲۹۷جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ ۶- داوود بن کثیر رقّی
۴۲۹۸جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۷- مفضّل بن عمر
۴۲۹۹جلسه بیست و نهم ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۷- مفضّل بن عمر