خیارات(از ابتدا)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
3011جلسه اول(ضبط نشده)
3012جلسه دوم
3013جلسه سوم
3014جلسه چهارم(ضبط نشده)
3015جلسه پنجم
3016جلسه ششم
3017جلسه هفتم
3018جلسه هشتم
3019جلسه نهم
3020جلسه دهم
3021جلسه يازدهم
3022جلسه دوازدهم
3023جلسه سيزدهم
3024جلسه چهاردهم
3025جلسه پانزدهم
3026جلسه شانزدهم
3027جلسه هفدهم
3028جلسه هجدهم
3029جلسه نوزدهم
3030جلسه بيستم
3031جلسه بيست و يكم
3032جلسه بيست و دوم
3033جلسه بيست و چهارم
3034جلسه بيست و پنجم
3035جلسه بيست و ششم
3036جلسه بيست و هفتم
3037جلسه بيست و هشتم
3038جلسه بيست و نهم
3039جلسه سي
3040جلسه سي و يكم
3041جلسه سي و دوم
3042جلسه سي و سوم
3043جلسه سي و چهارم
3044جلسه سي و پنجم
3045جلسه سي و ششم
3046جلسه سي و هفتم
3047جلسه سي و هشتم
3048جلسه سي و نهم
3049جلسه چهل
3050جلسه چهل و يكم
3051جلسه چهل و دوم
3052جلسه چهل و سوم
3053جلسه چهل و چهارم
3054جلسه چهل و پنجم
3055جلسه چهل و ششم
3056جلسه چهل و هفتم
3057جلسه چهل و هشتم
3058جلسه چهل و نهم
3059جلسه پنجاه
3060جلسه پنجاه و يكم
3061جلسه پنجاه و دوم
3062جلسه پنجاه و سوم
3063جلسه پنجاه و چهارم
3064جلسه پنجاه و ششم
3065جلسه پنجاه و هفتم
3066جلسه پنجاه و هشتم
3067جلسه پنجاه و نهم
3101جلسه شصت
3102جلسه شصت و يكم
3103جلسه شصت و دوم
3104جلسه شصت و سوم
3105جلسه شصت و چهارم
3106جلسه شصت و پنجم
3107جلسه شصت و ششم
3109جلسه شصت و هفتم
3110جلسه شصت و هشتم
3111جلسه شصت و نهم
3112جلسه هفتاد
3113جلسه هفتاد و يكم
3114جلسه هفتاد و دوم
3115جلسه هفتاد و سوم
3116جلسه هفتاد و چهارم
3117جلسه هفتاد و پنجم
3118جلسه هفتاد و ششم
3119جلسه هفتاد و هفتم
3120جلسه هفتاد و هشتم
3121جلسه هفتاد و نهم
3122جلسه هشتاد
3123جلسه هشتاد و يكم
3124جلسه هشتاد و دوم
3125جلسه هشتاد و سوم
3126جلسه هشتاد و چهارم
3127جلسه هشتاد و پنجم
3128جلسه هشتاد و ششم
3129جلسه هشتاد و هفتم
3130جلسه هشتاد و هشتم
3131جلسه هشتاد و نهم
3132جلسه نود
3133جلسه نود و يكم
3134جلسه نود و دوم
3135جلسه نود و سوم
3136جلسه نود و چهارم
3137جلسه نود و پنجم
3138جلسه نود و ششم
3139جلسه نود و هفتم
3140جلسه نود و هشتم
3141جلسه نود و نهم
3142جلسه صد
3143جلسه صد و يكم
3144جلسه صد و دوم
3145جلسه صد و سوم
3146جلسه صد و چهارم
3147جلسه صد و پنجم
3148جلسه صد و ششم
3149جلسه صد و هفتم
3150جلسه صد و هشتم
3151جلسه صد و نهم
3152جلسه صد و دهم
3153جلسه صد و یازدهم