خیارات(از ابتدا)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۰۱۱جلسه اول(ضبط نشده)
۳۰۱۲جلسه دوم
۳۰۱۳جلسه سوم
۳۰۱۴جلسه چهارم(ضبط نشده)
۳۰۱۵جلسه پنجم
۳۰۱۶جلسه ششم
۳۰۱۷جلسه هفتم
۳۰۱۸جلسه هشتم
۳۰۱۹جلسه نهم
۳۰۲۰جلسه دهم
۳۰۲۱جلسه يازدهم
۳۰۲۲جلسه دوازدهم
۳۰۲۳جلسه سيزدهم
۳۰۲۴جلسه چهاردهم
۳۰۲۵جلسه پانزدهم
۳۰۲۶جلسه شانزدهم
۳۰۲۷جلسه هفدهم
۳۰۲۸جلسه هجدهم
۳۰۲۹جلسه نوزدهم
۳۰۳۰جلسه بيستم
۳۰۳۱جلسه بيست و يكم
۳۰۳۲جلسه بيست و دوم
۳۰۳۳جلسه بيست و چهارم
۳۰۳۴جلسه بيست و پنجم
۳۰۳۵جلسه بيست و ششم
۳۰۳۶جلسه بيست و هفتم
۳۰۳۷جلسه بيست و هشتم
۳۰۳۸جلسه بيست و نهم
۳۰۳۹جلسه سي
۳۰۴۰جلسه سي و يكم
۳۰۴۱جلسه سي و دوم
۳۰۴۲جلسه سي و سوم
۳۰۴۳جلسه سي و چهارم
۳۰۴۴جلسه سي و پنجم
۳۰۴۵جلسه سي و ششم
۳۰۴۶جلسه سي و هفتم
۳۰۴۷جلسه سي و هشتم
۳۰۴۸جلسه سي و نهم
۳۰۴۹جلسه چهل
۳۰۵۰جلسه چهل و يكم
۳۰۵۱جلسه چهل و دوم
۳۰۵۲جلسه چهل و سوم
۳۰۵۳جلسه چهل و چهارم
۳۰۵۴جلسه چهل و پنجم
۳۰۵۵جلسه چهل و ششم
۳۰۵۶جلسه چهل و هفتم
۳۰۵۷جلسه چهل و هشتم
۳۰۵۸جلسه چهل و نهم
۳۰۵۹جلسه پنجاه
۳۰۶۰جلسه پنجاه و يكم
۳۰۶۱جلسه پنجاه و دوم
۳۰۶۲جلسه پنجاه و سوم
۳۰۶۳جلسه پنجاه و چهارم
۳۰۶۴جلسه پنجاه و ششم
۳۰۶۵جلسه پنجاه و هفتم
۳۰۶۶جلسه پنجاه و هشتم
۳۰۶۷جلسه پنجاه و نهم
۳۱۰۱جلسه شصت
۳۱۰۲جلسه شصت و يكم
۳۱۰۳جلسه شصت و دوم
۳۱۰۴جلسه شصت و سوم
۳۱۰۵جلسه شصت و چهارم
۳۱۰۶جلسه شصت و پنجم
۳۱۰۷جلسه شصت و ششم
۳۱۰۹جلسه شصت و هفتم
۳۱۱۰جلسه شصت و هشتم
۳۱۱۱جلسه شصت و نهم
۳۱۱۲جلسه هفتاد
۳۱۱۳جلسه هفتاد و يكم
۳۱۱۴جلسه هفتاد و دوم
۳۱۱۵جلسه هفتاد و سوم
۳۱۱۶جلسه هفتاد و چهارم
۳۱۱۷جلسه هفتاد و پنجم
۳۱۱۸جلسه هفتاد و ششم
۳۱۱۹جلسه هفتاد و هفتم
۳۱۲۰جلسه هفتاد و هشتم
۳۱۲۱جلسه هفتاد و نهم
۳۱۲۲جلسه هشتاد
۳۱۲۳جلسه هشتاد و يكم
۳۱۲۴جلسه هشتاد و دوم
۳۱۲۵جلسه هشتاد و سوم
۳۱۲۶جلسه هشتاد و چهارم
۳۱۲۷جلسه هشتاد و پنجم
۳۱۲۸جلسه هشتاد و ششم
۳۱۲۹جلسه هشتاد و هفتم
۳۱۳۰جلسه هشتاد و هشتم
۳۱۳۱جلسه هشتاد و نهم
۳۱۳۲جلسه نود
۳۱۳۳جلسه نود و يكم
۳۱۳۴جلسه نود و دوم
۳۱۳۵جلسه نود و سوم
۳۱۳۶جلسه نود و چهارم
۳۱۳۷جلسه نود و پنجم
۳۱۳۸جلسه نود و ششم
۳۱۳۹جلسه نود و هفتم
۳۱۴۰جلسه نود و هشتم
۳۱۴۱جلسه نود و نهم
۳۱۴۲جلسه صد
۳۱۴۳جلسه صد و يكم
۳۱۴۴جلسه صد و دوم
۳۱۴۵جلسه صد و سوم
۳۱۴۶جلسه صد و چهارم
۳۱۴۷جلسه صد و پنجم
۳۱۴۸جلسه صد و ششم
۳۱۴۹جلسه صد و هفتم
۳۱۵۰جلسه صد و هشتم
۳۱۵۱جلسه صد و نهم
۳۱۵۲جلسه صد و دهم
۳۱۵۳جلسه صد و یازدهم