خارج فقه 97-98(سال نهم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
133جلسه اول 04/07/1397 تذکر اخلاقی(اطاعت و عبادت خدا با علم)
134جلسه دوم 07/07/1397 معنای نکاح- الف) معنای لغوی
135جلسه سوم 08/07/1397 معنای نکاح- نتیجه در معنای لغوی- ب) معنای شرعی
136جلسه چهارم 09/07/1397 معنای نکاح ب) معنای شرعی- قرائن و شواهد
137جلسه پنجم 10/07/1397 معنای نکاح- جمع بندی- امر دوم: استحباب نکاح
138جلسه ششم 11/07/1397 موضوع جزئی: امر دوم: استحباب نکاح- ادله (دلیل اول و دوم)
139جلسه هفتم 14/07/1397 مقدمات- امر دوم: استحباب نکاح- ادله (دلیل سوم و چهارم)- امر سوم: متعلق استحباب
140جلسه هشتم 15/07/1397 مقدمات- امر چهارم: متعلق استحباب
141جلسه نهم 16/07/1397 مقدمات- امر چهارم: متعلق استحباب- کلام صاحب جواهر و بررسی آن
142جلسه دهم 17/07/1397 مقدمات- امر پنجم: بررسی اشتراط استحباب نکاح به اشتیاق به آن
143جلسه یازدهم 18/07/1397 مقدمات- امر پنجم: بررسی اشتراط استحباب نکاح به اشتیاق به آن
144جلسه دوازدهم 21/07/1397 مقدمات- امر ششم: بررسی تقیید استحباب نکاح به واحده- دلیل اول بر عدم تقیید
145جلسه سیزدهم 22/07/1397 مقدمات- امر ششم: بررسی تقیید استحباب نکاح به واحده- دلیل اول بر عدم تقیید- دلیل دوم و سوم
146جلسه چهاردهم 23/07/1397 مقدمات- امر ششم: بررسی تقیید استحباب نکاح به واحده- دلیل بر عدم تقیید
147جلسه پانزدهم 24/07/1397 مقدمات- امر ششم: بررسی تقیید استحباب نکاح به واحده- حق در مسئله
148جلسه شانزدهم 28/07/1397 مقدمات- امر هفتم: اتصاف نکاح به احکام خمسه
149جلسه هفدهم 29/07/1397 مقدمات- امر هفتم: اتصاف نکاح به احکام خمسه ـ قسم اول (بررسی مثال ششم)،قسم دوم (بررسی سه مثال)
150جلسه هجدهم 30/07/1397 مقدمات- امر هفتم: اتصاف نکاح به احکام خمسه ـ قسم سوم و چهارم و پنجم ـ تقسیم نکاح به اعتبار منکوحه
151جلسه نوزدهم 20/08/1397 مسأله 1- من ینبغی اختیاره للزواج و من لا ینبغی
152جلسه بیستم 21/08/1397 مسأله 2- صفات پسندیده و ناپسند در زوجة
153جلسه بیست و یکم 22/08/1397 مسأله 3-4-5-6-7-8
154جلسه بیست و دوم 23/08/1397 مسأله 8- مستحبات و مکروهات مواقعه
155جلسه بیست و سوم 26/08/1397 مسأله 9- استحباب تعجیل در تزویج دختر، مسأله 10- استحباب سعی در تزویج دو نفر
156جلسه بیست و چهارم 27/08/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- اقوال
157جلسه بیست و پنجم 28/08/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- استدلال مجوزین به آیات. آیه اول و بررسی آن
158جلسه بیست و ششم 29/08/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- استدلال مجوزین به آیات. آیه دوم- پنج اشکال
159جلسه بیست و هفتم 30/08/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- استدلال مجوزین به آیات. آیه دوم- پاسخ اشکالات به آیه دوم- آیه سوم و بررسی آن
160جلسه بیست و هشتم 05/09/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- استدلال مانعین به آیات- آیه اول و دوم و بررسی آنها
161جلسه بیست و نهم 06/09/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- بررسی روایات- طائفه اول: روایات مجوّزه
162جلسه سی ام 07/09/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- بررسی روایات- طائفه اول: روایات مجوّزه- طائفه دوم: روایات مانعه
163جلسه سی و یکم 10/09/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- بررسی روایات- طائفه دوم: روایات مانعه
165جلسه سی و دوم 11/09/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- بررسی روایات- طائفه دوم: روایات مانعه
166جلسه سی و سوم 12/09/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- جمع بین روایات مجوزه و مانعه- طریق اول و دوم و سوم و بررسی آنها
167جلسه سی و چهارم 13/09/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- جمع بین روایات مجوزه و مانعه- طریق چهارم- کلام صاحب جواهر و بررسی اشکال او
168جلسه سی و پنجم 14/07/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- جمع بین روایات مجوزه و مانعه- طریق چهارم-بررسی کلام محقق خویی
169جلسه سی و ششم 17/09/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- کلام شهید ثانی- حق در مقام
170جلسه سی و هفتم 18/09/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- حق در مقام
171جلسه سی و هشتم 19/09/1397 مسأله 11- وطی زوجة دبراً- حق در مقام- فروع مسئله 11
172جلسه سی و نهم 21/09/1397 مسأله 12- توضیح مسأله- فرع اول: عدم جواز وطی قبل از 9 سالگی
173جلسه چهلم 24/09/1397 مسأله 12- فرع اول: عدم جواز وطی قبل از 9 سالگی- ادله(دلیل اول و دوم)
284جلسه چهل و یکم 25/09/1397 مسأله 12- فرع اول: عدم جواز وطی قبل از 9 سالگی- ادله(دلیل سوم)
285جلسه چهل و دوم 26/09/1397 مسأله 12- فرع دوم: جواز سائر استمتاعات قبل از 9 سالگی- ادله و بررسی آن
286جلسه چهل و سوم 28/07/1397 مسأله 12- فرع سوم: وطی قبل از 9 سالگی و عدم افضاء
287جلسه چهل و چهارم 01/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم: افضاء زوجه قبل از 9 سالگی- جهت اول: معنای افضاء
288جلسه چهل و پنجم 02/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت اول: معنای افضاء- حق در معنای افضاء- بررسی سایر اقوال
289جلسه چهل و ششم 03/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت اول: معنای افضاء- بررسی کلام صاحب جواهر و محقق خویی
290جلسه چهل و هفتم 04/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت دوم: حرمة ابدی وطی با زوجه صغیره در صورت افضاء
291جلسه چهل و هشتم 08/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت دوم: حرمة ابدی وطی- بررسی امکان تقیید مرسله با اجماع- اشکال صاحب جواهر، اشکال محقق حکیم
292جلسه چهل و نهم 09/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت دوم: حرمة ابدی وطی- حق در مسئله
293جلسه پنجاهم 10/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت سوم: بررسی بقاء زوجیت بعد از افضاء- ادله زوال زوجیت و بررسی آن
294جلسه پنجاه و یکم 12/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت سوم: بررسی بقاء زوجیت بعد از افضاء- ادله بقاء زوجیت- حق در مسئله
295جلسه پنجاه و دوم 12/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت چهارم: بررسی وجوب نفقة
296جلسه پنجاه و سوم 16/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت چهارم: بررسی وجوب نفقة( بررسی قول دوم و سوم- حق در مسئله)
297جلسه پنجاه و چهارم 16/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت چهارم: نتیجه- جهت پنجم: وجوب دیه و مقدار آن(مقام اول: اصل وجوب دیه)
298جلسه پنجاه و پنجم 17/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام اول: وجوب دیة- ادله قول مشهور(دلیل دوم و سوم)
299جلسه پنجاه و ششم 18/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام اول: وجوب دیة- ادله قول مشهور(دلیل چهارم)-دلیل قول دوم
300جلسه پنجاه و هفتم 19/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام اول: وجوب دیة- ادامه دلیل قول دوم(تفصیل)- پاسخ به توجیه مشهور برای روایت حمران و برید
301جلسه پنجاه و هشتم 22/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام اول: وجوب دیة- ادامه دلیل قول دوم(تفصیل)- پاسخ به توجیه چهارم مشهور برای روایت حمران و برید- مقام دوم: مقدار دیة
302جلسه پنجاه و نهم 23/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام دوم: مقدار دیة- قول اول(مشهور):دیة کاملة- ادله مشهور و بررسی آن
303جلسه شصتم 24/10/1397 مسأله 12- فرع چهارم- جهت پنجم: مقام دوم: مقدار دیة- قول دوم: ارش- حق در مقام
304جلسه شصت و یکم 25/10/1397 مسأله 12- فرع پنجم- افضاء زن پس از 9 سالگی
305جلسه شصت و دوم 26/10/1397 مسأله 12- فرع پنجم: افضاء زن پس از 9 سالگی- بررسی ثبوت دیه بر طبق مبنای مختار
306جلسه شصت و سوم 06/11/1397 مسأله 12- فرع پنجم: افضاء زن پس از 9 سالگی- حکم سوم: بررسی ثبوت نفقه
307جلسه شصت و چهارم 07/11/1397 مسأله 12- فرع پنجم: افضاء زن پس از 9 سالگی- بررسی ثبوت نفقه
308جلسه شصت و پنجم 08/11/1397 مسأله 12- فرع پنجم: افضاء زن پس از 9 سالگی- بررسی ثبوت نفقه- حق در مقام
309جلسه شصت و ششم 09/11/1397 مسأله 13-جهات شش گانه در مسئله- جهت اول: ادله عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه
310جلسه شصت و هفتم 10/11/1397 مسأله 13-جهات شش گانه در مسئله- جهت اول: عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه
311جلسه شصت و هشتم 13/11/1397 مسأله 13-جهات شش گانه در مسئله- جهت اول: عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه
312جلسه شصت و نهم 14/11/1397 مسأله 13-جهات شش گانه در مسئله- جهت اول: عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه دو مؤید دیگر بر عدم جواز- استثناء در حکم عدم جواز و وجه آن
313جلسه هفتادم 15/11/1397 مسأله 13-جهات شش گانه در مسئله- جهت دوم: شمول حکم نسبت به منقطعه
314جلسه هفتاد و یکم 16/11/1397 مسأله 13-جهات شش گانه در مسئله- جهت دوم: ادله شمول حکم نسبت به منقطعه و بررسی آن
315جلسه هفتاد و دوم 17/11/1397 مسأله 13-جهات شش گانه - جهت دوم: ادله اختصاص حکم به دائمه و بررسی آن
316جلسه هفتاد و سوم 27/11/1397 مسأله 13-جهات شش گانه - جهت سوم: بررسی اختصاص حکم به صورت عدم عذر
317جلسه هفتاد و چهارم 28/11/1397 مسأله 13-جهات شش گانه - جهت چهارم: بررسی شمول حکم نسبت به مسافر- ادله قول به اختصاص و بررسی آن
318جلسه هفتاد و پنجم 29/11/1397 مسأله 13-جهات شش گانه - جهت چهارم: بررسی شمول حکم نسبت به مسافر- ادله قول به تعمیم-نتیجه کلی
319جلسه هفتاد و ششم 30/11/1397 مسأله 13-جهات شش گانه - جهت چهارم: بررسی شمول حکم نسبت به مسافر- کلام صاحب جواهر و بررسی آن استثناء سفر واجب و اشکال محقق خویی- جهت پنجم
320جلسه هفتاد و هفتم 01/12/1397 مسأله 13-جهات شش گانه - جهت پنجم: بررسی شمول حکم نسبت به غیر شابة- تنقیح موضوع- بررسی ادله اقوال
321جلسه هفتاد و هشتم 05/12/1397 مسأله 13-جهات شش گانه - جهت ششم: بررسی کفایت و عدم کفایت وطی در دبر- جهت هفتم: بررسی اعتبار انزال
322جلسه هفتاد و نهم 06/12/1397 مسأله 13-جهات شش گانه - جهت هفتم: بررسی اعتبار انزال(حق در مقام)- جهت هشتم: عدم اعتبار مطالبه زوجه در حکم
323جلسه هشتادم 08/12/1397 مسأله 14– عزل- تنقیح محل نزاع - دو مقام در بحث
324جلسه هشتاد و یکم 11/12/1397 مسأله 14– عزل- ادله جواز عزل از زوجه موقته
325جلسه هشتاد و دوم 12/12/1397 مسأله 14– عزل- تنقیح محل نزاع - دو مقام در بحث
326جلسه هشتاد و سوم 13/12/1397 مسأله 14– عزل- مقام اول: بررسی جواز عزل- ادله حرمت(دلیل سوم: روایات)
327جلسه هشتاد و چهارم 14/12/1397 مسأله 14– عزل- مقام اول: بررسی جواز عزل- ادله حرمت(دلیل سوم روایات)
328جلسه هشتاد و پنجم 15/12/1397 مسأله 14– عزل- مقام اول: بررسی جواز عزل- ادله حرمت(دلیل سوم: روایات)-بررسی دلیل پنجم
329جلسه هشتاد و ششم 18/12/1397 مسأله 14– عزل- مقام اول: بررسی جواز عزل- ادله حرمت- دلیل ششم- ادله جواز
330جلسه هشتاد و هفتم 20/12/1397 مسأله 14– عزل- مقام اول: بررسی جواز عزل- ادله جواز- ادامه دلیل جواز
331جلسه هشتاد و هشتم 21/12/1397 مسأله 14– عزل- مقام اول: بررسی جواز عزل- عزل المرأة- مقام دوم: بررسی وجوب دیه- اقوال
332جلسه هشتاد و نهم 22/12/1397 مسأله 14– عزل- مقام دوم: بررسی وجوب دیه- دلیل وجوب دیه و بررسی آن
333جلسه نودم 17/01/1398 مسأله 14– تکلمه: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- کیفیت انعقاد نطفه
334جلسه نود و یکم 18/01/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- الف) راههایی که موجب عقم نمی‎شوند- دسته اول: قبل از انعقاد نطفه- راه اول تا پنجم
335جلسه نود و دوم 19/01/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- الف) راههایی که موجب عقم نمی‎شوند دسته دوم: بعد از انعقاد نطفه
336جلسه نود و سوم 21/01/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- الف) راههایی که موجب عقم نمی‎ شوند دسته دوم: بعد از انعقاد نطفه (راه اول)
337جلسه نود و چهارم 24/01/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- الف) راههایی که موجب عقم نمی‎شوند دسته دوم: بعد از انعقاد نطفه (راه دوم)
338جلسه نود و پنجم 25/01/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- الف) راههایی که موجب عقم نمی‎شوند دسته دوم: بعد از انعقاد نطفه (راه دوم)- بررسی حکم فقهی راه دوم از جهات مختلف
339جلسه نود و هفتم 27/01/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- الف) راههایی که موجب عقم نمی‎شوند دسته دوم: بعد از انعقاد نطفه (راه دوم)- بررسی حکم فقهی راه دوم از جهات مختلف
340جلسه نود و هشتم 28/01/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- الف) راههایی که موجب عقم نمی‎شوند دسته دوم: بعد از انعقاد نطفه (راه دوم)- بررسی حکم فقهی راه دوم از جهات مختلف
341جلسه نود و نهم 31/01/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- ب) راههایی که موجب عقم می‎شوند- تنقیح موضوع بحث(پیش فرضها)
342جلسه صدم 02/02/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- ب) راههایی که موجب عقم می‎شوند- اقوال در معنای ضرر و تفاوت آنها
343جلسه صد و یکم 03/02/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- ب) راههایی که موجب عقم می‎شوند- بررسی ادله حرمت- نتیجه بحث در دلیل اول- دلیل دوم
344جلسه صد و دوم 04/02/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- ب) راههایی که موجب عقم می‎شوند-بررسی ادله حرمت- بررسی دلیل دوم
345جلسه صد و سوم 07/02/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- ب) راههایی که موجب عقم می‎شوند- بررسی ادله حرمت- دلیل سوم
346جلسه صد و چهارم 08/02/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- ب) راههایی که موجب عقم می‎شوند- بررسی ادله حرمت- بررسی دلیل سوم(روایات اخصاء)- دلیل چهارم(اجماع) و بررسی آن
347جلسه صد و پنجم 09/02/1398 مسأله 14– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- ب) راههایی که موجب عقم می‎شوند- بررسی ادله حرمت- جمع بندی- کنترل جمعیت(اقوال و انظار)