خارج فقه 96-97 (سال هشتم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
453جلسه اول 15/07/1396 جهات چهارگانه
454جلسه دوم 16/07/1396 جهات چهارگانه- جهت اول: معنای اختلاط
455جلسه سوم 17/07/1396 جهات چهارگانه- جهت اول: معنای اختلاط- حق در مسأله
456جلسه چهارم 18/07/1396 جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله
457جلسه پنجم 19/07/1396 جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)
458جلسه ششم 22/07/1396 جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)
459جلسه هفتم 23/07/1396 جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)
460جلسه هشتم 25/07/1396 جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)
461جلسه نهم 26/07/1396 جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)
462جلسه دهم 29/07/1396 جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)- روایات معارض
463جلسه یازدهم 30/07/1396 جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)- روایات معارض، جهت سوم
464جلسه دوازدهم 01/08/1396 جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا لغوی؟
465جلسه سیزدهم 02/08/1396 جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا لغوی؟
466جلسه چهاردهم 03/08/1396 جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا لغوی؟ ادله- حق در مسأله
467جلسه پانزدهم 06/08/1396 جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا لغوی؟ ادله- حق در مسأله
468جلسه شانزدهم 07/08/1396 جهات چهارگانه- جهت چهارم: مصرف این خمس- اقوال
469جلسه هفدهم 08/08/1396 جهات چهارگانه- جهت چهارم: مصرف این خمس- بررسی قول محقق همدانی(تخییر)
470جلسه هجدهم 09/08/1396 جهات چهارگانه- جهت چهارم: مصرف این خمس- بررسی قول محقق همدانی(تخییر)
471جلسه نوزدهم 10/08/1396 جهات چهارگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس
472جلسه بیستم 04/09/1396 جهات پنجگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس
473جلسه بیست و یکم 05/09/1396 جهات پنجگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس- شرط دوم: جهل به مقدار مال
474جلسه بیست و دوم 07/09/1396 جهات پنجگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس- شرط دوم: جهل به مقدار مال
475جلسه بیست و سوم 09/09/1396 فروع- فرع اول- فرع دوم
476جلسه بیست و چهارم 18/09/1396 فروع- فرع اول- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع)
477جلسه بیست و پنجم 19/09/1396 فروع- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع)
478جلسه بیست و ششم 20/09/1396 فروع- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع)- قول دوم، سوم و چهارم
479جلسه بیست و هفتم 21/09/1396 فروع- فرع دوم- قول پنجم- حق در مسئله (قول ششم)
480جلسه بیست و هشتم 22/09/1396 فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن
481جلسه بیست و نهم 25/09/1396 فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن(اشکال صاحب حدائق و پاسخ محقق خویی)
482جلسه سی ام 26/09/1396 فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن- نتیجه
483جلسه سی ویکم 27/09/1396 فروع- فرع سوم- قول دوم و سوم و چهارم و بررسی آنها
484جلسه سی و دوم 28/09/1396 فروع- فرع سوم-بحث دوم: بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق
485جلسه سی و سوم 29/09/1396 فروع- فرع سوم-مطلب دوم: بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق- مطلب سوم
486جلسه سی و چهارم 02/10/1396 فروع- فرع سوم-بحث سوم: فی من تتعلق الصدقة به
487جلسه سی و پنجم 03/10/1396 فروع- فرع چهارم
488جلسه سی وششم 04/10/1396 فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول دوم
489جلسه سی و هفتم 05/10/1396 فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول سوم وچهارم و پنجم
490جلسه سی و هشتم 06/10/1396 فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول پنجم و ششم و هفتم
491جلسه سی و نهم 09/10/1396 فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قولهشتم و نهم
492جلسه چهلم 10/10/1396 فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول دهم
493جلسه چهل و یکم 12/10/1396 فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول دهم
494جلسه چهل و دوم 13/10/1396 فروع- فرع چهارم- قول یازدهم(نظر مختار) و قول دوازدهم
495جلسه چهل و سوم 14/10/1396 مسأله بیست و هشتم- اقوال
496جلسه چهل و چهارم 17/10/1396 مسأله بیست و هشتم- بررسی دلیل کفایت اخراج خمس
497جلسه چهل و پنجم 17/10/1396 مسأله بیست و هشتم- بررسی دلیل کفایت اخراج خمس- بررسی دلیل عدم کفایت و حق در مسئله
498جلسه چهل و ششم 20/10/1396 مسأله بیست و هشتم- نتیجه- کیفیت تطهیر مال بنابر قول به عدم کفایت خمس
499جلسه چهل و هفتم 19/10/1396 مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله
500جلسه چهل و هشتم 21/10/1396 مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله
501جلسه چهل و نهم 23/10/1396 مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله
502جلسه پنجاهم 24/10/1396 مسأله بیست و نهم- فروع پنجگانه(فرع سوم و چهارم و پنجم)
503جلسه پنجاه و یکم 25/10/1396 مسأله سی ‎ام- موضوع مسأله- اقوال و ادله
504جلسه پنجاه و دوم 26/10/1396 مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام
505جلسه پنجاه و سوم 27/10/1396 مسأله سی‎ و یکم
506جلسه پنجاه و چهارم 30/10/1396 مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال)
507جلسه پنجاه و پنجم 01/11/1396 مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال) ثمره عملیه ـ جهت اول: ادله اقوال ـ دلیل قول اول و بررسی آن
509جلسه پنجاه و ششم 03/11/1396 مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال) ثمره عملیه ـ جهت اول: ادله اقوال ـ دلیل قول اول و بررسی آن
510جلسه پنجاه و هفتم 03/11/1396 مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم ـ جهت دوم: بررسی احتمالات چهارگانه (احتمال اول)
511جلسه پنجاه و هشتم 04/11/1396 مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم ـ جهت دوم: چگونگی تخمیس مال حلال ـ بررسی احتمالات چهارگانه (احتمال دوم، سوم، چهارم)
512جلسه پنجاه و نهم 09/11/1396 مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام- دلیل ضمان
513جلسه شصتم 08/11/1396 مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام- دلیل عدم ضمان- حق در مسأله
514جلسه شصت و یکم 09/11/1396 مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام اشکالات دلیل ضمان
515جلسه شصت و دوم 14/11/1396 مسأله سی و دوم- فرع دوم- موضوع فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زائد
516جلسه شصت و سوم 15/11/1396 مسأله سی و دوم- فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زیادة- دلیل پنجم و بررسی آن- دلیل جواز استرداد زیادة و بررسی آن
517جلسه شصت و چهارم 16/11/1396 موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول اول و بررسی آن
518جلسه شصت و پنجم 17/11/1396 مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول دوم و سوم و بررسی آنها- حق در مسئله
519جلسه شصت و ششم 18/11/1396 مسأله سی و سوم- صورت اول- ادله اقوال- حق در مسأله
520جلسه شصت و هفتم 21/11/1396 مسأله سی و سوم- صورت اول- وجه دو احتیاط امام در صورت اول و بررسی آنها
522جلسه شصت و هشتم 23/11/1396 مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم
523جلسه شصت و نهم 24/11/1396 مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم- فرض دوم(عدم امضاء بیع)
524جلسه هفتادم 25/11/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- ادله قول مشهور(شش سهم)
525جلسه هفتاد و یکم 05/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- دلیل دوم قول مشهور(شش سهم)- دلیل قول ابن جنید(5 سهم)
526جلسه هفتاد و دوم 06/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ریشه و شواهد
527جلسه هفتاد و سوم 07/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد
528جلسه هفتاد و چهارم 08/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات
529جلسه هفتاد و پنجم 09/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات
531جلسه هفتاد و ششم 12/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات(قسم دوم)
532جلسه هفتاد و هفتم 13/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات(قسم دوم)
533جلسه هفتاد و هشتم 15/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: اختیار امام در همه خمس بر فرض عدم پذیرش قرائن صارفه
534جلسه هفتاد و نهم 15/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- بررسی اشکالات قول سوم
535جلسه هشتادم 16/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- بررسی اشکالات قول سوم(اشکال سوم تا هفتم)
536جلسه هشتاد و یکم 19/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- طریق دیگری برای اثبات قول سوم و بررسی آن
537جلسه هشتاد و دوم 20/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- طریق دیگری برای اثبات قول سوم و بررسی آن
538جلسه هشتاد و سوم 21/12/1396 مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- نتیجه کلی بحث در جهت اول
539جلسه هشتاد و چهارم 18/01/1397 مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- سهم ذی القربی
540جلسه هشتاد و پنجم 19/01/1397 مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- سهم ذی القربی
541جلسه هشتاد و ششم 20/01/1397 مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه
542جلسه هشتاد و هفتم 21/01/1397 مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه- اشکال بر مشهور
543جلسه هشتاد و هشتم 22/01/1397 مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه- اشکال بر مشهور
544جلسه هشتاد و نهم 26/01/1397 مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه- حق در مسئله
545جلسه نودم 27/01/1397 مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه- شواهد جمع مختار و پاسخ به اشکالات بر اساس مسلک مختار
546جلسه نود و یکم 28/01/1397 مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- اقوال- بررسی ریشه اختلاف
547جلسه نود و دوم 29/01/1397 مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- ادله مشهور- دلیل اول و دوم
548جلسه نود و سوم 01/02/1397 مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- ادله مشهور(دلیل سوم)- اشکالات صاحب حدائق به ادله مشهور
549جلسه نود و چهارم 02/02/1397 مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- اشکالات صاحب حدائق به ادله مشهور- ادله صاحب حدائق بر قول دوم
550جلسه نود و پنجم 03/02/1397 مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- بررسی اشکالات و ادله صاحب حدائق
551جلسه نود و ششم 04/02/1397 مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- مؤیدات قول مشهور- مقتضای اصل در فرض شک
552جلسه نود و هفتم 05/02/1397 مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- ادله استحقاق همه سادات نسبت به خمس
553جلسه نود و هشتم 08/02/1397 مسأله دوم- مقام اول بررسی اعتبار ایمان در اصناف ثلاثة
554جلسه نود و نهم 09/02/1397 مسأله دوم- مقام اول: بررسی اعتبار ایمان در اصناف ثلاثة- ادله
555جلسه صدم 10/02/1397 مسأله دوم- مقام اول: بررسی اعتبار ایمان در اصناف ثلاثة- بررسی مسئله طبق مبنای مشهور و مبنای مختار
556جلسه صد و یکم 11/02/1397 مسأله دوم- مقام دوم: بررسی اعتبار عدالت در اصناف ثلاثة
557جلسه صد و دوم 15/02/1397 مسأله دوم- مقام دوم: بررسی اعتبار عدالت در اصناف ثلاثة
558جلسه صد و سوم 16/02/1397 مسأله دوم- مطالب سه گانه در ذیل مسئله
559جلسه صد و چهارم 17/02/1397 مسأله سوم
560جلسه صد و پنجم 18/02/1397 مسأله سوم- مقام دوم: بررسی اشتراط فقر در ابن السبیل