خارج فقه ۹۶-۹۷ (سال هشتم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۵۳جلسه اول ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ جهات چهارگانه
۴۵۴جلسه دوم ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ جهات چهارگانه- جهت اول: معنای اختلاط
۴۵۵جلسه سوم ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ جهات چهارگانه- جهت اول: معنای اختلاط- حق در مسأله
۴۵۶جلسه چهارم ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله
۴۵۷جلسه پنجم ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)
۴۵۸جلسه ششم ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)
۴۵۹جلسه هفتم ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)
۴۶۰جلسه هشتم ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)
۴۶۱جلسه نهم ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)
۴۶۲جلسه دهم ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)- روایات معارض
۴۶۳جلسه یازدهم ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)- روایات معارض، جهت سوم
۴۶۴جلسه دوازدهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا لغوی؟
۴۶۵جلسه سیزدهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا لغوی؟
۴۶۶جلسه چهاردهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا لغوی؟ ادله- حق در مسأله
۴۶۷جلسه پانزدهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا لغوی؟ ادله- حق در مسأله
۴۶۸جلسه شانزدهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ جهات چهارگانه- جهت چهارم: مصرف این خمس- اقوال
۴۶۹جلسه هفدهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ جهات چهارگانه- جهت چهارم: مصرف این خمس- بررسی قول محقق همدانی(تخییر)
۴۷۰جلسه هجدهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ جهات چهارگانه- جهت چهارم: مصرف این خمس- بررسی قول محقق همدانی(تخییر)
۴۷۱جلسه نوزدهم ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ جهات چهارگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس
۴۷۲جلسه بیستم ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ جهات پنجگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس
۴۷۳جلسه بیست و یکم ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ جهات پنجگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس- شرط دوم: جهل به مقدار مال
۴۷۴جلسه بیست و دوم ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ جهات پنجگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس- شرط دوم: جهل به مقدار مال
۴۷۵جلسه بیست و سوم ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ فروع- فرع اول- فرع دوم
۴۷۶جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ فروع- فرع اول- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع)
۴۷۷جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ فروع- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع)
۴۷۸جلسه بیست و ششم ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ فروع- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع)- قول دوم، سوم و چهارم
۴۷۹جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ فروع- فرع دوم- قول پنجم- حق در مسئله (قول ششم)
۴۸۰جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن
۴۸۱جلسه بیست و نهم ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن(اشکال صاحب حدائق و پاسخ محقق خویی)
۴۸۲جلسه سی ام ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن- نتیجه
۴۸۳جلسه سی ویکم ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ فروع- فرع سوم- قول دوم و سوم و چهارم و بررسی آنها
۴۸۴جلسه سی و دوم ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ فروع- فرع سوم-بحث دوم: بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق
۴۸۵جلسه سی و سوم ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ فروع- فرع سوم-مطلب دوم: بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق- مطلب سوم
۴۸۶جلسه سی و چهارم ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ فروع- فرع سوم-بحث سوم: فی من تتعلق الصدقة به
۴۸۷جلسه سی و پنجم ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ فروع- فرع چهارم
۴۸۸جلسه سی وششم ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول دوم
۴۸۹جلسه سی و هفتم ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول سوم وچهارم و پنجم
۴۹۰جلسه سی و هشتم ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول پنجم و ششم و هفتم
۴۹۱جلسه سی و نهم ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قولهشتم و نهم
۴۹۲جلسه چهلم ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول دهم
۴۹۳جلسه چهل و یکم ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول دهم
۴۹۴جلسه چهل و دوم ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ فروع- فرع چهارم- قول یازدهم(نظر مختار) و قول دوازدهم
۴۹۵جلسه چهل و سوم ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ مسأله بیست و هشتم- اقوال
۴۹۶جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ مسأله بیست و هشتم- بررسی دلیل کفایت اخراج خمس
۴۹۷جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مسأله بیست و هشتم- بررسی دلیل کفایت اخراج خمس- بررسی دلیل عدم کفایت و حق در مسئله
۴۹۸جلسه چهل و ششم ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ مسأله بیست و هشتم- نتیجه- کیفیت تطهیر مال بنابر قول به عدم کفایت خمس
۴۹۹جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله
۵۰۰جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله
۵۰۱جلسه چهل و نهم ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله
۵۰۲جلسه پنجاهم ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مسأله بیست و نهم- فروع پنجگانه(فرع سوم و چهارم و پنجم)
۵۰۳جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ مسأله سی ‎ام- موضوع مسأله- اقوال و ادله
۵۰۴جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام
۵۰۵جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مسأله سی‎ و یکم
۵۰۶جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال)
۵۰۷جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال) ثمره عملیه ـ جهت اول: ادله اقوال ـ دلیل قول اول و بررسی آن
۵۰۹جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال) ثمره عملیه ـ جهت اول: ادله اقوال ـ دلیل قول اول و بررسی آن
۵۱۰جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم ـ جهت دوم: بررسی احتمالات چهارگانه (احتمال اول)
۵۱۱جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم ـ جهت دوم: چگونگی تخمیس مال حلال ـ بررسی احتمالات چهارگانه (احتمال دوم، سوم، چهارم)
۵۱۲جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام- دلیل ضمان
۵۱۳جلسه شصتم ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام- دلیل عدم ضمان- حق در مسأله
۵۱۴جلسه شصت و یکم ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام اشکالات دلیل ضمان
۵۱۵جلسه شصت و دوم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مسأله سی و دوم- فرع دوم- موضوع فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زائد
۵۱۶جلسه شصت و سوم ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مسأله سی و دوم- فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زیادة- دلیل پنجم و بررسی آن- دلیل جواز استرداد زیادة و بررسی آن
۵۱۷جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول اول و بررسی آن
۵۱۸جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول دوم و سوم و بررسی آنها- حق در مسئله
۵۱۹جلسه شصت و ششم ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ مسأله سی و سوم- صورت اول- ادله اقوال- حق در مسأله
۵۲۰جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ مسأله سی و سوم- صورت اول- وجه دو احتیاط امام در صورت اول و بررسی آنها
۵۲۲جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم
۵۲۳جلسه شصت و نهم ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم- فرض دوم(عدم امضاء بیع)
۵۲۴جلسه هفتادم ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- ادله قول مشهور(شش سهم)
۵۲۵جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- دلیل دوم قول مشهور(شش سهم)- دلیل قول ابن جنید(۵ سهم)
۵۲۶جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ریشه و شواهد
۵۲۷جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد
۵۲۸جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات
۵۲۹جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات
۵۳۱جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات(قسم دوم)
۵۳۲جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات(قسم دوم)
۵۳۳جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: اختیار امام در همه خمس بر فرض عدم پذیرش قرائن صارفه
۵۳۴جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- بررسی اشکالات قول سوم
۵۳۵جلسه هشتادم ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- بررسی اشکالات قول سوم(اشکال سوم تا هفتم)
۵۳۶جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- طریق دیگری برای اثبات قول سوم و بررسی آن
۵۳۷جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- طریق دیگری برای اثبات قول سوم و بررسی آن
۵۳۸جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- نتیجه کلی بحث در جهت اول
۵۳۹جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- سهم ذی القربی
۵۴۰جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- سهم ذی القربی
۵۴۱جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه
۵۴۲جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه- اشکال بر مشهور
۵۴۳جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه- اشکال بر مشهور
۵۴۴جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه- حق در مسئله
۵۴۵جلسه نودم ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه- شواهد جمع مختار و پاسخ به اشکالات بر اساس مسلک مختار
۵۴۶جلسه نود و یکم ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- اقوال- بررسی ریشه اختلاف
۵۴۷جلسه نود و دوم ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- ادله مشهور- دلیل اول و دوم
۵۴۸جلسه نود و سوم ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- ادله مشهور(دلیل سوم)- اشکالات صاحب حدائق به ادله مشهور
۵۴۹جلسه نود و چهارم ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- اشکالات صاحب حدائق به ادله مشهور- ادله صاحب حدائق بر قول دوم
۵۵۰جلسه نود و پنجم ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- بررسی اشکالات و ادله صاحب حدائق
۵۵۱جلسه نود و ششم ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- مؤیدات قول مشهور- مقتضای اصل در فرض شک
۵۵۲جلسه نود و هفتم ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- ادله استحقاق همه سادات نسبت به خمس
۵۵۳جلسه نود و هشتم ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ مسأله دوم- مقام اول بررسی اعتبار ایمان در اصناف ثلاثة
۵۵۴جلسه نود و نهم ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ مسأله دوم- مقام اول: بررسی اعتبار ایمان در اصناف ثلاثة- ادله
۵۵۵جلسه صدم ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ مسأله دوم- مقام اول: بررسی اعتبار ایمان در اصناف ثلاثة- بررسی مسئله طبق مبنای مشهور و مبنای مختار
۵۵۶جلسه صد و یکم ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ مسأله دوم- مقام دوم: بررسی اعتبار عدالت در اصناف ثلاثة
۵۵۷جلسه صد و دوم ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ مسأله دوم- مقام دوم: بررسی اعتبار عدالت در اصناف ثلاثة
۵۵۸جلسه صد و سوم ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ مسأله دوم- مطالب سه گانه در ذیل مسئله
۵۵۹جلسه صد و چهارم ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ مسأله سوم
۵۶۰جلسه صد و پنجم ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ مسأله سوم- مقام دوم: بررسی اشتراط فقر در ابن السبیل