خارج فقه 96-95 (سال هفتم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
690جلسه اول 23/06/1395 مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال
691جلسه دوم 24/06/1395 مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- تنقیح موضوع بحث-اقوال در مسئله
692جلسه سوم 27/06/1395 مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- نظر مختار
693جلسه چهارم 27/06/1395 مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- بررسی اشکالات وارده به نظر مختار
694جلسه پنجم 29/06/1395 مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- بررسی اشکالات وارده به نظر مختار
695جلسه ششم 03/07/1395 مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی نظر سید و محقق خویی
696جلسه هفتم 04/07/1395 مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی نظر محقق خویی
697جلسه هشتم 05/07/1395 مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی قول چهارم و پنجم
698جلسه نهم 27/07/1395 مسئله چهاردهم- تعلق خمس به زیاده عینیه
699جلسه دهم 00/00/1389 مسئله چهاردهم، حکم صورت سوم- مسئله پانزدهم
700جلسه یازدهم 01/08/1389 مسئله پانزدهم- اقوال چهارگانه در مسئله جبران خسارت
701جلسه دوازدهم 02/08/1395 مسئله پانزدهم- قول پنجم- صور چهارگانه تحریر
702جلسه سیزدهم 00/00/1389 مسئله پانزدهم-بررسی مسئله تلف و خسارت-حق در مسئله- مقدمه(مبنای حکم به جبران و عدم جبران)
703جلسه چهاردهم 04/08/1395 مسئله پانزدهم-بررسی مسئله تلف و خسارت- مقام اول: در غیر رأس المال
704جلسه پانزدهم 05/08/1395 مسئله پانزدهم-بررسی مسئله تلف و خسارت- مقام دوم: در رأس المال
705جلسه شانزدهم 09/08/1395 مسئله پانزدهم-بررسی مسئله تلف و خسارت- مقام دوم: در رأس المال
706جلسه هفدهم 10/08/1395 مسئله شانزدهم- موضوع بحث و اقوال
707جلسه هجدهم 11/08/1395 مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس
708جلسه نوزدهم 12/08/1395 مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده
709جلسه بیستم 15/08/1395 مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده
710جلسه بیست و یکم 16/08/1395 مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده
711جلسه بیست و دوم 18/08/1395 مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده(دلیل سوم)
712جلسه بیست و سوم 18/08/1395 مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده(دلیل چهارم)
713جلسه بیست و چهارم 22/08/1395 مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده(بررسی دلیل چهارم)
714جلسه بیست و پنجم 23/08/1395 مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده(کلام بعض الاعلام)
715جلسه بیست و ششم 24/09/1395 مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده (دلیل پنجم)
716جلسه بیست و هفتم 24/08/1395 مسئله شانزدهم- ادله قول به وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده بررسی سه فرع (فرع اول و دوم
717جلسه بیست و هشتم 14/09/1395 مسئله شانزدهم- بررسی سه فرع (فرع سوم)
718جلسه بیست و نهم 16/09/1395 مسئله شانزدهم- بررسی سه فرع (فرع سوم) - مسئله هفدهم(فروع پنج‎گانه)
719جلسه سی ام 17/09/1395 مسئله هفدهم ـ (فروع پنج‎گانه)
720جلسه سی و یکم 20/09/1395 مسئله هجدهم: دو تنبیه ـ مسئله نوزدهم
721جلسه سی و دوم 21/09/1395 مسئله نوزدهم ـ بررسی اقوال شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه
722جلسه سی و سوم 22/09/1395 مسئله نوزدهم ـ بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول دوم
723جلسه سی و چهارم 23/09/1395 مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- قول دوم و سوم
724جلسه سی و پنجم 24/09/1395 مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- قول چهارم
725جلسه و سی و ششم 28/09/1395 مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- بررسی قول چهارم
726جلسه سی و هفتم 29/09/1395 مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه (قول پنجم)بررسی کلام مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شی
727جلسه سی و هشتم 30/09/1395 مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- نظر امام (ره)- ادله قول پنجم
728جلسه سی و نهم 01/10/1395 مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- بررسی ادله قول پنجم- حق در مسئله
729جلسه چهلم 11/10/1395 مسئله بیستم – بررسی مؤونه بودن اداء دین
730جلسه چهل و یکم 12/10/1395 مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول اول
731جلسه چهل و دوم 13/10/1395 مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول اول و دوم
732جلسه چهل و سوم 14/10/1395 مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول سوم و بررسی آن
733جلسه چهل و چهارم 15/10/1395 مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول چهارم و پنجم و بررسی آن
734جلسه چهل و پنجم 18/10/1395 مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول پنجم و بررسی آن
735جلسه چهل و ششم 19/10/1395 مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول ششم و هفتم
736جلسه چهل و هفتم 25/10/1395 مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- حق در مسأله
737جلسه چهل و هشتم 26/10/1395 مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – حق در مسأله
738جلسه چهل و نهم 27/10/1395 مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- حق در مسأله
739جلسه پنجاهم 28/10/1395 مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- بررسی قول اول تا پنجم
740جلسه پنجاه و یکم 29/10/1395 مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- حق در مسأله
741جلسه پنجاه و دوم 02/11/1395 مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- دین مستقرض از ولی امر از مال خمس
742جلسه پنجاه و سوم 03/11/1395 مسأله بیست و دوم- بررسی احتساب مصارف حج از مؤونه
743جلسه پنجاه و چهارم 04/11/1395 مسأله بیست و دوم- بررسی برخی شبهات پیرامون فرع دوم
744جلسه پنجاه و پنجم 05/11/1395 مسأله بیست و دوم- فرع سوم (ترک حج عصیاناً)
745جلسه پنجاه و ششم 06/11/1395 مسأله بیست و دوم- بررسی فرع سوم- فرع چهارم – فرع پنجم
746جلسه پنجاه و هفتم 09/11/1395 مسأله بیست و دوم- حق در فرع پنجم- مسأله بیست و سوم
747جلسه پنجاه و هشتم 10/11/1395 مسأله بیست و سوم- جهت اول: فی تعلق الخمس بالعین او الذمة
748جلسه پنجاه و نهم 11/11/1395 مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس- احتمالات 9گانه
749جلسه شصتم 12/11/1395 مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس- بررسی احتمالات 9گانه
750جلسه شصت و یکم 13/11/1395 مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس- احتمال اول و بررسی آن
751جلسه شصت و دوم 16/11/1395 مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال دوم و بررسی آن
752جلسه شصت و سوم 17/11/1395 مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال دوم و بررسی آن
753جلسه شصت و چهارم 18/11/1395 مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال سوم و بررسی آن
754جلسه شصت و پنجم 19/11/1395 مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال چهارم و بررسی آن-جهت سوم
755جلسه شصت و ششم 20/11/1395 مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-دو احتمال در عبارت امام
756جلسه شصت و هفتم 26/11/1395 مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-بررسی قول به عدم تخییر
758جلسه شصت و نهم 30/11/1395 مسأله بیست و سوم- جهت سوم: حق در مسأله بنابر نظر مختار- تنبیهات
759جلسه هفتادم 01/12/1395 مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه اول: دفع خمس از جنس دیگر
761جلسه هفتاد و یکم 02/12/1395 مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه دوم: نقل خمس الی الذمه
762جلسه هفتاد و دوم 03/12/1395 مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه سوم: تصرف در عین قبل از اداء خمس
763جلسه هفتاد و سوم 04/12/1395 مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه سوم: تصرف در عین قبل از اداء خمس
764جلسه هفتاد و چهارم 07/12/1395 مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بحث در اعتبار حول در وجوب خمس
765جلسه هفتاد و پنجم 08/12/1395 مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بحث از اعتبار حول در وجوب خمس
766جلسه هفتاد و ششم 16/12/1395 مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بررسی اعتبار حول در وجوب خمس
767جلسه هفتاد و هفتم 18/12/1395 مسأله بیست و چهارم- مقام اول: بررسی اعتبار حول در وجوب خمس-مقام دوم
768جلسه هفتاد و هشتم 21/12/1395 مسأله بیست و چهارم- مقام دوم: جواز تأخیر اداء خمس
769جلسه هفتاد و نهم 22/12/1395 مسأله بیست و چهارم- مقام سوم: بررسی رجوع به آخذ در صورت عدم تعلق خمس به مال
770جلسه هشتادم 16/01/1396 توضیح کلی امر ششم
771جلسه هشتاد و یکم 19/01/1396 جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس
772جلسه هشتاد و دوم 20/01/1396 جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس
773جلسه هشتاد و سوم 21/01/1396 جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- شواهد قول به تعلق خمس و بررسی آن
774جلسه هشتاد و چهارم 26/01/1396 جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- ادله قائلین به عدم تعلق خمس
775جلسه هشتاد و پنجم 27/01/1396 جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- ادله قائلین به عدم تعلق خمس- حق در مسأله
776جلسه هشتاد و ششم 28/01/1396 جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- حق در مسأله- مؤید مهم
777جلسه هشتاد و هفتم 29/01/1396 جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- حق در مسأله- بررسی دو اشکال به مؤید
778جلسه هشتاد و هشتم 30/01/1396 جهت اول: بررسی اصل تعلق خمس- بررسی کلام شیخنا الاستاد درباره روایت حذاء
779جلسه هشتاد و نهم 02/02/1396 جهت دوم: بررسی اطلاق ارض- اقوال
780جلسه نودم 04/02/1396 جهت دوم: حق در مسأله
781جلسه نود و یکم 09/02/1395 جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء
782جلسه نود و دوم 11/02/1396 جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء- اقوال و مبانی آن
783جلسه نود و سوم 12/02/1396 جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء- حق در مسأله- اشکال به امام(ره)
784جلسه نود و چهارم 13/02/1396 فروع چهارگانه اشتراط
785جلسه نود و پنجم 16/02/1396 جهت چهارم: مصرف خمس ارض- جهت پنجم: بررسی اعتبار نصاب- جهت ششم: بررسی اعتبار قصد قربت
786جلسه نود و ششم 17/02/1396 جهت ششم: بررسی اعتبار قصد قربت- مسأله بیست و پنجم: فرع اول و دوم
787جلسه نود و هفتم 18/02/1396 مسأله بیست و پنجم: فرع سوم
788جلسه نود و هشتم 19/02/1396 مسأله بیست و پنجم: فرع چهارم- مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة
789جلسه نود و نهم 20/02/1396 مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة- صورت اول و دوم
790جلسه صدم 23/02/1396 مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة- صورت دوم و سوم
791جلسه صد و یکم 00/00/1389 مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة- صورت سوم
792جلسه صد و دوم 25/02/1396 مسأله بیست و هفتم- بررسی خمس در اشتراء زمین از ولی خمس
793جلسه صد و سوم 26/02/1396 مسأله بیست و هفتم- بررسی خمس در اشتراء زمین از ولی خمس