خارج فقه ۹۵-۹۴ (سال ششم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۷۹۴جلسه اول ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ تذکر اخلاقی (منافع دانش اندوزی)
۷۹۵جلسه دوم ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ مروری بر مباحث گذشته – مقام دوم: موضوع خمس در باب غوص
۷۹۶جلسه سوم ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ موضوع خمس در باب غوص- جهت اول: کیفیت اخراج
۸۰۴جلسه چهارم ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مقام اول: کیفیت اخراج- بررسی قول اول
۸۰۷جلسه پنجم ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ موضوع خمس در باب غوص- جهت اول: کیفیت اخراج (بررسی دلیل قول دوم)
۸۰۸جلسه ششم ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ مقام دوم: موضوع خمس در باب غوص- جهت اول: کیفیت اخراج(بررسی دلیل قول سوم و چهارم)
۸۰۹جلسه هفتم ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ مقام دوم: موضوع خمس در باب غوص- جهت اول: کیفیت اخراج(دلیل قول پنجم- حق در مسئله)
۸۱۰جلسه هشتم ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ مقام دوم: موضوع خمس در باب غوص- جهت دوم: جنس مخرج
۸۱۱جلسه نهم ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ مقام سوم: اعتبار نصاب و مقدار آن
۸۱۲جلسه دهم ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ مقام سوم: اعتبار نصاب- مقدار نصاب در غوص
۸۱۳جلسه یازدهم ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ مقام سوم: اعتبار نصاب- مقدار نصاب در غوص
۸۱۴جلسه دوازدهم ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ مسئله سوم (فروع سه‎گانه)
۸۱۵جلسه سیزدهم ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ مقام سوم: اعتبار نصاب- مسئله سوم
۸۱۶جلسه چهاردم ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مسئله چهارم- عدم فرق بین بین بحر و نهر
۸۱۷جلسه پانزدهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ مسئله پنجم- مقام اول: ملکیت مستخرج
۸۱۸جلسه شانزدهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ مسئله پنجم- مقام دوم: بررسی جریان حکم غوص در مال مستخرج
۸۱۹جلسه هفدهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ مسئله ششم- عنبر(معنای عنبر و علت ذکر آن در این باب- اقول در مسئله)
۸۲۰جلسه هجدهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ مسئله ششم- بررسی اقوال درباره خمس عنبر
۸۲۱جلسه نوزدهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ مسئله ششم- خمس در عنبر (بررسی اقوال- قول مختار)
۸۲۲جلسه بیستم ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ مسئله هفتم- موضوع اول: استثناء مؤونه
۸۲۳جلسه بیست و یکم ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ مسئله هفتم- موضوع دوم: اعتبار نصاب بعد از اخراج مؤونة
۸۲۴جلسه بیست و دوم ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ تصویر کلی بحث
۸۲۵جلسه بیست و سوم ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ اصل وجوب خمس(دلیل اول: آیه)
۸۲۶جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ مقام اول: اصل وجوب خمس (دلیل اول: آیه)
۸۲۷جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ مقام اول: اصل وجوب خمس(دلیل دوم و سوم: اجماع و سیره)
۸۲۸جلسه بیست و ششم ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ مقام اول: اصل وجوب خمس (دلیل چهارم: روایات)
۸۲۹جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار)
۸۳۰جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار)
۸۳۱جلسه بیست و نهم ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار)
۸۳۲جلسه سی ام ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ بررسی دو شبهه در مورد خمس ارباح مکاسب (شبهه اول)
۸۳۳جلسه سی و یکم ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ بررسی شبهات در مورد خمس ارباح مکاسب (شبهه اول و شبهه دوم)
۸۳۴جلسه سی و دوم ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ مقام دوم: موضوع خمس در زائد بر مؤونه سنه
۸۳۵جلسه سی و سوم ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه
۸۳۶جلسه سی و چهارم ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه
۸۳۷جلسه سی و پنجم ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه
۸۳۸جلسه سی و ششم ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه
۸۳۹جلسه سی و هفتم ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده
۸۴۰جلسه سی و هشتم ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده
۸۴۱جلسه سی و نهم ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده
۸۴۲جلسه چهلم ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم خمس در مطلق فائده
۸۴۳جلسه چهل و یکم ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم خمس در فائده قهری
۸۴۴جلسه چهل و دوم ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه-بررسی تفصیلات
۸۴۵جلسه چهل و سوم ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- بررسی تفصیلات
۸۴۶جسه چهل و چهارم ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ موضوع خمس در مانحن فیه- بررسی دو شبهه پیرامون تعلق خمس به ارث
۸۴۷جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- بررسی معنای ارث غیر محتسب
۸۴۸جلسه چهل و ششم ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ مقام سوم: بحث در موارد استثناء
۸۴۹جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ : مقام سوم: موارد استثناء- بررسی ادله عدم خمس در صداق
۸۵۰جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ بحث در موارد استثناء- نظر مختار در مورد صداق- بررسی دو تفصیل در مسئله
۸۵۱جلسه چهل و نهم ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ مقام سوم: بحث در موارد استثناء- عوض خلع، وقف خاص
۸۵۲جلسه پنجاهم ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ مقام سوم: بحث در موارد استثناء- وقف عام- نذر
۸۵۳جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ مقام سوم: بحث در موارد استثناء- المال الموصی به – صدقه
۸۵۴جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ مقام سوم: بحث در موارد استثناء- ما ملک بالخمس او الزکوة
۸۵۵جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ مقام سوم: بحث در موارد استثناء- ما ملک بالخمس او الزکوة
۸۵۶جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ بحث در موارد استثناء- ما ملک بالخمس او الزکوة
۸۵۷جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ مقام چهارم: استثناء مؤونه – جهة اولی: استثناء مؤونة تحصیل
۸۵۸جلسه پنچاه و ششم ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة الاولی: استثناء مؤونة تحصیل
۸۵۹جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهة الثانیة: استثناء مؤونة شخص
۸۶۰جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة ثانیة: استثناء مؤونة شخص
۸۶۱جلسه بنجاه و نهم ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: استثناء مؤونةشخص
۸۶۲جلسه شصتم ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة ثانیة: مطلب دوم: محدوده مستثنی منه
۸۶۳جلسه شصت و یکم ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ استثناء مؤونة – جهة ثانیة- مطلب دوم: محدوده مستثنی‎منه در مؤونه شخص
۸۶۴جلسه شصت و دوم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص
۸۶۵جلسه شصت و سوم ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة ثانیة- مطلب دوم محدوده مستثنی
۸۶۶جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة ثانیة: مطلب دوم محدوده مستثنی‎منه در م
۸۶۷جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب دوم، محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص
۸۶۸جلسه شصت و ششم ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: مطلب دوم، محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص
۸۶۹جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب دوم
۸۷۰جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: مطلب دوم:محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص
۸۷۱جلسه شصت و نهم ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب دوم: محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص
۸۷۲جلسه هفتاد ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: مطلب سوم:تقیید مؤونۀ مستثنی به سنۀ
۸۷۳جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب سوم: تقیید مؤونة مستثنی به سنة
۸۷۴جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب سوم: تقیید مؤونۀ مستثنی به سنۀ
۸۷۵جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب سوم: تقیید مؤونۀ مستثنی به سنۀ (قمری یا شمسی بودن سنة)
۸۷۶جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیة در اموالی که خمس ندارند
۸۷۷جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیه- بررسی دو اشکال
۸۷۸جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیه- بررسی دو اشکال
۸۷۹جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-ادله قول به عدم ثبوت خمس مطلقا
۸۸۰جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-ادله قول به عدم ثبوت خمس مطلقا
۸۸۱جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة بررسی دلیل سوم
۸۸۲جلسه هشتادم ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة- قول دوم: تفصیل بین صورت بیع و عدم آن
۸۸۳جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-قول سوم: تفصیل بین مالی که به معاوضه منتقل شده و غیر آن
۸۸۴جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-بررسی قول سوم (تفصیل بین صورت ملکیت بالمعاوضة و عدم آن)
۸۸۵جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة- قول چهارم: ثبوت خمس مطلقا
۸۸۶جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة
۸۸۷جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة- بررسی اجمالی معنای افزایش قیمت
۸۸۸جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة- ذیل مسئله هشتم: صورت عدم امکان بیع در همان سال
۸۸۹جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ مسئله نهم- صور چهارگانه
۸۹۰جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ مسئله نهم- صور چهارگانه، مسئله دهم
۸۹۱جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال پنج‎گانه
۸۹۲جلسه نود ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ مسئله دهم- مبدأ سنة- ادله قول اول(تفصیل بین تکسبات و غیر آن)
۸۹۳جلسه نود و یکم ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش گانه- بررسی قول دوم و سوم و چهارم
۸۹۴جلسه نود و دوم ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه
۸۹۵جلسه نود و سوم ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه- قول پنجم
۸۹۶جلسه نود و چهارم ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه- قول ششم
۸۹۷جلسه نود و پنجم ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه- قول ششم
۸۹۸جلسه نود و ششم ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه- بررسی قول ششم
۸۹۹جلسه نود و هفتم ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ مسئله یازدهم- مطلب اول: معنای مؤونه
۹۰۰جلسه نود و هشتم ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن
۹۰۱جلسه نود و نهم ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن (قول دوم)
۹۰۲جلسه صدم ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن (قول سوم)
۹۰۳جلسه صد و یکم ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ مسئله یازدهم- بررسی شمول مؤونۀ نسبت به ضمان جنایت و تلف
۹۰۴جلسه صد و دوم ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ مسئله یازدهم- بررسی شمول مؤونۀ نسبت به ضمان جنایت و تلف
۹۰۵جلسه صد و سوم ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ مسئله یازدهم- مطلب سوم: بررسی اعتبار فعلیت در مؤونة
۹۰۶جلسه صد و چهارم ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ مسئله یازدهم- مطلب سوم: بررسی اعتبار فعلیت در مؤونة
۹۰۷جلسه صد و پنجم ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ مسئله دوازدهم- (لحاظ مجموع یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله
۹۰۸جلسه صد و ششم ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ مسئله دوازدهم- (لحاظ مجموعی یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله
۹۰۹جلسه صد و هفتم ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ : مسئله دوازدهم- (لحاظ مجموعی یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله
۹۱۰جلسه صد و هشتم ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ : مسئله دوازدهم- (لحاظ مجموعی یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله- نظر مختار