خارج فقه 95-94 (سال ششم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
794جلسه اول 25/04/1394 تذکر اخلاقی (منافع دانش اندوزی)
795جلسه دوم 28/06/1394 مروری بر مباحث گذشته – مقام دوم: موضوع خمس در باب غوص
796جلسه سوم 29/06/1394 موضوع خمس در باب غوص- جهت اول: کیفیت اخراج
804جلسه چهارم 31/06/1394 مقام اول: کیفیت اخراج- بررسی قول اول
807جلسه پنجم 05/07/1394 موضوع خمس در باب غوص- جهت اول: کیفیت اخراج (بررسی دلیل قول دوم)
808جلسه ششم 06/07/1394 مقام دوم: موضوع خمس در باب غوص- جهت اول: کیفیت اخراج(بررسی دلیل قول سوم و چهارم)
809جلسه هفتم 07/07/1394 مقام دوم: موضوع خمس در باب غوص- جهت اول: کیفیت اخراج(دلیل قول پنجم- حق در مسئله)
810جلسه هشتم 08/07/1394 مقام دوم: موضوع خمس در باب غوص- جهت دوم: جنس مخرج
811جلسه نهم 11/07/1394 مقام سوم: اعتبار نصاب و مقدار آن
812جلسه دهم 12/07/1394 مقام سوم: اعتبار نصاب- مقدار نصاب در غوص
813جلسه یازدهم 13/07/1394 مقام سوم: اعتبار نصاب- مقدار نصاب در غوص
814جلسه دوازدهم 14/07/1394 مسئله سوم (فروع سه‎گانه)
815جلسه سیزدهم 15/07/1394 مقام سوم: اعتبار نصاب- مسئله سوم
816جلسه چهاردم 09/08/1394 مسئله چهارم- عدم فرق بین بین بحر و نهر
817جلسه پانزدهم 10/08/1394 مسئله پنجم- مقام اول: ملکیت مستخرج
818جلسه شانزدهم 11/08/1394 مسئله پنجم- مقام دوم: بررسی جریان حکم غوص در مال مستخرج
819جلسه هفدهم 12/08/1394 مسئله ششم- عنبر(معنای عنبر و علت ذکر آن در این باب- اقول در مسئله)
820جلسه هجدهم 13/08/1394 مسئله ششم- بررسی اقوال درباره خمس عنبر
821جلسه نوزدهم 16/08/1394 مسئله ششم- خمس در عنبر (بررسی اقوال- قول مختار)
822جلسه بیستم 18/08/1394 مسئله هفتم- موضوع اول: استثناء مؤونه
823جلسه بیست و یکم 19/08/1394 مسئله هفتم- موضوع دوم: اعتبار نصاب بعد از اخراج مؤونة
824جلسه بیست و دوم 20/08/1394 تصویر کلی بحث
825جلسه بیست و سوم 23/08/1394 اصل وجوب خمس(دلیل اول: آیه)
826جلسه بیست و چهارم 24/08/1394 مقام اول: اصل وجوب خمس (دلیل اول: آیه)
827جلسه بیست و پنجم 25/08/1394 مقام اول: اصل وجوب خمس(دلیل دوم و سوم: اجماع و سیره)
828جلسه بیست و ششم 26/08/1394 مقام اول: اصل وجوب خمس (دلیل چهارم: روایات)
829جلسه بیست و هفتم 27/08/1394 بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار)
830جلسه بیست و هشتم 30/08/1394 بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار)
831جلسه بیست و نهم 01/09/1394 بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار)
832جلسه سی ام 02/09/1394 بررسی دو شبهه در مورد خمس ارباح مکاسب (شبهه اول)
833جلسه سی و یکم 03/09/1394 بررسی شبهات در مورد خمس ارباح مکاسب (شبهه اول و شبهه دوم)
834جلسه سی و دوم 04/08/1394 مقام دوم: موضوع خمس در زائد بر مؤونه سنه
835جلسه سی و سوم 28/09/1394 مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه
836جلسه سی و چهارم 30/09/1394 مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه
837جلسه سی و پنجم 01/10/1394 مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه
838جلسه سی و ششم 02/10/1394 مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه
839جلسه سی و هفتم 05/10/1394 مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده
840جلسه سی و هشتم 06/10/1394 مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده
841جلسه سی و نهم 07/10/1394 مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم ثبوت خمس در مطلق فائده
842جلسه چهلم 12/10/1394 مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم خمس در مطلق فائده
843جلسه چهل و یکم 17/10/1394 موضوع خمس در مانحن فیه- ادله عدم خمس در فائده قهری
844جلسه چهل و دوم 16/10/1394 مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه-بررسی تفصیلات
845جلسه چهل و سوم 17/10/1394 مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- بررسی تفصیلات
846جسه چهل و چهارم 20/10/1394 موضوع خمس در مانحن فیه- بررسی دو شبهه پیرامون تعلق خمس به ارث
847جلسه چهل و پنجم 21/10/1394 مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- بررسی معنای ارث غیر محتسب
848جلسه چهل و ششم 22/10/1394 مقام سوم: بحث در موارد استثناء
849جلسه چهل و هفتم 22/10/1394 : مقام سوم: موارد استثناء- بررسی ادله عدم خمس در صداق
850جلسه چهل و هشتم 23/10/1394 بحث در موارد استثناء- نظر مختار در مورد صداق- بررسی دو تفصیل در مسئله
851جلسه چهل و نهم 26/10/1394 مقام سوم: بحث در موارد استثناء- عوض خلع، وقف خاص
852جلسه پنجاهم 27/10/1394 مقام سوم: بحث در موارد استثناء- وقف عام- نذر
853جلسه پنجاه و یکم 29/10/1394 مقام سوم: بحث در موارد استثناء- المال الموصی به – صدقه
854جلسه پنجاه و دوم 30/10/1394 مقام سوم: بحث در موارد استثناء- ما ملک بالخمس او الزکوة
855جلسه پنجاه و سوم 03/11/1394 مقام سوم: بحث در موارد استثناء- ما ملک بالخمس او الزکوة
856جلسه پنجاه و چهارم 04/11/1394 بحث در موارد استثناء- ما ملک بالخمس او الزکوة
857جلسه پنجاه و پنجم 05/11/1394 مقام چهارم: استثناء مؤونه – جهة اولی: استثناء مؤونة تحصیل
858جلسه پنچاه و ششم 06/11/1394 مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة الاولی: استثناء مؤونة تحصیل
859جلسه پنجاه و هفتم 07/11/1389 مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهة الثانیة: استثناء مؤونة شخص
860جلسه پنجاه و هشتم 10/11/1394 مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة ثانیة: استثناء مؤونة شخص
861جلسه بنجاه و نهم 11/11/1394 مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: استثناء مؤونةشخص
862جلسه شصتم 12/11/1394 مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة ثانیة: مطلب دوم: محدوده مستثنی منه
863جلسه شصت و یکم 13/11/1394 استثناء مؤونة – جهة ثانیة- مطلب دوم: محدوده مستثنی‎منه در مؤونه شخص
864جلسه شصت و دوم 14/11/1394 محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص
865جلسه شصت و سوم 17/11/1394 مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة ثانیة- مطلب دوم محدوده مستثنی
866جلسه شصت و چهارم 18/11/1394 مقام چهارم: استثناء مؤونة – جهة ثانیة: مطلب دوم محدوده مستثنی‎منه در م
867جلسه شصت و پنجم 00/00/1389 مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب دوم، محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص
868جلسه شصت و ششم 20/11/1394 مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: مطلب دوم، محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص
869جلسه شصت و هفتم 24/11/1394 مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب دوم
870جلسه شصت و هشتم 25/11/1394 مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: مطلب دوم:محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص
871جلسه شصت و نهم 26/11/1394 مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب دوم: محدوده مستثنی‎منه در مؤونة شخص
872جلسه هفتاد 26/11/1394 مقام چهارم:استثناء مؤونة–جهةثانیة: مطلب سوم:تقیید مؤونۀ مستثنی به سنۀ
873جلسه هفتاد و یکم 09/12/1394 مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب سوم: تقیید مؤونة مستثنی به سنة
874جلسه هفتاد و دوم 10/12/1394 مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب سوم: تقیید مؤونۀ مستثنی به سنۀ
875جلسه هفتاد و سوم 11/12/1394 مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب سوم: تقیید مؤونۀ مستثنی به سنۀ (قمری یا شمسی بودن سنة)
876جلسه هفتاد و چهارم 12/12/1394 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیة در اموالی که خمس ندارند
877جلسه هفتاد و پنجم 15/12/1394 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیه- بررسی دو اشکال
878جلسه هفتاد و ششم 16/12/1394 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة عینیه- بررسی دو اشکال
879جلسه هفتاد و هفتم 17/12/1394 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-ادله قول به عدم ثبوت خمس مطلقا
880جلسه هفتاد و هشتم 18/12/1394 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-ادله قول به عدم ثبوت خمس مطلقا
881جلسه هفتاد و نهم 00/00/1389 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة بررسی دلیل سوم
882جلسه هشتادم 15/01/1395 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة- قول دوم: تفصیل بین صورت بیع و عدم آن
883جلسه هشتاد و یکم 00/00/1389 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-قول سوم: تفصیل بین مالی که به معاوضه منتقل شده و غیر آن
884جلسه هشتاد و دوم 00/00/1389 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-بررسی قول سوم (تفصیل بین صورت ملکیت بالمعاوضة و عدم آن)
885جلسه هشتاد و سوم 18/01/1395 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة- قول چهارم: ثبوت خمس مطلقا
886جلسه هشتاد و چهارم 21/01/1395 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة
887جلسه هشتاد و پنجم 22/01/1395 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة- بررسی اجمالی معنای افزایش قیمت
888جلسه هشتاد و ششم 24/01/1395 مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة- ذیل مسئله هشتم: صورت عدم امکان بیع در همان سال
889جلسه هشتاد و هفتم 25/01/1395 مسئله نهم- صور چهارگانه
890جلسه هشتاد و هشتم 28/01/1395 مسئله نهم- صور چهارگانه، مسئله دهم
891جلسه هشتاد و نهم 29/01/1395 مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال پنج‎گانه
892جلسه نود 30/01/1395 مسئله دهم- مبدأ سنة- ادله قول اول(تفصیل بین تکسبات و غیر آن)
893جلسه نود و یکم 31/01/1395 مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش گانه- بررسی قول دوم و سوم و چهارم
894جلسه نود و دوم 01/02/1395 مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه
895جلسه نود و سوم 05/02/1395 مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه- قول پنجم
896جلسه نود و چهارم 00/00/1389 مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه- قول ششم
897جلسه نود و پنجم 07/02/1395 مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه- قول ششم
898جلسه نود و ششم 08/02/1395 مسئله دهم- مبدأ سنة- اقوال شش‎گانه- بررسی قول ششم
899جلسه نود و هفتم 11/02/1395 مسئله یازدهم- مطلب اول: معنای مؤونه
900جلسه نود و هشتم 12/02/1395 مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن
901جلسه نود و نهم 13/02/1395 مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن (قول دوم)
902جلسه صدم 18/02/1395 مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن (قول سوم)
903جلسه صد و یکم 19/02/1395 مسئله یازدهم- بررسی شمول مؤونۀ نسبت به ضمان جنایت و تلف
904جلسه صد و دوم 20/02/1395 مسئله یازدهم- بررسی شمول مؤونۀ نسبت به ضمان جنایت و تلف
905جلسه صد و سوم 21/02/1395 مسئله یازدهم- مطلب سوم: بررسی اعتبار فعلیت در مؤونة
906جلسه صد و چهارم 00/00/1389 مسئله یازدهم- مطلب سوم: بررسی اعتبار فعلیت در مؤونة
907جلسه صد و پنجم 26/02/1395 مسئله دوازدهم- (لحاظ مجموع یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله
908جلسه صد و ششم 27/02/1395 مسئله دوازدهم- (لحاظ مجموعی یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله
909جلسه صد و هفتم 28/02/1395 : مسئله دوازدهم- (لحاظ مجموعی یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله
910جلسه صد و هشتم 29/02/1395 : مسئله دوازدهم- (لحاظ مجموعی یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله- نظر مختار