خارج فقه ۹۴-۹۳ (سال پنجم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۱۱۲۲جلسه یکم ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ توضیح متن تحریر
۱۱۲۳جلسه دوم ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ تعریف معدن
۱۱۲۴جلسه سوم ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ تعریف معدن
۱۱۲۵جلسه چهارم ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ تعریف معدن (جمع بندی کلمات لغویین)
۱۱۲۶جلسه پنجم ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تعریف معدن
۱۱۲۷جلسه ششم ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ تعریف معدن (روایات)
۱۱۲۸جلسه هفتم ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ تعریف معدن (جمع بندی)
۱۱۲۹جلسه هشتم ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ تعریف معدن (جمع بندی)
۱۱۳۰جلسه نهم ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ بحث دوم: ادله وجوب خمس – بحث سوم: نصاب معدن (اقوال)
۱۱۳۱جلسه دهم ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ اعتبار نصاب (بررسی اقوال)
۱۱۳۲جلسه یازدهم ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ اعتبار نصاب (بررسی اقوال)
۱۱۳۳جلسه دوازدهم ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ اعتبار نصاب (بررسی اقوال – حق در مسئله)
۱۱۳۴جلسه سیزدهم ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ اعتبار نصاب – دو مسئله
۱۱۳۵جلسه چهاردهم ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله
۱۱۳۶جلسه پانزدهم ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله
۱۱۳۷جلسه شانزدهم ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله
۱۱۳۸جلسه هفدهم ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله
۱۱۳۹جلسه هیجدهم ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ بررسی قید «علی الاحوط» در عبارت تحریر
۱۱۴۰جلسه نوزدهم ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ بررسی قید «علی الاحوط» در عبارت تحریر
۱۱۴۱جلسه بیستم ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ بررسی نظر محقق نائینی – قیمت حال الاخراج – فروع نصاب
۱۱۴۲جلسه بیست و یکم ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ فروع چهارگانه نصاب در متن تحریر
۱۱۴۳جلسه بیست و دوم ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج
۱۱۴۴جلسه بیست و سوم ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج
۱۱۴۵جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج
۱۱۴۶جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج
۱۱۴۷جلسه بیست و ششم ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ اعتبار وحدت در نصاب – فرع دوم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرِج
۱۱۴۸جلسه بیست وهفتم ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ اعتبار وحدت در نصاب – فرع دوم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرِج
۱۱۴۹جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ اعتبار وحدت در نصاب – فرع دوم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرِج
۱۱۵۰جلسه بیست و نهم ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ اعتبار وحدت در نصاب– فرع سوم و چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرَج و معدن
۱۱۵۱جلسه سی ام ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ اعتبار وحدت در نصاب– چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن
۱۱۵۲جلسه سی و یکم ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ اعتبار وحدت در نصاب– چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن
۱۱۵۳جلسه سی و دوم ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ اعتبار وحدت در نصاب– چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن
۱۱۵۴جلسه سی و سوم ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ تنبیه: شک در نصاب
۱۱۵۵جلسه سی و چهارم ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ تنبیه: شک در نصاب
۱۱۵۶جلسه سی و پنجم ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ تنبیه: نتیجه بحث در شک در نصاب-مسئله ۱۲ عروة
۱۱۵۷جلسه سی و ششم ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ نتیجه بحث در شک در نصاب-مسئله ۱۲ عروة
۱۱۵۸جلسه سی و هفتم ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ مسئله اول
۱۱۵۹جلسه سی و هشتم ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ مسئله اول- فرع اول- فرع دوم (صورت اول)
۱۱۶۰جلسه سی و نهم ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ مسئله اول- فرع دوم (صورت اول و دوم)
۱۱۶۱جلسه چهلم ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ مسئله اول- فرع دوم (صورت سوم- چهارم- پنجم)
۳۹۰۳جلسه چهل و یکم ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم
۳۹۰۴جلسه چهل و دوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم
۳۹۰۵جلسه چهل و سوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم
۳۹۰۶جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم – معدن واقع در اراضی موات – قول اول
۳۹۰۷جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول دوم
۳۹۰۸جلسه چهل و ششم ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول دوم
۳۹۰۹جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول دوم
۳۹۱۰جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول سوم
۳۹۱۱جلسه چهل و نهم ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول سوم
۳۹۱۲جلسه پنجاهم ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره – اقوال
۳۹۱۳جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور
۳۹۱۴جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور
۳۹۱۵جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور
۳۹۱۶جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور
۳۹۱۷جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– نتیجه فرع سوم
۳۹۱۸جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول اول
۳۹۱۹جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول دوم
۳۹۲۰جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول دوم
۳۹۲۱جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ مسئله اول- مسئله دوم
۳۹۲۲جلسه شصتم ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ مسئله دوم – فروع مسئله
۳۹۲۳جلسه شصت و یکم ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ مسئله هفتم عروة – اقوال
۳۹۲۴جلسه شصت و دوم ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ مسئله هفتم عروة
۳۹۲۵جلسه شصت و سوم ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ مسئله دوم – بررسی اقوال – بررسی اشکالات قول مشهور
۳۹۲۶جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مسئله دوم – بررسی اقوال – بررسی اشکالات قول مشهور
۳۹۲۷جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ مسئله هفتم عروة –بررسی اشکالات قول مشهور
۳۹۲۸جلسه شصت و ششم ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ مسئله هفتم عروة – بررسی سایر اقوال
۳۹۲۹جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ مسئله دهم عروة– بررسی کلام سید و اقوال و انظار سایرین
۳۹۳۰جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ مسئله دهم عروة– بررسی کلام سید و اقوال و انظار سایرین
۳۹۳۱جلسه هفتادم ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ خاتمه: ملکیت معادن -بررسی قول اول (مشهور قدما)
۳۹۳۲جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ملکیت معادن - بررسی قول اول (مشهور قدما)
۳۹۳۳جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ خاتمه: ملکیت معادن - بررسی قول اول (مشهور قدما) – دلیل دوم
۳۹۳۴جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ خاتمه: ملکیت معادن - بررسی قول اول (مشهور قدما)- دلیل دوم
۳۹۳۵جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ خاتمه: ملکیت معادن - بررسی قول دوم (مباحات اصلیه)
۳۹۳۶جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ خاتمه: ملکیت معادن - بررسی قول دوم (مباحات اصلیه)
۳۹۳۷جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ خاتمه: ملکیت معادن - بررسی قول سوم و چهارم – نتیجه
۳۹۳۸جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ جزئی: مقام اول: اصل ثبوت خمس در کنز
۳۹۳۹جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ مقام دوم: تفسیر کنز (جهت اول: بحث از اعتبار مستوریت فی الارض)
۳۹۴۰جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار)
۳۹۴۱جلسه هشتادم ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار)
۳۹۴۲جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: فی جنس المخرَج)
۳۹۴۳جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج)
۳۹۴۴جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج)
۳۹۴۵جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج)
۳۹۴۶جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج - نتیجه)
۳۹۴۷جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ مقام دوم: تفسیر کنز (جهت چهارم – جهت پنجم)
۳۹۴۸جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ مقام سوم: ملکیت کنز
۳۹۴۹جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول)
۳۹۵۰جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول)
۳۹۵۱جلسه نودم ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول)
۳۹۵۲جلسه نود و یکم ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل)
۳۹۵۳جلسه نود و دوم ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل)
۳۹۵۴جلسه نود و سوم ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم)
۳۹۵۵جلسه نود و چهارم ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم - تفصیل)
۳۹۵۶جلسه نود و پنج ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم - تفصیل)
۳۹۵۷جلسه نود و ششم ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم - تفصیل)
۳۹۵۹جلسه نود و هفتم ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ مقام سوم: ملکیت کنز (بررسی کلام محقق همدانی)
۳۹۶۰جلسه نود و هشتم ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)
۳۹۶۱جلسه نود و نهم ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)
۳۹۶۲جلسه صدم ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)
۳۹۶۳جلسه صد و یکم ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)
۳۹۶۴جلسه صد و دوم ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)
۳۹۶۵جلسه صد و سوم ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء)
۳۹۶۶جلسه صد و چهارم ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء)
۳۹۶۷جلسه صد و پنجم ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ مقام سوم: ملکیت کنز (بررسی مورد دوم از موارد استثناء)
۳۹۶۸جلسه صد و ششم ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ مقام سوم: ملکیت کنز (وجدان کنز در ارض مستأجرة یا مستعارة)
۳۹۶۹جلسه صد و هفتم ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ جزئی: مقام چهارم: نصاب کنز
۳۹۷۱جلسه صد و هشتم ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ مقام چهارم: نصاب خمس کنز
۳۹۷۲جلسه صد و نهم ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ مقام چهارم: نصاب خمس کنز
۳۹۷۳جلسه صد و دهم ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة
۳۹۷۴جلسه صد و یازدهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت اول: وجوب خمس)
۳۹۷۸جلسه صد و دوازدهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع)
۳۹۷۹جلسه صد و سیزدهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع)
۳۹۸۰جلسه صد و چهاردهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابّة (جهت سوم: اعتبار نصاب)
۳۹۸۱جلسه صد و پانزدهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة»
۳۹۸۲جلسه صد و شانزدهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة»
۳۹۸۳جلسه صد و هفدهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة»
۳۹۸۴جلسه صد و هجدهم ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ متن تحریر الوسیلة – تبیین مسائل
۳۹۸۵جلسه صد و نوزدهم ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مقام اول: وجوب خمس در غوص
۳۹۸۶جلسه صد و بیستم ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ مقام اول: وجوب خمس در غوص
۴۴۱۴جلسه شصت و نهم ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ملکیت معادن– بررسی قول اول (مشهور قدما)