خارج فقه 94-93 (سال پنجم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
1122جلسه یکم 25/06/1393 توضیح متن تحریر
1123جلسه دوم 26/06/1393 تعریف معدن
1124جلسه سوم 29/06/1393 تعریف معدن
1125جلسه چهارم 30/06/1393 تعریف معدن (جمع بندی کلمات لغویین)
1126جلسه پنجم 31/06/1393 تعریف معدن
1127جلسه ششم 01/07/1393 تعریف معدن (روایات)
1128جلسه هفتم 02/07/1393 تعریف معدن (جمع بندی)
1129جلسه هشتم 05/07/1393 تعریف معدن (جمع بندی)
1130جلسه نهم 06/07/1393 بحث دوم: ادله وجوب خمس – بحث سوم: نصاب معدن (اقوال)
1131جلسه دهم 07/07/1393 اعتبار نصاب (بررسی اقوال)
1132جلسه یازدهم 08/07/1393 اعتبار نصاب (بررسی اقوال)
1133جلسه دوازدهم 09/07/1393 اعتبار نصاب (بررسی اقوال – حق در مسئله)
1134جلسه سیزدهم 14/07/1393 اعتبار نصاب – دو مسئله
1135جلسه چهاردهم 15/07/1393 اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله
1136جلسه پانزدهم 16/07/1393 اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله
1137جلسه شانزدهم 19/07/1393 اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله
1138جلسه هفدهم 20/07/1393 اعتبار نصاب بعد المؤونة – بررسی ادله
1139جلسه هیجدهم 22/07/1393 بررسی قید «علی الاحوط» در عبارت تحریر
1140جلسه نوزدهم 23/07/1393 بررسی قید «علی الاحوط» در عبارت تحریر
1141جلسه بیستم 26/07/1393 بررسی نظر محقق نائینی – قیمت حال الاخراج – فروع نصاب
1142جلسه بیست و یکم 27/07/1393 فروع چهارگانه نصاب در متن تحریر
1143جلسه بیست و دوم 18/08/1393 اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج
1144جلسه بیست و سوم 19/08/1393 اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج
1145جلسه بیست و چهارم 20/08/1393 اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج
1146جلسه بیست و پنجم 21/08/1393 اعتبار وحدت در نصاب – فرع اول: بررسی اعتبار وحدت از حیث اخراج
1147جلسه بیست و ششم 24/08/1393 اعتبار وحدت در نصاب – فرع دوم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرِج
1148جلسه بیست وهفتم 25/08/1393 اعتبار وحدت در نصاب – فرع دوم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرِج
1149جلسه بیست و هشتم 26/08/1393 اعتبار وحدت در نصاب – فرع دوم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرِج
1150جلسه بیست و نهم 27/08/1393 اعتبار وحدت در نصاب– فرع سوم و چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث مخرَج و معدن
1151جلسه سی ام 01/09/1393 اعتبار وحدت در نصاب– چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن
1152جلسه سی و یکم 02/09/1393 اعتبار وحدت در نصاب– چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن
1153جلسه سی و دوم 03/09/1393 اعتبار وحدت در نصاب– چهارم: بررسی اعتبار وحدت از حیث معدن
1154جلسه سی و سوم 04/09/1393 تنبیه: شک در نصاب
1155جلسه سی و چهارم 05/09/1393 تنبیه: شک در نصاب
1156جلسه سی و پنجم 08/09/1393 تنبیه: نتیجه بحث در شک در نصاب-مسئله 12 عروة
1157جلسه سی و ششم 11/09/1393 نتیجه بحث در شک در نصاب-مسئله 12 عروة
1158جلسه سی و هفتم 12/09/1393 مسئله اول
1159جلسه سی و هشتم 15/09/1393 مسئله اول- فرع اول- فرع دوم (صورت اول)
1160جلسه سی و نهم 16/09/1393 مسئله اول- فرع دوم (صورت اول و دوم)
1161جلسه چهلم 17/09/1393 مسئله اول- فرع دوم (صورت سوم- چهارم- پنجم)
3903جلسه چهل و یکم 1393/10/07 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم
3904جلسه چهل و دوم 1393/10/08 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم
3905جلسه چهل و سوم 1393/10/09 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم
3906جلسه چهل و چهارم 1393/10/13 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم – معدن واقع در اراضی موات – قول اول
3907جلسه چهل و پنجم 1393/10/14 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول دوم
3908جلسه چهل و ششم 1393/10/15 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول دوم
3909جلسه چهل و هفتم 1393/10/16 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول دوم
3910جلسه چهل و هشتم 1393/10/17 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول سوم
3911جلسه چهل و نهم 1393/10/20 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول سوم
3912جلسه پنجاهم 1393/10/21 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره – اقوال
3913جلسه پنجاه و یکم 1393/10/22 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور
3914جلسه پنجاه و دوم 1393/10/23 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور
3915جلسه پنجاه و سوم 1393/10/24 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور
3916جلسه پنجاه و چهارم 1393/10/27 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور
3917جلسه پنجاه و پنجم 1393/10/28 مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– نتیجه فرع سوم
3918جلسه پنجاه و ششم 1393/10/29 مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول اول
3919جلسه پنجاه و هفتم 1393/10/30 مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول دوم
3920جلسه پنجاه و هشتم 1393/11/01 مسئله اول- فروع مسئله- فرع چهارم- ثبوت خمس بر صبی و مجنون– ادله قول دوم
3921جلسه پنجاه و نهم 1393/11/02 مسئله اول- مسئله دوم
3922جلسه شصتم 1393/11/05 مسئله دوم – فروع مسئله
3923جلسه شصت و یکم 1393/11/06 مسئله هفتم عروة – اقوال
3924جلسه شصت و دوم 1397/11/07 مسئله هفتم عروة
3925جلسه شصت و سوم 1393/11/08 مسئله دوم – بررسی اقوال – بررسی اشکالات قول مشهور
3926جلسه شصت و چهارم 1393/11/12 مسئله دوم – بررسی اقوال – بررسی اشکالات قول مشهور
3927جلسه شصت و پنجم 1393/11/13 مسئله هفتم عروة –بررسی اشکالات قول مشهور
3928جلسه شصت و ششم 1393/11/14 مسئله هفتم عروة – بررسی سایر اقوال
3929جلسه شصت و هفتم 1393/11/15 مسئله دهم عروة– بررسی کلام سید و اقوال و انظار سایرین
3930جلسه شصت و هشتم 1395/11/18 مسئله دهم عروة– بررسی کلام سید و اقوال و انظار سایرین
3931جلسه هفتادم 1393/11/20 خاتمه: ملکیت معادن -بررسی قول اول (مشهور قدما)
3932جلسه هفتاد و یکم 1393/11/21 ملکیت معادن - بررسی قول اول (مشهور قدما)
3933جلسه هفتاد و دوم 1393/11/25 خاتمه: ملکیت معادن - بررسی قول اول (مشهور قدما) – دلیل دوم
3934جلسه هفتاد و سوم 1393/11/26 خاتمه: ملکیت معادن - بررسی قول اول (مشهور قدما)- دلیل دوم
3935جلسه هفتاد و چهارم 1393/11/27 خاتمه: ملکیت معادن - بررسی قول دوم (مباحات اصلیه)
3936جلسه هفتاد و پنجم 1393/11/28 خاتمه: ملکیت معادن - بررسی قول دوم (مباحات اصلیه)
3937جلسه هفتاد و ششم 1393/11/29 خاتمه: ملکیت معادن - بررسی قول سوم و چهارم – نتیجه
3938جلسه هفتاد و هفتم 1393/12/02 جزئی: مقام اول: اصل ثبوت خمس در کنز
3939جلسه هفتاد و هشتم 1393/12/03 مقام دوم: تفسیر کنز (جهت اول: بحث از اعتبار مستوریت فی الارض)
3940جلسه هفتاد و نهم 1393/12/04 مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار)
3941جلسه هشتادم 1393/12/05 مقام دوم: تفسیر کنز (جهت دوم: بحث از اعتبار قصد ادّخار)
3942جلسه هشتاد و یکم 1393/12/09 مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: فی جنس المخرَج)
3943جلسه هشتاد و دوم 1393/12/11 مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج)
3944جلسه هشتاد و سوم 1393/12/16 مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج)
3945جلسه هشتاد و چهارم 1393/12/17 مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج)
3946جلسه هشتاد و پنجم 1393/12/18 مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج - نتیجه)
3947جلسه هشتاد و ششم 1393/12/19 مقام دوم: تفسیر کنز (جهت چهارم – جهت پنجم)
3948جلسه هشتاد و هفتم 1393/12/20 مقام سوم: ملکیت کنز
3949جلسه هشتاد و هشتم 1393/12/23 مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول)
3950جلسه هشتاد و نهم 1393/12/24 مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول)
3951جلسه نودم 1394/01/16 مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول اول)
3952جلسه نود و یکم 1394/01/17 مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل)
3953جلسه نود و دوم 1394/01/18 مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم- تفصیل)
3954جلسه نود و سوم 1394/01/19 مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم)
3955جلسه نود و چهارم 1394/01/20 مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم - تفصیل)
3956جلسه نود و پنج 1394/01/23 مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم - تفصیل)
3957جلسه نود و ششم 1394/01/24 مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم - تفصیل)
3959جلسه نود و هفتم 1394/01/25 مقام سوم: ملکیت کنز (بررسی کلام محقق همدانی)
3960جلسه نود و هشتم 1394/01/26 مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)
3961جلسه نود و نهم 1394/01/29 مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)
3962جلسه صدم 1394/01/29 مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)
3963جلسه صد و یکم 1394/01/31 مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)
3964جلسه صد و دوم 1394/02/01 مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)
3965جلسه صد و سوم 1394/02/05 مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء)
3966جلسه صد و چهارم 1394/02/06 مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء)
3967جلسه صد و پنجم 1394/02/07 مقام سوم: ملکیت کنز (بررسی مورد دوم از موارد استثناء)
3968جلسه صد و ششم 1394/02/08 مقام سوم: ملکیت کنز (وجدان کنز در ارض مستأجرة یا مستعارة)
3969جلسه صد و هفتم 1394/02/09 جزئی: مقام چهارم: نصاب کنز
3971جلسه صد و هشتم 1394/02/15 مقام چهارم: نصاب خمس کنز
3972جلسه صد و نهم 1394/02/16 مقام چهارم: نصاب خمس کنز
3973جلسه صد و دهم 1394/02/19 مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة
3974جلسه صد و یازدهم 1394/02/20 مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت اول: وجوب خمس)
3978جلسه صد و دوازدهم 1394/02/21 ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع)
3979جلسه صد و سیزدهم 1394/02/22 مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع)
3980جلسه صد و چهاردهم 1394/02/23 مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابّة (جهت سوم: اعتبار نصاب)
3981جلسه صد و پانزدهم 1394/02/28 مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة»
3982جلسه صد و شانزدهم 1394/02/24 مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة»
3983جلسه صد و هفدهم 1394/02/29 مقام پنجم: ما یلحق بالکنز- «ما یوجد فی جوف السمکة»
3984جلسه صد و هجدهم 1394/02/30 متن تحریر الوسیلة – تبیین مسائل
3985جلسه صد و نوزدهم 1394/03/02 مقام اول: وجوب خمس در غوص
3986جلسه صد و بیستم 1394/03/03 مقام اول: وجوب خمس در غوص
4414جلسه شصت و نهم 1393/11/19 ملکیت معادن– بررسی قول اول (مشهور قدما)