خارج فقه ۹۳-۹۲ (سال چهارم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۷۷۳جلسه اول ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ مقدمه اول: زمان تشریع خمس
۳۷۷۴جلسه دوم ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ مقدمه دوم و سوم: تعریف خمس و وجوه تشریع خمس
۳۷۷۵جلسه سوم ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت
۳۷۷۶جلسه چهارم ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار
۳۷۷۷جلسه پنجم ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار
۳۷۷۸جلسه ششم ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار
۳۷۷۹جلسه هفتم ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ خمس متعلق به منصب است يا شخص؟
۳۷۸۰جلسه هشتم ۱۳۹۲/۰۷/۳ خمس متعلق به منصب است يا شخص؟
۳۷۸۱جلسه نهم ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ وجوب خمس
۳۷۸۲جلسه دهم ۱۳۹۲/۰۷/۷ وجوب خمس (ادله)
۳۷۸۷جلسه یازدهم ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ مقدمه ششم و مقدمه هفتم (المراد بالغنيمه)
۳۷۸۸جلسه دوازدهم ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ فی المراد بالغنیمه (امر اول: غنيمت در لغت)
۳۷۸۹جلسه سیزدهم ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر اول: غنيمت در لغت)
۳۷۹۰جلسه چهاردهم ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
۳۷۹۱جلسه پانزدهم ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
۳۷۹۲جلسه شانزدهم ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
۳۷۹۳جلسه هفدهم ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
۳۷۹۴جلسه هجدهم ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
۳۷۹۵جلسه نوزدهم ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
۳۷۹۶جلسه بیستم ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
۳۷۹۷جلسه بیست و یکم ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر سوم: غنيمت در روايات)
۳۷۹۸جلسه بیست و دوم ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر چهارم: غنيمت در كلام فقها)
۳۷۹۹جلسه بیست و سوم ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر چهارم: غنيمت در كلمات فقها)
۳۸۰۰جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر پنجم: غنيمت در كلمات مفسرين)
۳۸۰۱جلسه بیست و پنج ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ مقدمه هشتم: تأسيس اصل
۳۸۰۲بیست و ششم ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ مقدمه هشتم: تأسيس اصل
۳۸۰۳جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ مقدمه نهم: بررسی ادله اهل سنت بر عدم عموميت «ما غنمتم»
۳۸۰۴بیست و هشتم ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ الاول: غنائم دار الحرب
۳۸۰۵جلسه بیست و نهم ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ مقام اول – ادله وجوب خمس در غنيمت جنگي
۳۸۰۶جلسه سی ام ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنيمت جنگي–اذن امام
۳۸۰۷جلسه سی و یکم ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنيمت جنگي– اذن امام
۳۸۰۸جلسه سی و دوم ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۳۸۰۹جلسه سی و سوم ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۳۸۱۰جلسه سی و چهارم ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۳۸۱۱جلسه سی و پنجم ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۳۸۱۲جلسه سی و ششم ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۳۸۱۳جلسه سی و هفتم ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۳۸۱۴جلسه سی و هشتم ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۳۸۱۵جلسه سی و نهم ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۳۸۱۶جلسه چهلم ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۳۸۱۷جلسه چهل و یکم ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۳۸۱۸جلسه چهل و دوم ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۳۸۱۹جلسه چهل و سوم ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۳۸۲۰جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۳۸۲۱جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۳۸۲۲جلسه چهل و شش ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۳۸۲۳جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ بررسی اخبار
۳۸۲۴جلسه چهل و نهم ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ طائفه اول
۳۸۲۵جلسه پنجاهم ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ طائفه اولی
۳۸۲۶جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ طائفه اولی
۳۸۲۷جلسه پنجاه و دو ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ طائفه سوم
۳۸۲۸جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ طائفه سوم
۳۸۲۹جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ طائفه سوم
۳۸۳۰جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ پاسخ قائلین به سقوط خمس به روایات عدم تحلیل
۳۸۳۳جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ وجوه جمع بین روایات
۳۸۳۵جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ وجوه جمع بین روایات
۳۸۳۶جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۲/۱۱/۱ وجوه جمع بین روایات – وجه پنجم
۳۸۳۸جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۲/۱۱/۲ وجوه جمع بین روایات – وجه ششم و هفتم
۳۸۳۹جلسه شصتم ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ وجوه جمع بین روایات- وجه هشتم، نهم، دهم
۳۸۴۰جلسه شصت و یکم ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله
۳۸۴۱جلسه شصت و دوم ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله
۳۸۴۲جلسه شصت و سوم ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله
۳۸۴۳جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ وجوه جمع بین روایات – شواهد دیگر برای جمع مختار
۳۸۴۴جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ وجوه جمع بین روایات-مؤیدات جمع مختار
۳۸۴۵جلسه شصت و ششم ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ وجوه جمع بین روایات - مؤ یدات جمع مختار
۳۸۴۶جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ روایات تحلیل به نحو مشروط
۳۸۴۷جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۴۸جلسه شصت و نهم ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۴۹جلسه هفتادم ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۵۰جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۵۱جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۵۲جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۵۳جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۵۴جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۵۵جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۵۶جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۲/۱۲/۳ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۵۷جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۵۹جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۶۰جلسه هشتادم ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۶۱جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۶۲جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۶۳جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۶۴جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۶۵جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۶۶جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ لجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۳۸۶۷جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ الجهة الثالثة: فی اشتراط النصاب أو عدمه
۳۸۶۸جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه
۳۸۶۹جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه
۳۸۷۰جلسه نودم ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه
۳۸۷۱جلسه نود و یکم ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه
۳۸۷۲جلسه نود و دوم ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی
۳۸۷۳جلسه نود و سوم ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی
۳۸۷۴جلسه نود و چهارم ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی
۳۸۷۵جلسه نود و پنجم ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الثانیة
۳۸۷۶جلسه نود و ششم ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة
۳۸۷۷جلسه نود و هفتم ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة
۳۸۷۸جلسه نود و هشتم ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة
۳۸۷۹جلسه نود و نهم ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة
۳۸۸۰جلسه صدم ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ المقام الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة
۳۸۸۱جلسه صد و یکم ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ المقام الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة
۳۸۸۲جلسه صد و دوم ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ المقام الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة
۳۸۸۳جلسه صد و سوم ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ المقام الخامس: فی وقت وجوب الخمس
۳۸۸۴جلسه صد و چهارم ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ خاتمة: فیما یلحق بغنائم اهل الحرب
۳۸۸۵جلسه صد و پنجم ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ خاتمة: (بخش اول: ناصب)
۳۸۸۶جلسه صد و ششم ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ خاتمة: (بخش اول: ناصب)
۳۸۸۷جلسه صد و هفتم ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ خاتمة: (بخش اول: ناصب)
۳۸۸۸جلسه صد و هشتم ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ خاتمة: (بخش اول: ناصب)
۳۸۸۹جلسه صد و نهم ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ خاتمة: (بخش اول: ناصب)
۳۸۹۰جلسه صد و دهم ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ خاتمة: (بخش اول: ناصب)
۳۸۹۱جلسه صد و یازدهم ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ خاتمة: (بخش دوم: باغی)
۳۸۹۲جلسه صد و دوازدهم ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ خاتمة: (بخش دوم: باغی)
۳۸۹۳جلسه صد و سیزدهم ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ خاتمة: (بخش دوم: باغی)
۳۸۹۵جلسه صد و چهارده ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ خاتمة: (بخش دوم: باغی)
۳۸۹۶ جلسه صد و پانزده ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ خاتمة: (بخش دوم: باغی)
۳۸۹۷جلسه صد و شانزدهم ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ خاتمة: (بخش دوم: باغی)
۳۸۹۸جلسه صد و هفدهم ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ خاتمة: (بخش دوم: باغی)
۳۸۹۹جلسه صد و هجدهم ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ خاتمة: (بخش دوم: باغی)
۴۳۰۶جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ مقام سوم: کیفیت وضع در باب حقیقت شرعیه (الوضع بالاستعمال-وضع تعیّنی)