خارج فقه 93-92 (سال چهارم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
3773جلسه اول 1392/06/24 مقدمه اول: زمان تشریع خمس
3774جلسه دوم 1392/06/25 مقدمه دوم و سوم: تعریف خمس و وجوه تشریع خمس
3775جلسه سوم 1392/06/27 بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت
3776جلسه چهارم 1392/06/30 بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار
3777جلسه پنجم 1392/06/31 بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار
3778جلسه ششم 1392/07/01 بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار
3779جلسه هفتم 1392/07/02 خمس متعلق به منصب است يا شخص؟
3780جلسه هشتم 1392/07/3 خمس متعلق به منصب است يا شخص؟
3781جلسه نهم 1392/07/06 وجوب خمس
3782جلسه دهم 1392/07/7 وجوب خمس (ادله)
3787جلسه یازدهم 1392/07/08 مقدمه ششم و مقدمه هفتم (المراد بالغنيمه)
3788جلسه دوازدهم 1392/07/09 فی المراد بالغنیمه (امر اول: غنيمت در لغت)
3789جلسه سیزدهم 1392/07/10 مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر اول: غنيمت در لغت)
3790جلسه چهاردهم 1392/07/13 مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
3791جلسه پانزدهم 1392/07/15 مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
3792جلسه شانزدهم 1392/07/16 مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
3793جلسه هفدهم 1392/07/17 مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
3794جلسه هجدهم 1392/07/20 مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
3795جلسه نوزدهم 1392/07/22 مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
3796جلسه بیستم 1392/07/27 مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)
3797جلسه بیست و یکم 1392/07/28 مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر سوم: غنيمت در روايات)
3798جلسه بیست و دوم 1392/07/29 مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر چهارم: غنيمت در كلام فقها)
3799جلسه بیست و سوم 1392/07/30 مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر چهارم: غنيمت در كلمات فقها)
3800جلسه بیست و چهارم 1392/08/01 مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر پنجم: غنيمت در كلمات مفسرين)
3801جلسه بیست و پنج 1392/08/04 مقدمه هشتم: تأسيس اصل
3802بیست و ششم 1392/08/05 مقدمه هشتم: تأسيس اصل
3803جلسه بیست و هفتم 1392/08/06 مقدمه نهم: بررسی ادله اهل سنت بر عدم عموميت «ما غنمتم»
3804بیست و هشتم 1392/08/28 الاول: غنائم دار الحرب
3805جلسه بیست و نهم 1392/08/29 مقام اول – ادله وجوب خمس در غنيمت جنگي
3806جلسه سی ام 1392/09/02 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنيمت جنگي–اذن امام
3807جلسه سی و یکم 1392/09/03 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنيمت جنگي– اذن امام
3808جلسه سی و دوم 1392/09/04 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
3809جلسه سی و سوم 1392/09/05 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
3810جلسه سی و چهارم 1392/09/06 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
3811جلسه سی و پنجم 1392/09/09 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
3812جلسه سی و ششم 1392/09/10 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
3813جلسه سی و هفتم 1392/09/11 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
3814جلسه سی و هشتم 1392/09/12 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
3815جلسه سی و نهم 1392/09/13 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
3816جلسه چهلم 1392/09/16 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
3817جلسه چهل و یکم 1392/09/17 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
3818جلسه چهل و دوم 1392/09/18 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
3819جلسه چهل و سوم 1392/09/23 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
3820جلسه چهل و چهارم 1392/09/24 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
3821جلسه چهل و پنجم 1392/09/25 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
3822جلسه چهل و شش 1392/09/26 مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
3823جلسه چهل و هشتم 1392/10/15 بررسی اخبار
3824جلسه چهل و نهم 1392/10/16 طائفه اول
3825جلسه پنجاهم 1392/10/17 طائفه اولی
3826جلسه پنجاه و یکم 1392/10/18 طائفه اولی
3827جلسه پنجاه و دو 1392/10/21 طائفه سوم
3828جلسه پنجاه و سوم 1392/10/22 طائفه سوم
3829جلسه پنجاه و چهارم 1392/10/23 طائفه سوم
3830جلسه پنجاه و پنجم 1392/10/24 پاسخ قائلین به سقوط خمس به روایات عدم تحلیل
3833جلسه پنجاه و ششم 1392/10/25 وجوه جمع بین روایات
3835جلسه پنجاه و هفتم 1392/10/30 وجوه جمع بین روایات
3836جلسه پنجاه و هشتم 1392/11/1 وجوه جمع بین روایات – وجه پنجم
3838جلسه پنجاه و نهم 1392/11/2 وجوه جمع بین روایات – وجه ششم و هفتم
3839جلسه شصتم 1392/11/05 وجوه جمع بین روایات- وجه هشتم، نهم، دهم
3840جلسه شصت و یکم 1392/11/06 وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله
3841جلسه شصت و دوم 1392/11/07 وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله
3842جلسه شصت و سوم 1392/11/08 وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله
3843جلسه شصت و چهارم 1392/11/09 وجوه جمع بین روایات – شواهد دیگر برای جمع مختار
3844جلسه شصت و پنجم 1392/11/12 وجوه جمع بین روایات-مؤیدات جمع مختار
3845جلسه شصت و ششم 1392/11/09 وجوه جمع بین روایات - مؤ یدات جمع مختار
3846جلسه شصت و هفتم 1392/11/10 روایات تحلیل به نحو مشروط
3847جلسه شصت و هشتم 1392/11/15 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3848جلسه شصت و نهم 1392/11/16 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3849جلسه هفتادم 1392/11/19 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3850جلسه هفتاد و یکم 1392/11/20 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3851جلسه هفتاد و دوم 1392/11/25 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3852جلسه هفتاد و سوم 1392/11/27 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3853جلسه هفتاد و چهارم 1392/11/28 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3854جلسه هفتاد و پنجم 1392/11/29 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3855جلسه هفتاد و ششم 1392/11/30 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3856جلسه هفتاد و هفتم 1392/12/3 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3857جلسه هفتاد و هشتم 1392/12/04 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3859جلسه هفتاد و نهم 1392/12/05 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3860جلسه هشتادم 1392/12/06 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3861جلسه هشتاد و یکم 1392/12/07 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3862جلسه هشتاد و دوم 1392/12/10 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3863جلسه هشتاد و سوم 1392/12/11 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3864جلسه هشتاد و چهارم 1392/12/12 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3865جلسه هشتاد و پنجم 1392/12/13 الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3866جلسه هشتاد و ششم 1392/12/14 لجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
3867جلسه هشتاد و هفتم 1392/12/17 الجهة الثالثة: فی اشتراط النصاب أو عدمه
3868جلسه هشتاد و هشتم 1392/12/18 الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه
3869جلسه هشتاد و نهم 1392/12/19 الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه
3870جلسه نودم 1392/12/20 الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه
3871جلسه نود و یکم 1392/12/21 فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه
3872جلسه نود و دوم 1393/01/18 المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی
3873جلسه نود و سوم 1393/01/19 المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی
3874جلسه نود و چهارم 1393/01/20 المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی
3875جلسه نود و پنجم 1393/01/20 المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الثانیة
3876جلسه نود و ششم 1393/01/24 المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة
3877جلسه نود و هفتم 1393/01/25 المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة
3878جلسه نود و هشتم 1393/01/26 المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة
3879جلسه نود و نهم 1393/01/27 المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة
3880جلسه صدم 1393/01/30 المقام الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة
3881جلسه صد و یکم 1393/02/01 المقام الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة
3882جلسه صد و دوم 1393/01/03 المقام الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة
3883جلسه صد و سوم 1393/02/03 المقام الخامس: فی وقت وجوب الخمس
3884جلسه صد و چهارم 1393/02/06 خاتمة: فیما یلحق بغنائم اهل الحرب
3885جلسه صد و پنجم 1393/02/07 خاتمة: (بخش اول: ناصب)
3886جلسه صد و ششم 1393/02/08 خاتمة: (بخش اول: ناصب)
3887جلسه صد و هفتم 1393/02/09 خاتمة: (بخش اول: ناصب)
3888جلسه صد و هشتم 1393/02/10 خاتمة: (بخش اول: ناصب)
3889جلسه صد و نهم 1393/02/14 خاتمة: (بخش اول: ناصب)
3890جلسه صد و دهم 1393/02/15 خاتمة: (بخش اول: ناصب)
3891جلسه صد و یازدهم 1393/02/16 خاتمة: (بخش دوم: باغی)
3892جلسه صد و دوازدهم 1393/02/17 خاتمة: (بخش دوم: باغی)
3893جلسه صد و سیزدهم 1393/02/20 خاتمة: (بخش دوم: باغی)
3895جلسه صد و چهارده 1393/02/21 خاتمة: (بخش دوم: باغی)
3896 جلسه صد و پانزده 1393/02/22 خاتمة: (بخش دوم: باغی)
3897جلسه صد و شانزدهم 1393/02/27 خاتمة: (بخش دوم: باغی)
3898جلسه صد و هفدهم 1393/02/28 خاتمة: (بخش دوم: باغی)
3899جلسه صد و هجدهم 1393/02/29 خاتمة: (بخش دوم: باغی)
4306جلسه چهل و هفتم 1392/09/27 مقام سوم: کیفیت وضع در باب حقیقت شرعیه (الوضع بالاستعمال-وضع تعیّنی)
4411جلسه چهل و هفتم 1399/09/17
4565جلسه هفتاد و هفتم 139/11/18