خارج فقه ۹۱-۹۰ (سال دوم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۱۴۰۶جلسه یکم ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
۱۴۰۷جلسه دوم ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
۱۴۰۸جلسه سوم ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
۱۴۰۹جلسه چهارم ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ عدول از حی به حی مساوی
۱۴۱۳جلسه پنجم ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
۱۴۱۴جلسه ششم ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
۱۴۱۵جلسه هفتم ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
۱۴۱۶جلسه هشتم ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
۱۴۱۷جلسه نهم ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
۱۴۱۸جلسه دهم ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ بخش دوم: عدول به اعلم
۱۴۱۹جلسه یازدهم ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ بخش دوم: عدول به اعلم
۱۴۲۰جلسه دوازدهم ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ بخش دوم: عدول به اعلم
۱۴۲۱جلسه سیزدهم ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ تقلید اعلم
۱۴۲۲جلسه چهاردهم ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ تقلید اعلم – تأسیس اصل
۱۴۲۳جلسه پانزدهم ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ تقلید اعلم – صور مسئله
۱۴۲۴جلسه شانزدهم ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ ادله وجوب تقلید
۱۴۲۵جلسه هفدهم ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ ادله وجوب تقلید اعلم – بررسی دلیل دوم
۱۴۲۶جلسه هجدهم ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل سوم
۱۴۲۷جلسه نوزدهم ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل سوم
۱۴۲۸جلسه بیستم ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل چهارم
۱۴۲۹جلسه بیست و یکم ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل پنجم
۱۴۳۰جلسه بیست و دوم ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل ششم
۱۴۳۱جلسه بیست و سوم ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
۱۴۳۲جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
۱۴۳۳جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
۱۴۳۴جلسه بیست و ششم ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
۱۴۳۵جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
۱۴۳۶جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
۱۴۳۷جلسه بیست و نهم ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
۱۴۳۸جلسه سی ام ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ ادله جواز رجوع به اعلم
۱۴۳۹جلسه سی و یکم ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ ادله جواز رجوع به اعلم
۱۴۴۰جلسه سی و دوم ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ ادله جواز رجوع به اعلم
۱۴۴۱جلسه سی و سوم ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ ادله جواز رجوع به اعلم
۱۴۴۲جلسه سی و چهارم ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ ادله جواز رجوع به اعلم
۱۴۴۳جلسه سی و پنجم ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ ادله جواز رجوع به اعلم
۱۴۴۴جلسه سی و ششم ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ جمع بندی مربوط به صورت دوم تقلید اعلم
۱۴۴۵جلسه سی و هفتم ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ بررسی صورت سوم تقلید اعلم
۱۴۴۶جلسه سی و هشتم ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ بررسی صورت سوم تقلید اعلم
۱۴۴۷جلسه سی و نهم ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ بررسی صورت سوم تقلید اعلم
۱۴۴۸جلسه چهلم ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ بررسی صورت سوم تقلید اعلم
۱۴۴۹جلسه چهل و یکم ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ معنای اعلمیت
۱۴۵۰جلسه چهل و دوم ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ بخش دوم: وجوب فحص از اعلم
۱۴۵۱جلسه چهل و سوم ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ بخش چهارم: مرجحیت اورعیت
۱۴۵۲جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۰/۱۱/۰۴ بخش چهارم: مرجحیت اورعیت
۱۴۵۳جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ بخش چهارم: مرجحیت اورعیت
۱۴۵۴جلسه چهل و ششم ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه
۱۴۵۵جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه
۱۴۵۶جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه
۱۴۵۷جلسه چهل و نهم ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ قسمت اول: تقلید اعلم در مسئله وجوب تقلید اعلم
۱۴۵۸جلسه پنجاه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ قسمت دوم مسئله هفتم- قسمت اول مسئله هشتم
۱۴۵۹جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ قسمت دوم مسئله هشتم (تبعیض در تقلید)
۱۴۶۰جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ قسمت دوم مسئله هشتم (تبعیض در تقلید)
۱۴۶۱جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ قسمت دوم مسئله هشتم و فرض اول مسئله نهم
۱۴۶۲جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ تکلیف عامی در زمان فحص از مجتهد و اعلم
۱۴۶۳جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ جواز رجوع به غیر اعلم در صورت علم به موافقت و صورت شک در مخالفت
۱۴۶۴جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ جواز رجوع به غیر اعلم در فرض احتیاط اعلم
۱۴۶۵جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ جواز رجوع به غیر اعلم در صورت علم به موافقت و صورت شک در مخالفت
۱۴۶۶جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ تفصیل آقای خوانساری و خوئی
۱۴۶۷جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مطلب دوم: عدول از غیر اعلم به اعلم
۱۴۶۸جلسه شصتم ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ بررسی فرع اول (جواز تقلید ابتدائی از میت)
۱۴۶۹جلسه شصت و یکم ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ بررسی مبنای نظریه میرزای قمی مبنی بر جواز تقلید میت ابتدائاً
۱۴۷۰جلسه شصت و دوم ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ بررسی مبنای نظر اخباریین مبنی بر جواز تقلید میت ابتدائاً
۱۴۷۱جلسه شصت و سوم ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ تأسیس اصل در مسئله تقلید ابتدائی از میت
۱۴۷۲جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ تأسیس اصل در مسئله تقلید ابتدائی از میت
۱۴۷۳جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۰/۱۱/۲۱ ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۷۴جلسه شصت و ششم ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۷۵جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۷۶جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۷۷جلسه شصت و نهم ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۷۸جلسه هفتاد ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۷۹جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۸۰جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۸۱جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۸۲جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۸۳جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۸۴جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ جمع بندی ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۸۵جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۸۶جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۸۷جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۸۸جلسه هشتادم ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۴۸۹جلسه هشتاد و يكم ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
۱۴۹۰جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
۱۴۹۱جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
۱۴۹۲جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
۱۴۹۳جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
۱۴۹۴جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
۱۴۹۵جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ فرع دوم: جواز بقاء بر تقلید میت
۱۴۹۶جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ فرع دوم: جواز بقاء تقلید بر میت
۱۴۹۷جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ فرع سوم– فرع چهارم
۱۴۹۸جلسه نود ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ فرع چهارم- بررسی ادله
۱۴۹۹جلسه نود و یکم ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ فرع چهارم-بررسی ادله
۱۵۰۰جلسه نود و دوم ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ فرع پنجم و ششم
۱۵۰۱جلسه نود و سوم ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ اقوال و ادله
۱۵۰۲جلسه نود و چهارم ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ حق در مسئله
۱۵۰۳جلسه نود و پنجم ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ حق در مسئله
۱۵۰۴جلسه نود و ششم ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ حق در مسئله
۱۵۰۵جلسه نود و هفتم ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ انعزال وکیل و مأذون به موت مجتهد
۱۵۰۶جلسه نود و هشتم ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ بررسي ادله عدم انعزال منصوب
۱۵۰۷جلسه نود و نهم ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ بررسي ادله عدم انعزال منصوب
۱۵۰۸جلسه صد ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ بررسي ادله انعزال منصوب
۱۵۰۹جلسه صد و یکم ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ بررسي كلام مرحوم سيد درصحت اعمال سابقه
۱۵۱۰جلسه صد و دوم ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ بررسي كلام مرحوم سيد درصحت اعمال سابقه
۱۵۱۱جلسه صد و سوم ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ ادله صحت اعمال سابقه
۱۵۱۲جلسه صد و چهارم ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ ادله صحت اعمال سابقه
۱۵۱۳جلسه صد و پنجم ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ دلیل قول به عدم صحت و بررسی کلام سید
۱۵۱۴جلسه صد و ششم ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ بررسی کلام سید
۱۵۱۵جلسه صد و هفتم ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ وجوب فحص در صورت شک در شرایط مفتی
۱۵۱۶جلسه صد و هشتم ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ وجوب فحص در صورت شک در شرایط مفتی
۱۵۱۷جلسه صد و نهم ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ ادله قول به جواز بقاء بر تقلید
۱۵۱۸جلسه صد و دهم ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ فرع اول (ادله قول به جواز بقاء بر تقلید و عدم جواز بقاء)
۱۵۱۹جلسه صد و یازدهم ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ فرع اول (ادله قول عدم جواز بقاء بر تقلید و حق در مسئله)
۱۵۲۰جلسه صد و دوازدهم ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ فرع دوم
۱۵۲۱جلسه صد و سیزدهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)
۱۵۲۲جلسه صد و چهاردهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)
۱۵۲۳جلسه صد و پانزدهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)
۱۵۲۴جلسه صد و شانزدهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)
۱۵۲۵جلسه صد و هفدهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)
۱۵۲۶جلسه صد و هجدهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ ادله حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه(سیره عقلاء)
۱۵۲۷جلسه صد و نوزدهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ ادله حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه(روایات خاصه)
۱۵۲۸جلسه صد و بیستم ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ طریق چهارم (بینه) و فرع دوم و سوم