خارج اصول 98-97 (سال دهم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
348جلسه اول 04/07/1397 تذکر اخلاقی (برتری عالم عامل بر عابد)
349جلسه دوم 07/07/1397 ضد – ثمره عملی بحث اقتضاءامر به شئی نسبت به نهی از ضد
350جلسه سوم 08/07/1397 ضد – ثمره عملی بحث اقتضاءامر به شئ نسبت به نهی از ضد
351جلسه چهارم 09/07/1397 ضد - بررسی ثمره عملی – طریق دوم برای انکار ثمره و بررسی آن
352جلسه پنجم 10/07/1397 ضد - بررسی ثمره عملی – کلام محقق نایینی و بررسی آن
353جلسه ششم 11/07/1397 ضد - بررسی ثمره عملی – اشکال صاحب منتقی الاصول به محقق نایینی و بررسی آن
354جلسه هفتم 14/07/1397 ضد - بررسی ثمره عملی – بررسی پاسخ دوم به شیخ بهایی
355جلسه هشتم 15/07/1397 ضد - بررسی ثمره عملی – تفاوت تقریب محقق خراسانی و محقق نایینی از پاسخ دوم به شیخ بهایی
356جلسه نهم 16/07/1397 ضد - بررسی ثمره عملی – پاسخ سوم به شیخ بهایی (ترتب)
357جلسه دهم 17/07/1397 ضد - بررسی ثمره عملی – پاسخ سوم به شیخ بهایی (ترتب) - احتمال دوم
358جلسه یازدهم 18/07/1397 ضد - بررسی ثمره عملی – اشکال محقق خراسانی به پاسخ سوم (ترتب)
359جلسه دوازدهم 21/07/1397 ترتب – کلام محقق کرکی
360جلسه سیزدهم 22/07/1397 ترتب – کلام کاشف الغطاء – دو مسلک در باب ترتب (مسلک عرفی)
361جلسه چهاردهم 23/07/1397 ترتب – بررسی مسلک عرفی (بررسی مثال عرفی و شرعی)
362جلسه پانزدهم 24/07/1397 ترتب - بررسی مسلک برهانی
363جلسه شانزدهم 28/07/1397 ترتب – بررسی کلام محقق نایینی (در امر اول از مقدمه اول)
364جلسه هفدهم 29/07/1397 ترتب – کلام محقق نایینی - مقدمه اول – امر اول – اشکال برخی بزرگان به امام خمینی – بررسی اشکال
365جلسه هجدهم 30/07/1397 مقدمه اول – ترتب - امر دوم – بررسی امر دوم
366جلسه نوزدهم 20/08/1397 ترتب – کلام محقق نایینی - مقدمه دوم
367جلسه بیستم 21/08/1397 ترتب - بررسی مقدمه دوم محقق نایینی - تمهید
368جلسه بیست و یکم 22/08/1397 ترتب – بررسی مقدمه دوم محقق نایینی – اشکال اول و دوم
369جلسه بیست و دوم 23/08/1397 ترتب – بررسی مقدمه دوم محقق نایینی – اشکال سوم و چهارم و پنجم و ششم
370جلسه بیست و سوم 26/08/1397 ترتب – بررسی مقدمه دوم محقق نایینی – اشکال هفتم تا دهم
371جلسه بیست و چهارم 27/08/1397 ترتب – مقدمه سوم محقق نایینی – بخش اول
372جلسه بیست و پنجم 28/08/1397 ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – بخش دوم (یک توهم و پاسخ آن)
373جلسه بیست و ششم 29/08/1397 ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – بخش سوم و چهارم
374جلسه بیست و هفتم 30/08/1397 ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – بخش سوم و چهارم
375جلسه بیست و هشتم 05/09/1397 ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – کلام محقق خویی و بررسی آن
376جلسه بیست و نهم 06/09/1397 ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – ادامه بررسی کلام محقق خویی - بررسی بخش چهارم کلام محقق نایینی
377جلسه سی ام 07/09/1397 ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – توضیح کلام محقق اصفهانی- بررسی اصل مدعای محقق نایینی در مقدمه سوم
378جلسه سی و یکم 10/09/1397 ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – اشکال دوم محقق اصفهانی و بررسی آن
379جلسه سی و دوم 11/09/1397 ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – اشکال محقق خویی به برخی و بررسی آن
380جلسه سی و سوم 12/09/1397 ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – اشکالات امام خمینی
381جلسه سی و چهارم 13/09/1397 ترتب –مقدمه سوم محقق نایینی – بررسی اشکالات امام خمینی - مقدمه چهارم
382جلسه سی و پنجم 14/07/1397 ترتب –مقدمه چهارم محقق نایینی – اقسام سه گانه اطلاق و تقیید (قسم دوم)
383جلسه سی و ششم 17/09/1397 ترتب –مقدمه چهارم محقق نایینی – اقسام سه گانه حکم از حیث اطلاق و تقیید(قسم سوم)
384جلسه سی و هفتم 18/09/1397 ترتب –مقدمه چهارم محقق نایینی – دو امر مرتب بر اقسام سه گانه حکم به لحاظ اطلاق و تقیید – نتیجه بحث در مقدمه چهارم
385جلسه سی و هشتم 19/09/1397 ترتب – بررسی به مقدمه چهارم محقق نایینی – اشکال اول
386جلسه سی و نهم 21/09/1397 ترتب – بررسی مقدمه چهارم محقق نایینی – اشکال اول – کلام امام خمینی
387جلسه چهلم 24/09/1397 ترتب – بررسی مقدمه چهارم محقق نایینی – تفاوت کلام امام خمینی و کلام محقق خویی در اشکال اول – اشکال دوم
388جلسه چهل و یکم 25/09/1397 ترتب – بررسی مقدمه چهارم محقق نایینی – اشکال سوم
389جلسه چهل و دوم 26/09/1397 ترتب – بررسی مقدمه چهارم محقق نایینی – اشکال چهارم - بررسی کلام امام خمینی
390جلسه چهل و سوم 28/09/1397 ترتب - مقدمه پنجم: تقسیم اول و دوم
391جلسه چهل و چهارم 01/10/1397 ترتب - مقدمه پنجم: تقسیم سوم و چهارم – محل نزاع در بحث ترتب
392جلسه چهل و پنجم 02/10/1397 ترتب - مقدمه پنجم – فروع فقهی ترتب
393جلسه چهل و ششم 03/10/1397 ترتب – ادامه مقدمه پنجم: معنای جمع – سه مطلب محقق نایینی- مطلب اول ودوم - مطلب سوم (ادله – دلیل اول)
394جلسه چهل و هفتم 04/10/1397 ترتب – ادامه مقدمه پنجم: مطلب سوم ( دلیل دوم و سوم)
395جلسه چهل و هشتم 08/10/1397 ترتب – ادامه مقدمه پنجم: اشکالات سه گانه (اشکال اول و دوم)
396جلسه چهل و نهم 09/10/1397 ترتب – ادامه مقدمه پنجم: اشکالات سه گانه (پاسخ اشکال دوم - اشکال سوم)
397جلسه پنجاهم 10/10/1397 ترتب – ادامه مقدمه پنجم: پاسخ محقق نایینی به اشکال سوم
398جلسه پنجاه و یکم 12/10/1397 ترتب – بررسی مقدمه پنجم – اشکال اول (امام خمینی)
399جلسه پنجاه و دوم 12/10/1397 ترتب – بررسی مقدمه پنجم ( اشکال اول امام خمینی – بررسی احتمال دوم و سوم)
400جلسه پنجاه و سوم 16/10/1397 ترتب – بررسی مقدمه پنجم ( اشکال دوم و سوم و چهارم)
401جلسه پنجاه و چهارم 16/10/1397 ترتب – بررسی مقدمه پنجم: اشکال پنجم (اشکال به فرع اول از فروع سه گانه)
402جلسه پنجاه و پنجم 17/10/1397 ترتب – جمع بندی بحث ترتب تاکنون
403جلسه پنجاه و ششم 18/10/1397 ترتب – کلام محقق اصفهانی در تصحیح ترتب و فرق آن با نظر محقق نائینی
404جلسه پنجاه و هفتم 19/10/1397 ترتب – کلام صاحب منتقی الاصول در تصحیح ترتب (توجیه کلام محقق نایینی)
405جلسه پنجاه و هشتم 22/10/1397 ترتب – بررسی کلام محقق اصفهانی و مرحوم روحانی در تصحیح ترتب
406جلسه پنجاه و نهم 23/10/1397 ترتب – کلام محقق عراقی در جهت تصحیح ترتب – مبنای سخن محقق عراقی (کلام صاحب هدایة المسترشدین در تعریف واجب تخییری)
407جلسه شصتم 24/10/1397 ترتب – کلام محقق عراقی جهت تصحیح ترتب - مقدمات
408جلسه شصت و یکم 25/10/1397 ترتب – کلام محقق عراقی جهت تصحیح ترتب - مروری بر مطالب سه گانه - نتیجه
409جلسه شصت و دوم 26/10/1397 ترتب – بررسی کلام محقق عراقی در تصحیح ترتب
410جلسه شصت و سوم 06/11/1397 ترتب – کلام محقق بروجردی در تصحیح ترتب
411جلسه شصت و چهارم 07/11/1397 ترتب –پاسخ محقق بروجردی به یک اشکال- بررسی کلام محقق بروجردی – کلام امام خمینی در تصحیح امر مهم بدون ترتب - مقدمه اول
412جلسه شصت و پنجم 08/11/1397 ترتب – کلام امام خمینی – مقدمه دوم و سوم
413جلسه شصت و ششم 09/11/1397 ترتب – کلام امام خمینی – غرض از مقدمات سه گانه اول و مقدمات سه گانه دوم – مقدمه چهارم
414جلسه شصت و هفتم 10/11/1397 ترتب – کلام امام خمینی – ادامه مقدمه چهارم - مقدمه پنجم
415جلسه شصت و هشتم 13/11/1397 ترتب – کلام امام خمینی – مقدمه پنجم
416جلسه شصت و نهم 14/11/1397 ترتب – کلام امام خمینی – مقدمه پنجم و ششم
417جلسه هفتادم 15/11/1397 ترتب – کلام امام خمینی – مقدمه ششم
418جلسه هفتاد و یکم 16/11/1397 ترتب – کلام امام خمینی – مقدمه هفتم – نتیجه – حالت اول و دوم و سوم
419جلسه هفتاد و دوم 17/11/1397 ترتب – کلام امام خمینی – نتیجه
420جلسه هفتاد و سوم 27/11/1397 ترتب –جمع بندی بحث ترتب – حق در مقام
421جلسه هفتاد و چهارم 28/11/1397 ترتب –تنبیهات: تنبیه اول
422جلسه هفتاد و پنجم 29/11/1397 ترتب –تنبیهات : دوم – سوم – چهارم
423جلسه هفتاد و ششم 30/11/1397 ترتب –تنبیهات : تنبیه پنجم و ششم
424جلسه هفتاد و هفتم 01/12/1397 ترتب –تنبیهات : تنبیه هفتم – نتیجه کلی بحث ترتب
425جلسه هفتاد و هشتم 05/12/1397 بررسی جواز امر با علم به انتفاء شرط امر - مشکل عنوان و توجیه محقق خراسانی
426جلسه هفتاد و نهم 06/12/1397 بررسی جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط امر – کلام محقق ناییینی
427جلسه هشتادم 08/12/1397 بررسی جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط امر – کلام امام خمینی
428جلسه هشتاد و یکم 11/12/1397 تعلق طلب به طبایع یا افراد – احتمال اول، دوم، سوم
429جلسه هشتاد و دوم 12/12/1397 تعلق طلب به طبایع یا افراد – تنقیح محل نزاع (احتمال چهارم و پنجم)
430جلسه هشتاد و سوم 13/12/1397 تعلق طلب به طبایع یا افراد – تنقیح محل نزاع (احتمال ششم) - حق در مقام
431جلسه هشتاد و چهارم 14/12/1397 تعلق طلب به طبایع یا افراد – بررسی نزاع- جمع بندی بحث
432جلسه هشتاد و پنجم 15/12/1395 بقاء وجوب بعد از نسخ – مقام ثبوت
433جلسه هشتاد و ششم 18/12/1397 بقاء جواز بعد از نسخ وجوب – مقام اثبات
434جلسه هشتاد و هفتم 20/12/1397 اقسام وجوب – واجب تخییری – اقوال درباره حقیقت واجب تخییری - اشکالات محقق نایینی به قول اول
435جلسه هشتاد و هشتم 21/12/1397 اقسام وجوب – واجب تخییری -ادامه بررسی قول اول – اشکال محقق اصفهانی _ قول دوم و بررسی آن
436جلسه هشتاد و نهم 22/12/1397 اقسام وجوب – واجب تخییری – قول سوم و بررسی آن
437جلسه نودم 17/01/1398 وجوب تخییری – قول چهارم (محقق خراسانی) و بررسی آن
438جلسه نود و یکم 18/01/1398 وجوب تخییری – بررسی قول چهارم
439جلسه نود و دوم 19/01/1398 وجوب تخییری – قول پنجم (محقق نایینی)
440جلسه نود و سوم 21/10/1398 وجوب تخییری – اشکالات قول پنجم
441جلسه نود و چهارم 24/01/1398 وجوب تخییری – اشکالات قول پنجم (اشکال سوم و چهارم)
442جلسه نود و پنجم 25/01/1397 وجوب تخییری – پاسخ بعضی از بزرگان به اشکالات قول پنجم
443جلسه نود و ششم 26/01/1398 وجوب تخییری – پاسخ به اشکالات قول پنجم (اشکال دوم و چهارم)
444جلسه نود و هفتم 27/01/1398 وجوب تخییری – پاسخ به اشکالات قول پنجم – بررسی کلام محقق نایینی
445جلسه نود و هشتم 28/01/1398 وجوب تخییری – تخییر بین اقل و اکثر
446جلسه نود و نهم 31/01/1398 وجوب تخییری – تخییر بین اقل و اکثر – کلام محقق خراسانی - یک اشکال و پاسخ آن
447جلسه صدم 02/02/1398 وجوب تخییری – تخییر بین اقل و اکثر – بررسی کلام محقق خراسانی - کلام محقق بروجردی و بررسی آن
448جلسه صد و یکم 03/02/1398 وجوب عینی و کفایی – حقیقت وجوب کفایی – مقصود از مکلف در وجوب کفایی
449جلسه صد و دوم 04/02/1398 وجوب کفایی– مکلف در وجوب کفایی -احتمال دوم و سوم و بررسی آن‎ها
450جلسه صد و سوم 07/02/1398 وجوب کفایی– مکلف در وجوب کفایی –احتمال پنجم و ششم و بررسی آن‎ها
451جلسه صد و چهارم 08/02/1397 وجوب کفایی– مکلف در وجوب کفایی – احتمال هفتم و هشتم – جمع بندی