خارج اصول 97-96 (سال نهم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
562جلسه اول 15/07/1396 مباحث مقدماتی - واجب نفسی و غیری - مروری بر گذشته
563جلسه دوم 16/07/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- دوران بین نفسیت یا غیریت واجب- مقتضای اصل عملی
564جلسه سوم 17/07/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- دوران بین نفسیت - یا غیریت واجب- مقتضای اصل عملی- صورت اول
565جلسه چهارم 18/07/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- دوران بین نفسیت - یا غیریت واجب- مقتضای اصل عملی- صورت دوم و سوم
566جلسه پنجم 19/07/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه اول: ثواب و عقاب در واجب نفسی و غیری
567جلسه ششم 22/07/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه اول: ثواب و عقاب در واجب نفسی و غیری- نظر امام خمینی(ره)
568جلسه هشتم 25/07/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه دوم: بررسی زمان استحقاق عقاب در مقدمات مفوته
569جلسه نهم 26/07/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه دوم: ترک واجب غیری که منجر به ترک واجب نفسی شود - بررسی کلام محقق اصفهانی - تنبیه سوم
570جلسه دهم 29/07/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- بیان اشکالات
571جلسه یازدهم 30/07/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- بیان اشکالات
572جلسه دوازدهم 01/08/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- چگونگی حل اشکالات پنج گانه با توجه به راه حل اول (شیخ) و بررسی آن
573جلسه سیزدهم 02/08/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات - تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- پاسخ دوم(شیخ انصاری)
574جلسه چهاردهم 03/08/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- راه حل چهارم
575جلسه پانزدهم 06/08/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- چگونگی حل اشکال پنجم بر اساس راه حلچهارم
576جلسه شانزدهم 07/08/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات_ تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- راه حل چهارم (محقق خراسانی)– پاسخ محقق خراسانی به یک اشکال و بررسی آن
577جلسه هفدهم 08/08/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- راه حل پنجم (محقق خراسانی) و بررسی آن– راه حل ششم(محقق عراقی)
578جلسه هجدهم 09/08/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات-تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- بررسی راه حل ششم(محقق عراقی)- راه حل هفتم(محقق نایینی)
579جلسه نوزدهم 10/08/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- بررسی راه حل
580جلسه بیستم 04/09/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- راه حل هشتم و نهم(محقق بروجردی و محقق خویی) و بررسی آن
581جلسه بیست و یکم 05/09/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث-راه حل نهم و بررسی آن- راه حل دهم(امام خمینی)
582جلسه بیست و دوم 07/09/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- راه حل دهم(امام خمینی)
583جلسه بیست و سوم 08/09/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: راه حل دهم(امام خمینی)– حق در مسئله
584جلسه بیست و چهارم 18/09/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: راه حل دهم(امام خمینی)– ثمره فقهی
585جلسه بیست و پنجم 19/09/1396 مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: راه حل دهم(امام خمینی)– ثمره فقهی راه حل
586جلسه بیست و ششم 20/09/1396 مباحث مقدماتی- مروری بر مباحث گذشته مقدمه واجب- تقسیم چهارم: واجب اصلی و تبعی نظر صاحب فصول
587جلسه بیست و هفتم 21/09/1396 مباحث مقدماتی- واجب اصلی و تبعی- نظر محقق خراسانی و اشکال ایشان به صاحب فصول - کلام محقق اصفهانی
588جلسه بیست و هشتم 22/09/1396 مباحث مقدماتی- واجب اصلی و تبعی- حق در مسئله و بررسی نظرمحقق خراسانی و محقق اصفهانی
589جلسه بیست و نهم 25/09/1396 مباحث مقدماتی- واجب اصلی و تبعی- دوران امر بین اصلیت و تبعیت–اقوال سه گانه
590جلسه سی ام 26/09/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: تبعیتوجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط
591جلسه سی و یکم 27/09/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- اشکال شیخ انصاری به صاحب معالم و بررسی آن
592جلسه سی و دوم 28/09/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه ازذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- قول دوم (شیخ انصاری) و بررسی آن
593جلسه سی و سوم 29/09/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- بررسی احتمال اول در کلام شیخ انصاری
594جلسه سی و چهارم 02/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- بررسی احتمال دوم و سوم در
595جلسه سی و پنجم 03/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- ثمره عملی قول مشهور و شیخ انصاری
596جلسه سی و ششم 04/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- ثمره عملی چهارم بین قول اول و دوم – قول سوم (صاحب فصول)
597جلسه سی و هفتم 05/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) مقدمه موصله و بررسی امکان ثبوتی آن در احتمال اول
598جلسه سی و هشتم 06/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) مقدمه موصله و بررسی امکان ثبوتی آن طبق احتمال دوم
609جلسه سی و نهم 09/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) مقدمه موصله و بررسی امکان ثبوتی آن طبق احتمال دوم–
610جلسه چهلم 10/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) مقدمه موصله و بررسی امکان ثبوتی آن طبق احتمال دوم
611جلسه چهل و یکم 12/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) مقدمه موصله و بررسی امکان ثبوتی آن طبق احتمال دوم–
612جلسه چهل و دوم 13/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) مقام اثبات: ادله صاحب فصول
613جلسه چهل و سوم 14/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) بررسی ادله صاحب فصول – (دلیل اول و دوم)
614جلسه چهل و چهارم 17/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول)
615جلسه چهل و پنجم 17/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه ازذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول)
616جلسه چهل و ششم 18/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول)
617جلسه چهل و هفتم 19/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه چهارم (مشهور) -
618جلسه چهل و هشتم 21/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه چهارم ( مشهور)
619جلسه چهل و نهم 24/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه چهارم ( مشهور)
620جلسه پنجاهم 24/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- ثمره نزاع بین مشهور و
621جلسه پنجاه و یکم 25/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- اشکال شیخ انصاری به ثمره
622جلسه پنجاه و دوم 26/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- حق در ثمره اول نزاع بین
623جلسه پنجاه و سوم 27/10/1396 مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- حق در ثمره اول نزاع بین
624جلسه پنجاه و چهارم 30/10/1396 مباحث مقدماتی- مروری بر مباحث گذشته-مقدمات شش گانه- ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی ثمره اول
625جلسه پنجاه و پنجم 01/11/1396 ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی ثمره چهارم، پنجم)
626جلسه پنجاه و پنجم 01/11/1396 ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی ثمره چهارم، پنجم)
627جلسه پنجاه و ششم 02/11/1396 ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی ثمره ششم)
628جلسه پنجاه و هفتم 03/11/1396 ثمره نزاع در مقدمه واجب – کلام محقق عراقی
629جلسه پنجاه و هشتم 04/11/1396 ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی کلام محقق عراقی)
630جلسه پنجاه و نهم 07/11/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی
631جلسه شصتم 08/11/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی – بررسی اشک
632جلسه شصت و یکم 09/11/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی –
633جلسه شصت و دوم 14/11/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی
634جلسه شصت و سوم 15/11/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی
635جلسه شصت و چهارم 16/11/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام دوم: مقتضای ادله – بررسی دلیل
636جلسه شصت و پنجم 17/11/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – دلیل سوم و بررسی آن – دلیل چهارم
637جلسه شصت و ششم 18/11/1396 ررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام دوم: متقضای ادله – دلیل چهارم و بررسی آن
638جلسه شصت و هفتم 21/11/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – دلیل پنجم – اصلاحات محقق خراسانی
639جلسه شصت و هشتم 23/11/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – بررسی دلیل پنجم
640جلسه شصت و نهم 24/11/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – قول به عدم ملازمه و بررسی آن – فرض اول
641جلسه هفتادم 25/11/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – دلیل عدم ملازمه و بررسی آن
642جلسه هفتاد و یکم 05/12/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – قول سوم: تفصیل بین سبب و غیر سبب
643جلسه هفتاد و دوم 06/12/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – کلام محقق نایینی – قول چهارم
644جلسه هفتاد و سوم 07/12/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – بررسی قول چهارم – مقدمه مستحب
645جلسه هفتاد و چهارم 08/11/1396 بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقدمه مستحب و بررسی آن – مقدمه حرام
646جلسه هفتاد و پنجم 09/12/1396 مقدمه حرام – تفصیل محقق خراسانی
647جلسه هفتاد و ششم 12/12/1396 مقدمه حرام – اشکال امام خمینی به تفصیل محقق خراسانی - تفصیل محقق حایری
648جلسه هفتاد و هفتم 13/12/1396 مقدمه حرام – اشکال امام خمینی به محقق حایری و بررسی آن
650جلسه هفتاد و هشتم 14/12/1396 مقدمه حرام – تفصیل محقق نایینی و بررسی آن - مقدمه مکروه
651جلسه هفتاد و نهم 15/12/1396 ضد – مقدمه اول – دوم – سوم
652جلسه هشتادم 16/12/1396 مبحث ضد – تنبیه – مقدمه چهارم
653جلسه هشتاد و یکم 19/12/1396 مبحث ضد –مقدمه چهارم – بررسی معنای اقتضاء و ضد
654جلسه هشتاد و دوم 20/12/1396 مبحث ضد – مقدمه چهارم – بررسی معنای کلمه «اقتضاء»
655جلسه هشتاد و سوم 21/12/1396 مبحث ضد – معنای «ضد»
656جلسه هشتاد و سوم 21/12/1396 مبحث ضد – معنای «ضد»
657جلسه هشتاد و چهارم 18/01/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت)
658جلسه هشتاد و پنجم 19/01/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال دور
659جلسه هشتاد و ششم 20/01/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – پاسخ به اشکال دور
660جلسه هشتاد و هفتم 21/01/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) و بررسی آن
661جلسه هشتاد و هشتم 22/01/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) و بررسی آن
662جلسه هشتاد و نهم 26/01/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – کلام محقق اصفهانی در تصحیح مقدمیت
663جلسه نودم 27/01/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – بررسی کلام محقق اصفهانی در تصحیح مقدمیت
664جلسه نود و یکم 28/01/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – بررسی کلام محقق نائینی
665جلسه نود و دوم 29/01/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال دوم(نقض به متناقضین) - کلام محقق قوچانی
666جلسه نود و سوم 01/02/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال امام خمینی به محقق قوچانی
667جلسه نود و چهارم 02/02/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال امام خمینی به مقدمیت
668جلسه نود و پنجم 03/02/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال به محقق اصفهانی – بررسی عبارت کفایه
669جلسه نود و ششم 04/02/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – بررسی عبارت کفایه – نظر محقق اصفهانی و صاحب منتقی
670جلسه نود و هفتم 05/02/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – بررسی عبارت کفایه و حق در آن – تفصیل محقق خوانسار
671جلسه نود و هشتم 08/02/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) - اشکال محقق خویی به محقق نایینی و محقق خوانساری
672جلسه نود و نهم 09/02/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال صاحب منتقی الاصول به محقق خویی و محقق خوانساری
673جلسه صدم 10/02/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: نتیجه وجه مصادف با: 13 شعبان 1439 اول (مقدمیت) – وجه دوم (ملازمه)
674جلسه صد و یکم 11/02/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه دوم - مقدمه اول: ملازمه بین عدم احد الضدین و ضد آخر
675جلسه صد و دوم 15/02/1397 مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه دوم (ملازمه) بررسی مقدمه دوم(اتحاد متلازمین در حکم)-
676جلسه صد و سوم 16/02/1397 مبحث ضد – ضد عام – قول اول (عینیت و بررسی آن)
677جلسه صد و چهارم 17/02/1397 مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن - قول سوم (التزام)
678جلسه صد و پنجم 10/02/1397 مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن - قول سوم (التزام)