خارج اصول ۹۷-۹۶ (سال نهم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۶۲جلسه اول ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ مباحث مقدماتی - واجب نفسی و غیری - مروری بر گذشته
۵۶۳جلسه دوم ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- دوران بین نفسیت یا غیریت واجب- مقتضای اصل عملی
۵۶۴جلسه سوم ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- دوران بین نفسیت - یا غیریت واجب- مقتضای اصل عملی- صورت اول
۵۶۵جلسه چهارم ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- دوران بین نفسیت - یا غیریت واجب- مقتضای اصل عملی- صورت دوم و سوم
۵۶۶جلسه پنجم ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه اول: ثواب و عقاب در واجب نفسی و غیری
۵۶۷جلسه ششم ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه اول: ثواب و عقاب در واجب نفسی و غیری- نظر امام خمینی(ره)
۵۶۸جلسه هشتم ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه دوم: بررسی زمان استحقاق عقاب در مقدمات مفوته
۵۶۹جلسه نهم ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه دوم: ترک واجب غیری که منجر به ترک واجب نفسی شود - بررسی کلام محقق اصفهانی - تنبیه سوم
۵۷۰جلسه دهم ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- بیان اشکالات
۵۷۱جلسه یازدهم ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- بیان اشکالات
۵۷۲جلسه دوازدهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- چگونگی حل اشکالات پنج گانه با توجه به راه حل اول (شیخ) و بررسی آن
۵۷۳جلسه سیزدهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات - تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- پاسخ دوم(شیخ انصاری)
۵۷۴جلسه چهاردهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- راه حل چهارم
۵۷۵جلسه پانزدهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- چگونگی حل اشکال پنجم بر اساس راه حلچهارم
۵۷۶جلسه شانزدهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-تنبیهات_ تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- راه حل چهارم (محقق خراسانی)– پاسخ محقق خراسانی به یک اشکال و بررسی آن
۵۷۷جلسه هفدهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- راه حل پنجم (محقق خراسانی) و بررسی آن– راه حل ششم(محقق عراقی)
۵۷۸جلسه هجدهم ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات-تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- بررسی راه حل ششم(محقق عراقی)- راه حل هفتم(محقق نایینی)
۵۷۹جلسه نوزدهم ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- بررسی راه حل
۵۸۰جلسه بیستم ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- راه حل هشتم و نهم(محقق بروجردی و محقق خویی) و بررسی آن
۵۸۱جلسه بیست و یکم ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث-راه حل نهم و بررسی آن- راه حل دهم(امام خمینی)
۵۸۲جلسه بیست و دوم ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: عبادیت طهارات ثلاث- راه حل دهم(امام خمینی)
۵۸۳جلسه بیست و سوم ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: راه حل دهم(امام خمینی)– حق در مسئله
۵۸۴جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: راه حل دهم(امام خمینی)– ثمره فقهی
۵۸۵جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری- تنبیهات- تنبیه سوم: راه حل دهم(امام خمینی)– ثمره فقهی راه حل
۵۸۶جلسه بیست و ششم ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ مباحث مقدماتی- مروری بر مباحث گذشته مقدمه واجب- تقسیم چهارم: واجب اصلی و تبعی نظر صاحب فصول
۵۸۷جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ مباحث مقدماتی- واجب اصلی و تبعی- نظر محقق خراسانی و اشکال ایشان به صاحب فصول - کلام محقق اصفهانی
۵۸۸جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ مباحث مقدماتی- واجب اصلی و تبعی- حق در مسئله و بررسی نظرمحقق خراسانی و محقق اصفهانی
۵۸۹جلسه بیست و نهم ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ مباحث مقدماتی- واجب اصلی و تبعی- دوران امر بین اصلیت و تبعیت–اقوال سه گانه
۵۹۰جلسه سی ام ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: تبعیتوجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط
۵۹۱جلسه سی و یکم ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- اشکال شیخ انصاری به صاحب معالم و بررسی آن
۵۹۲جلسه سی و دوم ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه ازذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- قول دوم (شیخ انصاری) و بررسی آن
۵۹۳جلسه سی و سوم ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- بررسی احتمال اول در کلام شیخ انصاری
۵۹۴جلسه سی و چهارم ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- بررسی احتمال دوم و سوم در
۵۹۵جلسه سی و پنجم ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- ثمره عملی قول مشهور و شیخ انصاری
۵۹۶جلسه سی و ششم ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- ثمره عملی چهارم بین قول اول و دوم – قول سوم (صاحب فصول)
۵۹۷جلسه سی و هفتم ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) مقدمه موصله و بررسی امکان ثبوتی آن در احتمال اول
۵۹۸جلسه سی و هشتم ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) مقدمه موصله و بررسی امکان ثبوتی آن طبق احتمال دوم
۶۰۹جلسه سی و نهم ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) مقدمه موصله و بررسی امکان ثبوتی آن طبق احتمال دوم–
۶۱۰جلسه چهلم ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) مقدمه موصله و بررسی امکان ثبوتی آن طبق احتمال دوم
۶۱۱جلسه چهل و یکم ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) مقدمه موصله و بررسی امکان ثبوتی آن طبق احتمال دوم–
۶۱۲جلسه چهل و دوم ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) مقام اثبات: ادله صاحب فصول
۶۱۳جلسه چهل و سوم ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم:بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول) بررسی ادله صاحب فصول – (دلیل اول و دوم)
۶۱۴جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول)
۶۱۵جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه ازذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول)
۶۱۶جلسه چهل و ششم ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه سوم (صاحب فصول)
۶۱۷جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه چهارم (مشهور) -
۶۱۸جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه چهارم ( مشهور)
۶۱۹جلسه چهل و نهم ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- نظریه چهارم ( مشهور)
۶۲۰جلسه پنجاهم ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- ثمره نزاع بین مشهور و
۶۲۱جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- اشکال شیخ انصاری به ثمره
۶۲۲جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- حق در ثمره اول نزاع بین
۶۲۳جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- حق در ثمره اول نزاع بین
۶۲۴جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ مباحث مقدماتی- مروری بر مباحث گذشته-مقدمات شش گانه- ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی ثمره اول
۶۲۵جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی ثمره چهارم، پنجم)
۶۲۶جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی ثمره چهارم، پنجم)
۶۲۷جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی ثمره ششم)
۶۲۸جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ثمره نزاع در مقدمه واجب – کلام محقق عراقی
۶۲۹جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی کلام محقق عراقی)
۶۳۰جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی
۶۳۱جلسه شصتم ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی – بررسی اشک
۶۳۲جلسه شصت و یکم ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی –
۶۳۳جلسه شصت و دوم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی
۶۳۴جلسه شصت و سوم ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی
۶۳۵جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام دوم: مقتضای ادله – بررسی دلیل
۶۳۶جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – دلیل سوم و بررسی آن – دلیل چهارم
۶۳۷جلسه شصت و ششم ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام دوم: متقضای ادله – دلیل چهارم و بررسی آن
۶۳۸جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – دلیل پنجم – اصلاحات محقق خراسانی
۶۳۹جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – بررسی دلیل پنجم
۶۴۰جلسه شصت و نهم ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – قول به عدم ملازمه و بررسی آن – فرض اول
۶۴۱جلسه هفتادم ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – دلیل عدم ملازمه و بررسی آن
۶۴۲جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – قول سوم: تفصیل بین سبب و غیر سبب
۶۴۳جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – کلام محقق نایینی – قول چهارم
۶۴۴جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – بررسی قول چهارم – مقدمه مستحب
۶۴۵جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقدمه مستحب و بررسی آن – مقدمه حرام
۶۴۶جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ مقدمه حرام – تفصیل محقق خراسانی
۶۴۷جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ مقدمه حرام – اشکال امام خمینی به تفصیل محقق خراسانی - تفصیل محقق حایری
۶۴۸جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ مقدمه حرام – اشکال امام خمینی به محقق حایری و بررسی آن
۶۵۰جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ مقدمه حرام – تفصیل محقق نایینی و بررسی آن - مقدمه مکروه
۶۵۱جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ضد – مقدمه اول – دوم – سوم
۶۵۲جلسه هشتادم ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ مبحث ضد – تنبیه – مقدمه چهارم
۶۵۳جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ مبحث ضد –مقدمه چهارم – بررسی معنای اقتضاء و ضد
۶۵۴جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مبحث ضد – مقدمه چهارم – بررسی معنای کلمه «اقتضاء»
۶۵۵جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ مبحث ضد – معنای «ضد»
۶۵۶جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ مبحث ضد – معنای «ضد»
۶۵۷جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت)
۶۵۸جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال دور
۶۵۹جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – پاسخ به اشکال دور
۶۶۰جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) و بررسی آن
۶۶۱جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) و بررسی آن
۶۶۲جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – کلام محقق اصفهانی در تصحیح مقدمیت
۶۶۳جلسه نودم ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – بررسی کلام محقق اصفهانی در تصحیح مقدمیت
۶۶۴جلسه نود و یکم ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – بررسی کلام محقق نائینی
۶۶۵جلسه نود و دوم ۲۱۳۹۷۹/۰۱/۲۹ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال دوم(نقض به متناقضین) - کلام محقق قوچانی
۶۶۶جلسه نود و سوم ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال امام خمینی به محقق قوچانی
۶۶۷جلسه نود و چهارم ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال امام خمینی به مقدمیت
۶۶۸جلسه نود و پنجم ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال به محقق اصفهانی – بررسی عبارت کفایه
۶۶۹جلسه نود و ششم ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – بررسی عبارت کفایه – نظر محقق اصفهانی و صاحب منتقی
۶۷۰جلسه نود و هفتم ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – بررسی عبارت کفایه و حق در آن – تفصیل محقق خوانسار
۶۷۱جلسه نود و هشتم ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) - اشکال محقق خویی به محقق نایینی و محقق خوانساری
۶۷۲جلسه نود و نهم ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال صاحب منتقی الاصول به محقق خویی و محقق خوانساری
۶۷۳جلسه صدم ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: نتیجه وجه مصادف با: ۱۳ شعبان ۱۴۳۹ اول (مقدمیت) – وجه دوم (ملازمه)
۶۷۴جلسه صد و یکم ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه دوم - مقدمه اول: ملازمه بین عدم احد الضدین و ضد آخر
۶۷۵جلسه صد و دوم ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه دوم (ملازمه) بررسی مقدمه دوم(اتحاد متلازمین در حکم)-
۶۷۶جلسه صد و سوم ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ مبحث ضد – ضد عام – قول اول (عینیت و بررسی آن)
۶۷۷جلسه صد و چهارم ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن - قول سوم (التزام)
۶۷۸جلسه صد و پنجم ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن - قول سوم (التزام)