خارج اصول ۹۶-۹۵ (سال هشتم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۹۱۱جلسه اول ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ مقدمه واجب - مباحث مقدماتی -مقدمه اول(مسئله اصولی است یا خیر؟)
۹۱۲جلسه دوم ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه اول(مسئله اصولی است یا خیر؟)
۹۱۳جلسه سوم ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه اول(مسئله اصولی است یا خیر؟)
۹۱۴جلسه چهارم ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه دوم(تحریر محل نزاع)
۹۱۵جلسه پنجم ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه دوم(تحریر محل نزاع)- احتمال پنجم
۹۱۶جلسه ششم ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه دوم(تحریر محل نزاع)- بررسی احتمال پنجم
۹۱۷جلسه هفتم ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - مقدمه سوم( مسئله مقدمه واجب عقلی است یا لفظی )
۹۱۸جلسه هشتم ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ مقدمه سوم - بررسی کلام امام خمینی(ره)
۹۱۹جلسه نهم ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ موضوع جزئی: مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(۱.مقدمات داخلیه وخارجیه)
۹۲۰جلسه دهم ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(۱.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم)
۹۲۱جلسه یازدهم ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(۱.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم)
۹۲۲جلسه دوازدهم ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(۱.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم)
۹۲۳جلسه سیزدهم ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(۱.مقدمات داخلیه و خارجیه-جهت دوم- کلام امام د
۹۲۴جلسه چهاردهم ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه (۱.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم- تفصیل محقق
۹۲۵جلسه پانزدهم ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(۱.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم- تفصیل در مق
۹۲۶جلسه شانزدهم ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ : مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(۱.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم- بیان ثمره
۹۲۷جلسه هفدهم ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ موضوع جزئی: مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(۲.مقدمات شرعیه، عقلیه، عادیه- نظر
۹۲۸جلسه هجدهم ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(۲.مقدمه شرعیه، عقلیه، عادیه-رجوع مقدمه عادیه به مقدمه عقلیه-۳.
۹۲۹جلسه نوزدهم ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(۳.تقسیم سوم: مقدمه وجود، صحت، وجوب، علم-
۹۳۰جلسه بیستم ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(تقسیم سوم: مقدمه وجود، صحت، وجوب، علم- ج
۹۳۱جلسه بیست و یکم ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم
۹۳۲جلسه بیست و دوم ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم( راه حل محقق خراسانی )
۹۳۳جلسه بیست و سوم ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم( اشکال محقق اصفهانی و م
۹۳۴جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (اشکال به محقق خراسانی)
۹۳۵جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (اشکال به محقق خراسانی-
۹۳۶جلسه بیست و ششم ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (راه حل پنجم و ششم)
۹۳۷جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (بررسی راه حل ششم)
۹۳۸جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم(راه حل هفتم)
۹۳۹جلسه بیست و نهم ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم(راه حل هفتم- بخش دوم
۹۴۰جلسه سی ام ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (بررسی راه حل هفتم- را
۹۴۱جلسه سی و یکم ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- حق در مساله (راه حل
۹۴۲جلسه سی و دوم ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- حق در پاسخ به اشکال
۹۴۳جلسه سی و سوم ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- کلام محقق نایینی در
۹۴۴جلسه سی و چهارم ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- کلام محقق نایینی در
۹۴۵جلسه سی و پنجم ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- تتمه کلام محقق نایین
۹۴۶جلسه سی و ششم ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- بررسی کلام محقق نایی
۹۴۷جلسه سی و هفتم ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- بررسی کلام محقق نایی
۹۴۸جلسه سی و هشتم ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم-بررسی امکان اثباتی ش
۹۴۹جلسه سی و نهم ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- بررسی تعمیم اشکال شرط
۹۵۰جلسه چهلم ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ مقدمه واجب- واجب مطلق و مشروط- مقدمات
۹۵۱جلسه چهل و یکم ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- تحریر محل نزاع
۹۵۲جلسه چهل و دوم ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- دلیل اول و بررسی آن
۹۵۳جلسه چهل و سوم ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آن ها
۹۵۴جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- اشکال چهارم و پنجم و ششم و بررسی آن ها
۹۵۵جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- کلام صاحب منتقی الاصول درمورد دلیل اول
۹۵۶جلسه چهل و ششم ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- کلام صاحب منتقی الاصول درمورد دلیل اول
۹۵۷جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- بررسی کلام صاحب منتقی الاصول
۹۵۸جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آن ه
۹۵۹جلسه چهل و نهم ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- دلیل سوم و چهارم
۹۶۰جلسه پنجاهم ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۶۱جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۶۲جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۶۳جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
۹۶۴جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
۹۶۵جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۶۶جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
۹۶۷جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
۹۶۸جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
۹۶۹جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۷۰جلسه شصتم ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۷۱جلسه شصت و یکم ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۷۲جلسه شصت و دوم ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۷۳جلسه شصت و سوم ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۷۴جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۷۵جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
۹۷۶جلسه شصت و ششم ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۷۷جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۷۸جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۷۹جلسه شصت و نهم ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۸۰جلسه هفتادم ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۹۸۱جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز
۹۸۲جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
۹۸۳جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
۹۸۴جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
۹۸۵جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
۹۸۶جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
۹۸۷جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
۹۸۸جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
۹۸۹جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز
۹۹۰جلسه هشتادم ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
۹۹۱جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
۹۹۲جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
۹۹۳جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
۹۹۴جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته
۹۹۵جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته
۹۹۶جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته
۹۹۷جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته
۹۹۸جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته ( غیر از تعلم)
۹۹۹جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته ( غیر از تعلم)
۱۰۰۰جلسه نودم ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته ( غیر از تعلم)
۱۰۰۱جلسه نود و یکم ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم)
۱۰۰۲جلسه نود و دوم ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم)
۱۰۰۳جلسه نود و سوم ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم)
۱۰۰۴جلسه نود و چهارم ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم)
۱۰۰۵جلسه نود و پنجم ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم) بررسی شمول وجوب تعلم نسبت به صبیان
۱۰۰۶جلسه نود و ششم ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم) بررسی فسق تارک تعلم
۱۰۰۷جلسه نود و هفتم ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم)نوع وجوب در تعلم – مروری بر بحث مقدمه واجب از ابتدا تا کنون
۱۰۰۸جلسه نود و هشتم ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری (تعریف مشهور و تعریف محقق خراسانی)
۱۰۰۹جلسه نود و نهم ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری (بررسی تعریف محقق خراسانی)
۱۰۱۰جلسه صدم ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری حق در تعریف - دوران امر بین وجوب نفسی و غیری
۱۰۱۱جلسه صد و یکم ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری - دوران امر بین وجوب نفسی و غیری- مقام اول: اقتضای اصل لفظی
۱۰۱۲جلسه صد و دوم ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-دوران امر بین وجوب نفسی و غیری- مقام اول: متقضای اصل لفظی: بررسی کلام محقق خراسانی- کلام محقق نایینی
۱۰۱۳جلسه صد و سوم ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری دوران امر بین وجوب نفسی و غیری- مقام اول: مقتضای اصل لفظی بررسی کلام محقق نایینی- نظر امام(ره)