خارج اصول 96-95 (سال هشتم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
911جلسه اول 23/06/1395 مقدمه واجب - مباحث مقدماتی -مقدمه اول(مسئله اصولی است یا خیر؟)
912جلسه دوم 24/06/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه اول(مسئله اصولی است یا خیر؟)
913جلسه سوم 27/06/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه اول(مسئله اصولی است یا خیر؟)
914جلسه چهارم 28/06/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه دوم(تحریر محل نزاع)
915جلسه پنجم 29/06/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه دوم(تحریر محل نزاع)- احتمال پنجم
916جلسه ششم 03/07/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه دوم(تحریر محل نزاع)- بررسی احتمال پنجم
917جلسه هفتم 00/00/1389 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - مقدمه سوم( مسئله مقدمه واجب عقلی است یا لفظی )
918جلسه هشتم 05/07/1395 مقدمه سوم - بررسی کلام امام خمینی(ره)
919جلسه نهم 27/07/1395 موضوع جزئی: مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(1.مقدمات داخلیه وخارجیه)
920جلسه دهم 00/00/1389 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(1.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم)
921جلسه یازدهم 28/07/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(1.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم)
922جلسه دوازدهم 02/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(1.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم)
923جلسه سیزدهم 03/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(1.مقدمات داخلیه و خارجیه-جهت دوم- کلام امام د
924جلسه چهاردهم 04/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه (1.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم- تفصیل محقق
925جلسه پانزدهم 05/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(1.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم- تفصیل در مق
926جلسه شانزدهم 09/08/1389 : مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(1.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم- بیان ثمره
927جلسه هفدهم 10/08/1395 موضوع جزئی: مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(2.مقدمات شرعیه، عقلیه، عادیه- نظر
928جلسه هجدهم 11/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(2.مقدمه شرعیه، عقلیه، عادیه-رجوع مقدمه عادیه به مقدمه عقلیه-3.
929جلسه نوزدهم 12/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(3.تقسیم سوم: مقدمه وجود، صحت، وجوب، علم-
930جلسه بیستم 15/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(تقسیم سوم: مقدمه وجود، صحت، وجوب، علم- ج
931جلسه بیست و یکم 16/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم
932جلسه بیست و دوم 18/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم( راه حل محقق خراسانی )
933جلسه بیست و سوم 19/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم( اشکال محقق اصفهانی و م
934جلسه بیست و چهارم 22/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (اشکال به محقق خراسانی)
935جلسه بیست و پنجم 23/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (اشکال به محقق خراسانی-
936جلسه بیست و ششم 24/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (راه حل پنجم و ششم)
937جلسه بیست و هفتم 25/08/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (بررسی راه حل ششم)
938جلسه بیست و هشتم 14/09/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم(راه حل هفتم)
939جلسه بیست و نهم 16/09/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم(راه حل هفتم- بخش دوم
940جلسه سی ام 17/09/1389 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (بررسی راه حل هفتم- را
941جلسه سی و یکم 20/09/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- حق در مساله (راه حل
942جلسه سی و دوم 21/09/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- حق در پاسخ به اشکال
943جلسه سی و سوم 22/09/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- کلام محقق نایینی در
944جلسه سی و چهارم 23/09/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- کلام محقق نایینی در
945جلسه سی و پنجم 24/09/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- تتمه کلام محقق نایین
946جلسه سی و ششم 28/09/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- بررسی کلام محقق نایی
947جلسه سی و هفتم 29/09/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- بررسی کلام محقق نایی
948جلسه سی و هشتم 30/09/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم-بررسی امکان اثباتی ش
949جلسه سی و نهم 01/10/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی - تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- بررسی تعمیم اشکال شرط
950جلسه چهلم 11/10/1395 مقدمه واجب- واجب مطلق و مشروط- مقدمات
951جلسه چهل و یکم 12/10/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- تحریر محل نزاع
952جلسه چهل و دوم 13/10/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- دلیل اول و بررسی آن
953جلسه چهل و سوم 14/10/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آن ها
954جلسه چهل و چهارم 15/10/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- اشکال چهارم و پنجم و ششم و بررسی آن ها
955جلسه چهل و پنجم 18/10/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- کلام صاحب منتقی الاصول درمورد دلیل اول
956جلسه چهل و ششم 19/10/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- کلام صاحب منتقی الاصول درمورد دلیل اول
957جلسه چهل و هفتم 25/10/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- بررسی کلام صاحب منتقی الاصول
958جلسه چهل و هشتم 26/10/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آن ه
959جلسه چهل و نهم 27/10/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- دلیل سوم و چهارم
960جلسه پنجاهم 28/10/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
961جلسه پنجاه و یکم 29/10/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
962جلسه پنجاه و دوم 02/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
963جلسه پنجاه و سوم 03/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
964جلسه پنجاه و چهارم 04/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
965جلسه پنجاه و پنجم 05/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
966جلسه پنجاه و ششم 06/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
967جلسه پنجاه و هفتم 09/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
968جلسه پنجاه و هشتم 10/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
969جلسه پنجاه و نهم 11/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
970جلسه شصتم 12/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
971جلسه شصت و یکم 13/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
972جلسه شصت و دوم 16/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
973جلسه شصت و سوم 17/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
974جلسه شصت و چهارم 18/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
975جلسه شصت و پنجم 19/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
976جلسه شصت و ششم 20/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
977جلسه شصت و هفتم 26/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
978جلسه شصت و هشتم 27/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
979جلسه شصت و نهم 30/11/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
980جلسه هفتادم 01/12/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
981جلسه هفتاد و یکم 02/12/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز
982جلسه هفتاد و دوم 03/12/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
983جلسه هفتاد و سوم 04/12/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
984جلسه هفتاد و چهارم 07/12/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
985جلسه هفتاد و پنجم 08/12/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
986جلسه هفتاد و ششم 16/12/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
987جلسه هفتاد و هفتم 18/12/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
988جلسه هفتاد و هشتم 21/12/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
989جلسه هفتاد و نهم 22/12/1395 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز
990جلسه هشتادم 16/01/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
991جلسه هشتاد و یکم 19/01/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
992جلسه هشتاد و دوم 20/01/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
993جلسه هشتاد و سوم 21/01/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب معلق ومنجز-
994جلسه هشتاد و چهارم 26/01/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته
995جلسه هشتاد و پنجم 27/01/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته
996جلسه هشتاد و ششم 28/01/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته
997جلسه هشتاد و هفتم 29/01/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته
998جلسه هشتاد و هشتم 30/01/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته ( غیر از تعلم)
999جلسه هشتاد و نهم 02/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته ( غیر از تعلم)
1000جلسه نودم 04/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته ( غیر از تعلم)
1001جلسه نود و یکم 09/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم)
1002جلسه نود و دوم 11/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم)
1003جلسه نود و سوم 12/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم)
1004جلسه نود و چهارم 13/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم)
1005جلسه نود و پنجم 16/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم) بررسی شمول وجوب تعلم نسبت به صبیان
1006جلسه نود و ششم 17/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم) بررسی فسق تارک تعلم
1007جلسه نود و هفتم 18/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- مقدمات مفوته (تعلم)نوع وجوب در تعلم – مروری بر بحث مقدمه واجب از ابتدا تا کنون
1008جلسه نود و هشتم 19/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری (تعریف مشهور و تعریف محقق خراسانی)
1009جلسه نود و نهم 20/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری (بررسی تعریف محقق خراسانی)
1010جلسه صدم 23/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری حق در تعریف - دوران امر بین وجوب نفسی و غیری
1011جلسه صد و یکم 24/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری - دوران امر بین وجوب نفسی و غیری- مقام اول: اقتضای اصل لفظی
1012جلسه صد و دوم 25/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری-دوران امر بین وجوب نفسی و غیری- مقام اول: متقضای اصل لفظی: بررسی کلام محقق خراسانی- کلام محقق نایینی
1013جلسه صد و سوم 26/02/1396 مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب نفسی و غیری دوران امر بین وجوب نفسی و غیری- مقام اول: مقتضای اصل لفظی بررسی کلام محقق نایینی- نظر امام(ره)