خارج اصول ۹۵-۹۴ (سال هفتم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۱۰۱۴جلسه اول ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ تذکر اخلاقی (خصوصیات لازم برای عالم)
۱۰۱۵جلسه دوم ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ تعبدی و توصلی_مروری بر بحثهای گذشته
۱۰۱۶جلسه سوم ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر
۱۰۱۷جلسه چهارم ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قرت در متعلق امر
۱۰۱۸جلسه پنجم ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ دلیل اول و دوم بر امتناع و بررسی آن
۱۰۱۹جلسه ششم ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ دلیل سوم بر امتناع و بررسی آن
۱۰۲۰جلسه هفتم ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر (دلیل سوم بر امتناع و بررسی آن)
۱۰۲۱جلسه هشتم ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر(دلیل چهارم بر امتناع و بررسی آن)
۱۰۲۲جلسه نهم ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر
۱۰۲۳جلسه دهم ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر دلیل پنجم قائلین به امتناع و بررسی آن
۱۰۲۴جلسه یازدهم ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر / دلیل ششم قائلین به امتناع و بررسی آن
۱۰۲۵جلسه دوازدهم ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر (دلیل ششم قائلین به امتناع و بررسی آن)
۱۰۲۶جلسه سیزدهم ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر (دلیل ششم قائلین به امتناع و بررسی آن)
۱۰۲۷جلسه چهاردهم ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر (دلیل ششم قائلین به امتناع و بررسی آن)
۱۰۲۸جلسه پانزدهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر(دلیل بر امکان)
۱۰۲۹جلسه شانزدهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر(دلیل بر امکان)
۱۰۳۰جلسه هفدهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر ( بررسی دلیل امکان)
۱۰۳۱جلسه هجدهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر (دلیل محقق خراسانی بر امتناع و بررسی آن)
۱۰۳۲جلسه نوزدهم ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر(دلیل محقق خراسانی بر امتناع و بررسی آن)
۱۰۳۳جلسه بیستم ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر(بررسی دلیل محقق خراسانی بر امتناع)
۱۰۳۴جلسه بیست و یکم ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر (بررسی دلیل محقق خراسانی بر امتناع)
۱۰۳۵جلسه بیست و دوم ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی آن
۱۰۳۶جلسه بیست و سوم ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی آن
۱۰۳۷جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی آن
۱۰۳۸جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قدر جامع بین عناوین قربیه در متعلق امر
۱۰۳۹جلسه بیست و ششم ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قدر جامع بین عناوین قربیه در متعلق امر
۱۰۴۰جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ تعبدی و توصلی_ مروری بر مباحث گذشته- مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (کلام محقق خراسانی)
۱۰۴۱جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (ادامه کلام محقق خراسانی)
۱۰۴۲جلسه بیست و نهم ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (اشکال محقق خویی به محقق نایینی)
۱۰۴۳جلسه سی ام ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (ثمره بحث و بررسی اشکال محقق خویی)
۱۰۴۴جلسه سی و یکم ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت ( اشکال دوم محقق خویی و بررسی آن)
۱۰۴۵جلسه سی و دوم ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (ادعای محقق خویی و بررسی آن _ نتیجه بحث در مقام اول)
۱۰۴۶جلسه سی و سوم ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت
۱۰۴۷جلسه سی و چهارم ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت
۱۰۴۸جلسه سی و پنجم ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت - اصل عقلی
۱۰۴۹جلسه سی و ششم ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت - اصل عقلی( اشکال به محقق خراسانی)
۱۰۵۰جلسه سی و هفتم ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت - اصل شرعی
۱۰۵۱جلسه سی و هشتم ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت - اصل شرعی(برائت شرعی)
۱۰۵۲جلسه سی و نهم ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت - اصل شرعی
۱۰۵۳جلسه چهلم ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی بر طبق معانی غیر مشهور
۱۰۵۴جلسه چهل و یکم ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار مباشرت
۱۰۵۵جلسه چهل و دوم ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار اراده و اختیار
۱۰۵۶جلسه چهل و سوم ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار اراده و اختیار
۱۰۵۷جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار اراده و اختیار
۱۰۵۸جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار مباشرت
۱۰۵۹جلسه چهل و ششم ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ مقتضای اطلاق در دوران امر بین واجب نفسی و غیری، تعیین و تخییری، عینی و کفایی
۱۰۶۰جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ کلام محقق خویی در دوران واجب بین عینی و کفایی
۱۰۶۱جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری ... بررسی یک اشکال و پاسخ آن
۱۰۶۲جلسه چهل و نهم ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری ... بررسی یک اشکال و پاسخ آن
۱۰۶۳جلسه پنجاهم ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری ... بیان اشکال اتحاد بین مقسم و قسم درشک در تعبدی و توصلی- پاسخ کلی اشکال
۱۰۶۴جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ مقتضای اطلاق به بیانی دیگر در دوران واجب بین نفسی و غیری
۱۰۶۵جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ مقتضای تبادر، انصراف و حکم عقل در دوران واجب بین نفسی و غیری ...
۱۰۶۶جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر
۱۰۶۷جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر- بررسی قول مشهور و محقق خراسانی
۱۰۶۸جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ مره و تکرار- تنقیح محل نزاع
۱۰۶۹جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ مره و تکرار- تنقیح محل نزاع- اشکال امام برتعلق نزاع به هیئت
۱۰۷۰جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ مره و تکرار- تنقیح محل نزاع- بررسی اشکال امام بر تعلق نزاع به هیئت
۱۰۷۱جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ مره و تکرار- تنقیح محل نزاع
۱۰۷۲جلسه بنجاه و نهم ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ مره و تکرار- تنقیح محل نزاع- حق در مسئله
۱۰۷۳جلسه شصتم ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ مره و تکرار-مطلب دوم: معنای مره و تکرار
۱۰۷۴جلسه شصت و یکم ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ مره و تکرار-مطلب دوم: معنای مره و تکرار
۱۰۷۵جلسه شصت و دوم ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ مره و تکرار-تنبیه: منشاء دلالت امر بر وجود الطبیعه
۱۰۷۶جلسه شصت و سوم ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ فور و تراخی- مقام اول: مقام ثبوت
۱۰۷۷جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ فور و تراخی- تنقیح محل نزاع
۱۰۷۸جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ فور و تراخی_ ادله قائلین به فوریت : دلیل عقلی و بررسی آن
۱۰۷۹جلسه شصت و ششم ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ فور و تراخی_ ادله قائلین به فوریت : آیات
۱۰۸۰جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ : فور و تراخی_ ادله قائلین به فوریت : بررسی دلیل دوم( آیات)
۱۰۸۱جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ فور و تراخی_ادله قائلین به فوریت: بررسی دلیل دوم (آیات)
۱۰۸۲جلسه شصت و نهم ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ فور و تراخی_ بقاء و عدم بقاء تکلیف بعد از به تاخیر انداختن مکلف
۱۰۸۳جلسه هفتاد ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ اجزاء_ بررسی عنوان بحث
۱۰۸۴جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ اجزاء- مطلب دوم: عقلی بودن یا لفظی بودن بحث اجزاء
۱۰۸۵جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ اجزاء- مقدمه مطلب دوم
۱۰۸۶جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم (مفردات عنوان بحث)
۱۰۸۷جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ اجزاء- مقدمه_ مطلب سوم_ (مفردات عنوان بحث) کلام محقق خراسانی در معنای« یقتضی»
۱۰۸۸جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم مفردات عنوان بحث:«یقتضی»نظر امام(ره) در مورد« یقتضی »
۱۰۸۹جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم مفردات عنوان بحث:«یقتضی» بیان و بررسی نظر امام(ره) در مورد« یقتضی »
۱۰۹۰جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم مفردات عنوان بحث:«یقتضی» حق در مسئله
۱۰۹۱جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم (مفردات عنوان بحث_ « اجزاء»)
۱۰۹۲جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم مفردات عنوان بحث:«اجزا»
۱۰۹۳جلسه هشتادم ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ اجزاء_ مقدمه _ مطلب چهارم (ارتباط مسئله اجزاء و مسئله مره و تکرار )_ مطلب پنجم (ارتباط مسئله اجزاء و تبعیت قضا از اداء)
۱۰۹۴جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ اجزاء_ مقدمه _ مطلب چهارم (ارتباط مسئله اجزاء و مسئله مره و تکرار )_ مطلب پنجم (ارتباط مسئله اجزاء و تبعیت قضا از اداء)
۱۰۹۵جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش
۱۰۹۶جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش
۱۰۹۷جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش- تبدیل امتثال
۱۰۹۸جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش- تبدیل امتثال
۱۰۹۹جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش- تبدیل امتثال بررسی روایات
۱۱۰۰جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش- تبدیل امتثال بررسی مورد دوم در شرع
۱۱۰۱جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ اجزاء_ مقام دوم اجزاء اتیان به مامور به نسبت به امر دیگر
۱۱۰۲جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ اجزاء_ مقام دوم_ اجزاء به اتیان مامور به، به امر اضطراری ( جهت ثبوتی)
۱۱۰۳جلسه نود ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ اجزاء_ مقام: دوم اجزاء_ به اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- از حیث اعاده
۱۱۰۴جلسه نود و یکم ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ اجزاء_ مقام: دوم اجزاء_ اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- (از حیث اعاده)
۱۱۰۵جلسه نود و دوم ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- (از حیث اعاده)
۱۱۰۶جلسه نود و سوم ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- (از حیث قضا)
۱۱۰۷جلسه نود و چهارم ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری (مقتضای اصل عملی)
۱۱۰۸جلسه نود و پنجم ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری (مقتضای اصل عملی نسبت به اعاده)
۱۱۰۹جلسه نود و ششم ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری (مقتضای اصل عملی در مورد قضاء)
۱۱۱۰جلسه نود و هفتم ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در امر ظاهری(تنقیح موضوع بحث)
۱۱۱۱جلسه نود و هشتم ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در امر ظاهری( امارات )
۱۱۱۲جلسه نود و نهم ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در امر ظاهری(اصول عملیه)
۱۱۱۳جلسه صدم ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در قاعده طهارت
۱۱۱۴جلسه صدو یکم ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت (ادله قول به عدم اجزاء)
۱۱۱۵جلسه صد و دوم ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت (ادله قول به عدم اجزاء )
۱۱۱۶جلسه صد و سوم ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت (ادله قول به عدم اجزاء )
۱۱۱۷جلسه صدو چهارم ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت(دلیل اجزاء) بررسی اجزاء در مورد قاعده حلیت
۱۱۱۸جلسه صد و پنجم ۱۳۹۵۲۶/۰۲/۲۶ اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در اصالة البرائة
۱۱۱۹جلسه صد و ششم ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در اصالة الاشتغال و اصاله التخییر
۱۱۲۰جلسه صد و هفتم ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در مورد اصل استصحاب و اصالة الصحه
۱۱۲۱جلسه صد و هشتم ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در اصالة الصحة