خارج اصول 95-94 (سال هفتم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
1014جلسه اول 25/04/1394 تذکر اخلاقی (خصوصیات لازم برای عالم)
1015جلسه دوم 28/06/1394 تعبدی و توصلی_مروری بر بحثهای گذشته
1016جلسه سوم 29/06/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر
1017جلسه چهارم 31/06/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قرت در متعلق امر
1018جلسه پنجم 05/07/1394 دلیل اول و دوم بر امتناع و بررسی آن
1019جلسه ششم 06/07/1394 دلیل سوم بر امتناع و بررسی آن
1020جلسه هفتم 07/07/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر (دلیل سوم بر امتناع و بررسی آن)
1021جلسه هشتم 08/07/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر(دلیل چهارم بر امتناع و بررسی آن)
1022جلسه نهم 11/07/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر
1023جلسه دهم 12/07/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر دلیل پنجم قائلین به امتناع و بررسی آن
1024جلسه یازدهم 13/09/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر / دلیل ششم قائلین به امتناع و بررسی آن
1025جلسه دوازدهم 14/07/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر (دلیل ششم قائلین به امتناع و بررسی آن)
1026جلسه سیزدهم 15/07/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر (دلیل ششم قائلین به امتناع و بررسی آن)
1027جلسه چهاردهم 09/08/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر (دلیل ششم قائلین به امتناع و بررسی آن)
1028جلسه پانزدهم 10/08/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر(دلیل بر امکان)
1029جلسه شانزدهم 11/08/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر(دلیل بر امکان)
1030جلسه هفدهم 12/08/1394 تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر ( بررسی دلیل امکان)
1031جلسه هجدهم 13/08/1394 تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر (دلیل محقق خراسانی بر امتناع و بررسی آن)
1032جلسه نوزدهم 16/08/1394 تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر(دلیل محقق خراسانی بر امتناع و بررسی آن)
1033جلسه بیستم 18/08/1394 تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر(بررسی دلیل محقق خراسانی بر امتناع)
1034جلسه بیست و یکم 19/08/1394 تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر (بررسی دلیل محقق خراسانی بر امتناع)
1035جلسه بیست و دوم 20/08/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی آن
1036جلسه بیست و سوم 23/08/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی آن
1037جلسه بیست و چهارم 24/08/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی آن
1038جلسه بیست و پنجم 27/08/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قدر جامع بین عناوین قربیه در متعلق امر
1039جلسه بیست و ششم 26/08/1394 تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قدر جامع بین عناوین قربیه در متعلق امر
1040جلسه بیست و هفتم 27/08/1394 تعبدی و توصلی_ مروری بر مباحث گذشته- مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (کلام محقق خراسانی)
1041جلسه بیست و هشتم 30/08/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (ادامه کلام محقق خراسانی)
1042جلسه بیست و نهم 01/09/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (اشکال محقق خویی به محقق نایینی)
1043جلسه سی ام 02/09/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (ثمره بحث و بررسی اشکال محقق خویی)
1044جلسه سی و یکم 03/09/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت ( اشکال دوم محقق خویی و بررسی آن)
1045جلسه سی و دوم 04/09/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (ادعای محقق خویی و بررسی آن _ نتیجه بحث در مقام اول)
1046جلسه سی و سوم 28/09/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت
1047جلسه سی و چهارم 30/09/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت
1048جلسه سی و پنجم 01/10/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت - اصل عقلی
1049جلسه سی و ششم 02/10/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت - اصل عقلی( اشکال به محقق خراسانی)
1050جلسه سی و هفتم 05/10/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت - اصل شرعی
1051جلسه سی و هشتم 06/10/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت - اصل شرعی(برائت شرعی)
1052جلسه سی و نهم 07/10/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت - اصل شرعی
1053جلسه چهلم 12/10/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی بر طبق معانی غیر مشهور
1054جلسه چهل و یکم 15/10/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار مباشرت
1055جلسه چهل و دوم 16/10/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار اراده و اختیار
1056جلسه چهل و سوم 17/10/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار اراده و اختیار
1057جلسه چهل و چهارم 22/10/1389 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار اراده و اختیار
1058جلسه چهل و پنجم 21/10/1394 تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار مباشرت
1059جلسه چهل و ششم 22/10/1394 مقتضای اطلاق در دوران امر بین واجب نفسی و غیری، تعیین و تخییری، عینی و کفایی
1060جلسه چهل و هفتم 22/10/1394 کلام محقق خویی در دوران واجب بین عینی و کفایی
1061جلسه چهل و هشتم 23/10/1394 مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری ... بررسی یک اشکال و پاسخ آن
1062جلسه چهل و نهم 26/10/1313 مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری ... بررسی یک اشکال و پاسخ آن
1063جلسه پنجاهم 27/10/1394 مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری ... بیان اشکال اتحاد بین مقسم و قسم درشک در تعبدی و توصلی- پاسخ کلی اشکال
1064جلسه پنجاه و یکم 29/10/1394 مقتضای اطلاق به بیانی دیگر در دوران واجب بین نفسی و غیری
1065جلسه پنجاه و دوم 30/10/1394 مقتضای تبادر، انصراف و حکم عقل در دوران واجب بین نفسی و غیری ...
1066جلسه پنجاه و سوم 03/11/1394 وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر
1067جلسه پنجاه و چهارم 04/11/1394 وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر- بررسی قول مشهور و محقق خراسانی
1068جلسه پنجاه و پنجم 05/11/1394 مره و تکرار- تنقیح محل نزاع
1069جلسه پنجاه و ششم 06/11/1394 مره و تکرار- تنقیح محل نزاع- اشکال امام برتعلق نزاع به هیئت
1070جلسه پنجاه و هفتم 07/11/1394 مره و تکرار- تنقیح محل نزاع- بررسی اشکال امام بر تعلق نزاع به هیئت
1071جلسه پنجاه و هشتم 10/11/1394 مره و تکرار- تنقیح محل نزاع
1072جلسه بنجاه و نهم 00/00/1389 مره و تکرار- تنقیح محل نزاع- حق در مسئله
1073جلسه شصتم 00/00/1389 مره و تکرار-مطلب دوم: معنای مره و تکرار
1074جلسه شصت و یکم 13/12/1389 مره و تکرار-مطلب دوم: معنای مره و تکرار
1075جلسه شصت و دوم 14/11/1394 مره و تکرار-تنبیه: منشاء دلالت امر بر وجود الطبیعه
1076جلسه شصت و سوم 17/11/1394 فور و تراخی- مقام اول: مقام ثبوت
1077جلسه شصت و چهارم 18/11/1394 فور و تراخی- تنقیح محل نزاع
1078جلسه شصت و پنجم 19/11/1394 فور و تراخی_ ادله قائلین به فوریت : دلیل عقلی و بررسی آن
1079جلسه شصت و ششم 20/11/1394 فور و تراخی_ ادله قائلین به فوریت : آیات
1080جلسه شصت و هفتم 24/11/1394 : فور و تراخی_ ادله قائلین به فوریت : بررسی دلیل دوم( آیات)
1081جلسه شصت و هشتم 25/11/1394 فور و تراخی_ادله قائلین به فوریت: بررسی دلیل دوم (آیات)
1082جلسه شصت و نهم 26/11/1394 فور و تراخی_ بقاء و عدم بقاء تکلیف بعد از به تاخیر انداختن مکلف
1083جلسه هفتاد 27/11/1394 اجزاء_ بررسی عنوان بحث
1084جلسه هفتاد و یکم 09/12/1394 اجزاء- مطلب دوم: عقلی بودن یا لفظی بودن بحث اجزاء
1085جلسه هفتاد و دوم 10/12/1394 اجزاء- مقدمه مطلب دوم
1086جلسه هفتاد و سوم 11/12/1394 اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم (مفردات عنوان بحث)
1087جلسه هفتاد و چهارم 12/12/1394 اجزاء- مقدمه_ مطلب سوم_ (مفردات عنوان بحث) کلام محقق خراسانی در معنای« یقتضی»
1088جلسه هفتاد و پنجم 15/12/1394 اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم مفردات عنوان بحث:«یقتضی»نظر امام(ره) در مورد« یقتضی »
1089جلسه هفتاد و ششم 16/12/1394 اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم مفردات عنوان بحث:«یقتضی» بیان و بررسی نظر امام(ره) در مورد« یقتضی »
1090جلسه هفتاد و هفتم 17/12/1394 اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم مفردات عنوان بحث:«یقتضی» حق در مسئله
1091جلسه هفتاد و هشتم 18/12/1394 اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم (مفردات عنوان بحث_ « اجزاء»)
1092جلسه هفتاد و نهم 19/12/1394 اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم مفردات عنوان بحث:«اجزا»
1093جلسه هشتادم 15/01/1395 اجزاء_ مقدمه _ مطلب چهارم (ارتباط مسئله اجزاء و مسئله مره و تکرار )_ مطلب پنجم (ارتباط مسئله اجزاء و تبعیت قضا از اداء)
1094جلسه هشتاد و یکم 16/01/1395 اجزاء_ مقدمه _ مطلب چهارم (ارتباط مسئله اجزاء و مسئله مره و تکرار )_ مطلب پنجم (ارتباط مسئله اجزاء و تبعیت قضا از اداء)
1095جلسه هشتاد و دوم 17/01/1395 اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش
1096جلسه هشتاد و سوم 18/01/1395 اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش
1097جلسه هشتاد و چهارم 00/00/1389 اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش- تبدیل امتثال
1098جلسه هشتاد و پنجم 22/01/1395 اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش- تبدیل امتثال
1099جلسه هشتاد و ششم 24/01/1395 اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش- تبدیل امتثال بررسی روایات
1100جلسه هشتاد و هفتم 25/01/1395 اجزاء_ مقام اول: اجزاء نسبت به امر خودش- تبدیل امتثال بررسی مورد دوم در شرع
1101جلسه هشتاد و هشتم 28/01/1395 اجزاء_ مقام دوم اجزاء اتیان به مامور به نسبت به امر دیگر
1102جلسه هشتاد و نهم 29/01/1395 اجزاء_ مقام دوم_ اجزاء به اتیان مامور به، به امر اضطراری ( جهت ثبوتی)
1103جلسه نود 30/01/1395 اجزاء_ مقام: دوم اجزاء_ به اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- از حیث اعاده
1104جلسه نود و یکم 31/01/1395 اجزاء_ مقام: دوم اجزاء_ اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- (از حیث اعاده)
1105جلسه نود و دوم 01/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- (از حیث اعاده)
1106جلسه نود و سوم 05/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری جهت اثباتی- (از حیث قضا)
1107جلسه نود و چهارم 00/00/1389 اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری (مقتضای اصل عملی)
1108جلسه نود و پنجم 07/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری (مقتضای اصل عملی نسبت به اعاده)
1109جلسه نود و ششم 08/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء اتیان مامور به، به امر اضطراری (مقتضای اصل عملی در مورد قضاء)
1110جلسه نود و هفتم 11/02/1389 اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در امر ظاهری(تنقیح موضوع بحث)
1111جلسه نود و هشتم 12/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در امر ظاهری( امارات )
1112جلسه نود و نهم 13/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در امر ظاهری(اصول عملیه)
1113جلسه صدم 18/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ اجزاء در قاعده طهارت
1114جلسه صدو یکم 19/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت (ادله قول به عدم اجزاء)
1115جلسه صد و دوم 20/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت (ادله قول به عدم اجزاء )
1116جلسه صد و سوم 21/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت (ادله قول به عدم اجزاء )
1117جلسه صدو چهارم 25/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در قاعده طهارت(دلیل اجزاء) بررسی اجزاء در مورد قاعده حلیت
1118جلسه صد و پنجم 26/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در اصالة البرائة
1119جلسه صد و ششم 27/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در اصالة الاشتغال و اصاله التخییر
1120جلسه صد و هفتم 28/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در مورد اصل استصحاب و اصالة الصحه
1121جلسه صد و هشتم 29/02/1395 اجزاء_ مقام دوم _ بررسی اجزاء در اصالة الصحة