خارج اصول ۹۴-۹۳ (سال ششم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۱۱۷جلسه یکم ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ مقدمه
۴۱۱۸جلسه دوم ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ تحریر محل نزاع
۴۱۲۰جلسه سوم ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ تحریر محل نزاع
۴۱۲۱جلسه چهارم ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ تحریر محل نزاع (بررسی نظر محقق نائینی و بروجردی)
۴۱۲۲جلسه پنجم ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تحریر محل نزاع(ادله نظر مشهور و بررسی اشکالات آن)
۴۱۲۳جلسه ششم ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ تحریر محل نزاع(ادله نظر مشهور و بررسی اشکالات آن)-ثمره نزاع
۴۱۲۴جلسه هفتم ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ تعریف مشتق
۴۱۲۵جلسه هشتم ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ ارکان مشتق اصولی
۴۱۲۶جلسه نهم ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ بررسی نظر صاحب فصول مبنی بر انحصار نزاع در اسم فاعل و صفت مشبهه
۴۱۲۷جلسه دهم ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ بررسی اشکال خروج اسم زمان از محل نزاع(پاسخ آخوند)
۴۱۲۸جلسه یازدهم ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ بررسی اشکال خروج اسم زمان از محل نزاع(بررسی پاسخ آخوند)
۴۱۲۹جلسه دوازدهم ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ بررسی اشکال خروج اسم زمان از محل نزاع(بررسی پاسخ بروجردی)
۴۱۳۰جلسه سیزدهم ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ بررسی اشکال خروج اسم زمان از محل نزاع
۴۱۳۱جلسه چهاردهم ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ امرچهارم: اختلاف مشتقات(قول اول: محقق خراسانی)
۴۱۳۲جلسه پانزدهم ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ امرچهارم: اختلاف مشتقات (قول دوم: محقق اصفهانی)
۴۱۳۳جلسه شانزدهم ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ امرچهارم: اختلاف مبادی در مشتقات (بررسی کلام محقق خراسانی)
۴۱۳۴جلسه هفدهم ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ کلام امام خمینی ره در اختلاف مبادی و بررسی آن
۴۱۳۵جلسه هجدهم ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ اختلاف مشتقات – قول ششم و هفتم (حق در مسئله)
۴۱۳۶جلسه نوزدهم ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ امر پنجم – معنای حال
۴۱۳۷جلسه بیستم ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ امر پنجم – معنای
۴۱۳۸جلسه بیست و یکم ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ امر پنجم – معنای حال – نظر امام (ره)
۴۱۳۹جلسه بیست و دوم ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ امر ششم: اصل در مسئله
۴۱۴۰جلسه بیست و سوم ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ امر ششم: مقام اول- اصل در مسئله اصولی
۴۱۴۱جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ امر ششم-مقام دوم:اصل در مسئله فقهی
۴۱۴۲جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ امر ششم: مقام دوم(اصل در مسئله فقهی)
۴۱۴۳جلسه بیست و ششم ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ اقوال در مسئله
۴۱۴۴جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ادله وضع برای اخص-مقام اول:ثبوت
۴۱۴۵جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ بررسی ادله وضع برای اخص- مقام اول: ثبوت
۴۱۴۶جلسه بیست و نهم ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ بررسی ادله وضع برای اخص- مقام اول: ثبوت
۴۱۴۷جلسه سی ام ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ بررسی ادله وضع برای اخص- مقام اول: ثبوت
۴۱۴۸جلسه سی و دوم ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ بررسی ادله وضع برای اخص- مقام دوم: اثبات
۴۱۴۹جلسه سی و سوم ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ بررسی ادله وضع برای اخص- مقام دوم: اثبات
۴۱۵۰جلسه سی و چهارم ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ادله وضع مشتق برای أعم
۴۱۵۱جلسه سی و پنجم ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ ادله وضع مشتق برای أعم
۴۱۵۲جلسه سی و ششم ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ ادله وضع مشتق برای أعم
۴۱۵۳جلسه سی و هفتم ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ تنبیهات–تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
۴۱۵۴جلسه سی و هشتم ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ تنبیهات – تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
۴۱۵۵جلسه سی و نهم ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
۴۱۵۶جلسه چهلم ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
۴۱۵۷جلسه سی و یکم ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ بررسی ادله وضع برای اخص- مقام اول: ثبوت
۴۱۵۸جلسه چهل و یکم ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
۴۱۵۹جلسه چهل و دوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
۴۱۶۰جلسه چهل و سوم ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
۴۱۶۱جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)-دلیل اول بر بساطت
۴۱۶۳جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)-دلیل دوم بر بساطت
۴۱۶۴جلسه چهل و ششم ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)-دلیل سوم بر بساطت
۴۱۶۵جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ تنبیه اول-(بساطت و ترکیب مشتق)ادله قائلین به ترکیب
۴۱۶۶جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ تنبیه اول-(بساطت و ترکیب مشتق)ادله قائلین به ترکیب
۴۱۶۷جلسه چهل و نهم ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ تنبیه اول-(بساطت و ترکیب مفهوم مشتق)ادله ترکیب مشتق
۴۱۶۸جلسه پنجاهم ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ تنبیه اول-(بساطت و ترکیب مفهوم مشتق)اجزاء مشتق بنابر قول به ترکیب
۴۱۶۹جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ تنبیه دوم-(فرق بین مشتق و مبداء)
۴۱۷۰جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ تنبیه دوم-(فرق بین مشتق و مبداء)
۴۱۷۱جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ تنبیه دوم-(فرق بین مشتق و مبداء)
۴۱۷۲جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ تنبیه دوم-(فرق بین مشتق و مبداء)
۴۱۷۳جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ تنبیه سوم-(ملاک حمل)
۴۱۷۴جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ تنبیه سوم-(ملاک حمل)
۴۱۷۵جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تنبیه سوم-(ملاک حمل)
۴۱۷۶جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ تنبیه چهارم-(نسبت بین مبداء و ذات از جهت تغایر)
۴۱۷۷جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ تنبیهات – تنبیه پنجم(نسبت بین ذات و مبداء از حیث اتحاد)
۴۱۷۸جلسه شصتم ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ تنبیهات – تنبیه پنجم(نسبت بین ذات و مبداء از حیث اتحاد)
۴۱۷۹جلسه شصت و یکم ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ تنبیه پنجم-(نسبت بین مبدء و ذات از جهت اتحاد)
۴۱۸۰جلسه شصت و دوم ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ تنبیه پنجم-(نسبت بین مبدء و ذات از جهت اتحاد)
۴۱۸۱جلسه شصت و سوم ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ تنبیه پنجم-(نسبت بین مبدء و ذات از جهت اتحاد)
۴۱۸۲جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ تنبیه پنجم-(نسبت بین مبدء و ذات از جهت اتحاد)
۴۱۸۳جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ تنبیه ششم
۴۱۸۴جلسه شصت و ششم ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ معنای ماده امر
۴۱۸۵جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه دوم(اشتراک لفظی)
۴۱۸۶جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه دوم(اشتراک لفظی)
۴۱۸۷جلسه شصت و نهم ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه دوم(اشتراک لفظی)
۴۱۸۸جلسه هفتادم ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه دوم(اشتراک لفظی)
۴۱۸۹جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه سوم و چهارم-حق در مسئله
۴۱۹۰جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ معنای اصطلاحی ماده أمر-یک اشکال و بررسی پاسخ های آن
۴۱۹۱جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ معنای اصطلاحی ماده أمر-یک اشکال و بررسی پاسخ های آن
۴۱۹۲جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ معنای اصطلاحی ماده أمر-یک اشکال و بررسی پاسخ های آن
۴۱۹۳جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ معنای اصطلاحی ماده أمر-حق در پاسخ به اشکال-اعتبار علو و استعلاء
۴۱۹۴جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ جهت دوم:اعتبار علو و استعلاء در ماده امر
۴۱۹۵جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ جهت دوم: اعتبار علو و استعلاء در ماده امر
۴۱۹۶جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ جهت دوم: اعتبار علو و استعلاء در ماده امر
۴۱۹۷جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
۴۱۹۸جلسه هشتادم ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
۴۲۰۰جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
۴۲۰۱جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
۴۲۰۲جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
۴۲۰۳جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
۴۲۰۴جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
۴۲۰۵جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
۴۲۰۶جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
۴۲۰۷جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ جهت چهارم: معنای امر؛ طلب حقیقی یا انشائی
۴۲۰۸جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ جهت چهارم: معنای امر؛ طلب حقیقی یا انشائی
۴۲۰۹جلسه نودم ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ صیغه أمر
۴۲۱۰جلسه نود و یکم ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه أمر-نظر محقق خراسانی
۴۲۱۱جلسه نود و دوم ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه أمر-نظر محقق خراسانی
۴۲۱۲جلسه نود و سوم ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه امر-نظر محقق اصفهانی
۴۲۱۴جلسه نود و چهارم ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه أمر-نظر محقق خوئی
۴۲۱۵جلسه نود و ششم ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه أمر-حق در مسئله
۴۲۱۶جلسه نود و هفتم ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه أمر-(استعمال در تهدید، تعجیز و...)
۴۲۱۷جلسه نود و هشتم ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ صیغه أمر- جهت اول:مدلول صیغه أمر- (استعمال در تهدید، تعجیز و...)
۴۲۱۸جلسه نود و پنجم ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه أمر-نظر محقق عراقی، نائینی و امام(ره)
۴۲۱۹جلسه نود و نهم ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه امر در وجوب یا استحباب
۴۲۲۰جلسه صدم ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه امر در وجوب یا استحباب
۴۲۲۱جلسه صد و یکم ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه امر در وجوب یا استحباب
۴۲۲۲جلسه صد و دوم ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه امر در وجوب یا استحباب
۴۲۲۳جلسه صد و سوم ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه أمر در وجوب یا استحباب
۴۲۲۴جلسه صد و چهارم ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه أمر در وجوب یا استحباب
۴۲۲۵جلسه صد و پنجم ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه أمر در وجوب یا استحباب
۴۲۲۶جلسه صد و ششم ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه أمر در وجوب یا استحباب
۴۲۲۷جلسه صد و هفتم ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه أمر در وجوب یا استحباب
۴۲۲۸جلسه صد و هشتم ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ صیغه أمر - جهت سوم: دلالت جملات خبریه در مقام انشاء بر وجوب
۴۲۲۹جلسه صد و نهم ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ صیغه أمر - جهت سوم: دلالت جملات خبریه در مقام انشاء بر وجوب
۴۲۳۰جلسه صد و دهم ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ صیغه أمر - جهت سوم: دلالت جملات خبریه در مقام انشاء بر وجوب
۴۲۳۱جلسه صد و یازدهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ صیغه أمر - جهت سوم: دلالت جملات خبریه در مقام انشاء بر وجوب –بررسی اشکال محقق
۴۲۳۲جلسه صد و دوازدهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ تعبدی و توصلی
۴۲۳۳جلسه صد و سیزدهم ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تعبدی و توصلی-تعریف
۴۲۳۴جلسه صد و چهاردهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ تعبدی و توصلی - تعریف
۴۲۳۵جلسه صد و پانزدهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ تعبدی و توصلی – تنقیح موضوع بحث
۴۲۳۶جلسه صد و شانزدهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ تعبدی و توصلی–مقتضای اصل در تعبدی و توصلی به معنای غیر مشهور(جهت اول: مباشرت و عدم مباشرت)
۴۲۳۷جلسه صد و هفدهم ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تعبدی و توصلی– مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت اول: اتیان واجب بالمباشرة أم مطلقا)
۴۲۳۸جلسه صد و هجدهم ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ تعبدی و توصلی – مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت اول: اتیان واجب بالمباشرة أم مطلقا)
۴۲۳۹جلسه صد و نوزدهم ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ تعبدی و توصلی – مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت دوم: اتیان واجب عن ارادة و اختیار أم مطلقا)
۴۲۴۰جلسه صد و بیستم ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ تعبدی و توصلی – مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت دوم: اتیان واجب عن ارادة و اختیار أم مطلقا)