خارج اصول 94-93 (سال ششم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
4117جلسه یکم 1393/06/25 مقدمه
4118جلسه دوم 1393/06/26 تحریر محل نزاع
4120جلسه سوم 1393/06/29 تحریر محل نزاع
4121جلسه چهارم 1393/06/30 تحریر محل نزاع (بررسی نظر محقق نائینی و بروجردی)
4122جلسه پنجم 1393/06/31 تحریر محل نزاع(ادله نظر مشهور و بررسی اشکالات آن)
4123جلسه ششم 1393/07/01 تحریر محل نزاع(ادله نظر مشهور و بررسی اشکالات آن)-ثمره نزاع
4124جلسه هفتم 1393/07/02 تعریف مشتق
4125جلسه هشتم 1393/07/05 ارکان مشتق اصولی
4126جلسه نهم 1393/07/06 بررسی نظر صاحب فصول مبنی بر انحصار نزاع در اسم فاعل و صفت مشبهه
4127جلسه دهم 1393/07/07 بررسی اشکال خروج اسم زمان از محل نزاع(پاسخ آخوند)
4128جلسه یازدهم 1393/07/08 بررسی اشکال خروج اسم زمان از محل نزاع(بررسی پاسخ آخوند)
4129جلسه دوازدهم 1393/07/09 بررسی اشکال خروج اسم زمان از محل نزاع(بررسی پاسخ بروجردی)
4130جلسه سیزدهم 1393/07/14 بررسی اشکال خروج اسم زمان از محل نزاع
4131جلسه چهاردهم 1393/07/15 امرچهارم: اختلاف مشتقات(قول اول: محقق خراسانی)
4132جلسه پانزدهم 1393/07/16 امرچهارم: اختلاف مشتقات (قول دوم: محقق اصفهانی)
4133جلسه شانزدهم 1393/07/19 امرچهارم: اختلاف مبادی در مشتقات (بررسی کلام محقق خراسانی)
4134جلسه هفدهم 1393/07/20 کلام امام خمینی ره در اختلاف مبادی و بررسی آن
4135جلسه هجدهم 1393/07/21 اختلاف مشتقات – قول ششم و هفتم (حق در مسئله)
4136جلسه نوزدهم 1393/07/23 امر پنجم – معنای حال
4137جلسه بیستم 1393/07/26 امر پنجم – معنای
4138جلسه بیست و یکم 1393/07/23 امر پنجم – معنای حال – نظر امام (ره)
4139جلسه بیست و دوم 1393/08/18 امر ششم: اصل در مسئله
4140جلسه بیست و سوم 1393/08/19 امر ششم: مقام اول- اصل در مسئله اصولی
4141جلسه بیست و چهارم 1393/08/18 امر ششم-مقام دوم:اصل در مسئله فقهی
4142جلسه بیست و پنجم 1393/08/21 امر ششم: مقام دوم(اصل در مسئله فقهی)
4143جلسه بیست و ششم 1393/08/24 اقوال در مسئله
4144جلسه بیست و هفتم 1393/08/25 ادله وضع برای اخص-مقام اول:ثبوت
4145جلسه بیست و هشتم 1393/08/26 بررسی ادله وضع برای اخص- مقام اول: ثبوت
4146جلسه بیست و نهم 1393/08/27 بررسی ادله وضع برای اخص- مقام اول: ثبوت
4147جلسه سی ام 1393/09/01 بررسی ادله وضع برای اخص- مقام اول: ثبوت
4148جلسه سی و دوم 1393/09/03 بررسی ادله وضع برای اخص- مقام دوم: اثبات
4149جلسه سی و سوم 1393/09/04 بررسی ادله وضع برای اخص- مقام دوم: اثبات
4150جلسه سی و چهارم 1393/09/05 ادله وضع مشتق برای أعم
4151جلسه سی و پنجم 1393/09/08 ادله وضع مشتق برای أعم
4152جلسه سی و ششم 1393/09/11 ادله وضع مشتق برای أعم
4153جلسه سی و هفتم 1393/09/12 تنبیهات–تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
4154جلسه سی و هشتم 1393/09/15 تنبیهات – تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
4155جلسه سی و نهم 1393/09/16 تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
4156جلسه چهلم 1393/09/17 تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
4157جلسه سی و یکم 1393/09/02 بررسی ادله وضع برای اخص- مقام اول: ثبوت
4158جلسه چهل و یکم 1393/10/07 تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
4159جلسه چهل و دوم 1393/10/08 تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
4160جلسه چهل و سوم 1393/10/09 تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
4161جلسه چهل و چهارم 1393/10/13 تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)-دلیل اول بر بساطت
4163جلسه چهل و پنجم 1393/10/14 تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)-دلیل دوم بر بساطت
4164جلسه چهل و ششم 1393/10/15 تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)-دلیل سوم بر بساطت
4165جلسه چهل و هفتم 1393/10/17 تنبیه اول-(بساطت و ترکیب مشتق)ادله قائلین به ترکیب
4166جلسه چهل و هشتم 1393/10/17 تنبیه اول-(بساطت و ترکیب مشتق)ادله قائلین به ترکیب
4167جلسه چهل و نهم 1393/10/20 تنبیه اول-(بساطت و ترکیب مفهوم مشتق)ادله ترکیب مشتق
4168جلسه پنجاهم 1393/10/21 تنبیه اول-(بساطت و ترکیب مفهوم مشتق)اجزاء مشتق بنابر قول به ترکیب
4169جلسه پنجاه و یکم 1393/10/22 تنبیه دوم-(فرق بین مشتق و مبداء)
4170جلسه پنجاه و دوم 1393/10/23 تنبیه دوم-(فرق بین مشتق و مبداء)
4171جلسه پنجاه و سوم 1393/10/24 تنبیه دوم-(فرق بین مشتق و مبداء)
4172جلسه پنجاه و چهارم 1393/10/27 تنبیه دوم-(فرق بین مشتق و مبداء)
4173جلسه پنجاه و پنجم 1393/10/28 تنبیه سوم-(ملاک حمل)
4174جلسه پنجاه و ششم 1393/10/29 تنبیه سوم-(ملاک حمل)
4175جلسه پنجاه و هفتم 1393/10/30 تنبیه سوم-(ملاک حمل)
4176جلسه پنجاه و هشتم 1393/11/01 تنبیه چهارم-(نسبت بین مبداء و ذات از جهت تغایر)
4177جلسه پنجاه و نهم 1393/11/04 تنبیهات – تنبیه پنجم(نسبت بین ذات و مبداء از حیث اتحاد)
4178جلسه شصتم 1393/11/05 تنبیهات – تنبیه پنجم(نسبت بین ذات و مبداء از حیث اتحاد)
4179جلسه شصت و یکم 1393/11/06 تنبیه پنجم-(نسبت بین مبدء و ذات از جهت اتحاد)
4180جلسه شصت و دوم 1393/11/07 تنبیه پنجم-(نسبت بین مبدء و ذات از جهت اتحاد)
4181جلسه شصت و سوم 1393/11/08 تنبیه پنجم-(نسبت بین مبدء و ذات از جهت اتحاد)
4182جلسه شصت و چهارم 1393/11/12 تنبیه پنجم-(نسبت بین مبدء و ذات از جهت اتحاد)
4183جلسه شصت و پنجم 1393/11/13 تنبیه ششم
4184جلسه شصت و ششم 1393/11/14 معنای ماده امر
4185جلسه شصت و هفتم 1393/11/15 معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه دوم(اشتراک لفظی)
4186جلسه شصت و هشتم 1393/11/18 معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه دوم(اشتراک لفظی)
4187جلسه شصت و نهم 1393/11/19 معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه دوم(اشتراک لفظی)
4188جلسه هفتادم 1393/11/20 معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه دوم(اشتراک لفظی)
4189جلسه هفتاد و یکم 1393/11/21 معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه سوم و چهارم-حق در مسئله
4190جلسه هفتاد و دوم 1393/11/25 معنای اصطلاحی ماده أمر-یک اشکال و بررسی پاسخ های آن
4191جلسه هفتاد و سوم 1393/11/26 معنای اصطلاحی ماده أمر-یک اشکال و بررسی پاسخ های آن
4192جلسه هفتاد و چهارم 1393/11/27 معنای اصطلاحی ماده أمر-یک اشکال و بررسی پاسخ های آن
4193جلسه هفتاد و پنجم 1393/11/28 معنای اصطلاحی ماده أمر-حق در پاسخ به اشکال-اعتبار علو و استعلاء
4194جلسه هفتاد و ششم 1393/11/29 جهت دوم:اعتبار علو و استعلاء در ماده امر
4195جلسه هفتاد و هفتم 1393/12/02 جهت دوم: اعتبار علو و استعلاء در ماده امر
4196جلسه هفتاد و هشتم 1393/12/03 جهت دوم: اعتبار علو و استعلاء در ماده امر
4197جلسه هفتاد و نهم 1393/12/04 معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
4198جلسه هشتادم 1393/12/05 جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
4200جلسه هشتاد و یکم 1393/12/09 جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
4201جلسه هشتاد و دوم 1393/12/11 جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
4202جلسه هشتاد و سوم 1393/12/16 جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
4203جلسه هشتاد و چهارم 1393/12/17 جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
4204جلسه هشتاد و پنجم 1393/12/18 جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
4205جلسه هشتاد و ششم 1393/12/19 جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
4206جلسه هشتاد و هفتم 1393/12/20 جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
4207جلسه هشتاد و هشتم 1393/12/23 جهت چهارم: معنای امر؛ طلب حقیقی یا انشائی
4208جلسه هشتاد و نهم 1393/12/24 جهت چهارم: معنای امر؛ طلب حقیقی یا انشائی
4209جلسه نودم 1393/01/13 صیغه أمر
4210جلسه نود و یکم 1393/01/17 صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه أمر-نظر محقق خراسانی
4211جلسه نود و دوم 1393/01/18 صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه أمر-نظر محقق خراسانی
4212جلسه نود و سوم 1393/01/19 صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه امر-نظر محقق اصفهانی
4214جلسه نود و چهارم 1393/01/22 صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه أمر-نظر محقق خوئی
4215جلسه نود و ششم 1393/01/24 صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه أمر-حق در مسئله
4216جلسه نود و هفتم 1393/01/25 صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه أمر-(استعمال در تهدید، تعجیز و...)
4217جلسه نود و هشتم 1393/01/26 صیغه أمر- جهت اول:مدلول صیغه أمر- (استعمال در تهدید، تعجیز و...)
4218جلسه نود و پنجم 1393/01/23 صیغه أمر –جهت اول:مدلول صیغه أمر-نظر محقق عراقی، نائینی و امام(ره)
4219جلسه نود و نهم 1393/01/29 صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه امر در وجوب یا استحباب
4220جلسه صدم 1393/01/30 صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه امر در وجوب یا استحباب
4221جلسه صد و یکم 1393/01/31 صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه امر در وجوب یا استحباب
4222جلسه صد و دوم 1394/02/01 صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه امر در وجوب یا استحباب
4223جلسه صد و سوم 1394/02/05 صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه أمر در وجوب یا استحباب
4224جلسه صد و چهارم 1394/02/06 صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه أمر در وجوب یا استحباب
4225جلسه صد و پنجم 1394/02/07 صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه أمر در وجوب یا استحباب
4226جلسه صد و ششم 1394/02/08 صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه أمر در وجوب یا استحباب
4227جلسه صد و هفتم 1394/02/09 صیغه أمر - جهت دوم: ظهور صیغه أمر در وجوب یا استحباب
4228جلسه صد و هشتم 1394/02/15 صیغه أمر - جهت سوم: دلالت جملات خبریه در مقام انشاء بر وجوب
4229جلسه صد و نهم 1394/02/16 صیغه أمر - جهت سوم: دلالت جملات خبریه در مقام انشاء بر وجوب
4230جلسه صد و دهم 1394/02/19 صیغه أمر - جهت سوم: دلالت جملات خبریه در مقام انشاء بر وجوب
4231جلسه صد و یازدهم 1394/02/20 صیغه أمر - جهت سوم: دلالت جملات خبریه در مقام انشاء بر وجوب –بررسی اشکال محقق
4232جلسه صد و دوازدهم 1394/02/21 تعبدی و توصلی
4233جلسه صد و سیزدهم 1394/02/01 تعبدی و توصلی-تعریف
4234جلسه صد و چهاردهم 1394/02/23 تعبدی و توصلی - تعریف
4235جلسه صد و پانزدهم 1394/02/27 تعبدی و توصلی – تنقیح موضوع بحث
4236جلسه صد و شانزدهم 1394/02/28 تعبدی و توصلی–مقتضای اصل در تعبدی و توصلی به معنای غیر مشهور(جهت اول: مباشرت و عدم مباشرت)
4237جلسه صد و هفدهم 1394/02/29 تعبدی و توصلی– مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت اول: اتیان واجب بالمباشرة أم مطلقا)
4238جلسه صد و هجدهم 1394/02/30 تعبدی و توصلی – مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت اول: اتیان واجب بالمباشرة أم مطلقا)
4239جلسه صد و نوزدهم 1394/03/02 تعبدی و توصلی – مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت دوم: اتیان واجب عن ارادة و اختیار أم مطلقا)
4240جلسه صد و بیستم 1394/02/03 تعبدی و توصلی – مقتضای اصل بر طبق معنای غیر مشهور (جهت دوم: اتیان واجب عن ارادة و اختیار أم مطلقا)