خارج اصول 93-92 (سال پنجم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
3987جلسه یکم 1392/06/24 ارزش عالمان
3988جلسه دوم 1392/06/25 مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ
3989جلسه سوم 1392/06/27 ادله عدم مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ و بررسی ادله مدخلیت
3990جلسه چهارم 1392/06/30 بررسی ادله مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ
3991جلسه پنجم 1392/06/31 ادله مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ و بررسی آنها
3992جلسه ششم 1392/07/01 ادله مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ و بررسی آنها
3993جلسه هفتم 1392/07/02 ادله مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ و بررسی آنها
3994جلسه هشتم 1392/07/03 مطلب اول: حقیقت استعمال
3995جلسه نهم 1392/07/06 مطلب دوم: حقیقت مجاز
3996جلسه دهم 1392/07/07 مطلب دوم: حقیقت مجاز
3997جلسه یازدهم 1392/07/08 مطلب دوم: حقیقت مجاز
3998جلسه دوازدهم 1392/07/09 مطلب دوم: حقیقت مجاز
3999جلسه سیزدهم 1392/07/10 مطلب دوم: حقیقت مجاز
4000جلسه چهاردهم 1392/07/13 مطلب دوم: حقیقت مجاز
4001جلسه پانزدهم 1392/07/15 مطلب سوم: استعمال لفظ در لفظ (مقام اول: امکان)
4002جلسه شانزدهم 1392/07/13 مطلب سوم: استعمال لفظ در لفظ (مقام اول: امکان)
4003جلسه هفدهم 1392/07/17 مطلب سوم: استعمال لفظ در لفظ (مقام اول: امکان)
4004جلسه هجدهم 1392/07/20 مطلب سوم: استعمال لفظ در لفظ (مقام اول: امکان)
4005جلسه نوزدهم 1392/07/22 مطلب سوم: استعمال لفظ در لفظ (مقام دوم- صدق عنوان استعمال)
4006جلسه بیستم 1392/07/27 مطلب سوم: استعمال لفظ در لفظ (مقام دوم- صدق عنوان استعمال)
4007جلسه بیست و یکم 1392/07/28 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد- مقدمه
4008جلسه بیست و دوم 1392/07/29 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (اهمیت بحث- تنقیح محل نزاع)
4009جلسه بیست و سوم 1392/07/30 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام اول- امکان)
4010جلسه بیست و چهارم 1392/08/01 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام اول- امکان)
4011جلسه بیست و پنجم 1392/08/04 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام اول- امکان)
4012جلسه بیست و ششم 1392/08/05 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام اول- امکان)
4013جلسه بیست و هفتم 1392/08/06 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام اول- امکان)
4014جلسه بیست و هشتم 1392/08/28 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام اول- امکان)
4015جلسه بیست و نهم 1392/08/29 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام اول- امکان)
4016جلسه سی ام 1392/08/02 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام اول- امکان)
4017جلسه سی و یکم 1392/09/03 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام اول- امکان)
4018جلسه سی و دوم 1392/09/04 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام اول- امکان)
4019جلسه سی و سوم 1392/09/05 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام دوم)
4020جلسه سی و چهارم 1392/09/06 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام سوم)
4021جلسه سی و پنجم 1392/09/09 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام چهارم)
4022جلسه سی و ششم 1392/09/10 مطلب چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد (مقام چهارم)
4023جلسه سی و هفتم 1392/09/11 اصالة الظهور
4024جلسه سی و هشتم 1392/09/12 اصالة عدم النقل
4025جلسه سی و نهم 1392/09/13 مقام اول: تنقیح محل نزاع
4026جلسه چهلم 1392/09/16 مقام اول: تنقیح محل نزاع
4027جلسه چهل و یکم 1392/09/17 مقام دوم: ثمره نزاع در باب حقیقت شرعیه
4028جلسه چهل و دوم 1392/09/18 مقام دوم: ثمره نزاع در باب حقیقت شرعیه
4029جلسه چهل و سوم 1392/09/23 مقام سوم: کیفیت وضع در باب حقیقت شرعیه (الوضع بالاستعمال)
4030جلسه چهل و چهارم 1392/09/24 مقام سوم: کیفیت وضع در باب حقیقت شرعیه (الوضع بالاستعمال)
4031جلسه چهل و پنجم 1392/09/25 مقام سوم: کیفیت وضع در باب حقیقت شرعیه (الوضع بالاستعمال)
4032جلسه چهل و ششم 1392/09/26 مقام سوم: کیفیت وضع در باب حقیقت شرعیه (الوضع بالاستعمال)
4033جلسه چهل و هفتم 1392/09/27 مقام سوم: کیفیت وضع در باب حقیقت شرعیه (الوضع بالاستعمال-وضع تعیّنی)
4034جلسه چهل و هشتم 1392/10/15 امر اول: عنوان بحث- نظر مشهور
4035جلسه چهل و نهم 1392/10/16 امر اول: عنوان بحث
4036جلسه پنجاهم 1392/10/17 امر اول: عنوان بحث- نظر محقق خراسانی
4037جلسه پنجاه و یکم 1392/10/18 امر اول: عنوان بحث- نظر محقق اصفهانی و امام (ره)
4038جلسه پنجاه و دوم 1392/10/21 امر دوم: استقلال بحث صحیح و اعم
4039جلسه پنجاه و سوم 1392/10/22 امر دوم: استقلال بحث صحیح و اعم (حق در مسئله)
4040جلسه پنجاه و چهارم 1392/10/23 امر دوم: استقلال بحث صحیح و اعم
4041جلسه پنجاه و پنجم 1392/10/24 امر دوم: استقلال بحث صحیح و اعم
4042جلسه پنجاه و ششم 1392/10/25 امر دوم: استقلال بحث صحیح و اعم
4044جلسه پنجاه و هفتم 1392/10/30 امر سوم: معنای صحت و فساد
4045جلسه پنجاه و هشتم 1392/11/01 امر سوم: معنای صحت و فساد- نظر محقق اصفهانی
4046جلسه پنجاه و نهم 1392/11/02 امر سوم: معنای صحت و فساد- حق در مسئله
4047جلسه شصتم 1392/11/05 امر سوم: معنای صحت و فساد- حق در مسئله
4052جلسه شصت و یکم 1392/11/06 امر چهارم: رفع اشکال طبق معنای مختار از صحت و فساد
4053جلسه شصت و دوم 1392/11/07 امر چهارم: رفع اشکال طبق معنای مختار از صحت و فساد
4054جلسه شصت و سوم 1392/11/08 امر پنجم: تحریر محل نزاع
4055جلسه شصت و چهارم 1392/11/09 امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر شیخ انصاری)
4056جلسه شصت و پنجم 1392/11/12 امر پنجم: تحریر محل نزاع (بررسی نظر شیخ انصاری)
4057جلسه شصت و ششم 1392/11/13 امر پنجم: تحریر محل نزاع (بررسی نظر شیخ انصاری)
4058جلسه شصت و هفتم 1392/11/14 امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر محقق نائینی و بررسی آن )
4059جلسه شصت و هشتم 1392/11/15 امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر مرحوم آخوند)
4060جلسه شصت و نهم 1392/11/16 امر پنجم: تحریر محل نزاع (مقام دوم- مقام اثبات)
4061جلسه هفتادم 1392/11/19 امر ششم: ثمره نزاع – ثمره اول
4063جلسه هفتاد و یکم 1392/11/20 امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول
4064جلسه هفتاد و دوم 1392/11/26 امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول
4065جلسه هفتاد و سوم 1392/11/27 امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول
4066جلسه هفتاد و چهارم 1392/11/28 امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول
4067جلسه هفتاد و پنجم 1392/11/29 امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم
4068جلسه هفتاد و ششم 1392/11/30 امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم
4069جلسه هفتاد و هفتم 1392/12/03 امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم
4070جلسه هفتاد و هشتم 1392/12/04 امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم
4071جلسه هفتاد و نهم 1392/12/05 امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره سوم و چهارم
4072جلسه هشتادم 1392/12/06 امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره چهارم
4073جلسه هشتاد و یکم 1392/12/07 امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره پنجم
4074جلسه هشتاد و دوم 1392/12/10 امر هفتم: تصویر جامع
4075جلسه هشتاد و سوم 1392/12/11 امر هفتم: تصویر جامع
4076جلسه هشتاد و پنجم 1392/12/13 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع)
4078جلسه هشتاد و ششم 1392/12/14 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- بررسی وجه اول)
4079جلسه هشتاد و هفتم 1392/12/17 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- بررسی وجه اول)
4080جلسه هشتاد و هشتم 1392/12/18 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- بررسی وجه اول)
4081جلسه هشتاد و نهم 1392/12/19 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- وجه دوم)
4082جلسه نودم 1392/12/20 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- بررسی وجه دوم)
4083جلسه هشتاد و چهارم 1392/12/12 امر هفتم: تصویر جامع
4084جلسه نود و یکم 1392/12/21 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- وجه سوم و بررسی آن)
4085جلسه نود و دوم 1393/01/18 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- وجه چهارم)
4086جلسه نود و سوم 1393/01/19 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- بررسی وجه چهارم)
4087جلسه نود و چهارم 1393/01/20 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- بررسی وجه پنجم)
4088جلسه نود و پنجم 1393/01/23 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- بررسی وجه ششم)
4089جلسه نود و ششم 1393/01/24 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- بررسی وجه ششم)
4090جلسه نود و هفتم 1393/01/25 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع علی القول بالاعم)
4091جلسه نود و هشتم 1393/01/26 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع علی القول بالاعم)
4092جلسه نود و نهم 1393/01/27 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع علی القول بالاعم)
4093جلسه صدم 1393/01/30 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع علی القول بالاعم)
4094جلسه صد و یکم 1393/02/01 امر هفتم: تصویر جامع )حق در مسئله)
4095جلسه صد و دوم 1393/02/02 امر هفتم: تصویر جامع (بررسی اشکالات نظر مختار)
4096جلسه صد و سوم 1393/02/03 امر هفتم: تصویر جامع (بررسی اشکالات نظر مختار)
4097جلسه صد و چهارم 1393/02/06 ادله صحیحی‏ ها و بررسی آن
4098جلسه صد و پنجم 1393/02/07 ادله صحیحی‏ ها و بررسی آن
4099جلسه صد و ششم 1393/02/08 ادله صحیحی‏ ها و بررسی آن
4100جلسه صد و هفتم 1393/02/09 ادله صحیحی‏ ها و بررسی آن
4101جلسه صد و هشتم 1393/02/10 ادله صحیحی‏ ها و بررسی آن
4102جلسه صد و نهم 1393/02/14 ادله صحیحی‏ ها و بررسی آن
4103جلسه صد و دهم 1393/02/15 ادله صحیحی ‏ها و بررسی آن
4104جلسه صد و یازدهم 1393/02/16 ادله اعمی‏ ها و بررسی آن
4105جلسه صد و دوازدهم 1393/02/17 ادله اعمی‏ ها و بررسی آن
4106جلسه صد و سیزدهم 1393/02/20 ادله اعمی‏ها و بررسی آن
4107جلسه صد و چهاردهم 1393/02/21 ادله اعمی‏ ها و بررسی آن
4108جلسه صد و پانزدهم 1393/02/22 ادله اعمی‏ ها و بررسی آن
4109جلسه صد و شانزدهم 1393/02/27 ادله اعمی‏ ها و بررسی آن
4110جلسه صد و هفدهم 1393/02/28 ادله اعمی‏ ها و بررسی آن
4111جلسه صد و هجدهم 1393/02/29 الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع)
4112جلسه صد و نوزدهم 1393/02/29 الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع)
4113جلسه صد و بیستم 1393/02/30 الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع)
4114جلسه صد و بیست و یکم 1393/02/30 الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع- ادله اعمی‏ ها)
4115جلسه صد و بیست و دوم 1393/02/31 الفاظ معاملات (مقام دوم: ثمره نزاع)
4116جلسه صد و بیست و سوم 1393/02/31 الفاظ معاملات (مقام دوم: ثمره نزاع)
4602جلسه هشتاد و هشتم 1399/12/05