خارج اصول 92-91 (سال چهارم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
1287جلسه اول 29/06/1391 مروری بر مباحث گذشته
1288جلسه دوم 01/07/1391 بررسی نظر مشهور
1289جلسه سوم 02/07/1389 بررسی نظر صاحب فصول
1290جلسه چهارم 03/07/1389 نظرات و بررسی آنها
1291جلسه پنجم 04/07/1391 نظرات و بررسی آنها
1292جلسه ششم 05/07/1391 نظرات و بررسی آنها
1293جلسه هفتم 08/07/1391 مسلک اول: ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی
1294جلسه هشتم 09/07/1391 مسلک اول: ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی
1295جلسه نهم 10/07/1391 مسلک اول:ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی
1296جلسه دهم 11/07/1391 مسلک دوم: وضع
1297جلسه یازدهم 12/07/1391 مسلک وضع- دیدگاه اول
1298جلسه دوازدهم 15/07/1391 مسلک دوم: مسلک وضع- دیدگاه اول
1299جلسه سیزدهم 16/07/1391 مسلک وضع- دیدگاه اول
1300جلسه چهاردهم 17/07/1391 مسلک دوم: دیدگاه اول
1301جلسه پانزدهم 18/07/1391 مسلک دوم: دیدگاه اول- نظریه شهید صدر
1302جلسه شانزدهم 19/07/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه اختصاص
1303جلسه هفدهم 22/07/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه تعهد
1304جلسه هجدهم 23/07/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه تعهد
1305جلسه نوزدهم 24/07/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- بررسی نظریه تعهد
1306جلسه بیستم 29/07/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه تنزیل
1307جلسه بیست و یکم 30/07/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- بررسی نظریه تنزیل
1308جلسه بیست و دوم 01/08/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- بررسی نظریه تنزیل
1309جلسه بیست و سوم 06/08/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه علامیت
1310جلسه بیست و چهارم 07/08/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه علامیت
1311جلسه بیست و پنجم 08/08/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه علامیت
1312جلسه بیست و ششم 09/08/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه علامیت
1313جلسه بیست و هفتم 10/08/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه علامیت
1314جلسه بیست و هشتم 14/08/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه علامیت
1315جلسه بیست و نهم 15/08/1391 مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه اعتبار و نظریه تخصیص
1316جلسه سی ام 16/08/1391 نظر مختار
1317سی و یکم 17/08/1391 حقیقت استعمال
1318جلسه سی و دوم 11/09/1391 تقسیم اول وضع- بررسی صحت تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی
1319جلسه سی و سوم 12/09/1391 تقسیم اول وضع- بررسی صحت تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی
1320جلسه سی و چهارم 13/09/1391 تقسیم دوم وضع(اقسام چهارگانه)
1321جلسه سی و پنجم 14/09/1391 مقام اول: معانی اقسام چهارگانه
1322جلسه سی و ششم 15/09/1391 تقسیم دوم وضع- معنای اقسام چهارگانه
1323جلسه سی و هفتم 18/09/1391 اقسام وضع- معانی وضع عام، موضوع‏له عام
1324جلسه سی و هشتم 19/09/1391 اقسام وضع- معانی وضع عام، موضوع‏له خاص
1325جلسه سی و نهم 21/09/1391 مقام دوم – امکان قسم اول و دوم
1326جلسه چهلم 22/09/1391 مقام دوم – امکان قسم سوم
1327جلسه چهل و یکم 25/09/1391 اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم سوم
1328جلسه چهل و دوم 26/09/1391 اقسام وضع - مقام دوم – امکان قسم سوم
1329جلسه چهل و سوم 27/09/1391 اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم سوم
1330جلسه چهل و چهارم 28/09/1391 اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم سوم
1331جلسه چهل و پنجم 29/09/1391 اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم چهارم
1332جلسه چهل و ششم 02/10/1391 اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم چهارم
1333جلسه چهل و هفتم 03/10/1391 اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم چهارم
1334جلسه چهل و هشتم 04/10/1391 اقسام وضع- مقام سوم- مصادیق اقسام چهارگانه
1335جلسه چهل و نهم 05/10/1391 اقسام وضع- وقوع قسم دوم- شبهه در مورد اعلام شخصیه
1336جلسه پنجاه 06/10/1391 اقسام وضع - وقوع قسم دوم (شبهه در مورد اعلام شخصیه)
1337جلسه پنجاه و یکم 09/10/1391 اقسام وضع – وقوع قسم سوم- معانی حرفیه(مسلک اول)
1338جلسه پنجاه و دوم 10/10/1391 معانی حرفیه- مسلک دوم
1339جلسه پنجاه و سوم 11/10/1391 معانی حرفیه- مسلک دوم
1340جلسه پنجاه و چهارم 26/10/1391 معانی حرفیه – مسلک دوم
1341جلسه پنجاه و پنجم 27/10/1391 معانی حرفیه – بررسی مسلک دوم (اشکال اول)
1342جلسه پنجاه و ششم 30/10/1391 معانی حرفیه – بررسی مسلک دوم (اشکال دوم)
1343جلسه پنجاه و هفتم 02/11/1391 معانی حرفیه – بررسی مسلک دوم (بقیه اشکالات)
1344جلسه پنجاه و هشتم 03/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- کلام صاحب حاشیه
1345جلسه پنجاه و نهم 04/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- کلام محقق نائینی
1346جلسه شصتم 07/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی کلام محقق نائینی
1347جلسه شصت و یکم 08/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی کلام محقق نائینی
1348جلسه شصت و دوم 09/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- نظریه محقق اصفهانی
1349جلسه شصت و سوم 14/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- کلام محقق اصفهانی
1350جلسه شصت و چهارم 15/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- اشکالات محقق خویی به محقق اصفهانی
1351جلسه شصت و پنجم 16/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- اشکالات محقق خویی به محقق اصفهانی
1352جلسه شصت و ششم 17/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی نظریه محقق اصفهانی
1353جلسه شصت و هفتم 18/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی نظریه محقق اصفهانی
1354جلسه شصت و هشتم 21/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی نظریه محقق عراقی
1355جلسه شصت و نهم 23/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- نظریه محقق خویی
1356جلسه هفتادم 24/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی نظریه محقق خویی
1357جلسه هفتاد و یکم 25/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی نظریه محقق خویی
1358جلسه هفتاد و دوم 28/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- نظریه امام (ره)
1359جلسه هفتاد و سوم 29/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- نظریه امام (ره)
1360جلسه هفتاد و چهارم 30/11/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- نظریه امام (ره)
1361جلسه هفتاد و پنجم 01/12/1391 معانی حرفیه - مسلک سوم- نظریه امام (ره)
1362جلسه هفتاد و ششم 02/12/1391 مقام دوم - کیفیت وضع حروف- نظر محقق نائینی
1363جلسه هفتاد و هفتم 05/12/1391 مقام دوم - کیفیت وضع حروف- بررسی کلام محقق نائینی
1364جلسه هفتاد و هشتم 06/12/1391 مقام دوم - کیفیت وضع حروف- نظر صاحب حاشیه و محقق اصفهانی
1365جلسه هفتاد و نهم 07/12/1391 مقام دوم - کیفیت وضع حروف
1366جلسه هشتاد 08/12/1391 مقام دوم - کیفیت وضع حروف- نظر محقق خویی و امام (ره)
1367جلسه هشتاد و یکم 09/12/1391 مقام دوم - کیفیت وضع حروف- نظر امام (ره)
1368جلسه هشتاد و دوم 12/12/1391 مقام دوم - کیفیت وضع حروف- نظر امام (ره)
1369جلسه هشتاد و سوم 13/12/1391 مقام دوم - کیفیت وضع حروف- نظر مختار
1370جلسه هشتاد و چهارم 14/12/1391 قسم سوم وضع- وضع هیئات
1371جلسه هشتاد و پنجم 15/12/1391 قسم سوم وضع - وضع هیئات
1372جلسه هشتاد و ششم 16/12/1391 قسم سوم وضع - وضع هیئات
1373جلسه هشتاد و هفتم 20/12/1391 وضع هیئات- نظر مشهور درباره جمله خبریه و انشائیه
1374جلسه هشتاد و هشتم 21/12/1391 وضع هیئات- نظر مشهور درباره جمله خبریه و انشائیه
1375جلسه هشتاد و نهم 22/12/1391 وضع هیئات- اشکال امام (ره) به نظر مشهور درباره جمله خبریه و انشائیه
1376جلسه نود 22/12/1391 وضع هیئات- اشکال امام (ره) به نظر مشهور درباره جمله خبریه و انشائیه
1377جلسه نود و یکم 17/01/1392 قسم سوم وضع- وضع هیئات- نظر محقق خویی
1378جلسه نود و دوم 18/01/1392 قسم سوم وضع- وضع هیئات- بررسی نظر محقق خویی
1379جلسه نود و سوم 19/01/1392 قسم سوم وضع- وضع هیئات- نظریه امام (ره) در جُمل خبریه
1380جلسه نود و چهارم 20/01/1392 قسم سوم وضع- وضع هیئات – نظریه امام (ره) در جمل انشائیه
1381جلسه نود و پنجم 21/01/1392 قسم سوم وضع- وضع هیئات- نظریه امام (ره) در جمل انشائیه
1382جلسه نود و ششم 31/01/1392 قسم سوم وضع- وضع هیئات- مؤید نظر مختار
1383جلسه نود و هفتم 01/02/1392 قسم سوم وضع- وضع هیئات- بررسی کلام محقق عراقی در فرق مرکبات تامّه و ناقصه- وضع مرکبات ناقصه
1384جلسه نود و هشتم 02/02/1392 قسم سوم وضع- وضع اسماء اشاره و ضمائر (نظریه محقق خراسانی)
1385جلسه نود و نهم 03/02/1392 قسم سوم وضع- وضع اسماء اشاره و ضمائر (نظریه محقق اصفهانی و محقق خویی)
1386جلسه صد 04/02/1392 قسم سوم وضع- وضع اسماء اشاره و ضمایر (نظریه محقق بروجردی و امام (ره))
1387جلسه صد و یکم 07/02/1392 قسم سوم وضع- وضع اسماء اشاره و ضمایر (بررسی اشکال به نظریه محقق بروجردی و امام (ره))
1388جلسه صد و دوم 08/02/1392 قسم سوم وضع- وضع اسماء اشاره و ضمایر (نظریه محقق عراقی)
1389جلسه صد و سوم 09/02/1392 قسم سوم وضع- وضع موصولات- انظار و اقوال
1390جلسه صد و چهارم 10/02/1392 تقسیم سوم: وضع شخصی و نوعی
1391جلسه صد و پنجم 15/02/1392 تقسیم سوم: وضع شخصی و نوعی
1392جلسه صد و ششم 16/02/1392 وضع مرکبات
1393جلسه صد و هفتم 17/02/1392 وضع مرکبات- تقریرات مختلف از محل نزاع
1394جلسه صد و هشتم 18/02/1392 وضع مرکبات- جمع بندی
1395جلسه صد و نهم 21/02/1392 امارات الوضع و ما فی حکمه
1396جلسه صد و دهم 22/02/1392 امارات الوضع و ما فی حکمه
1397جلسه صد و یازدهم 23/02/1392 امارات الوضع و ما فی حکمه- تبادر
1398جلسه صد و دوازدهم 28/02/1392 امارات الوضع و ما فی حکمه- تبادر- اشکال دور
1399جلسه صد و سیزدهم 29/02/1392 امارات الوضع و ما فی حکمه- تبادر (قول دوم و سوم)
1400جلسه صد و چهاردهم 30/02/1392 امارات الوضع و ما فی حکمه- تبادر (تنبیهات)
1401جلسه صد و پانزدهم 31/02/1392 امارات الوضع و ما فی حکمه- صحت حمل یا عدم صحت سلب
1402جلسه صد و شانزدهم 01/03/1392 امارات الوضع و ما فی حکمه- صحت حمل
1403جلسه صد و هفدهم 06/03/1392 امارات الوضع و ما فی حکمه- صحت حمل (اشکالات)
1404جلسه صد و هجدهم 07/03/1392 امارات الوضع و ما فی حکمه- اطراد (نظر محقق اصفهانی و محقق عراقی)
1405جلسه صد و نوزدهم 08/03/1392 امارات الوضع و ما فی حکمه- اطراد (نظر محقق بروجردی و نظر محقق خویی)