خارج اصول ۹۲-۹۱ (سال چهارم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۱۲۸۷جلسه اول ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ مروری بر مباحث گذشته
۱۲۸۸جلسه دوم ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ بررسی نظر مشهور
۱۲۸۹جلسه سوم ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ بررسی نظر صاحب فصول
۱۲۹۰جلسه چهارم ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ نظرات و بررسی آنها
۱۲۹۱جلسه پنجم ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ نظرات و بررسی آنها
۱۲۹۲جلسه ششم ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ نظرات و بررسی آنها
۱۲۹۳جلسه هفتم ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ مسلک اول: ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی
۱۲۹۴جلسه هشتم ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ مسلک اول: ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی
۱۲۹۵جلسه نهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ مسلک اول:ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی
۱۲۹۶جلسه دهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ مسلک دوم: وضع
۱۲۹۷جلسه یازدهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ مسلک وضع- دیدگاه اول
۱۲۹۸جلسه دوازدهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ مسلک دوم: مسلک وضع- دیدگاه اول
۱۲۹۹جلسه سیزدهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ مسلک وضع- دیدگاه اول
۱۳۰۰جلسه چهاردهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ مسلک دوم: دیدگاه اول
۱۳۰۱جلسه پانزدهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ مسلک دوم: دیدگاه اول- نظریه شهید صدر
۱۳۰۲جلسه شانزدهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه اختصاص
۱۳۰۳جلسه هفدهم ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه تعهد
۱۳۰۴جلسه هجدهم ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه تعهد
۱۳۰۵جلسه نوزدهم ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ مسلک دوم: دیدگاه دوم- بررسی نظریه تعهد
۱۳۰۶جلسه بیستم ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه تنزیل
۱۳۰۷جلسه بیست و یکم ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ مسلک دوم: دیدگاه دوم- بررسی نظریه تنزیل
۱۳۰۸جلسه بیست و دوم ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ مسلک دوم: دیدگاه دوم- بررسی نظریه تنزیل
۱۳۰۹جلسه بیست و سوم ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه علامیت
۱۳۱۰جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه علامیت
۱۳۱۱جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه علامیت
۱۳۱۲جلسه بیست و ششم ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه علامیت
۱۳۱۳جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه علامیت
۱۳۱۴جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه علامیت
۱۳۱۵جلسه بیست و نهم ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ مسلک دوم: دیدگاه دوم- نظریه اعتبار و نظریه تخصیص
۱۳۱۶جلسه سی ام ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ نظر مختار
۱۳۱۷سی و یکم ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ حقیقت استعمال
۱۳۱۸جلسه سی و دوم ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ تقسیم اول وضع- بررسی صحت تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی
۱۳۱۹جلسه سی و سوم ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ تقسیم اول وضع- بررسی صحت تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی
۱۳۲۰جلسه سی و چهارم ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ تقسیم دوم وضع(اقسام چهارگانه)
۱۳۲۱جلسه سی و پنجم ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ مقام اول: معانی اقسام چهارگانه
۱۳۲۲جلسه سی و ششم ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ تقسیم دوم وضع- معنای اقسام چهارگانه
۱۳۲۳جلسه سی و هفتم ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ اقسام وضع- معانی وضع عام، موضوع‏له عام
۱۳۲۴جلسه سی و هشتم ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ اقسام وضع- معانی وضع عام، موضوع‏له خاص
۱۳۲۵جلسه سی و نهم ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ مقام دوم – امکان قسم اول و دوم
۱۳۲۶جلسه چهلم ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ مقام دوم – امکان قسم سوم
۱۳۲۷جلسه چهل و یکم ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم سوم
۱۳۲۸جلسه چهل و دوم ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ اقسام وضع - مقام دوم – امکان قسم سوم
۱۳۲۹جلسه چهل و سوم ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم سوم
۱۳۳۰جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم سوم
۱۳۳۱جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم چهارم
۱۳۳۲جلسه چهل و ششم ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم چهارم
۱۳۳۳جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم چهارم
۱۳۳۴جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ اقسام وضع- مقام سوم- مصادیق اقسام چهارگانه
۱۳۳۵جلسه چهل و نهم ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ اقسام وضع- وقوع قسم دوم- شبهه در مورد اعلام شخصیه
۱۳۳۶جلسه پنجاه ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ اقسام وضع - وقوع قسم دوم (شبهه در مورد اعلام شخصیه)
۱۳۳۷جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ اقسام وضع – وقوع قسم سوم- معانی حرفیه(مسلک اول)
۱۳۳۸جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ معانی حرفیه- مسلک دوم
۱۳۳۹جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ معانی حرفیه- مسلک دوم
۱۳۴۰جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ معانی حرفیه – مسلک دوم
۱۳۴۱جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ معانی حرفیه – بررسی مسلک دوم (اشکال اول)
۱۳۴۲جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ معانی حرفیه – بررسی مسلک دوم (اشکال دوم)
۱۳۴۳جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ معانی حرفیه – بررسی مسلک دوم (بقیه اشکالات)
۱۳۴۴جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ معانی حرفیه - مسلک سوم- کلام صاحب حاشیه
۱۳۴۵جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ معانی حرفیه - مسلک سوم- کلام محقق نائینی
۱۳۴۶جلسه شصتم ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی کلام محقق نائینی
۱۳۴۷جلسه شصت و یکم ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی کلام محقق نائینی
۱۳۴۸جلسه شصت و دوم ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ معانی حرفیه - مسلک سوم- نظریه محقق اصفهانی
۱۳۴۹جلسه شصت و سوم ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ معانی حرفیه - مسلک سوم- کلام محقق اصفهانی
۱۳۵۰جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ معانی حرفیه - مسلک سوم- اشکالات محقق خویی به محقق اصفهانی
۱۳۵۱جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ معانی حرفیه - مسلک سوم- اشکالات محقق خویی به محقق اصفهانی
۱۳۵۲جلسه شصت و ششم ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی نظریه محقق اصفهانی
۱۳۵۳جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی نظریه محقق اصفهانی
۱۳۵۴جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی نظریه محقق عراقی
۱۳۵۵جلسه شصت و نهم ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ معانی حرفیه - مسلک سوم- نظریه محقق خویی
۱۳۵۶جلسه هفتادم ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی نظریه محقق خویی
۱۳۵۷جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ معانی حرفیه - مسلک سوم- بررسی نظریه محقق خویی
۱۳۵۸جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ معانی حرفیه - مسلک سوم- نظریه امام (ره)
۱۳۵۹جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ معانی حرفیه - مسلک سوم- نظریه امام (ره)
۱۳۶۰جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ معانی حرفیه - مسلک سوم- نظریه امام (ره)
۱۳۶۱جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ معانی حرفیه - مسلک سوم- نظریه امام (ره)
۱۳۶۲جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ مقام دوم - کیفیت وضع حروف- نظر محقق نائینی
۱۳۶۳جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ مقام دوم - کیفیت وضع حروف- بررسی کلام محقق نائینی
۱۳۶۴جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ مقام دوم - کیفیت وضع حروف- نظر صاحب حاشیه و محقق اصفهانی
۱۳۶۵جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ مقام دوم - کیفیت وضع حروف
۱۳۶۶جلسه هشتاد ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ مقام دوم - کیفیت وضع حروف- نظر محقق خویی و امام (ره)
۱۳۶۷جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ مقام دوم - کیفیت وضع حروف- نظر امام (ره)
۱۳۶۸جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ مقام دوم - کیفیت وضع حروف- نظر امام (ره)
۱۳۶۹جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ مقام دوم - کیفیت وضع حروف- نظر مختار
۱۳۷۰جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ قسم سوم وضع- وضع هیئات
۱۳۷۱جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ قسم سوم وضع - وضع هیئات
۱۳۷۲جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ قسم سوم وضع - وضع هیئات
۱۳۷۳جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ وضع هیئات- نظر مشهور درباره جمله خبریه و انشائیه
۱۳۷۴جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ وضع هیئات- نظر مشهور درباره جمله خبریه و انشائیه
۱۳۷۵جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ وضع هیئات- اشکال امام (ره) به نظر مشهور درباره جمله خبریه و انشائیه
۱۳۷۶جلسه نود ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ وضع هیئات- اشکال امام (ره) به نظر مشهور درباره جمله خبریه و انشائیه
۱۳۷۷جلسه نود و یکم ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ قسم سوم وضع- وضع هیئات- نظر محقق خویی
۱۳۷۸جلسه نود و دوم ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ قسم سوم وضع- وضع هیئات- بررسی نظر محقق خویی
۱۳۷۹جلسه نود و سوم ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ قسم سوم وضع- وضع هیئات- نظریه امام (ره) در جُمل خبریه
۱۳۸۰جلسه نود و چهارم ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ قسم سوم وضع- وضع هیئات – نظریه امام (ره) در جمل انشائیه
۱۳۸۱جلسه نود و پنجم ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ قسم سوم وضع- وضع هیئات- نظریه امام (ره) در جمل انشائیه
۱۳۸۲جلسه نود و ششم ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ قسم سوم وضع- وضع هیئات- مؤید نظر مختار
۱۳۸۳جلسه نود و هفتم ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ قسم سوم وضع- وضع هیئات- بررسی کلام محقق عراقی در فرق مرکبات تامّه و ناقصه- وضع مرکبات ناقصه
۱۳۸۴جلسه نود و هشتم ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ قسم سوم وضع- وضع اسماء اشاره و ضمائر (نظریه محقق خراسانی)
۱۳۸۵جلسه نود و نهم ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ قسم سوم وضع- وضع اسماء اشاره و ضمائر (نظریه محقق اصفهانی و محقق خویی)
۱۳۸۶جلسه صد ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ قسم سوم وضع- وضع اسماء اشاره و ضمایر (نظریه محقق بروجردی و امام (ره))
۱۳۸۷جلسه صد و یکم ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ قسم سوم وضع- وضع اسماء اشاره و ضمایر (بررسی اشکال به نظریه محقق بروجردی و امام (ره))
۱۳۸۸جلسه صد و دوم ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ قسم سوم وضع- وضع اسماء اشاره و ضمایر (نظریه محقق عراقی)
۱۳۸۹جلسه صد و سوم ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ قسم سوم وضع- وضع موصولات- انظار و اقوال
۱۳۹۰جلسه صد و چهارم ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ تقسیم سوم: وضع شخصی و نوعی
۱۳۹۱جلسه صد و پنجم ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ تقسیم سوم: وضع شخصی و نوعی
۱۳۹۲جلسه صد و ششم ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ وضع مرکبات
۱۳۹۳جلسه صد و هفتم ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ وضع مرکبات- تقریرات مختلف از محل نزاع
۱۳۹۴جلسه صد و هشتم ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ وضع مرکبات- جمع بندی
۱۳۹۵جلسه صد و نهم ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ امارات الوضع و ما فی حکمه
۱۳۹۶جلسه صد و دهم ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ امارات الوضع و ما فی حکمه
۱۳۹۷جلسه صد و یازدهم ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ امارات الوضع و ما فی حکمه- تبادر
۱۳۹۸جلسه صد و دوازدهم ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ امارات الوضع و ما فی حکمه- تبادر- اشکال دور
۱۳۹۹جلسه صد و سیزدهم ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ امارات الوضع و ما فی حکمه- تبادر (قول دوم و سوم)
۱۴۰۰جلسه صد و چهاردهم ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ امارات الوضع و ما فی حکمه- تبادر (تنبیهات)
۱۴۰۱جلسه صد و پانزدهم ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ امارات الوضع و ما فی حکمه- صحت حمل یا عدم صحت سلب
۱۴۰۲جلسه صد و شانزدهم ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ امارات الوضع و ما فی حکمه- صحت حمل
۱۴۰۳جلسه صد و هفدهم ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ امارات الوضع و ما فی حکمه- صحت حمل (اشکالات)
۱۴۰۴جلسه صد و هجدهم ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ امارات الوضع و ما فی حکمه- اطراد (نظر محقق اصفهانی و محقق عراقی)
۱۴۰۵جلسه صد و نوزدهم ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ امارات الوضع و ما فی حکمه- اطراد (نظر محقق بروجردی و نظر محقق خویی)