خارج اصول 91-90 (سال سوم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
1529جلسه یکم 03/07/1390 جمع بندی مباحث
1530جلسه دوم 04/07/1390 راه حل مختار
1531جلسه سوم 05/07/1390 محذور چهارم - تفویت مصلحت
1532جلسه چهارم 06/07/1390 راه حل شیخ برای محذور تفویت مصلحت
1533جلسه پنجم 09/07/1390 اشکالات راه حل شیخ انصاری در دفع محذور تفویت مصلحت
1534جلسه ششم 10/07/1390 راه حل محقق نائینی برای محذور تفویت مصلحت
1535جلسه هفتم 11/07/1390 بررسی بخش اول کلام محقق نائینی در دفع محذور تفویت مصلحت
1536جلسه هشتم 12/07/1390 راه حل محقق اصفهانی برای محذور تفویت مصلحت
1537جلسه نهم 13/07/1390 بررسی کلام محقق اصفهانی در دفع محذور تفویت مصلحت
1538جلسه دهم 16/07/1390 محذور پنجم: لزوم نقض غرض- راه حل محقق اصفهانی
1539جلسه یازدهم 18/07/1390 راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض
1540جلسه دوازدهم 19/07/1390 راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض
1541جلسه سیزدهم 20/07/1390 بررسی راه حل محقق عراقی- راه حل مختار در محذور نقض غرض
1542جلسه چهاردهم 23/07/1390 تشریع - قول به غیر علم
1543جلسه پانزدهم 24/07/1390 حق در مسئله
1544جلسه شانزدهم 25/07/1390 نسبت بین تشریع و قول به غیر علم
1545جلسه هفدهم 26/07/1390 تنبیهان
1546جلسه هجدهم 27/07/1390 ادله حرمت تشریع و قول به غیر علم
1547جلسه نوزدهم 30/07/1390 ادله حرمت قول به غیر علم
1548جلسه بیستم 01/08/1390 ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل
1549جلسه بیست و یکم 02/08/1390 ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل
1550جلسه بیست و دوم 03/08/1390 ادله – روایات عدم معذوریت جاهل
1551جلسه بیست و سوم 04/08/1390 ادله- روایات وجوب تعلم
1552جلسه بیست و چهارم 07/08/1390 ادله- روایات وجوب تعلم
1553جلسه بیست و پنجم 08/08/1390 ادله - روایات وجوب تعلم
1554جلسه بیست و ششم 09/08/1390 ادله- روایات وجوب تعلم
1555جلسه بیست و هفتم 10/08/1390 ادله- روایات (طائفه سوم و چهارم)
1556جلسه بیست و هشتم 11/08/1390 ادله- روایات (طائفه پنجم)
1557جلسه بیست و نهم 17/08/1390 تنبیه: بررسی روایات دال بر تخصیص اشتراک احکام بین عالم و جاهل
1558جلسه سی ام 18/08/1390 ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
1559جلسه سی و یکم 21/08/1390 ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
1560جلسه سی و دوم 22/08/1390 ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
1561جلسه سی و سوم 23/08/1390 ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
1562جلسه سی و چهارم 19/09/1390 ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
1563جلسه سی و پنجم 20/09/1390 ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
1564جلسه سی و ششم 21/09/1390 ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
1565جلسه سی و هفتم 22/09/1390 تنقیح محل نزاع
1566جلسه سی و هشتم 23/09/1390 تنبیه(در مورد محل نزاع)
1567جلسه سی و نهم 26/09/1390 اقوال و ادله
1568جلسه چهلم 27/09/1390 اشکال به دلیل عقلی و پاسخ آن
1569جلسه چهل و یکم 28/09/1390 اشکال به دلیل عقلی و پاسخ آن
1570جلسه چهل و دوم 29/09/1390 دلیل دوم(آیات)
1571جلسه چهل و سوم 03/10/1390 قول مشهور- دلیل دوم(آیات)
1572جلسه چهل و چهارم 04/10/1390 قول مشهور- دلیل سوم(روایات)
1573جلسه چهل و پنجم 05/10/1390 قول مشهور- دلیل سوم(روایات)
1574جلسه چهل و ششم 06/10/1390 تنبیه: دو نزاع بین مشهور
1575جلسه چهل و هفتم 07/10/1390 تنبیه:دو نزاع بین مشهور
1576جلسه چهل و هشتم 10/10/1390 تنبیه-کلام علامه شعرانی
1577جلسه چهل و نهم 12/10/1390 قول دوم
1578جلسه پنجاه 13/10/1390 قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- دلیل عقلی)
1579جلسه پنجاه و یکم 14/10/1390 قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- آیات)
1580جلسه پنجاه و دوم 18/10/1390 قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات)
1581جلسه پنجاه و سوم 19/10/1390 قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات)
1582جلسه پنجاه و چهارم 20/10/1390 قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات)
1583جلسه پنجاه و پنجم 09/11/1390 دلیل اشتراک در قسم اول خطابات شرعیه
1584جلسه پنجاه و ششم 10/11/1390 ادله اشتراک در قسم دوم خطابات شرعیه
1585جلسه پنجاه و هفتم 11/11/1390 ادله اشتراک در قسم دوم خطابات شرعیه
1586جلسه پنجاه و هشتم 15/12/1390 ادله: روایات
1587جلسه پنجاه و نهم 16/11/1390 ادله- روایات
1588جلسه شصتم 17/11/1390 موارد نقض قاعده اشتراک- اشتراک کفار با مسلمین در احکام
1589جلسه شصت و یکم 18/11/1390 ادله قائلین به اشتراک
1590جلسه شصت و دوم 20/11/1390 ادله قائلین به اشتراک
1591جلسه شصت و سوم 23/11/1390 ادله قائلین به اشتراک
1592جلسه شصت و چهارم 24/11/1390 ادله قائلین به اشتراک
1593جلسه شصت و پنجم 25/11/1390 ادله منکرین اشتراک
1594جلسه شصت و ششم 26/11/1390 ادله منکرین اشتراک
1595جلسه شصت و هفتم 29/11/1390 ادله منکرین اشتراک
1596جلسه شصت و هشتم 30/11/1390 ادله منکرین اشتراک
1597جلسه شصت و نهم 01/12/1390 خاتمه(شرطیت اسلام در صحت عبادات)
1598جلسه هفتاد 02/12/1390 ادله قائلین به شرطیت اسلام در صحت عمل
1599جلسه هفتاد و یکم 03/12/1390 ادله قائلین به اشتراط اسلام در صحت عبادات
1600جلسه هفتاد و دوم 06/12/1390 خاتمه(اشتراط اسلام در صحت عبادات)
1601جلسه هفتاد و سوم 07/12/1390 اقوال
1602جلسه هفتاد و چهارم 08/12/1390 ادله
1603جلسه هفتاد و پنجم 09/12/1390 ادله - تنبیهان
1604جلسه هفتاد و ششم 10/12/1390 اقوال و مبانی آنها
1605جلسه هفتاد و هفتم 14/12/1390 مبنای نظریه امام(ره)
1606جلسه هفتاد و هشتم 15/12/1390 ادله اشتراک
1607جلسه هفتاد و نهم 16/12/1390 ادله اشتراک
1608جلسه هشتادم 17/12/1390 ادله اشتراک
1609جلسه هشتاد و یکم 20/12/1390 بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف
1611جلسه هشتاد و دوم 21/12/1390 بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف
1612جلسه هشتاد و سوم 22/12/1390 بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف
1613جلسه هشتاد و چهارم 23/12/1390 بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف
1614جلسه هشتاد و پنجم 19/01/1391 مقدمه
1615جلسه هشتاد و ششم 20/01/1391 بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع
1616جلسه هشتاد و هفتم 21/01/1391 بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع
1617جلسه هشتاد و هشتم 22/01/1391 بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع
1618جلسه هشتاد و نهم 23/01/1391 بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع
1619جلسه نود 26/01/1391 کلام شهید صدر در مورد رابطه بین متعلق و حکم
1620جلسه نود و یکم 27/01/1390 کلام مرحوم آخوند
1621جلسه نود و دوم 28/01/1391 بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم
1622جلسه نود و سوم 29/01/1391 بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم
1623جلسه نود و چهارم 30/01/1391 بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم
1624جلسه نود و پنجم 02/02/1391 بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم
1625جلسه نود و ششم 03/02/1391 حقیقت امتثال
1626جلسه نود و هفتم 09/02/1391 لزوم امتثال
1627جلسه نود و هشتم 00/00/1389
1628جلسه نود و نهم 11/02/1391 دلیل برلزوم امتثال
1629جلسه صد 12/02/1391 مراتب امتثال
1630جلسه صد و یکم 13/02/1391 مراتب امتثال(اشکال محقق عراقی)
1631جلسه صد و دوم 16/02/1391 ترتیب بین مراتب امتثال
1632جلسه صد و سوم 17/02/1391 بررسی کلام محقق نائینی در ترتیب بین مراتب امتثال
1633جلسه صد و چهارم 18/02/1391 کلام صاحب منتقی الاصول
1634جلسه صد و پنجم 19/02/1391 بررسی کلام صاحب منتقی الاصول
1635جلسه صد و ششم 20/02/1391 نظریه حق الطاعة
1636جلسه صد و هفتم 24/02/1391 نظریه حق الطاعة
1637جلسه صد و هشتم 25/02/1391 فرق بین قطع و غیر قطع از دید شهید صدر
1638جلسه صد و نهم 26/02/1391 نظریه حق الطاعه(فرق بین قطع و غیر قطع طبق این نظریه)
1639جلسه صد و دهم 27/02/1391 نظریه حق الطاعه(موضوع و اقسام)
1640جلسه صد و یازدهم 30/02/1391 نظریه حق الطاعة(دلیل- سابقه این نظریه)
1641جلسه صد و دوازدهم 31/02/1391 نظریه حق الطاعة(آثار و لوازم)
1642جلسه صد و سیزدهم 01/03/1391 نظریه حق الطاعة(آثار و لوازم)
1643جلسه صد و چهاردهم 02/03/1391 نظریه حق الطاعة(آثار و لوازم)
1644جلسه صد و پانزدهم 03/03/1391 نظریه حق الطاعه(نقد و بررسی)
1645جلسه صد و شانزدهم 06/03/1391 نظریه حق الطاعة(نقد و بررسی)
1646جلسه صد و هفدهم 07/03/1389 نظریه حق الطاعة(نقد و بررسی)
1647جلسه صد و هجدهم 08/03/1391 نظریه حق الطاعه(نقد و بررسی)
1648جلسه صد و نوزدهم 09/03/1391 نظریه حق الطاعه(نقد و بررسی)
1649جلسه صد و بیستم 10/03/1391 نظریه حق الطاعة(نقد و بررسی)