خارج اصول ۹۱-۹۰ (سال سوم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۱۵۲۹جلسه یکم ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ جمع بندی مباحث
۱۵۳۰جلسه دوم ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ راه حل مختار
۱۵۳۱جلسه سوم ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ محذور چهارم - تفویت مصلحت
۱۵۳۲جلسه چهارم ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ راه حل شیخ برای محذور تفویت مصلحت
۱۵۳۳جلسه پنجم ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ اشکالات راه حل شیخ انصاری در دفع محذور تفویت مصلحت
۱۵۳۴جلسه ششم ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ راه حل محقق نائینی برای محذور تفویت مصلحت
۱۵۳۵جلسه هفتم ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ بررسی بخش اول کلام محقق نائینی در دفع محذور تفویت مصلحت
۱۵۳۶جلسه هشتم ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ راه حل محقق اصفهانی برای محذور تفویت مصلحت
۱۵۳۷جلسه نهم ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ بررسی کلام محقق اصفهانی در دفع محذور تفویت مصلحت
۱۵۳۸جلسه دهم ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ محذور پنجم: لزوم نقض غرض- راه حل محقق اصفهانی
۱۵۳۹جلسه یازدهم ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض
۱۵۴۰جلسه دوازدهم ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض
۱۵۴۱جلسه سیزدهم ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ بررسی راه حل محقق عراقی- راه حل مختار در محذور نقض غرض
۱۵۴۲جلسه چهاردهم ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ تشریع - قول به غیر علم
۱۵۴۳جلسه پانزدهم ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ حق در مسئله
۱۵۴۴جلسه شانزدهم ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ نسبت بین تشریع و قول به غیر علم
۱۵۴۵جلسه هفدهم ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ تنبیهان
۱۵۴۶جلسه هجدهم ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ ادله حرمت تشریع و قول به غیر علم
۱۵۴۷جلسه نوزدهم ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ ادله حرمت قول به غیر علم
۱۵۴۸جلسه بیستم ۱۳۸۰/۰۸/۰۱ ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل
۱۵۴۹جلسه بیست و یکم ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل
۱۵۵۰جلسه بیست و دوم ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ ادله – روایات عدم معذوریت جاهل
۱۵۵۱جلسه بیست و سوم ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ ادله- روایات وجوب تعلم
۱۵۵۲جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ ادله- روایات وجوب تعلم
۱۵۵۳جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ ادله - روایات وجوب تعلم
۱۵۵۴جلسه بیست و ششم ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ ادله- روایات وجوب تعلم
۱۵۵۵جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ ادله- روایات (طائفه سوم و چهارم)
۱۵۵۶جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ ادله- روایات (طائفه پنجم)
۱۵۵۷جلسه بیست و نهم ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ تنبیه: بررسی روایات دال بر تخصیص اشتراک احکام بین عالم و جاهل
۱۵۵۸جلسه سی ام ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
۱۵۵۹جلسه سی و یکم ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
۱۵۶۰جلسه سی و دوم ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
۱۵۶۱جلسه سی و سوم ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
۱۵۶۲جلسه سی و چهارم ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
۱۵۶۳جلسه سی و پنجم ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
۱۵۶۴جلسه سی و ششم ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)
۱۵۶۵جلسه سی و هفتم ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ تنقیح محل نزاع
۱۵۶۶جلسه سی و هشتم ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ تنبیه(در مورد محل نزاع)
۱۵۶۷جلسه سی و نهم ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ اقوال و ادله
۱۵۶۸جلسه چهلم ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ اشکال به دلیل عقلی و پاسخ آن
۱۵۶۹جلسه چهل و یکم ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ اشکال به دلیل عقلی و پاسخ آن
۱۵۷۰جلسه چهل و دوم ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ دلیل دوم(آیات)
۱۵۷۱جلسه چهل و سوم ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ قول مشهور- دلیل دوم(آیات)
۱۵۷۲جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ قول مشهور- دلیل سوم(روایات)
۱۵۷۳جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ قول مشهور- دلیل سوم(روایات)
۱۵۷۴جلسه چهل و ششم ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ تنبیه: دو نزاع بین مشهور
۱۵۷۵جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ تنبیه:دو نزاع بین مشهور
۱۵۷۶جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ تنبیه-کلام علامه شعرانی
۱۵۷۷جلسه چهل و نهم ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ قول دوم
۱۵۷۸جلسه پنجاه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- دلیل عقلی)
۱۵۷۹جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- آیات)
۱۵۸۰جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات)
۱۵۸۱جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات)
۱۵۸۲جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات)
۱۵۸۳جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ دلیل اشتراک در قسم اول خطابات شرعیه
۱۵۸۴جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ ادله اشتراک در قسم دوم خطابات شرعیه
۱۵۸۵جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ ادله اشتراک در قسم دوم خطابات شرعیه
۱۵۸۶جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ادله: روایات
۱۵۸۷جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ ادله- روایات
۱۵۸۸جلسه شصتم ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ موارد نقض قاعده اشتراک- اشتراک کفار با مسلمین در احکام
۱۵۸۹جلسه شصت و یکم ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ادله قائلین به اشتراک
۱۵۹۰جلسه شصت و دوم ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ ادله قائلین به اشتراک
۱۵۹۱جلسه شصت و سوم ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ادله قائلین به اشتراک
۱۵۹۲جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ ادله قائلین به اشتراک
۱۵۹۳جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ ادله منکرین اشتراک
۱۵۹۴جلسه شصت و ششم ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ ادله منکرین اشتراک
۱۵۹۵جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ ادله منکرین اشتراک
۱۵۹۶جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ادله منکرین اشتراک
۱۵۹۷جلسه شصت و نهم ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ خاتمه(شرطیت اسلام در صحت عبادات)
۱۵۹۸جلسه هفتاد ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ادله قائلین به شرطیت اسلام در صحت عمل
۱۵۹۹جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ ادله قائلین به اشتراط اسلام در صحت عبادات
۱۶۰۰جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ خاتمه(اشتراط اسلام در صحت عبادات)
۱۶۰۱جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ اقوال
۱۶۰۲جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ ادله
۱۶۰۳جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ ادله - تنبیهان
۱۶۰۴جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ اقوال و مبانی آنها
۱۶۰۵جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ مبنای نظریه امام(ره)
۱۶۰۶جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ادله اشتراک
۱۶۰۷جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ادله اشتراک
۱۶۰۸جلسه هشتادم ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ ادله اشتراک
۱۶۰۹جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف
۱۶۱۱جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف
۱۶۱۲جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف
۱۶۱۳جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف
۱۶۱۴جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۰/۰۱/۱۹ مقدمه
۱۶۱۵جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع
۱۶۱۶جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع
۱۶۱۷جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع
۱۶۱۸جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ بررسی انظار مختلف در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع
۱۶۱۹جلسه نود ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ کلام شهید صدر در مورد رابطه بین متعلق و حکم
۱۶۲۰جلسه نود و یکم ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ کلام مرحوم آخوند
۱۶۲۱جلسه نود و دوم ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم
۱۶۲۲جلسه نود و سوم ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم
۱۶۲۳جلسه نود و چهارم ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم
۱۶۲۴جلسه نود و پنجم ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم
۱۶۲۵جلسه نود و ششم ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ حقیقت امتثال
۱۶۲۶جلسه نود و هفتم ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ لزوم امتثال
۱۶۲۷جلسه نود و هشتم ۰۰/۰۰/۱۳۸۹
۱۶۲۸جلسه نود و نهم ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ دلیل برلزوم امتثال
۱۶۲۹جلسه صد ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ مراتب امتثال
۱۶۳۰جلسه صد و یکم ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ مراتب امتثال(اشکال محقق عراقی)
۱۶۳۱جلسه صد و دوم ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ ترتیب بین مراتب امتثال
۱۶۳۲جلسه صد و سوم ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ بررسی کلام محقق نائینی در ترتیب بین مراتب امتثال
۱۶۳۳جلسه صد و چهارم ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ کلام صاحب منتقی الاصول
۱۶۳۴جلسه صد و پنجم ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ بررسی کلام صاحب منتقی الاصول
۱۶۳۵جلسه صد و ششم ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ نظریه حق الطاعة
۱۶۳۶جلسه صد و هفتم ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ نظریه حق الطاعة
۱۶۳۷جلسه صد و هشتم ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ فرق بین قطع و غیر قطع از دید شهید صدر
۱۶۳۸جلسه صد و نهم ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ نظریه حق الطاعه(فرق بین قطع و غیر قطع طبق این نظریه)
۱۶۳۹جلسه صد و دهم ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ نظریه حق الطاعه(موضوع و اقسام)
۱۶۴۰جلسه صد و یازدهم ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ نظریه حق الطاعة(دلیل- سابقه این نظریه)
۱۶۴۱جلسه صد و دوازدهم ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ نظریه حق الطاعة(آثار و لوازم)
۱۶۴۲جلسه صد و سیزدهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ نظریه حق الطاعة(آثار و لوازم)
۱۶۴۳جلسه صد و چهاردهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ نظریه حق الطاعة(آثار و لوازم)
۱۶۴۴جلسه صد و پانزدهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ نظریه حق الطاعه(نقد و بررسی)
۱۶۴۵جلسه صد و شانزدهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ نظریه حق الطاعة(نقد و بررسی)
۱۶۴۶جلسه صد و هفدهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ نظریه حق الطاعة(نقد و بررسی)
۱۶۴۷جلسه صد و هجدهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ نظریه حق الطاعه(نقد و بررسی)
۱۶۴۸جلسه صد و نوزدهم ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ نظریه حق الطاعه(نقد و بررسی)
۱۶۴۹جلسه صد و بیستم ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ نظریه حق الطاعة(نقد و بررسی)