خارج اصول – ۹۰-۸۹ (سال دوم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۱۷۶۵جلسه اول ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ حکم حکومتی و غیر حکومتی
۱۷۶۶جلسه دوم ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۷۶۷جلسه سوم ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ حکم حکومتی و غیر حکومتی
۱۷۶۸جلسه چهارم ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۷۶۹جلسه پنجم ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۷۷۰جلسه ششم ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۷۷۱جلسه هفتم ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۷۷۲جلسه هشتم ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۷۷۳جلسه نهم ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۷۷۴جلسه دهم ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۷۷۵جلسه یازدهم ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۷۷۶جلسه دوازدهم ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۷۷۷جلسه سیزدهم ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ حکم حکومی و غیر حکومتی
۱۷۷۸جلسه چهاردهم ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ حكم وجودي و حكم عدمی
۱۷۷۹جلسه پانزدهم ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ حکم عدمی و وجودی
۱۷۸۰جلسه شانزدهم ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ حکم وجودی و عدمی
۱۷۸۱جلسه هفدهم ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ حکم تاسیسی و امضائی
۱۷۸۲جلسه هجدهم ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ تقسيم هفتم: حكم تاسيسي و امضائي مصادف
۱۷۸۳جلسه نوزدهم ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ تقسیم هفتم : حکم تاسیسی و امضائی
۱۷۸۴جلسه بیستم ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ ديدگاها پيرامون حكم امضائي وتاسيسي
۱۷۸۵جلسه بیست و یکم ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی
۱۷۸۶جلسه بیست و دوم ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی
۱۷۸۷جلسه بیست و سوم ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی
۱۷۸۸جلسه بیست و چهارم ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ تقسیم هفتم: حکم امضائی و تاسیسی
۱۷۸۹جلسه بیست و پنجم ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ تنبیه
۱۷۹۰جلسه بیست و ششم ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ تنبیه
۱۷۹۱جلسه بیست و هفتم ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ جاعل حكم شرعي
۱۷۹۲جلسه بيست و هشتم ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ جاعل حكم شرعي ۱- خداوند تبارک و تعالی
۱۷۹۳جلسه بيست و نهم ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ جاعل حكم شرعي۲-پیامبر اکرم(ص)
۱۷۹۴جلسه سي ام ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ جاعل حكم شرعي ۲ پيامبر اكرم(ص)
۱۷۹۵جلسه سي و يكم ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ جاعل حكم شرعي ۲ پيامبر اكرم(ص)
۱۷۹۶جلسه سي و دوم ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ جاعل حكم شرعي۳- ائمه اطهار(ع)
۱۷۹۷جلسه سی و سوم ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ تنبیه:کلام علامه مجلسی درباره تفویض
۱۷۹۸جلسه سی و چهارم ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ ملاک حکم شرعی ۱- مقاصد شریعت
۱۷۹۹جلسه سی و پنجم ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ ۲-علل الشرایع،۳- علت حکم، ۴-حکمت حکم
۱۸۰۰جلسه سی و ششم ۱۳۸۹/۰۸/۰۷ قول اول: عدم تبعيت مطلقا
۱۸۰۱جلسه سی و هفتم ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ ادله قائلین به عدم تبعیت مطلقا
۱۸۰۲جلسه سی و هشتم ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ بررسی ادله قائلیه به عدم تبعیت مطلقا
۱۸۰۳جلسه سی و نهم ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ اشکالات قول به عدم تبعیت مصادف
۱۸۰۴جلسه چهل ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ قول دوم: تبعیت احکام مطلقا
۱۸۰۵جلسه چهل و يكم ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ ادله قول به تبعیت مطلق
۱۸۰۶جلسه چهل و دوم ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا
۱۸۰۷جلسه چهل و سوم ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا
۱۸۰۸جلسه چهل و چهارم ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا
۱۸۰۹جلسه چهل و پنجم ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ اشكالات قول به تبعیت مطلقا
۱۸۱۰جلسه چهل و ششم ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ قول مختار
۱۸۱۱جلسه چهل و هفتم ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ قول مختار
۱۸۱۲جلسه چهل و هشتم ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ قول مختار
۱۸۱۳جلسه چهل و نهم ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ قول مختار
۱۸۱۴جلسه پنجاه ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ قول مختار/مقدمات
۱۸۱۵جلسه پنجاه و یکم ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ قول مختار/مقدمات
۱۸۱۶جلسه پنجاه و دوم ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ قول مختار / مقدمات
۱۸۱۷جلسه پنجاه و سوم ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ قول مختار / مقدمات
۱۸۱۸جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ قول مختار
۱۸۱۹جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ شواهد قول مختار
۱۸۲۰جلسه پنجاه و ششم ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شواهد / تنبیهات
۱۸۲۱جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ تنبیهات
۱۸۲۲جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ تنبیهات
۱۸۲۳جلسه پنجاه و نهم ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ تنبيهات
۱۸۲۴جلسه شصتم ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ مقدمات
۱۸۲۵جلسه شصت و یکم ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ تعریف قضایای حقیقیه و خارجیه
۱۸۲۶جلسه شصت و دوم ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني
۱۸۲۷جلسه شصت و سوم ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ کلام محقق نائینی
۱۸۲۸جلسه شصت و چهارم ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ بررسي تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني
۱۸۲۹جلسه شصت و پنجم ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ بررسي تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني
۱۸۳۰جلسه شصت و ششم ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ تفاوت قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام مرحوم محقق عراقي
۱۸۳۱جلسه شصت و هفتم ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ نظريه امام(ره):خطابات قانونيه
۱۸۳۲جلسه شصت و هشتم ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ نظريه امام(ره): خطابات قانونيه
۱۸۳۳جلسه شصت و نهم ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ خطابات قانونيه(ادله و شواهد)
۱۸۳۴جلسه هفتادم ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ نظریه خطابات قانونیه (ادله و شواهد-آثار)
۱۸۳۵جلسه هفتاد و يكم ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ نظریه خطابات قانونیه (آثار)
۱۸۳۶جلسه هفتاد و دوم ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ بررسی نظریه خطابات قانونیه
۱۸۳۷جلسه هفتاد و سوم ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ بررسی نظریه خطابات قانونیه
۱۸۳۸جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۱۸۳۹جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۱۸۴۰جلسه هفتاد و ششم ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۱۸۴۱جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۱۸۴۲جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۱۸۴۳جلسه هفتاد و نهم ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۱۸۴۴جلسه هشتاد ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۱۸۴۵جلسه هشتاد و يكم ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ تنبیهات
۱۸۴۶جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ شرائط عامه
۱۸۴۷جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ بررسی شرطیت قدرت و علم برای تکلیف
۱۸۴۸جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ اشکال امام(ره) به مشهور در مورد شرطیت علم و قدرت
۱۸۴۹جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ادله امام(ره) بر عدم شرطیت علم در تکلیف
۱۸۵۰جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ادله امام(ره) بر عدم شرطیت قدرت در تکلیف
۱۸۵۱جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ مقدمه
۱۸۵۲جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ مقدمه
۱۸۵۳جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ مقدمه
۱۸۵۴جلسه نود ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ مقدمه
۱۸۵۵جلسه نود و يكم ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ وجه دوم: محقق اصفهانی
۱۸۵۶جلسه نود و دوم ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ وجه دوم: محقق اصفهانی
۱۸۵۷جلسه نود و سوم ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ وجه چهارم: راه حل دوم شیخ انصاری(ره)
۱۸۵۸جلسه نود و چهارم ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ اشکالات آخوند بر شیخ انصاری(ره) و بررسی آن¬ها
۱۸۵۹جلسه نود و پنجم ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ اشکال محقق نائینی بر شیخ انصاری(ره) و بررسی آن
۱۸۶۰جلسه نود و ششم ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ وجه پنجم: مرحوم آخوند خراسانی
۱۸۶۱جلسه نود و هفتم ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ بررسی اشکالات وجه پنجم: اشکال محقق اصفهانی(ره)
۱۸۶۲جلسه نود و هشتم ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ اشکالات وارده بر وجه پنجم(راه حل اول مرحوم آخوند)
۱۸۶۳جلسه نود و نهم ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ اشکال محقق اصفهانی(ره) بر وجه ششم(راه حل دوم مرحوم آخوند)
۱۸۶۴جلسه صدم ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ کلام محقق اصفهانی در وجه هفتم(راه حل سوم مرحوم آخوند)
۱۸۶۵جلسه صدو يكم ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ بررسی اشکال محقق اصفهانی(ره) به وجه هفتم
۱۸۶۶جلسه صد و دوم ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ اشکال محقق نائینی(ره) به وجه هفتم(راه حل سوم مرحوم آخوند)
۱۸۶۷جلسه صد و سوم ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)
۱۸۶۸جلسه صد و چهارم ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ بررسی وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)
۱۸۶۹جلسه صد و پنجم ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)
۱۸۷۰جلسه صد و ششم ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))
۱۸۷۱جلسه صد و هفتم ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))
۱۸۷۲جلسه صد و هشتم ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))
۱۸۷۳جلسه صد و نهم ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ بررسی وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))
۱۸۷۴جلسه صد و دهم ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ اشکالات راه حل نهم: (راه حل محقق نائینی(ره))
۱۸۷۵جلسه صد و يازدهم ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ بررسی وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))