خارج اصول – 90-89 (سال دوم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
1765جلسه اول 03/07/1389 حکم حکومتی و غیر حکومتی
1766جلسه دوم 04/07/1389 حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
1767جلسه سوم 05/07/1389 حکم حکومتی و غیر حکومتی
1768جلسه چهارم 06/07/1389 حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
1769جلسه پنجم 07/07/1389 حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
1770جلسه ششم 10/07/1389 حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
1771جلسه هفتم 11/07/1389 حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
1772جلسه هشتم 13/07/1389 حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
1773جلسه نهم 14/07/1389 حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
1774جلسه دهم 17/07/1389 حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
1775جلسه یازدهم 18/07/1389 حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
1776جلسه دوازدهم 19/07/1389 حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
1777جلسه سیزدهم 20/07/1389 حکم حکومی و غیر حکومتی
1778جلسه چهاردهم 21/07/1389 حكم وجودي و حكم عدمی
1779جلسه پانزدهم 24/07/1389 حکم عدمی و وجودی
1780جلسه شانزدهم 25/07/1389 حکم وجودی و عدمی
1781جلسه هفدهم 26/07/1389 حکم تاسیسی و امضائی
1782جلسه هجدهم 01/08/1389 تقسيم هفتم: حكم تاسيسي و امضائي مصادف
1783جلسه نوزدهم 02/08/1389 تقسیم هفتم : حکم تاسیسی و امضائی
1784جلسه بیستم 03/08/1389 ديدگاها پيرامون حكم امضائي وتاسيسي
1785جلسه بیست و یکم 04/08/1389 دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی
1786جلسه بیست و دوم 08/08/1389 دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی
1787جلسه بیست و سوم 09/08/1389 تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی
1788جلسه بیست و چهارم 10/08/1389 تقسیم هفتم: حکم امضائی و تاسیسی
1789جلسه بیست و پنجم 11/08/1389 تنبیه
1790جلسه بیست و ششم 12/08/1389 تنبیه
1791جلسه بیست و هفتم 15/08/1389 جاعل حكم شرعي
1792جلسه بيست و هشتم 17/08/1389 جاعل حكم شرعي 1- خداوند تبارک و تعالی
1793جلسه بيست و نهم 18/08/1389 جاعل حكم شرعي2-پیامبر اکرم(ص)
1794جلسه سي ام 19/08/1389 جاعل حكم شرعي 2 پيامبر اكرم(ص)
1795جلسه سي و يكم 29/08/1389 جاعل حكم شرعي 2 پيامبر اكرم(ص)
1796جلسه سي و دوم 30/08/1389 جاعل حكم شرعي3- ائمه اطهار(ع)
1797جلسه سی و سوم 01/09/1389 تنبیه:کلام علامه مجلسی درباره تفویض
1798جلسه سی و چهارم 02/09/1389 ملاک حکم شرعی 1- مقاصد شریعت
1799جلسه سی و پنجم 06/09/1389 2-علل الشرایع،3- علت حکم، 4-حکمت حکم
1800جلسه سی و ششم 07/08/1389 قول اول: عدم تبعيت مطلقا
1801جلسه سی و هفتم 08/09/1389 ادله قائلین به عدم تبعیت مطلقا
1802جلسه سی و هشتم 09/09/1389 بررسی ادله قائلیه به عدم تبعیت مطلقا
1803جلسه سی و نهم 30/09/1389 اشکالات قول به عدم تبعیت مصادف
1804جلسه چهل 01/10/1389 قول دوم: تبعیت احکام مطلقا
1805جلسه چهل و يكم 04/10/1389 ادله قول به تبعیت مطلق
1806جلسه چهل و دوم 05/10/1389 بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا
1807جلسه چهل و سوم 06/10/1389 بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا
1808جلسه چهل و چهارم 07/10/1389 بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا
1809جلسه چهل و پنجم 11/10/1389 اشكالات قول به تبعیت مطلقا
1810جلسه چهل و ششم 12/10/1389 قول مختار
1811جلسه چهل و هفتم 13/10/1389 قول مختار
1812جلسه چهل و هشتم 14/10/1389 قول مختار
1813جلسه چهل و نهم 15/10/1389 قول مختار
1814جلسه پنجاه 18/10/1389 قول مختار/مقدمات
1815جلسه پنجاه و یکم 19/10/1389 قول مختار/مقدمات
1816جلسه پنجاه و دوم 20/10/1389 قول مختار / مقدمات
1817جلسه پنجاه و سوم 21/10/1389 قول مختار / مقدمات
1818جلسه پنجاه و چهارم 25/10/1389 قول مختار
1819جلسه پنجاه و پنجم 26/10/1389 شواهد قول مختار
1820جلسه پنجاه و ششم 27/10/1389 شواهد / تنبیهات
1821جلسه پنجاه و هفتم 28/10/1389 تنبیهات
1822جلسه پنجاه و هشتم 29/10/1389 تنبیهات
1823جلسه پنجاه و نهم 19/11/1389 تنبيهات
1824جلسه شصتم 20/11/1389 مقدمات
1825جلسه شصت و یکم 24/11/1389 تعریف قضایای حقیقیه و خارجیه
1826جلسه شصت و دوم 25/11/1389 تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني
1827جلسه شصت و سوم 26/11/1389 کلام محقق نائینی
1828جلسه شصت و چهارم 27/11/1389 بررسي تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني
1829جلسه شصت و پنجم 30/11/1389 بررسي تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني
1830جلسه شصت و ششم 01/12/1389 تفاوت قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام مرحوم محقق عراقي
1831جلسه شصت و هفتم 03/12/1389 نظريه امام(ره):خطابات قانونيه
1832جلسه شصت و هشتم 04/12/1389 نظريه امام(ره): خطابات قانونيه
1833جلسه شصت و نهم 17/12/1389 خطابات قانونيه(ادله و شواهد)
1834جلسه هفتادم 09/12/1389 نظریه خطابات قانونیه (ادله و شواهد-آثار)
1835جلسه هفتاد و يكم 10/12/1389 نظریه خطابات قانونیه (آثار)
1836جلسه هفتاد و دوم 11/12/1389 بررسی نظریه خطابات قانونیه
1837جلسه هفتاد و سوم 14/12/1390 بررسی نظریه خطابات قانونیه
1838جلسه هفتاد و چهارم 15/12/1389 بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
1839جلسه هفتاد و پنجم 16/12/1389 بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
1840جلسه هفتاد و ششم 17/12/1389 بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
1841جلسه هفتاد و هفتم 18/12/1389 بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
1842جلسه هفتاد و هشتم 21/12/1389 بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
1843جلسه هفتاد و نهم 22/12/1389 بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
1844جلسه هشتاد 23/12/1389 بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
1845جلسه هشتاد و يكم 16/01/1390 تنبیهات
1846جلسه هشتاد و دوم 20/01/1390 شرائط عامه
1847جلسه هشتاد و سوم 21/01/1390 بررسی شرطیت قدرت و علم برای تکلیف
1848جلسه هشتاد و چهارم 22/01/1390 اشکال امام(ره) به مشهور در مورد شرطیت علم و قدرت
1849جلسه هشتاد و پنجم 23/01/1390 ادله امام(ره) بر عدم شرطیت علم در تکلیف
1850جلسه هشتاد و ششم 24/01/1390 ادله امام(ره) بر عدم شرطیت قدرت در تکلیف
1851جلسه هشتاد و هفتم 27/01/1390 مقدمه
1852جلسه هشتاد و هشتم 03/02/1390 مقدمه
1853جلسه هشتاد و نهم 04/02/1390 مقدمه
1854جلسه نود 05/02/1390 مقدمه
1855جلسه نود و يكم 06/02/1390 وجه دوم: محقق اصفهانی
1856جلسه نود و دوم 07/02/1390 وجه دوم: محقق اصفهانی
1857جلسه نود و سوم 10/02/1390 وجه چهارم: راه حل دوم شیخ انصاری(ره)
1858جلسه نود و چهارم 11/02/1390 اشکالات آخوند بر شیخ انصاری(ره) و بررسی آن¬ها
1859جلسه نود و پنجم 12/02/1390 اشکال محقق نائینی بر شیخ انصاری(ره) و بررسی آن
1860جلسه نود و ششم 13/02/1390 وجه پنجم: مرحوم آخوند خراسانی
1861جلسه نود و هفتم 14/02/1390 بررسی اشکالات وجه پنجم: اشکال محقق اصفهانی(ره)
1862جلسه نود و هشتم 21/02/1390 اشکالات وارده بر وجه پنجم(راه حل اول مرحوم آخوند)
1863جلسه نود و نهم 24/02/1390 اشکال محقق اصفهانی(ره) بر وجه ششم(راه حل دوم مرحوم آخوند)
1864جلسه صدم 25/02/1390 کلام محقق اصفهانی در وجه هفتم(راه حل سوم مرحوم آخوند)
1865جلسه صدو يكم 26/02/1390 بررسی اشکال محقق اصفهانی(ره) به وجه هفتم
1866جلسه صد و دوم 27/02/1390 اشکال محقق نائینی(ره) به وجه هفتم(راه حل سوم مرحوم آخوند)
1867جلسه صد و سوم 31/02/1390 وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)
1868جلسه صد و چهارم 01/03/1390 بررسی وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)
1869جلسه صد و پنجم 02/03/1390 وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)
1870جلسه صد و ششم 04/03/1390 وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))
1871جلسه صد و هفتم 07/03/1390 وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))
1872جلسه صد و هشتم 08/03/1390 وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))
1873جلسه صد و نهم 09/03/1390 بررسی وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))
1874جلسه صد و دهم 10/03/1390 اشکالات راه حل نهم: (راه حل محقق نائینی(ره))
1875جلسه صد و يازدهم 11/03/1390 بررسی وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))