خارج اصول ۸۹-۸۸ (سال اول)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۱۸۷۸جلسه اول ۱۳۸۸/۰۷/۰۷ مقدمات بحث اصول
۱۸۷۹جلسه دوم ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ ادوار چهارگانه علم اصول
۱۸۸۰جلسه سوم ۱۳۸۸/۰۷/۱۱ دو مکتب مهم اصولی معاصر
۱۸۸۱جلسه چهارم ۱۳۸۸/۰۷/۱۲ مبادی و مسائل علم اصول
۱۸۸۲جلسه پنجم ۱۳۸۸/۰۷/۱۳ تعریف مشهور از علم اصول
۱۸۸۳جلسه ششم ۱۳۸۸/۰۷/۱۴ تعریف مرحوم آخوند
۱۸۸۴جلسه هفتم ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ اشکالات مرحوم آخوند بر کلام محقق اصفهانی
۱۸۸۵جلسه هشتم ۱۳۸۸/۰۷/۱۸ تعریف سوم و چهارم برای علم اصول
۱۸۸۶جلسه نهم ۱۳۸۸/۰۷/۱۹ تعریف محقق عراقی و آیت الله خویی از علم اصول
۱۸۸۷جلسه دهم ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ تعریف شهید صدر و امام(ره
۱۸۸۸جلسه یازدهم ۱۳۸۸/۰۷/۲۵ تعریف مختار از علم اصول
۱۸۸۹جلسه دوازدهم ۱۳۸۸/۰۷/۲۶ تفاوت قاعده اصولی با قاعده فقهی
۱۸۹۰جلسه سیزدهم ۱۳۸۸/۰۷/۲۷ نقد و بررسی وجوه تفاوت قاعده اصولی و فقهی بنا بر تعریف مختار:
۱۸۹۱جلسه چهاردهم ۱۳۸۸/۰۷/۲۸ حقیقت حکم شرعی
۱۸۹۲جلسه پانزدهم ۱۳۸۸/۰۷/۲۹ حقیقت حکم شرعی
۱۸۹۳جلسه شانزدهم ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ امر اول: ارادۀ تکوینیه و تشریعیه
۱۸۹۴جلسه هفدهم ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ بررسی نظر مرحوم محقق اصفهانی:
۱۸۹۵جلسه هجدهم ۱۳۸۸/۰۸/۰۴ قول سوم
۱۸۹۶جلسه نوزدهم ۱۳۸۸/۰۸/۰۵ قول: مرحوم امام(ره)
۱۸۹۷جلسه بیستم ۱۳۸۸/۰۸/۰۶ امر دوم: اعتباریات
۱۸۹۸جلسه بیست و یکم ۱۳۸۸/۰۸/۰۹ مسلکهای رئیسی در باب اعتباری:
۱۸۹۹جلسه بیست و دوم ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ فرمایش محقق عراقی:
۱۹۰۰جلسه بیست و سوم ۱۳۸۸/۰۸/۱۱ نقد و بررسی کلام محقق عراق
۱۹۰۱بیست و چهارم ۱۳۸۸/۰۸/۱۲ نظر آیت الله سیستانی
۱۹۰۲بیست و پنجم ۱۳۸۸/۰۸/۱۳ بررسی نظر آیت الله سیستانی
۱۹۰۳بیست و ششم ۱۳۸۸/۰۸/۱۶ نظر برگزیده
۱۹۰۴جلسه بیست و هفتم ۱۳۸۸/۰۸/۱۷ امر دوم در اعتباریات/ انتزاعیات
۱۹۰۵جلسه بیست و هشتم ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ امر سوم: حقیقت انشاء
۱۹۰۶جلسه بیست و نهم ۱۳۸۸/۰۸/۱۹ امر سوم: حقیقت انشاء/اقوال
۱۹۰۷جلسه سی ام ۱۳۸۸/۰۸/۲۰ امر سوم: حقیقت انشاء
۱۹۰۸جلسه سی و یکم ۱۳۸۸/۰۸/۲۳ امر سوم : حقیقت انشاء
۱۹۰۹جلسه سی و دوم ۱۳۸۸/۰۸/۲۴ امر سوم : حقیقت انشاء
۱۹۱۰جلسه سی و سوم ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ امر سوم : حقیقت انشاء
۱۹۱۱جلسه سی و چهارم ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ امر سوم : حقیقت انشاء
۱۹۱۲جلسه سی و پنجم ۱۳۸۸/۰۸/۳۰ امر سوم : حقیقت انشاء
۱۹۱۳جلسه سی و ششم ۱۳۸۸/۰۹/۰۱ امر سوم : حقیقت انشاء
۱۹۱۴جلسه سی و هفتم ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ امر سوم : حقیقت انشاء / تنبیهات
۱۹۱۵جلسه سی و هشتم ۱۳۸۸/۰۹/۰۸ امر سوم : حقیقت انشاء
۱۹۱۶جلسه سی و نهم ۱۳۸۸/۰۹/۰۹ امر سوم : حقیقت انشاء
۱۹۱۷جلسه چهل ۱۳۸۸/۰۹/۱۰ امرچهارم : مراتب حکم
۱۹۱۸جلسه چهل و یکم ۱۳۸۸/۰۹/۱۱ امرچهارم : مراتب حکم
۱۹۱۹جلسه چهل و دوم ۱۳۸۸/۰۹/۱۷ امرچهارم : مراتب حکم
۱۹۲۰جلسه چهل و سوم ۱۳۸۸/۰۹/۱۸ امرچهارم : مراتب حکم
۱۹۲۱جلسه چهل و چهار ۱۳۸۸/۰۹/۲۱ مسئله دوم : حقیقت حکم شرعی
۱۹۲۲جلسه چهل و پنجم ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ حقیقت حکم شرعی
۱۹۲۳جلسه چهل و ششم ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ اعتباری بودن حکم
۱۹۲۴جلسه چهل و هفتم ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مسئله دوم حقیقت حکم
۱۹۲۵جلسه چهل و هشتم ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ نکات/ تعریف حقیقت حکم
۱۹۲۶جلسه چهل و نهم ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ تقسیمات حکم شرعی
۱۹۲۷جلسه پنجاه ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ بررسی کلام محقق نائینی
۱۹۲۸جلسه پنجاه و یکم ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ حکم تکلیفی
۱۹۲۹جلسه پنجاه و دوم ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی
۱۹۳۰جلسه پنجاه و سوم ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ محدوده حکم تکلیفی
۱۹۳۱جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ مقام دوم: حکم وضعی
۱۹۳۲جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ مقام دوم: حکم وضعی
۱۹۳۳جلسه پنجاه و ششم ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ مقام دوم: حکم وضعی
۱۹۳۴جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ مقام دوم : حکم وضعی
۱۹۳۵جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۸۸/۱۱/۰۵ مقام دوم: حکم وضعی
۱۹۳۶جلسه پنجاه و نهم ۱۳۸۸/۱۱/۰۶ کیفیت جعل حکم وضعی
۱۹۳۷جلسه شصتم ۱۳۸۸/۱۱/۰۷ کیفیت جعل حکم وضعی
۱۹۳۸جلسه شصت و یکم ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ کیفیت جعل حکم وضعی
۱۹۳۹جلسه شصت و دوم ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ کیفیت جعل حکم وضعی
۱۹۴۰جلسه شصت و سوم ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ قسم دوم احکام وضعیه
۱۹۴۱جلسه شصت و چهارم ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ قسم دوم احکام وضعیه
۱۹۴۲جلسه شصت و پنجم ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ قسم سوم احکام وضعیه
۱۹۴۳جلسه شصت و ششم ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ قسم سوم احکام وضعی
۱۹۴۴جلسه شصت و هفتم ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ کیفیت جعل در مورد بعضی مصادیق حکم وضعی
۱۹۴۵جلسه شصت و هشتم ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ مصادیق حکم وضعی
۱۹۴۶جلسه شصت و نهم ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ مصادیق حکم وضعی
۱۹۴۷جلسه هفتادم ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ مقام دوم: حکم وضعی
۱۹۴۸جلسه هفتاد و یکم ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ کیفیت جعل بعضی از مصادیق حکم وضعی
۱۹۴۹جلسه هفتاد و دوم ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ اقسام حکم تکلیفی
۱۹۵۰جلسه هفتاد و سوم ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ اقسام حکم تکلیفی
۱۹۵۱جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ اقسام حکم تکلیفی
۱۹۵۲جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ اقسام حکم تکلیفی
۱۹۵۳جلسه هفتاد و ششم ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ اقسام حکم تکلیفی
۱۹۵۴جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ اقسام حکم تکلیفی
۱۹۵۵جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ اقسام حکم تکلیفی
۱۹۵۶جلسه هفتاد و نهم ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
۱۹۵۷جلسه هشتادم ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
۱۹۵۸جلسه هشتاد و یکم ۱۳۸۸/۰۱/۱۷ تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
۱۹۵۹جلسه هشتاد و دوم ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
۱۹۶۰جلسه هشتاد و سوم ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
۱۹۶۱جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
۱۹۶۲جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ حکم واقعی و ظاهری
۱۹۶۳جلسه هشتاد و ششم ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ حکم واقعی و ظاهری
۱۹۶۴جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ حکم واقعی و ظاهری
۱۹۶۵جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ حکم واقعی و ظاهری
۱۹۶۶جلسه هشتاد و نهم ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ حکم ظاهری و حکم واقعی
۱۹۶۷جلسه نودم ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ حکم واقعی و ظاهری
۱۹۶۸جلسه نود و یکم ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ حکم واقعی و ظاهری
۱۹۶۹جلسه نود و دوم ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
۱۹۷۰جلسه نود و سوم ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ حکم واقعی و ظاهری
۱۹۷۱جلسه نود و چهارم ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ حکم واقعی و ظاهری
۱۹۷۲جلسه نود و پنجم ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ حکم واقعی و ظاهری
۱۹۷۳جلسه نود و ششم ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
۱۹۷۴جلسه نود و هفتم ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
۱۹۷۵جلسه نود و هشتم ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
۱۹۷۶جلسه نود و نهم ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ ملازمه بین اجزاء و تصویب
۱۹۷۷جلسه صدم ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ اجزاء حکم ظاهری
۱۹۷۸جلسه صد و یکم ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ اجزاء حکم ظاهری
۱۹۷۹جلسه صد و دوم ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ ثمره نزاع در وجود حکم ظاهری
۱۹۸۰جلسه صد و سوم ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ حکم اولی و ثانوی
۱۹۸۱جلسه صد و چهارم ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ حکم اولی و ثانوی
۱۹۸۲جلسه صد و پنجم ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ حکم اولی وثانوی
۱۹۸۳جلسه صد و ششم ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ حکم اولی و ثانوی
۱۹۸۴جلسه صد و هفتم ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ نسبت احکام اولیه با ثانویه
۱۹۸۵جلسه صد و هشتم ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه
۱۹۸۶جلسه صد و نهم ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ بررسی عناوین ثانویه
۵۸۴۱