خارج اصول 89-88 (سال اول)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
1878جلسه اول 07/07/1388 مقدمات بحث اصول
1879جلسه دوم 08/07/1388 ادوار چهارگانه علم اصول
1880جلسه سوم 11/07/1388 دو مکتب مهم اصولی معاصر
1881جلسه چهارم 12/07/1388 مبادی و مسائل علم اصول
1882جلسه پنجم 13/07/1388 تعریف مشهور از علم اصول
1883جلسه ششم 14/07/1388 تعریف مرحوم آخوند
1884جلسه هفتم 15/07/1388 اشکالات مرحوم آخوند بر کلام محقق اصفهانی
1885جلسه هشتم 18/07/1388 تعریف سوم و چهارم برای علم اصول
1886جلسه نهم 19/07/1388 تعریف محقق عراقی و آیت الله خویی از علم اصول
1887جلسه دهم 15/07/1388 تعریف شهید صدر و امام(ره
1888جلسه یازدهم 25/07/1388 تعریف مختار از علم اصول
1889جلسه دوازدهم 26/07/1388 تفاوت قاعده اصولی با قاعده فقهی
1890جلسه سیزدهم 27/07/1388 نقد و بررسی وجوه تفاوت قاعده اصولی و فقهی بنا بر تعریف مختار:
1891جلسه چهاردهم 28/07/1388 حقیقت حکم شرعی
1892جلسه پانزدهم 29/07/1388 حقیقت حکم شرعی
1893جلسه شانزدهم 02/08/1388 امر اول: ارادۀ تکوینیه و تشریعیه
1894جلسه هفدهم 03/08/1388 بررسی نظر مرحوم محقق اصفهانی:
1895جلسه هجدهم 04/08/1388 قول سوم
1896جلسه نوزدهم 05/08/1388 قول: مرحوم امام(ره)
1897جلسه بیستم 06/08/1388 امر دوم: اعتباریات
1898جلسه بیست و یکم 09/08/1388 مسلکهای رئیسی در باب اعتباری:
1899جلسه بیست و دوم 10/08/1388 فرمایش محقق عراقی:
1900جلسه بیست و سوم 11/08/1388 نقد و بررسی کلام محقق عراق
1901بیست و چهارم 12/08/1388 نظر آیت الله سیستانی
1902بیست و پنجم 13/08/1388 بررسی نظر آیت الله سیستانی
1903بیست و ششم 16/08/1388 نظر برگزیده
1904جلسه بیست و هفتم 17/08/1388 امر دوم در اعتباریات/ انتزاعیات
1905جلسه بیست و هشتم 18/08/1388 امر سوم: حقیقت انشاء
1906جلسه بیست و نهم 19/08/1388 امر سوم: حقیقت انشاء/اقوال
1907جلسه سی ام 20/08/1388 امر سوم: حقیقت انشاء
1908جلسه سی و یکم 23/08/1388 امر سوم : حقیقت انشاء
1909جلسه سی و دوم 24/08/1388 امر سوم : حقیقت انشاء
1910جلسه سی و سوم 25/08/1388 امر سوم : حقیقت انشاء
1911جلسه سی و چهارم 26/08/1388 امر سوم : حقیقت انشاء
1912جلسه سی و پنجم 30/08/1388 امر سوم : حقیقت انشاء
1913جلسه سی و ششم 01/09/1388 امر سوم : حقیقت انشاء
1914جلسه سی و هفتم 22/09/1388 امر سوم : حقیقت انشاء / تنبیهات
1915جلسه سی و هشتم 08/09/1388 امر سوم : حقیقت انشاء
1916جلسه سی و نهم 09/09/1388 امر سوم : حقیقت انشاء
1917جلسه چهل 10/09/1388 امرچهارم : مراتب حکم
1918جلسه چهل و یکم 11/09/1388 امرچهارم : مراتب حکم
1919جلسه چهل و دوم 17/09/1388 امرچهارم : مراتب حکم
1920جلسه چهل و سوم 18/09/1388 امرچهارم : مراتب حکم
1921جلسه چهل و چهار 21/09/1388 مسئله دوم : حقیقت حکم شرعی
1922جلسه چهل و پنجم 13/10/1388 حقیقت حکم شرعی
1923جلسه چهل و ششم 14/10/1388 اعتباری بودن حکم
1924جلسه چهل و هفتم 15/10/1388 مسئله دوم حقیقت حکم
1925جلسه چهل و هشتم 19/10/1388 نکات/ تعریف حقیقت حکم
1926جلسه چهل و نهم 20/10/1388 تقسیمات حکم شرعی
1927جلسه پنجاه 22/10/1388 بررسی کلام محقق نائینی
1928جلسه پنجاه و یکم 23/10/1388 حکم تکلیفی
1929جلسه پنجاه و دوم 26/10/1388 اباحه اقتضائی و اباحه لا اقتضائی
1930جلسه پنجاه و سوم 27/11/1388 محدوده حکم تکلیفی
1931جلسه پنجاه و چهارم 28/10/1388 مقام دوم: حکم وضعی
1932جلسه پنجاه و پنجم 29/10/1388 مقام دوم: حکم وضعی
1933جلسه پنجاه و ششم 30/10/1388 مقام دوم: حکم وضعی
1934جلسه پنجاه و هفتم 04/11/1388 مقام دوم : حکم وضعی
1935جلسه پنجاه و هشتم 05/11/1388 مقام دوم: حکم وضعی
1936جلسه پنجاه و نهم 06/11/1388 کیفیت جعل حکم وضعی
1937جلسه شصتم 07/11/1388 کیفیت جعل حکم وضعی
1938جلسه شصت و یکم 10/11/1388 کیفیت جعل حکم وضعی
1939جلسه شصت و دوم 11/11/1388 کیفیت جعل حکم وضعی
1940جلسه شصت و سوم 12/11/1388 قسم دوم احکام وضعیه
1941جلسه شصت و چهارم 13/11/1388 قسم دوم احکام وضعیه
1942جلسه شصت و پنجم 01/12/1388 قسم سوم احکام وضعیه
1943جلسه شصت و ششم 02/12/1388 قسم سوم احکام وضعی
1944جلسه شصت و هفتم 03/12/1388 کیفیت جعل در مورد بعضی مصادیق حکم وضعی
1945جلسه شصت و هشتم 05/12/1388 مصادیق حکم وضعی
1946جلسه شصت و نهم 08/12/1388 مصادیق حکم وضعی
1947جلسه هفتادم 09/12/1388 مقام دوم: حکم وضعی
1948جلسه هفتاد و یکم 10/12/1388 کیفیت جعل بعضی از مصادیق حکم وضعی
1949جلسه هفتاد و دوم 12/12/1388 اقسام حکم تکلیفی
1950جلسه هفتاد و سوم 12/12/1388 اقسام حکم تکلیفی
1951جلسه هفتاد و چهارم 16/12/1388 اقسام حکم تکلیفی
1952جلسه هفتاد و پنجم 17/12/1388 اقسام حکم تکلیفی
1953جلسه هفتاد و ششم 18/12/1389 اقسام حکم تکلیفی
1954جلسه هفتاد و هفتم 19/12/1388 اقسام حکم تکلیفی
1955جلسه هفتاد و هشتم 22/12/1389 اقسام حکم تکلیفی
1956جلسه هفتاد و نهم 23/12/1388 تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
1957جلسه هشتادم 24/12/1388 تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
1958جلسه هشتاد و یکم 17/01/1389 تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
1959جلسه هشتاد و دوم 18/01/1389 تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
1960جلسه هشتاد و سوم 21/01/1389 تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
1961جلسه هشتاد و چهارم 22/01/1389 تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
1962جلسه هشتاد و پنجم 23/01/1389 حکم واقعی و ظاهری
1963جلسه هشتاد و ششم 24/01/1389 حکم واقعی و ظاهری
1964جلسه هشتاد و هفتم 28/01/1389 حکم واقعی و ظاهری
1965جلسه هشتاد و هشتم 29/01/1389 حکم واقعی و ظاهری
1966جلسه هشتاد و نهم 30/01/1389 حکم ظاهری و حکم واقعی
1967جلسه نودم 31/01/1389 حکم واقعی و ظاهری
1968جلسه نود و یکم 01/02/1389 حکم واقعی و ظاهری
1969جلسه نود و دوم 04/02/1389 تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
1970جلسه نود و سوم 05/02/1389 حکم واقعی و ظاهری
1971جلسه نود و چهارم 06/02/1389 حکم واقعی و ظاهری
1972جلسه نود و پنجم 07/02/1389 حکم واقعی و ظاهری
1973جلسه نود و ششم 11/02/1389 تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
1974جلسه نود و هفتم 12/02/1389 تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
1975جلسه نود و هشتم 13/02/1389 تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
1976جلسه نود و نهم 14/02/1389 ملازمه بین اجزاء و تصویب
1977جلسه صدم 15/02/1389 اجزاء حکم ظاهری
1978جلسه صد و یکم 19/02/1389 اجزاء حکم ظاهری
1979جلسه صد و دوم 20/02/1389 ثمره نزاع در وجود حکم ظاهری
1980جلسه صد و سوم 21/02/1389 حکم اولی و ثانوی
1981جلسه صد و چهارم 22/02/1389 حکم اولی و ثانوی
1982جلسه صد و پنجم 01/03/1389 حکم اولی وثانوی
1983جلسه صد و ششم 02/03/1389 حکم اولی و ثانوی
1984جلسه صد و هفتم 03/03/1389 نسبت احکام اولیه با ثانویه
1985جلسه صد و هشتم 04/03/1389 نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه
1986جلسه صد و نهم 05/03/1389 بررسی عناوین ثانویه