دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 - 00:41
شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
2424جلسه اول 22/07/1396 مقدمه
2425جلسه دوم 23/07/1396 آیه اول: «الم» حروف مقطعه
2426جلسه سوم 29/07/1396 آیه اول-«الم» حروف مقطعه- حق در مسئله
2427جلسه چهارم 30/07/1396 آیه اول- حروف مقطعه اسم یا حرف؟ - اعراب و بناء حروف مقطعه
2428جلسه پنجم 01/08/1396 آیه دوم- مفردات- پیام‌های کلی آیه دوم
2429جلسه ششم 06/08/1396 آیه دوم- پیام‌های کلی آیه-معنای «لاریب فیه»
2430جلسه هفتم 07/08/1396 وجه اختصاص هدایت به متقین
2431جلسه هشتم 08/08/1396 سه نکته در مورد آیه دوم-آیه سوم: 1. ایمان به غیب
2432جلسه نهم 04/09/1396 آیه سوم(بخش اول) – بررسی اشکالات فخر رازی
2433جلسه دهم 05/09/1396 آیه سوم _ بخش دوم و سوم
2434جلسه یازدهم 18/09/1396 آیه چهارم _ بخش اول
2435جلسه دوازدهم 19/09/1396 آیه چهارم- بخش دوم- جمع‌بندی آیه
2436جلسه سیزدهم 20/09/1396 اقوال مختلف درباره حقیقت ایمان
2437جلسه چهاردهم 25/09/1396 حق در باب حقیقت ایمان- آیه پنجم
2438جلسه پانزدهم 27/09/1396 آیه پنجم- مفردات- معنای آیه
2439جلسه شانزدهم 27/09/1396 آیه ششم_ مفردات آیه- معنای کلی
2440جلسه هفدهم 02/10/1396 آیه هفتم _مفردات_ نکات
2441جلسه هجدهم 03/10/1396 آیه هفتم: نکات
2442جلسه نوزدهم 04/10/1396 آیه هفتم_ نکات_ روایت درباره انواع کفر
2443جلسه بیستم 10/10/1396 آیه هشتم_ ارتباط آیه با آیات قبل و بعد_ نکات
2444جلسه بیست و یکم 12/10/1396 آیه نهم_خدعه و مکر مهم‌ترین ویژگی منافقین
2445جلسه بیست و دوم 17/10/1396 آیه نهم_ نفاق ریشه ریا و شرک
2446جلسه بیست و سوم 18/10/1396 آیه دهم _ ویژگی دوم: مرض قلبی
2447جلسه بیست و چهارم 20/10/1389 آیه یازدهم_ ویژگی سوم منافقین: افساد در زمین
2448جلسه بیست و پنجم 23/10/1396 آیه دوازدهم_ ویژگی سوم: افساد در زمین
2449جلسه بیست و ششم 24/10/1396 آیه سیزدهم_ ویژگی چهارم: سفاهت
2450جلسه بیست و هفتم 26/10/1396 آیه چهاردهم_ ویژگی پنجم: استهزاء
2451جلسه بیست و هشتم 30/10/1396 آیه پانزدهم_ مجازات منافقین با استهزاء و کیفیت آن
2452جلسه بیست و نهم 01/11/1396 ویژگی ششم و هفتم_آیه شانزدهم_ دنیا عرصه تجارت انسان
2453جلسه سی ام 02/11/1396 آیه شانزدهم_ تجارت زیانبار منافقین
2454جلسه سی و یکم 07/11/1396 آیه هفدهم_ مقدمه: فوائد تمثیل_ روش قرآن در تمثیل
2455جلسه سی و دوم 08/10/1396 آیه17_ دو دیدگاه درباره تمثیلات قرآنی _فرو بردن در تاریکی، کیفر نفاق
2456جلسه سی و سوم 09/11/1396 چهار نکته در مورد آیه هفدهم _ آیه هجدهم
2457جلسه سی و چهارم 14/11/1396 آیه نوزدهم و بیستم _ تمثیل دوم_ مفردات و اجزاء آیه
2458جلسه سی و پنجم 15/11/1396 آیه نوزدهم و بیستم _ چند نکته
2459جلسه سی و ششم 16/11/1396 آیه بیست و یکم _ مقدمه: انواع خطابات در قرآن
2460جلسه سی و هفتم 05/12/1396 آیه 21_ اصول سه‌گانه بخش اول آیه
2461جلسه سی و هشتم 06/12/1396 آیه21_«والذین من قبلکم» و «لعلکم تتقون»
2462جلسه سی و نهم 07/12/1396 آیه 21_ گستره عبادت
2463جلسه چهلم 12/12/1396 آیه22_ بخش اول: الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأرْضَ فِرَاشًا
2464جلسه چهل و یکم 13/12/1396 آیه 22_ بخش دوم: « وَالسَّمَاءَ بِنَاءً»
2465جلسه چهل و دوم 14/12/1396 آیه22_ بخش سوم( و انزل من السماء ماء...)
2466جلسه چهل و سوم 19/12/1396 آیه 22- بخش پنجم(فلا تجعلوا لله أنداداً)
2467جلسه چهل و چهارم 20/12/1396 آیه 22- بخش ششم«و انتم تعلمون»
2468جلسه چهل و پنجم 18/01/1397 آیه بیست و سوم
2469جلسه چهل و ششم 19/01/1397 آیه بیست و سوم_ مفردات
2470جلسه چهل و هفتم 20/01/1397 آیه بیست و سوم_ جمع بین آیه دوم و آیه بیست و سوم
2471جلسه چهل و هشتم 26/01/1397 آیه بیست و سوم_ نظر مختار در مرجع ضمیر «مثله»_ یک اشکال و پاسخ آن
2472جلسه چهل و نهم 27/01/1397 آیه بیست و سوم_ حقیقت اعجاز
2473جلسه پنجاهم 01/02/1397 آیه بیست و سوم_حقیقت اعجاز(مقدمات هفت‌گانه)
2474جلسه پنجاه و یکم 02/02/1397 آیه بیست و چهارم _ مفردات
2475جلسه پنجاه و دوم 03/02/1397 آیه بیست چهارم _ مفردات
2476جلسه پنجاه و سوم 08/02/1397 آیه بیست و چهارم _ نکات مهم آیه
2477جلسه پنجاه و چهارم 09/02/1397 آیه بیست و چهارم_ بررسی یک روایت_ وجود جهنم_ بررسی اختصاص جهنم به کافران
2478جلسه پنجاه و پنجم 10/02/1397 آیه بیست و چهارم_ پاسخ به سه شبهه_ یک روایت