دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 - 00:37
شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
2479جلسه اول 01/08/1395 مقدمه
2480جلسه دوم 02/08/1395 تقسیم بندی مطالب قرآن
2481جلسه سوم 00/00/1389 متعلق بسم الله در سوره حمد- بحث درباره اسم
2482جلسه چهارم 04/05/1395 ادامه بحث درباره اسم
2483جلسه پنجم 09/08/1395 3- بحث در مورد باء؛ 4- بحث درباره الله
2484جلسه ششم 10/08/1395 ادامه بررسی لفظ الله(اسم جنس یا علم)، 5- «الرحمن» و«الرحیم»
2485جلسه هفتم 11/08/1395 ریشه«الرحمن» و «الرحیم»- فرق بین این دو
2486جلسه هشتم 15/08/1395 فرق رحمن و رحیم- حق در مسئله
2487جلسه نهم 16/08/1395 بررسی یک اشکال در مورد نظر مختار درباره رحمت- بررسی روایات
2488جلسه دهم 18/08/1395 رحمن و رحیم، صفت ذات یا فعل؟
2489جلسه یازدهم 22/08/1395 چند نکته در مورد رحمن و رحیم
2490جلسه دوازدهم 23/08/1395 روایات در مورد افتتاح هر کاری با بسم الله
2491جلسه سیزدهم 14/09/1395 بررسی آیه دوم – مفردات: حمد
2492جلسه چهاردهم 16/09/1395 بررسی آیه دوم- مفردات: حمد
2493جلسه پانزدهم 20/09/1395 بررسی آیه دوم- مفردات: الف و لام در «الحمد»- لام در«الله»
2494جلسه شانزدهم 21/09/1389 بررسی آیه دوم- مفردات: معنای ربّ
2495جلسه هفدهم 22/09/1395 بررسی آیه دوم- مفردات: «العالمین»- معنای کلی آیه
2496جلسه هجدهم 29/09/1395 بررسی آیه دوم-اختصاص حمد و حامد به خداوند-روایات مربوط به
2497جلسه نوزدهم 30/09/1395 بررسی آیه دوم- توحید ربوبی
2498جلسه بیستم 11/10/1395 آیه سوم و چهارم
2499جلسه بیست و یکم 12/10/1395 آیه چهارم- بررسی کلمه «مالک» و «مَلک»
2500جلسه بیست و دوم 13/10/1395 آیه چهارم- مفردات: «یوم» - «دین»
2501جلسه بیست و سوم 14/10/1395 آیه چهارم- معنای کلی آیه- اشاره به معاد و انحصار حمد در خدا
2502جلسه بیست و چهارم 18/10/1395 آیه پنجم- مفردات- حق در معنای عبادت
2503جلسه بیست و پنج 19/10/1395 آیه پنجم- اقسام ملکیت و معنای ملکیت خداوند
2504جلسه بیست و ششم 25/10/1395 آیه پنجم- مفردات در ایاک نستعین
2505جلسه بیست و هفتم 26/10/1395 آیه پنجم- عبادت و مراتب آن
2506جلسه بیست و هشتم 27/10/1395 آیه پنجم- توحید عبادی در«ایاک نعبد»
2507جلسه بیست و نهم 28/10/1395 آیه پنجم- عبادت، هدف خلقت
2508جلسه سی ام 02/11/1395 معنای استعانت، مراتب و اقسام آن
2509جلسه سی و یکم 03/11/1395 معنای کلی آیه- وجه تقدم عبادت بر استعانت
2510جلسه سی و دوم 04/11/1395 بررسی جواز قصد انشاء در آیه پنجم و مانند آن
2511جلسه سی و سوم 05/11/1395 آیه ششم_ مفردات
2512جلسه سی و چهارم 19/11/1395 آیه ششم- معنای هدایت
2513جلسه سی و پنجم 11/11/1395 آیه ششم- معنای هدایت_ بررسی ادله هدایت تکوینی
2514جلسه سی و ششم 12/11/1395 آیه ششم _ معنای هدایت حق در مسئله
2515جلسه سی و هفتم 16/11/1395 آیه ششم_ معنای هدایت در آیه_ حق در مسئله
2516جلسه سی و هشتم 17/11/1395 آیه ششم_ معنای هدایت_ حق در مسئله
2517جلسه سی و نهم 18/11/1395 آیه ششم_ معنای هدایت_ حق در مسئله_ پاسخ به یک شبهه
2518جلسه چهلم 19/11/1395 آیه ششم_ معنای هدایت_هدایت کنندگان_
2519جلسه چهل و یکم 30/11/1395 معنای صراط - مقدمه
2520جلسه چهل و دوم 01/12/1395 معنای صراط مستقیم- مقدمه
2521جلسه چهل و سوم 02/12/1395 معنای صراط مستقیم
2522جلسه چهل و چهارم 03/12/1395 ویژگی¬های اصحاب صراط مستقیم
2523جلسه چهل و ششم 08/12/1395 صراط دنیا و صراط آخرت
2524جلسه چهل و هفتم 26/01/1396 آیه هفتم- بیان اجمالی- مفردات
2525جلسه چهل و هشتم 27/01/1396 آیه هفتم- مفردات( «مغضوب»، «ضالین»)
2526جلسه چهل و نهم 28/01/1396 آیه هفتم - تبیین اقسام نعمت
2527جلسه پنجاهم 09/02/1395 آیه هفتم- جهت اول: مقصود از نعمت در آیه،
2528جلسه پنجاه و یکم 11/02/1396 آیه هفتم- درجات برخورداران از نعمت-
2529جلسه پنجاه و دوم 12/02/1396 آیه هفتم- امکان وصول به مقام منعمین و طرق آن
2530جلسه پنجاه و سوم 16/02/1396 آیه هفتم-مصادیق منعمین در روایات، مغضوبین و ضالین در روایات
2531جلسه پنجاه و چهارم 17/02/1396 آیه هفتم- مغضوبین و ضالین در روایات- وجه تکرار نفی
2532جلسه پنجاه و پنج 18/02/1396 آیه هفتم- معارف سوره حمد- وجه اهمیت سوره حمد
2533جلسه پنجاه و ششم 19/02/1396 بررسی روایات درباره تسمیه، فضیلت و آثار سوره حمد
2534جلسه پنجاه و هفتم 23/02/1396 اسامی چهارگانه مشهور
2535جلسه پنجاه و هشتم 24/02/1396 جزئیت بسم الله در سوره حمد- حکم آمین گفتن در آخر سوره
2536جلسه پنجاه و نهم 25/02/1396 ادله عدم جواز آمین بعد از سوره