دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۶
شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۱۷۴جلسه اول ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ آیه ۳۰ ـ مروری بر مباحث گذشته
۱۷۵جلسه دوم ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ آیه ۳۰ ـ احتمالات پنج گانه در مورد مستخلف عنه و بررسی آن‌ها
۱۷۶جلسه سوم ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ آیه ۳۰ ـ حقیقت خلافت ـ چرایی جعل خلیفه
۱۷۷جلسه چهارم ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ آیه ۳۰ ـ ویژگی های خلافت انسان
۱۷۸جلسه پنجم ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ آیه ۳۰ ـ تفاوت و اشتراک این آیه با آیه ۷۲ سوره احزاب ـ مراتب خلافت
۱۷۹جلسه ششم ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ آیه ۳۰ ـ مراتب خلافت و سرّ اختلاف مرتبه
۱۸۰جلسه هفتم ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ آیه ۳۰ _ بخش اول _ معنای باطن و ظاهر خلیفه خدا فواید باطن خلیفه خدا
۱۸۱جلسه هشتم ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ آیه ۳۰ _ بخش اول _ معنای باطن و ظاهر خلیفه خدا فواید وجود خلیفه خدا در عالم طبیعت
۱۸۲جلسه نهم ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ آیه ۳۰ _ بخش اول _ مصادیق خلیفۀ الله
۱۸۳جلسه دهم ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ آیه ۳۰ _ بخش دوم: سوال فرشتگان و پاسخ خداوند جهت اول: اعلام خلافت انسان یک بار یا چند بار؟ جهت دوم: سوال فرشتگان، اعتراض یا استفهام؟
۱۸۴جلسه یازدهم ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ آیه ۳۰ _ بخش دوم: سوال فرشتگان اعتراضی یا استفهام مؤیدات اعتراض و توجیه اعتراض و بررسی آن‌ها
۱۸۵جلسه دوازدهم ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ آیه ۳۰ _ بخش دوم: سوال فرشتگان از خداوند _ مبنای استفهام جهت سوم: وجه اخبار فرشتگان از فساد و خونریزی انسان
۱۸۶جلسه سیزدهم ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ آیه ۳۰ _ بخش دوم _ وجه اخبار فرشتگان از افساد و سفک دماء
۱۸۷جلسه چهاردهم ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ آیه ۳۰ _ بخش دوم: پاسخ به یک اشکال در فرض حقیقی بودن سوال فرشتگان _ احتمالات پنجگانه در مورد «باء» بحمدک
۱۸۸جلسه پانزدهم ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ آیه ۳۰ _ بخش دوم _ متعلق «نقدس»
۱۸۹جلسه شانزدهم ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ آیه ۳۰ _ بخش دوم: إنی أعلَمُ ما لا تَعلَمون
۱۹۰جلسه هفدهم ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ آیه ۳۰ _ افسانه هاروت و ماروت و بررسی آن
۱۹۱جلسه هجدهم ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ آیه ۳۰ _ بخش دوم: إنی أعلمُ ما لا تعلمون _ علم اسماء
۱۹۲جلسه نوزدهم ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ آیه ۳۱ _ مفردات
۱۹۳جلسه بیستم ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ آیه ۳۱ _ مفردات
۱۹۴جلسه بیست و یکم ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ آیه ۳۱ _ بیان نمادین یا بیان واقعیت؟
۱۹۵جلسه بیست و دوم ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ آیه ۳۱ _ بخش اول _ حقیقت تعلیم اسماء به آدم و چگونگی آن
۱۹۶جلسه بیست و سوم ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ آیه ۳۱ _ بخش اول _ احتمالات در معنای اسماء بررسی احتمال اول: اسماء به معنای الفاظ
۱۹۷جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ آیه ۳۱ _ بخش اول، احتمالات در حقیقت اسماء احتمال دوم و بررسی آن
۱۹۸جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ آیه ۳۱ _ بخش اول _ احتمالات در معنای اسماء بررسی احتمال سوم و چهارم _ حق در مسئله (احتمال پنجم)
۱۹۹جلسه بیست و ششم ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ آیه ۳۱ _ بخش اول _ ویژگی های اسماء
۲۰۰جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ آیه ۳۱ _ بخش اول _ بررسی روایات درباره حقیقت اسماء
۲۰۱جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ آیه ۳۱ _ بخش دوم: ثمّ عرضهم علی الملائکه... _ چهار مطلب پیرامون عرضه اسماء به ملائکه
۲۰۲جلسه بیست و نهم ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ آیه ۳۱ _ بخش دوم: «ثمّ عَرَضهم علی الملائکه...» _ مطلب چهارم: درباره «إن کُنتُم صادقین»
۲۰۳جلسه سی ام ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ آیه ۳۱ _ بخش دوم: «ثمّ عرضهم علی الملائکه...» _ شش نکته
۲۰۴جلسه سی و یکم ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ آیه ۳۲ _ معنای کلی آیه و ارتباط آن با آیات قبل منزّهٌ منه در آیه
۲۰۵جلسه سی و دوم ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ آیه ۳۲ _ بررسی امکان تکامل علمی ملائکه
۲۰۶جلسه سی و سوم ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ آیه ۳۳ _ ارتباط آیه با آیات قبل _ بخش اول: تفاوت تعلیم اسماء به آدم و انباء اسماء به ملائکه_ بخش دوم