دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 - 00:32
شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
174جلسه اول 08/07/1398 آیه 30 ـ مروری بر مباحث گذشته
175جلسه دوم 09/07/1398 آیه 30 ـ احتمالات پنج گانه در مورد مستخلف عنه و بررسی آن‌ها
176جلسه سوم 10/07/1398 آیه 30 ـ حقیقت خلافت ـ چرایی جعل خلیفه
177جلسه چهارم 15/07/1398 آیه 30 ـ ویژگی های خلافت انسان
178جلسه پنجم 16/07/1398 آیه 30 ـ تفاوت و اشتراک این آیه با آیه 72 سوره احزاب ـ مراتب خلافت
179جلسه ششم 17/07/1398 آیه 30 ـ مراتب خلافت و سرّ اختلاف مرتبه
180جلسه هفتم 20/08/1398 آیه 30 _ بخش اول _ معنای باطن و ظاهر خلیفه خدا فواید باطن خلیفه خدا
181جلسه هشتم 21/08/1398 آیه 30 _ بخش اول _ معنای باطن و ظاهر خلیفه خدا فواید وجود خلیفه خدا در عالم طبیعت
182جلسه نهم 22/08/1398 آیه 30 _ بخش اول _ مصادیق خلیفۀ الله
183جلسه دهم 27/08/1398 آیه 30 _ بخش دوم: سوال فرشتگان و پاسخ خداوند جهت اول: اعلام خلافت انسان یک بار یا چند بار؟ جهت دوم: سوال فرشتگان، اعتراض یا استفهام؟
184جلسه یازدهم 28/08/1398 آیه 30 _ بخش دوم: سوال فرشتگان اعتراضی یا استفهام مؤیدات اعتراض و توجیه اعتراض و بررسی آن‌ها
185جلسه دوازدهم 29/08/1398 آیه 30 _ بخش دوم: سوال فرشتگان از خداوند _ مبنای استفهام جهت سوم: وجه اخبار فرشتگان از فساد و خونریزی انسان
186جلسه سیزدهم 04/09/1398 آیه 30 _ بخش دوم _ وجه اخبار فرشتگان از افساد و سفک دماء
187جلسه چهاردهم 05/09/1398 آیه 30 _ بخش دوم: پاسخ به یک اشکال در فرض حقیقی بودن سوال فرشتگان _ احتمالات پنجگانه در مورد «باء» بحمدک
188جلسه پانزدهم 06/09/1398 آیه 30 _ بخش دوم _ متعلق «نقدس»
189جلسه شانزدهم 11/09/1398 آیه 30 _ بخش دوم: إنی أعلَمُ ما لا تَعلَمون
190جلسه هفدهم 12/09/1398 آیه 30 _ افسانه هاروت و ماروت و بررسی آن
191جلسه هجدهم 13/09/1398 آیه 30 _ بخش دوم: إنی أعلمُ ما لا تعلمون _ علم اسماء
192جلسه نوزدهم 18/09/1398 آیه 31 _ مفردات
193جلسه بیستم 19/09/1398 آیه 31 _ مفردات
194جلسه بیست و یکم 20/09/1398 آیه 31 _ بیان نمادین یا بیان واقعیت؟
195جلسه بیست و دوم 25/09/1398 آیه 31 _ بخش اول _ حقیقت تعلیم اسماء به آدم و چگونگی آن
196جلسه بیست و سوم 02/10/1398 آیه 31 _ بخش اول _ احتمالات در معنای اسماء بررسی احتمال اول: اسماء به معنای الفاظ
197جلسه بیست و چهارم 03/10/1398 آیه 31 _ بخش اول، احتمالات در حقیقت اسماء احتمال دوم و بررسی آن
198جلسه بیست و پنجم 04/10/1398 آیه 31 _ بخش اول _ احتمالات در معنای اسماء بررسی احتمال سوم و چهارم _ حق در مسئله (احتمال پنجم)
199جلسه بیست و ششم 10/10/1398 آیه 31 _ بخش اول _ ویژگی های اسماء
200جلسه بیست و هفتم 11/10/1398 آیه 31 _ بخش اول _ بررسی روایات درباره حقیقت اسماء
201جلسه بیست و هشتم 23/10/1398 آیه 31 _ بخش دوم: ثمّ عرضهم علی الملائکه... _ چهار مطلب پیرامون عرضه اسماء به ملائکه
202جلسه بیست و نهم 24/10/1398 آیه 31 _ بخش دوم: «ثمّ عَرَضهم علی الملائکه...» _ مطلب چهارم: درباره «إن کُنتُم صادقین»
203جلسه سی ام 25/10/1398 آیه 31 _ بخش دوم: «ثمّ عرضهم علی الملائکه...» _ شش نکته
204جلسه سی و یکم 30/11/1398 آیه 32 _ معنای کلی آیه و ارتباط آن با آیات قبل منزّهٌ منه در آیه
205جلسه سی و دوم 01/11/1398 آیه 32 _ بررسی امکان تکامل علمی ملائکه
206جلسه سی و سوم 02/11/1398 آیه 33 _ ارتباط آیه با آیات قبل _ بخش اول: تفاوت تعلیم اسماء به آدم و انباء اسماء به ملائکه_ بخش دوم