آیات الأحکام

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۲۴۴جلسه یکم ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ مقدمات
۴۲۴۵جلسه دوم ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ شأن نزول آیه اول انفال
۴۲۴۶جلسه سوم ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ شأن نزول آیه اول انفال
۴۲۴۷جلسه چهارم ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ غنیمت در لغت
۴۲۴۸جلسه ششم ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ معنای غنیمت در قرآن
۴۲۴۹جلسه هفتم ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ معنای غنیمت در قرآن
۴۲۵۰جلسه هشتم ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ معنای غنیمت در قرآن (آیه ۴۱ انفال)
۴۲۵۱جلسه نهم ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ غنیمت در قرآن (آیه ۴۱ انفال) بررسی نظر محقق اردبیلی
۴۲۵۲جلسه دهم ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ غنیمت در قرآن (آیه ۴۱ انفال) بررسی نظر محقق اردبیلی
۴۲۵۳جلسه یازدهم ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ غنیمت در روایات- طائفه اول و دوم
۴۲۵۴جلسه دوازدهم ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ غنیمت در روایات- روایات معارض
۴۲۵۵جلسه سیزدهم ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ تأسیس اصل و بررسی سعه و ضیق آن
۴۲۵۶جلسه چهاردهم ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ تأسیس اصل و بررسی سعه و ضیق آن
۴۲۵۸جلسه پانزدهم ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ادله اهل سنت بر اختصاص خمس به غنیمت جنگی
۴۲۵۹جلسه شانزدهم ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ اخبار تحلیل خمس
۴۲۶۰جلسه هفدهم ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ اخبار تحلیل خمس (وجوه جمع)
۴۲۶۱جلسه هجدهم ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ جمع بندی بخش دوم: منابع خمس
۴۲۶۲جلسه نوزدهم ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ بخش سوم: مصارف خمس
۴۲۶۳جلسه بیستم ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ بخش سوم: صاحبان خمس
۴۲۶۴جلسه بیست و یکم ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ بخش سوم: صاحبان خمس
۴۲۶۵جلسه بیست و دوم ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ بخش سوم: صاحبان خمس
۴۲۶۶جلسه بیست و سوم ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ بخش سوم: صاحبان خمس