آیات الأحکام

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
4244جلسه یکم 1392/07/0 مقدمات
4245جلسه دوم 1392/07/08 شأن نزول آیه اول انفال
4246جلسه سوم 1392/07/15 شأن نزول آیه اول انفال
4247جلسه چهارم 1392/07/22 غنیمت در لغت
4248جلسه ششم 1392/08/06 معنای غنیمت در قرآن
4249جلسه هفتم 1392/08/27 معنای غنیمت در قرآن
4250جلسه هشتم 1392/09/04 معنای غنیمت در قرآن (آیه 41 انفال)
4251جلسه نهم 1392/09/18 غنیمت در قرآن (آیه 41 انفال) بررسی نظر محقق اردبیلی
4252جلسه دهم 1392/09/11 غنیمت در قرآن (آیه 41 انفال) بررسی نظر محقق اردبیلی
4253جلسه یازدهم 1392/09/25 غنیمت در روایات- طائفه اول و دوم
4254جلسه دوازدهم 1392/10/16 غنیمت در روایات- روایات معارض
4255جلسه سیزدهم 1392/11/14 تأسیس اصل و بررسی سعه و ضیق آن
4256جلسه چهاردهم 1392/11/21 تأسیس اصل و بررسی سعه و ضیق آن
4258جلسه پانزدهم 1392/12/05 ادله اهل سنت بر اختصاص خمس به غنیمت جنگی
4259جلسه شانزدهم 1392/12/12 اخبار تحلیل خمس
4260جلسه هفدهم 1393/01/18 اخبار تحلیل خمس (وجوه جمع)
4261جلسه هجدهم 1393/01/25 جمع بندی بخش دوم: منابع خمس
4262جلسه نوزدهم 1393/02/01 بخش سوم: مصارف خمس
4263جلسه بیستم 1393/02/15 بخش سوم: صاحبان خمس
4264جلسه بیست و یکم 1393/02/22 بخش سوم: صاحبان خمس
4265جلسه بیست و دوم 1393/02/29 بخش سوم: صاحبان خمس
4266جلسه بیست و سوم 1393/03/03 بخش سوم: صاحبان خمس