دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۷
شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۲۳۸جلسه اول ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ مقدمه
۲۳۹جلسه دوم ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ دو اشکال تاریخی به نهج البلاغه و بررسی آن‎ها
۲۴۰جلسه سوم ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ بررسی شبهه دوم - شاهد دوم و سوم و چهارم و پنجم
۲۴۱جلسه چهارم ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ بررسی شبهه دوم - شاهد ششم
۲۴۲جلسه پنجم ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ بررسی شبهه دوم - شاهد هفتم - ادعای دوم: تردید در انتساب برخی از قسمت های نهج البلاغه به حضرت علی(ع) و بررسی آن
۲۴۳جلسه ششم ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ادله مخالفان استناد نهج البلاغه به علی(ع)- دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آن‎ها
۲۴۴جلسه هفتم ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ادله منکرین استناد نهج البلاغه به علی(ع) – دلیل چهارم و پنجم و شادله منکرین استناد نهج البلاغه به علی(ع) – دلیل چهارم و پنجم و ششم و بررسی آن‎ها شم و بررسی آن‎ها
۲۴۵جلسه هشتم ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ادله منکرین استناد نهج البلاغه به علی(ع) – دلیل هفتم و هشتم و نهم و بررسی آن ها
۲۴۶جلسه نهم ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ادله منکرین استناد نهج البلاغه به علی(ع) – دلیل دهم و یازدهم و دوازدهم و بررسی آن ها
۲۴۷جلسه دهم ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ادله منکرین استناد نهج البلاغه به علی(ع) – دلیل سیزدهم و بررسی آن – مصادر نهج البلاغه
۲۴۸جلسه یازدهم ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ مصادر نهج البلاغه
۲۴۹جلسه دوازدهم ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ شروح و ترجمه های نهج البلاغه
۲۵۰جلسه سیزدهم ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ شروح نهج البلاغه - شرح ابن ابی الحدید، ابن میثم، خویی و بررسی آن‎ها
۲۵۱جلسه چهاردهم ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ شروح و ترجمه‎ های نهج البلاغه
۲۵۲جلسه پانزدهم ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ شروح و ترجمه‎های نهج البلاغه
۲۵۳جلسه شانزدهم ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ بررسی ترجمه های نهج البلاغه
۲۵۴جلسه هفدهم ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ علوم مقدماتی تفسیر نهج البلاغه
۲۵۵جلسه هجدهم ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ علوم پیش نیاز شرح و تفسیرنهج البلاغه
۳۵۸۴جلسه نوزدهم ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ اشاره‎ای به مباحث گذشته - – تفاوت بحث از انتساب و اعتبار نهج البلاغه – اهمیت بحث از اعتبار نهج البلاغه
۳۵۸۶جلسه بیستم ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ اعتبار نهج البلاغه – اشکالات محقق تستری – انظار و آراء درباره اعتبار نهج البلاغه
۳۵۸۹جلسه بیست و یکم ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ موانع اعتبار نهج البلاغه - بررسی اشکالات محقق تستری
۳۵۹۰جلسه بیست و دوم ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ اعتبار نهج البلاغه – بررسی اشکالات محقق تستری – بررسی مشکل ارسال
۳۵۹۲جلسه بیست و سوم ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ اعتبار نهج البلاغه – راه حل طبق موازین علم رجال و غیر موازین علم رجال – راه حل تشابه برای الحاق روایات مجهول
۳۵۹۵جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ موانع اعتبار نهج البلاغه - موانع شکلی و محتوایی
۳۵۹۶جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ بررسی موانع اعتبار نهج البلاغه – بررسی موانع شکلی – بررسی موانع محتوایی: ۱. عدم عصمت علی (ع)
۳۵۹۷جلسه بیست و ششم ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ موانع محتوایی اعتبار (دسته اول) – مانع دوم و بررسی آن – قول اول و بررسی آن
۳۵۹۸جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ بررسی موانع اعتبار – موانع محتوایی – ادامه بحث از مانع دوم – قول دوم و سوم وچهارم و پنجم و بررسی آن
۳۶۰۴جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ موانع محتوایی اعتبار –مانع دوم: مدح خلیفه دوم – دسته دوم از اقوال و بررسی آن
۳۶۰۵جلسه بیست و نهم ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ موانع محتوایی اعتبار – مانع دوم – مدح خلیفه دوم – نتیجه کلی – مانع سوم: جبر
۳۶۰۶جلسه سی ام ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ موانع محتوایی اعتبار- مانع سوم: جبر – سخنان حضرت علی (علیه السلام) درباره اختیار و ابطال جبر – تفسیر «امر بین الامرین»
۳۶۰۸جلسه سی و یکم ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ موانع محتوایی اعتبار – بررسی مانع سوم
۳۶۰۹جلسه سی و دوم ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ موانع محتوایی اعتبار – دسته دوم: مانع اول (خودستایی) و بررسی آن
۳۶۱۰جلسه سی و سوم ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ موانع محتوایی اعتبار – دسته دوم - مانع سوم: تحقیر دیگران و بررسی آن
۳۶۱۱جلسه سی و چهارم ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ موانع محتوایی اعتبار – مانع سوم: جنسیتی کردن فضائل و رذائل - بررسی دیدگاه اول – دیدگاه دوم : راه اول و دوم و بررسی آن‎ها
۳۶۱۲جلسه سی و پنجم ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ موانع محتوایی اعتبار – مانع سوم: جنسیتی و نسبتی کردن فضایل و رذایل – راه حل سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آن
۳۶۱۳جلسه سی و ششم ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ موانع محتوایی اعتبار – مانع سوم:نسبیتی و جنسیتی کردن فضائل و رذائل – راه حل هفتم، هشتم و بررسی آنها – حق در مسئله
۳۶۱۴جلسه سی و هفتم ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم: مذمت زنان در نهج البلاغه
۳۶۱۵جلسه سی و هشتم ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم: مذمت زنان در نهج البلاغه – بررسی مانع چهارم –مرحله اول
۳۶۱۷جلسه سی و نهم ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم: مذمت زنان در نهج البلاغه - – بررسی مانع چهارم – مرحله اول
۳۶۱۸جلسه چهلم ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم: مذمت زنان در نهج البلاغه – بررسی مانع چهارم – دیدگاه ها
۳۶۱۹جلسه چهل و یکم ۱۳۶۲/۰۲/۳۱ موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم: مذمت زنان در نهج البلاغه – بررسی مانع چهارم – مرحله دوم
۳۶۲۰جلسه چهل و دوم ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم : مذمت زنان در نهج البلاغه – بررسی مانع چهارم – مرحله سوم
۳۶۲۱جلسه چهل و سوم ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم: مذمت زنان در نهج البلاغه – بررسی مانع چهارم – مرحله سوم
۳۶۲۲جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ روش های تفسیر نهج البلاغه