چهارشنبه 15 آذر 1402 - 01:37
شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
238جلسه اول 14/02/1398 مقدمه
239جلسه دوم 15/02/1398 دو اشکال تاریخی به نهج البلاغه و بررسی آن‎ها
240جلسه سوم 16/02/1398 بررسی شبهه دوم - شاهد دوم و سوم و چهارم و پنجم
241جلسه چهارم 17/02/1398 بررسی شبهه دوم - شاهد ششم
242جلسه پنجم 18/02/1398 بررسی شبهه دوم - شاهد هفتم - ادعای دوم: تردید در انتساب برخی از قسمت های نهج البلاغه به حضرت علی(ع) و بررسی آن
243جلسه ششم 00/00/1389 ادله مخالفان استناد نهج البلاغه به علی(ع)- دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آن‎ها
244جلسه هفتم 21/02/1398 ادله منکرین استناد نهج البلاغه به علی(ع) – دلیل چهارم و پنجم و شادله منکرین استناد نهج البلاغه به علی(ع) – دلیل چهارم و پنجم و ششم و بررسی آن‎ها شم و بررسی آن‎ها
245جلسه هشتم 22/02/1398 ادله منکرین استناد نهج البلاغه به علی(ع) – دلیل هفتم و هشتم و نهم و بررسی آن ها
246جلسه نهم 23/02/1398 ادله منکرین استناد نهج البلاغه به علی(ع) – دلیل دهم و یازدهم و دوازدهم و بررسی آن ها
247جلسه دهم 24/02/1398 ادله منکرین استناد نهج البلاغه به علی(ع) – دلیل سیزدهم و بررسی آن – مصادر نهج البلاغه
248جلسه یازدهم 1398/02/25 مصادر نهج البلاغه
249جلسه دوازدهم 27/02/1398 شروح و ترجمه های نهج البلاغه
250جلسه سیزدهم 28/02/1398 شروح نهج البلاغه - شرح ابن ابی الحدید، ابن میثم، خویی و بررسی آن‎ها
251جلسه چهاردهم 29/02/1398 شروح و ترجمه‎ های نهج البلاغه
252جلسه پانزدهم 30/02/1398 شروح و ترجمه‎های نهج البلاغه
253جلسه شانزدهم 31/02/1398 بررسی ترجمه های نهج البلاغه
254جلسه هفدهم 01/03/1398 علوم مقدماتی تفسیر نهج البلاغه
255جلسه هجدهم 02/03/1398 علوم پیش نیاز شرح و تفسیرنهج البلاغه
3584جلسه نوزدهم 1399/02/06 اشاره‎ای به مباحث گذشته - – تفاوت بحث از انتساب و اعتبار نهج البلاغه – اهمیت بحث از اعتبار نهج البلاغه
3586جلسه بیستم 1399/02/07 اعتبار نهج البلاغه – اشکالات محقق تستری – انظار و آراء درباره اعتبار نهج البلاغه
3589جلسه بیست و یکم 1399/02/08 موانع اعتبار نهج البلاغه - بررسی اشکالات محقق تستری
3590جلسه بیست و دوم 1399/02/09 اعتبار نهج البلاغه – بررسی اشکالات محقق تستری – بررسی مشکل ارسال
3592جلسه بیست و سوم 1399/02/10 اعتبار نهج البلاغه – راه حل طبق موازین علم رجال و غیر موازین علم رجال – راه حل تشابه برای الحاق روایات مجهول
3595جلسه بیست و چهارم 1399/02/11 موانع اعتبار نهج البلاغه - موانع شکلی و محتوایی
3596جلسه بیست و پنجم 1399/02/13 بررسی موانع اعتبار نهج البلاغه – بررسی موانع شکلی – بررسی موانع محتوایی: 1. عدم عصمت علی (ع)
3597جلسه بیست و ششم 1399/02/14 موانع محتوایی اعتبار (دسته اول) – مانع دوم و بررسی آن – قول اول و بررسی آن
3598جلسه بیست و هفتم 1399/02/15 بررسی موانع اعتبار – موانع محتوایی – ادامه بحث از مانع دوم – قول دوم و سوم وچهارم و پنجم و بررسی آن
3604جلسه بیست و هشتم 1399/02/16 موانع محتوایی اعتبار –مانع دوم: مدح خلیفه دوم – دسته دوم از اقوال و بررسی آن
3605جلسه بیست و نهم 1399/02/17 موانع محتوایی اعتبار – مانع دوم – مدح خلیفه دوم – نتیجه کلی – مانع سوم: جبر
3606جلسه سی ام 1399/02/18 موانع محتوایی اعتبار- مانع سوم: جبر – سخنان حضرت علی (علیه السلام) درباره اختیار و ابطال جبر – تفسیر «امر بین الامرین»
3608جلسه سی و یکم 1399/02/19 موانع محتوایی اعتبار – بررسی مانع سوم
3609جلسه سی و دوم 1399/02/21 موانع محتوایی اعتبار – دسته دوم: مانع اول (خودستایی) و بررسی آن
3610جلسه سی و سوم 1399/02/22 موانع محتوایی اعتبار – دسته دوم - مانع سوم: تحقیر دیگران و بررسی آن
3611جلسه سی و چهارم 1399/02/23 موانع محتوایی اعتبار – مانع سوم: جنسیتی کردن فضائل و رذائل - بررسی دیدگاه اول – دیدگاه دوم : راه اول و دوم و بررسی آن‎ها
3612جلسه سی و پنجم 1399/02/24 موانع محتوایی اعتبار – مانع سوم: جنسیتی و نسبتی کردن فضایل و رذایل – راه حل سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آن
3613جلسه سی و ششم 1399/02/25 موانع محتوایی اعتبار – مانع سوم:نسبیتی و جنسیتی کردن فضائل و رذائل – راه حل هفتم، هشتم و بررسی آنها – حق در مسئله
3614جلسه سی و هفتم 1399/02/27 موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم: مذمت زنان در نهج البلاغه
3615جلسه سی و هشتم 1399/02/28 موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم: مذمت زنان در نهج البلاغه – بررسی مانع چهارم –مرحله اول
3617جلسه سی و نهم 1399/02/29 موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم: مذمت زنان در نهج البلاغه - – بررسی مانع چهارم – مرحله اول
3618جلسه چهلم 1399/02/30 موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم: مذمت زنان در نهج البلاغه – بررسی مانع چهارم – دیدگاه ها
3619جلسه چهل و یکم 1362/02/31 موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم: مذمت زنان در نهج البلاغه – بررسی مانع چهارم – مرحله دوم
3620جلسه چهل و دوم 1399/03/01 موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم : مذمت زنان در نهج البلاغه – بررسی مانع چهارم – مرحله سوم
3621جلسه چهل و سوم 1399/03/01 موانع محتوایی اعتبار – مانع چهارم: مذمت زنان در نهج البلاغه – بررسی مانع چهارم – مرحله سوم
3622جلسه چهل و چهارم 1399/03/03 روش های تفسیر نهج البلاغه