دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 - 00:19
شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
256جلسه اول 00/00/1389 سند و محتوای رساله حقوق
257جلسه دوم 00/00/1389 معنای حق
258جلسه سوم معنای حق 00/00/1389
259جلسه چهارم 07/09/1397 معنای حق
260جلسه پنجم 14/09/1397 گستره حق در اسلام - تلازم حق و تکلیف - منشأ حقوق
261جلسه ششم 21/09/1397 انظار مختلف درباره منشأ حقوق
262جلسه هفتم 28/09/1397 منشأ حق
263جلسه هشتم 12/10/1397 دلیل نقلی بر نشأت همه حقوق از خداوند؛ملاک جعل حق توسط خداوند برای انسان
264جلسه نهم 19/10/1397 تلازم حق و تکلیف
265جلسه دهم 26/10/1397 کمال نفوس انسانی، غایت جعل حقوق و تکالیف
266جلسه یازدهم 10/11/1397 حقوق اعضای بدن
267جلسه دوازدهم 03/12/1397 اشاره ای اجمالی به حقوق
268جلسه سیزدهم 16/12/1397 بزرگترین حق خدا
269جلسه چهاردهم 25/12/1397 عبادت بزرگترین حق خداست
270جلسه پانزدهم 22/01/1398 فلسفه عبادت
271جلسه شانزدهم 28/01/1398 فلسفه عبادت
272جلسه هفدهم 04/05/1398 انسان موجودی نیازمند و در جستجوی کمال مطلق
273جلسه هجدهم 20/07/1398 ویژگی‌های معبود حقیقی
274جلسه نوزدهم 22/08/1398 مقومات معبود حقیقی
275جلسه بیستم 29/08/1398 خالقیت
276جلسه بیست و یکم 09/09/1398 ویژگیهای عابد
277جلسه بیست و دوم 13/09/1398 اخلاص مهمترین شرط عبادت
278جلسه بیست و سوم 20/09/1398 حقیقت اخلاص
279جلسه بیست و چهارم 07/10/1398 اخلاص قبل از عمل و بعد از عمل
280جلسه بیست و پنجم 11/10/1398 اساسی‎ترین راه خالص کردن نیّت
281جلسه بیست و ششم 17/10/1398 اخلاص بعد از عمل
282جلسه بیست و هفتم 25/10/1398 مراتب اخلاص
283جلسه بیست و هشتم 03/11/1398 مراتب اخلاص
2391جلسه بیست و نهم 1398/11/19 مهمترین نتیجه عبادت خالصانه
2392جلسه سی ام 1398/11/30 حق نفس انسان
3657جلسه سی و یکم 1399/07/02 جلسه سی و یکم - حق انسان بر خویش - حقوق معنوی و مادی - غایت آفرینش انسان
3667جلسه سی و دوم 1399/06/09 چیستی کمال انسانی
3702جلسه سی و سوم 1399/08/07 جلسه سی و سوم - راه رسیدن به کمال انسانی
3718جلسه سی و چهارم 1399/08/21 تأثیر افعال اعضا بر روح و نفس آدمی
3786جلسه سی و پنجم 1399/08/28 جلسه سی و پنجم - ربط بین استیفای حقوق نفس انسانی و ادای حقوق اعضا
4062جلسه سی و ششم 1399/09/05 جلسه سی و ششم - کیفیت تعامل نفس و بدن
4410جلسه سی و هفتم 1399/09/12 جلسه سی و هفتم - دو احتمال - مقدمه پنجم
4424جلسه سی و هشتم 1399/09/19 جلسه چهل و پنجم - نتیجه مقدمات پنج گانه - ادای حق نفس از مسیر ادای حق اعضای هفت‌گانه
4436جلسه سی و نهم 1399/09/26 جلسه سی و نهم - وجه تقدیم حق زبان
4453جلسه چهلم 1399/010/03 جلسه چهلم - وجه تقدیم زبان بر سایر اعضا
4530جلسه چهل و یکم 1399/10/17 جلسه چهل و یکم - آثار فردی و اجتماعی زبان
4534جلسه چهل و دوم 1399/10/23 جلسه چهل و دوم - سخن گفتن از جنس عمل است
4550جلسه چهل و سوم 1399/11/08 جلسه چهل و سوم - معنای «اکرامه علی الخَنی»
4581جلسه چهل و چهارم 1399/11/21 جلسه چهل و چهارم - عظمت گناه غیبت
4592جلسه چهل و پنجم 1399/11/29 جلسه چهل و پنجم – آثار دنیوی و اخروی غیبت
4607جلسه چهل و ششم 1399/12/06 جلسه چهل و ششم - آثار دنیوی و اخروی غیبت
4622جلسه چهل و هفتم 1399/12/13 جلسه چهل و هفتم - آثار اجتماعی غیبت
4630جلسه چهل و هشتم 1399/12/18 جلسه چهل و هشتم - آثار اخروی غیبت
4642جلسه چهل و نهم 1400/01/18 جلسه چهل و نهم – دروغ – ناسازگاری دروغ با ایمان – دروغ کلید همه پلیدی‌ها