شنبه 5 فروردین 1402 - 05:48

بازدیدها: 71

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
256جلسه اول 00/00/1389 سند و محتوای رساله حقوق
257جلسه دوم 00/00/1389 معنای حق
258جلسه سوم معنای حق 00/00/1389
259جلسه چهارم 07/09/1397 معنای حق
260جلسه پنجم 14/09/1397 گستره حق در اسلام - تلازم حق و تکلیف - منشأ حقوق
261جلسه ششم 21/09/1397 انظار مختلف درباره منشأ حقوق
262جلسه هفتم 28/09/1397 منشأ حق
263جلسه هشتم 12/10/1397 دلیل نقلی بر نشأت همه حقوق از خداوند؛ملاک جعل حق توسط خداوند برای انسان
264جلسه نهم 19/10/1397 تلازم حق و تکلیف
265جلسه دهم 26/10/1397 کمال نفوس انسانی، غایت جعل حقوق و تکالیف
266جلسه یازدهم 10/11/1397 حقوق اعضای بدن
267جلسه دوازدهم 03/12/1397 اشاره ای اجمالی به حقوق
268جلسه سیزدهم 16/12/1397 بزرگترین حق خدا
269جلسه چهاردهم 25/12/1397 عبادت بزرگترین حق خداست
270جلسه پانزدهم 22/01/1398 فلسفه عبادت
271جلسه شانزدهم 28/01/1398 فلسفه عبادت
272جلسه هفدهم 04/05/1398 انسان موجودی نیازمند و در جستجوی کمال مطلق
273جلسه هجدهم 20/07/1398 ویژگی‌های معبود حقیقی
274جلسه نوزدهم 22/08/1398 مقومات معبود حقیقی
275جلسه بیستم 29/08/1398 خالقیت
276جلسه بیست و یکم 09/09/1398 ویژگیهای عابد
277جلسه بیست و دوم 13/09/1398 اخلاص مهمترین شرط عبادت
278جلسه بیست و سوم 20/09/1398 حقیقت اخلاص
279جلسه بیست و چهارم 07/10/1398 اخلاص قبل از عمل و بعد از عمل
280جلسه بیست و پنجم 11/10/1398 اساسی‎ترین راه خالص کردن نیّت
281جلسه بیست و ششم 17/10/1398 اخلاص بعد از عمل
282جلسه بیست و هفتم 25/10/1398 مراتب اخلاص
283جلسه بیست و هشتم 03/11/1398 مراتب اخلاص
2391جلسه بیست و نهم 1398/11/19 مهمترین نتیجه عبادت خالصانه
2392جلسه سی ام 1398/11/30 حق نفس انسان
3657جلسه سی و یکم 1399/07/02 جلسه سی و یکم - حق انسان بر خویش - حقوق معنوی و مادی - غایت آفرینش انسان
3667جلسه سی و دوم 1399/06/09 چیستی کمال انسانی
3702جلسه سی و سوم 1399/08/07 جلسه سی و سوم - راه رسیدن به کمال انسانی
3718جلسه سی و چهارم 1399/08/21 تأثیر افعال اعضا بر روح و نفس آدمی
3786جلسه سی و پنجم 1399/08/28 جلسه سی و پنجم - ربط بین استیفای حقوق نفس انسانی و ادای حقوق اعضا
4062جلسه سی و ششم 1399/09/05 جلسه سی و ششم - کیفیت تعامل نفس و بدن
4410جلسه سی و هفتم 1399/09/12 جلسه سی و هفتم - دو احتمال - مقدمه پنجم
4424جلسه سی و هشتم 1399/09/19 جلسه چهل و پنجم - نتیجه مقدمات پنج گانه - ادای حق نفس از مسیر ادای حق اعضای هفت‌گانه
4436جلسه سی و نهم 1399/09/26 جلسه سی و نهم - وجه تقدیم حق زبان
4453جلسه چهلم 1399/010/03 جلسه چهلم - وجه تقدیم زبان بر سایر اعضا
4530جلسه چهل و یکم 1399/10/17 جلسه چهل و یکم - آثار فردی و اجتماعی زبان
4534جلسه چهل و دوم 1399/10/23 جلسه چهل و دوم - سخن گفتن از جنس عمل است
4550جلسه چهل و سوم 1399/11/08 جلسه چهل و سوم - معنای «اکرامه علی الخَنی»
4581جلسه چهل و چهارم 1399/11/21 جلسه چهل و چهارم - عظمت گناه غیبت
4592جلسه چهل و پنجم 1399/11/29 جلسه چهل و پنجم – آثار دنیوی و اخروی غیبت
4607جلسه چهل و ششم 1399/12/06 جلسه چهل و ششم - آثار دنیوی و اخروی غیبت
4622جلسه چهل و هفتم 1399/12/13 جلسه چهل و هفتم - آثار اجتماعی غیبت
4630جلسه چهل و هشتم 1399/12/18 جلسه چهل و هشتم - آثار اخروی غیبت
4642جلسه چهل و نهم 1400/01/18 جلسه چهل و نهم – دروغ – ناسازگاری دروغ با ایمان – دروغ کلید همه پلیدی‌ها
4680جلسه پنجاهم 1400/02/29 جلسه پنجاهم - چهار ویژگی شخصیتی دروغگو - ویژگی اول: پستی و حقارت - ویژگی دوم: بی‌عقلی - ویژگی سوم: ناجوانمردی - ویژگی چهارم: دورویی -
4690جلسه پنجاه و یکم 1400/02/05 جلسه پنجاه و یکم - آثار دنیوی و اخروی دروغ - 1. اثر مادی دنیوی - 2. اثر معنوی دنیوی
4705جلسه پنجاه و دوم 1400/03/12 جلسه پنجاه و دوم - آثار اخروی دروغ - 1. سیاهی چهره - 2. بوی بسیار نامطبوع و تنفر و لعن ملائکه
4797جلسه پنجاه و سوم 1400/07/21 شرح رسالة الحقوق - 3. تهمت - آیات 11 تا 19 سوره نور
4816جلسه پنجاه و چهارم 1400/07/28 شرح رسالة الحقوق - نکات مهم آیات 11 تا 19 سوره نور
4829جلسه پنجاه و پنجم 1400/08/05 شرح رسالة الحقوق - بزرگی گناه تهمت
4835جلسه پنجاه و ششم 1400/08/12 شرح رسالة الحقوق - آثار تهمت - 1. آثار معنوی دنیوی - 1-1. فردی - 1-2. اثر اجتماعی - 1-2-1. حرمت شکنی - 1-2-2. ناامنی - 2. آثار مادی دنیوی - 3. آثار اخروی
4852جلسه پنجاه و هفتم 1400/08/19 شرح رسالة الحقوق - 4. ناسزا و دشنام - زشتی ناسزا و دشنام
4868جلسه پنجاه و هشتم 1400/08/26 شرح رسالة الحقوق - آثار ناسزا و دشنام - 1-1. آثار مادی - 2-1. آثار معنوی - 1-2-1. دشمنی - 2-2-1. کاسته شدن منزلت - 3-2-1. دوری از اسلام و قرب به نفاق
4884جلسه پنجاه و نهم 1400/09/03 شرح رسالة الحقوق - آثار اخروی - عدم فرق بین دشنام ابتدایی و دشنام تقابلی در ترتب آثار
4899جلسه شصتم 1400/09/10 شرح رسالة الحقوق – سایر مصادیق بد زبانی
4920جلسه شصت و یکم 1400/09/17 شرح رسالة الحقوق - حق دوم: عادت دادن زبان به خیر
4934جلسه شصت و دوم شرح رسالة الحقوق - حق سوم زبان 1400/09/24
4940جلسه شصت و سوم 1400/10/01
4957جلسه شصت و چهارم 1400/10/08 حق پنجم زبان
4972جلسه شصت و پنجم 1400/10/22 حق ششم زبان: سنجیده سخن گفتن
4996جلسه شصت و ششم 1400/10/29 حق گوش - گوش و چشم، ابزارهای آگاهی انسان
5000جلسه شصت و هفتم 1400/11/06 گوش، دروازه قلب
5022جلسه شصت و هشتم 1400/11/20 تقدم گوش بر چشم
5048جلسه شصت و نهم 1400/12/04 حق اول گوش
5066جلسه هفتادم 1400/12/18 شرح رسالة الحقوق - حق ایجابی گوش
5077جلسه هفتاد و یکم 1400/12/25 دو معیار برای ارزشمندی شنیدنی‌ها - 1. ایجاد خیر در قلب - 2. کسب خلق کریم
5175جلسه هفتاد و دوم 1401/07/27 3. حق چشم - توضیح کلی - فرق چشم بستن بر حرام و ترک ابتذال
5193جلسه هفتاد و سوم 1401/08/04 چشم، دروازه آگاهی - تفاوت «عین» و «بصر» و «نظر»
5209جلسه هفتاد و چهارم 1401/08/11 انواع چشم از جهت کسب آگاهی و عدم آن
5225جلسه هفتاد و پنجم 1401/08/18 مبنای ثبوت حق برای چشم - حق اول چشم - انواع کلی نگاه حرام
5247جلسه هفتاد و ششم 1401/09/02 آثار چشم بستن از حرام : آثار دنیوی - آثار اخروی
5262جلسه هفتاد و هفتم 1401/09/09 آثار چشم بستن از حرام - آثار دنیوی - آثار اخروی
5283جلسه هفتاد و هشتم 1401/09/23 منع از رها شدگی چشم
5296جلسه هفتاد و نهم 1401/09/30 حق چشم - نمونه‎ای از نگاههای عبرت آموز
5303جلسه هشتادم 1401/10/14 لزوم عبرت آموزی با چشم
5320جلسه هشتاد و یکم 1401/10/21 حق پا - بیان اجمالی
5330جلسه هشتاد و دوم 1401/10/28 حقوق سلبی پا - 1.نپیمودن راه حرام - انواع مشی به سوی حرام - 1.مشی، مقدمه حرام - 2. مشی، عین حرام - 3. مشی، جزئی از حرام
5357جلسه هشتاد و سوم 1401/11/12 فرق حق پا و حکم مشی – برخی مصادیق حق سلبی پا
5375جلسه هشتاد و چهارم 1401/11/26 نکته - حق دوم پا
5383جلسه هشتاد و پنجم 1401/12/03 حق ایجابی پا
5400جلسه هشتاد و ششم 1401/12/10 مشی، موضوع پاداش