یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۰
شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۲۵۶جلسه اول ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ سند رساله حقوق – محتوای رساله حقوق
۲۵۷جلسه دوم ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ شرح رساله حقوق امام سجاد(ع) - معنای لغوی حق - معنای لغوی حق - معنای اصطلاحی حق - معنای حق در فلسفه - معنای حق در فقه - معنای فقه در حقوق
۲۵۸جلسه سوم ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ شرح رساله حقوق امام سجاد(ع) - معنای حق در اخلاق - معنای حق در علم سیاست - حق در قرآن
۲۵۹جلسه چهارم ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ معنای حق
۲۶۰جلسه پنجم ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ گستره حق در اسلام - تلازم حق و تکلیف - منشأ حقوق
۲۶۱جلسه ششم ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ انظار مختلف درباره منشأ حقوق - نظریه اول: طبیعت - نظریه دوم: توافق جمعی - نظریه سوم: خداوند
۲۶۲جلسه هفتم ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ منشأ حق - دلیل بر نظریه سوم درباره منشأ حقوق
۲۶۳جلسه هشتم ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ دلیل نقلی بر نشأت همه حقوق از خداوند - ملاک جعل حق توسط خداوند برای انسان
۲۶۴جلسه نهم ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تلازم حق و تکلیف
۲۶۵جلسه دهم ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ کمال نفوس انسانی - غایت جعل حقوق و تکالیف
۲۶۶جلسه یازدهم ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ حقوق اعضای بدن
۲۶۷جلسه دوازدهم ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ اشاره ای اجمالی به حقوق
۲۶۸جلسه سیزدهم ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ بزرگترین حق خدا
۲۶۹جلسه چهاردهم ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ عبادت بزرگترین حق خداست - عبادت تشریعی - حقیقت عبادت - پاسخ به یک اشکال 
۲۷۰جلسه پانزدهم ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ فلسفه عبادت - مقدمه
۲۷۱جلسه شانزدهم ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ خلاصه جلسه گذشته - فلسفه عبادت - ادامه مقدمه
۲۷۲جلسه هفدهم ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ مروری بر مطالب گذشته - انسان موجودی نیازمند و در جستجوی کمال مطلق - خلاصه بحث
۲۷۳جلسه هجدهم ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ویژگی‌های معبود حقیقی
۲۷۴جلسه نوزدهم ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ مقومات معبود حقیقی : ۱. ربوبیت - ۲. الوهیت
۲۷۵جلسه بیستم ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ خالقیت - ۳. خالقیت - استقلال در ارکان سه گانه
۲۷۶جلسه بیست و یکم ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ویژگیهای عابد - نکته
۲۷۷جلسه بیست و دوم ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ اخلاص مهمترین شرط عبادت - معنای اخلاص 
۲۷۸جلسه بیست و سوم ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حقیقت اخلاص
۲۷۹جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اخلاص قبل از عمل و بعد از عمل - ۱. اخلاص قبل و حین عمل
۲۸۰جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ اساسی ‎ترین راه خالص کردن نیّت
۲۸۱جلسه بیست و ششم ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ اخلاص بعد از عمل
۲۸۲جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مراتب اخلاص
۲۸۳جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ مراتب اخلاص: مرتبه پنجم – مرتبه ششم – مرتبه هفتم – مرتبه هشتم
۲۳۹۱جلسه بیست و نهم ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ مهمترین نتیجه عبادت خالصانه - حقیقت کفایت خداوند
۲۳۹۲جلسه سی ام ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ حق نفس انسان - اهمیت شناخت نفس انسانی
۳۶۵۷جلسه سی و یکم ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ حق انسان بر خویش - حقوق معنوی و مادی - غایت آفرینش انسان
۳۶۶۷جلسه سی و دوم ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ چیستی کمال انسانی
۳۷۰۲جلسه سی و سوم ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ شرح رساله حقوق - جلسه سی و سوم - راه رسیدن به کمال انسانی: رکن اول: فطرت - رکن دوم: نقشه راه (دین) - رکن سوم: راهنما (انسان کامل)
۳۷۱۸جلسه سی و چهارم ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ تأثیر افعال اعضا بر روح و نفس آدمی
۳۷۸۶جلسه سی و پنجم ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ربط بین استیفای حقوق نفس انسانی و ادای حقوق اعضا - مقدمه اول: ترکیب انسان از روح و بدن - مقدمه دوم - مقدمه سوم: کیفیت تعلق نفس به بدن
۴۰۶۲جلسه سی و ششم ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ کیفیت تعامل نفس و بدن - توضیحی درباره مقدمه اول - مقدمه چهارم: کیفیت تعامل نفس و بدن
۴۴۱۰جلسه سی و هفتم ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ جلسه سی و هفتم - دو احتمال - مقدمه پنجم
۴۴۲۴جلسه سی و هشتم ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ نتیجه مقدمات پنج گانه - ادای حق نفس از مسیر ادای حق اعضای هفت‌گانه
۴۴۳۶جلسه سی و نهم ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ وجه تقدیم حق زبان
۴۴۵۳جلسه چهلم ۱۳۹۹/۰۱۰/۰۳ وجه تقدیم زبان بر سایر اعضا: ۱. اشراف زبان بر سایر اعضا - ۲. کلام، زیباترین و زشت‌ترین مخلوقات - ۳. کلام، منشأ خطاها و گناهان - ۴. زبان معیار تقوا
۴۵۳۰جلسه چهل و یکم ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ آثار فردی و اجتماعی زبان
۴۵۳۴جلسه چهل و دوم ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ سخن گفتن از جنس عمل است
۴۵۵۰جلسه چهل و سوم ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ معنای «اکرامه علی الخَنی» - معنای خَنا - مصادیق «خنا»: ۱. غیبت - تعریف اول - تعریف دوم
۴۵۸۱جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ عظمت گناه غیبت
۴۵۹۲جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ آثار دنیوی و اخروی غیبت: الف) آثار دنیوی: ۱. آثار فردی : اثر اول: ادنی الکفر - اثر دوم: دخول در ولایت شیطان - اثر سوم: محاربه با خدا
۴۶۰۷جلسه چهل و ششم ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ آثار دنیوی و اخروی غیبت: ۴. رسوایی - ۵. رضایت غیبت‌شونده، شرط پذیرش توبه - ۶. افنای حسنات 
۴۶۲۲جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ آثار اجتماعی غیبت
۴۶۳۰جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ آثار اخروی غیبت
۴۶۴۲جلسه چهل و نهم ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ دروغ – ناسازگاری دروغ با ایمان – دروغ کلید همه پلیدی‌ها
۴۶۸۰جلسه پنجاهم ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ چهار ویژگی شخصیتی دروغگو - ویژگی اول: پستی و حقارت - ویژگی دوم: بی‌عقلی - ویژگی سوم: ناجوانمردی - ویژگی چهارم: دورویی -
۴۶۹۰جلسه پنجاه و یکم ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ آثار دنیوی و اخروی دروغ - ۱. اثر مادی دنیوی - ۲. اثر معنوی دنیوی
۴۷۰۵جلسه پنجاه و دوم ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ آثار اخروی دروغ - ۱. سیاهی چهره - ۲. بوی بسیار نامطبوع و تنفر و لعن ملائکه
۴۷۹۷جلسه پنجاه و سوم ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۳. تهمت - آیات ۱۱ تا ۱۹ سوره نور
۴۸۱۶جلسه پنجاه و چهارم ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ نکات مهم آیات ۱۱ تا ۱۹ سوره نور
۴۸۲۹جلسه پنجاه و پنجم ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ بزرگی گناه تهمت
۴۸۳۵جلسه پنجاه و ششم ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ آثار تهمت - ۱. آثار معنوی دنیوی: فردی - اثر اجتماعی - حرمت شکنی - ناامنی - ۲. آثار مادی دنیوی ۳. آثار اخروی
۴۸۵۲جلسه پنجاه و هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۴. ناسزا و دشنام - زشتی ناسزا و دشنام
۴۸۶۸جلسه پنجاه و هشتم ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ آثار ناسزا و دشنام - ۱. آثار مادی - ۲. آثار معنوی: دشمنی - کاسته شدن منزلت - دوری از اسلام و قرب به نفاق
۴۸۸۴جلسه پنجاه و نهم ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ آثار اخروی - عدم فرق بین دشنام ابتدایی و دشنام تقابلی در ترتب آثار
۴۸۹۹جلسه شصتم ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ سایر مصادیق بد زبانی
۴۹۲۰جلسه شصت و یکم ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ حق دوم: عادت دادن زبان به خیر
۴۹۳۴جلسه شصت و دوم ۱۴۰۰/۹/۲۴ حق سوم زبان
۴۹۴۰جلسه شصت و سوم ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ حق چهارم زبان
۴۹۵۷جلسه شصت و چهارم ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ حق پنجم زبان
۴۹۷۲جلسه شصت و پنجم ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ حق ششم زبان: سنجیده سخن گفتن
۴۹۹۶جلسه شصت و ششم ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ حق گوش - گوش و چشم، ابزارهای آگاهی انسان
۵۰۰۰جلسه شصت و هفتم ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ گوش، دروازه قلب
۵۰۲۲جلسه شصت و هشتم ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ تقدم گوش بر چشم
۵۰۴۸جلسه شصت و نهم ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ حق اول گوش
۵۰۶۶جلسه هفتادم ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ حق ایجابی گوش
۵۰۷۷جلسه هفتاد و یکم ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ دو معیار برای ارزشمندی شنیدنی‌ها - ۱. ایجاد خیر در قلب - ۲. کسب خلق کریم
۵۱۷۵جلسه هفتاد و دوم ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۳. حق چشم - توضیح کلی - فرق چشم بستن بر حرام و ترک ابتذال
۵۱۹۳جلسه هفتاد و سوم ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ چشم، دروازه آگاهی - تفاوت «عین» و «بصر» و «نظر»
۵۲۰۹جلسه هفتاد و چهارم ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ انواع چشم از جهت کسب آگاهی و عدم آن
۵۲۲۵جلسه هفتاد و پنجم ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ مبنای ثبوت حق برای چشم - حق اول چشم - انواع کلی نگاه حرام
۵۲۴۷جلسه هفتاد و ششم ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ آثار چشم بستن از حرام : آثار دنیوی - آثار اخروی
۵۲۶۲جلسه هفتاد و هفتم ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ انواع نگاه حرام
۵۲۸۳جلسه هفتاد و هشتم ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ منع از رها شدگی چشم
۵۲۹۶جلسه هفتاد و نهم ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حق چشم - نمونه‎ای از نگاههای عبرت آموز
۵۳۰۳جلسه هشتادم ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ لزوم عبرت آموزی با چشم
۵۳۲۰جلسه هشتاد و یکم ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ حق پا - بیان اجمالی
۵۳۳۰جلسه هشتاد و دوم ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ حقوق سلبی پا - ۱.نپیمودن راه حرام - انواع مشی به سوی حرام - ۱.مشی، مقدمه حرام - ۲. مشی، عین حرام - ۳. مشی، جزئی از حرام
۵۳۵۷جلسه هشتاد و سوم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ فرق حق پا و حکم مشی – برخی مصادیق حق سلبی پا
۵۳۷۵جلسه هشتاد و چهارم ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ نکته - حق دوم پا
۵۳۸۳جلسه هشتاد و پنجم ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ حق ایجابی پا
۵۴۰۰جلسه هشتاد و ششم ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ مشی، موضوع پاداش
۵۴۳۶جلسه هشتاد و هفتم ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ توضیح «لا قُوَّهَ اِلاَّ بِاللَّهِ»
۵۴۵۰جلسه هشتاد و هشتم ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ احتمالات سه گانه - احتمال اول - احتمال دوم - احتمال سوم
۵۴۶۲جلسه هشتاد و نهم ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ جلسه هشتاد و نهم - حق دست - توضیح اجمالی
۵۴۷۷جلسه نودم ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ حق دست - معنای ید - حق اول (سلبی)
۵۵۲۱جلسه نود و یکم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ خلاصه جلسه گذشته – مصادیق دیگر دست درازی حرام
۵۵۴۷جلسه نود و دوم ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ دو اثر مهم دست درازی به حرام - ۱.عقوبت اخروی - ۲. رسوایی و سرزنش مردم در دنیا
۵۵۵۹جلسه نود و سوم ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ منع از قبض ید نسبت به واجبات
۵۵۷۴جلسه نود و چهارم ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ حقوق مستحب و مکروه دست
۵۵۹۰جلسه نود و پنجم ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ دو شاخص برای پاداش نیکوی دست: ۱. پرهیز
۵۶۰۶جلسه نود و ششم ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ شرافت ید - حقیقت شرافت
۵۶۲۷جلسه نود و هفتم ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ حق شکم - بیان کلی
۵۶۴۳جلسه نود و هشتم ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ تغذیه لازمه زندگی بشر
۵۶۵۷جلسه نود و نهم ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ مقدمه دوم: امکان تعبد به ظن – اشکال محقق نایین به شیخ انصاری و بررسی آن – عدم ارتباط سخن ابن سینا درباره امکان با بحث ما - نتیجه – شرح رساله حقوق
۵۶۸۵جلسه صدم ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ آثار حرام خواری - آثار وضعی
۵۶۹۷جلسه صد و یکم ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ادامه «آثار وضعی حرام‌خواری» - ۵. قساوت قلب - ۶. عدم استجابت دعا - ۷. سلب برکت - ۸. عدم پذیرش حق و نصیحت
۵۷۱۰جلسه صد و دوم ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ادامه آثار وضعی حرام خواری - ۹. موت القلب - ۱۰. محو اعمال خیر - ۱۱. بی اثر بودن عبادت
۵۷۲۲جلسه صد و سوم ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ آثار اخروی حرام خوری - ۱. منع از ورود به بهشت - ۲. نزول عذاب الهی - ۳. مشمول لعنت فرشتگان - ۴. محرومیت از شفاعت
۵۷۴۲جلسه صد و چهارم ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مهمترین عامل حرام خواری - حلال خواری
۵۷۵۶جلسه صد و پنجم ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ آثار فقهی حرام خواری - حق دوم شکم: میانه روی در حلال خواری - بیان کلی
۵۷۸۰جلسه صد و ششم ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ حق دوم شکم: میانه روی در حلال
۵۸۰۶جلسه صد و هفتم ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ حق دوم شکم: میانه روی و لزوم تقویت جسم – پیامدهای منفی عدم میانه روی : ۱. سقوط شخصیت انسانی
۵۸۲۱جلسه صد و هشتم ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ادامه بحث از پیامدهای منفی عدم میانه روی – ۱. سقوط شخصیت انسانی – ۲. از بین رفتن جوانمردی – آثار سوء پرخوری