خارج فقه ۹۸-۹۹(سال دهم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۶۶جلسه اول ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ مسئله ۱۵- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر
۶۷جلسه دوم ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مسئله ۱۵- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر- حکم نظر به عورت
۶۸جلسه سوم ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مسئله ۱۵- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر- نظر زوج به عورة زوجة
۶۹جلسه چهارم ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ مسئله ۱۵- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر- توجیه قول به کراهت نظر به عورت زن - مسئله ۱۶- جواز نظر زن و مرد به مماثل
۷۰جلسه پنجم ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ مسئله ۱۶- جواز نظر زن و مرد به بدن مماثل- ادله - مسئله ۱۷- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل اول و دوم و بررسی آنها)
۷۱جلسه ششم ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ مسئله ۱۷- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل سوم و بررسی آن)
۷۲جلسه هفتم ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ مسئله ۱۷- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل سوم و بررسی آن)
۷۳جلسه هشتم ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ مسئله ۱۷- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل چهارم و بررسی آن)
۷۴جلسه نهم ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ مسئله ۱۷- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل چهارم و بررسی آن)
۷۵جلسه دهم ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ مسئله ۱۷- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله( جمع بندی دلیل چهارم)
۷۶جلسه یازدهم ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ مسئله ۱۷- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله( دلیل پنجم و ششم و بررسی آنها)
۷۸جلسه سیزدهم ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ مسئله ۱۷- جهت ثانیه: مقصود از عورت
۷۹جلسه چهاردهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ مسئله ۱۷- جهت ثانیه: مقصود از عورت- دلیل قول دوم و بررسی آن
۸۰جلسه پانزدهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ مسئله ۱۷- جهت ثانیه: مقصود از عورت- دلیل قول دوم و بررسی آن
۸۱جلسه شانزدهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ مسئله ۱۷- جهت ثانیه: مقصود از عورت- دلیل قول اول و بررسی آن
۸۲جلسه هفدهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ مسئله ۱۷- جهت ثانیه: مقصود از عورت- دلیل قول اول و بررسی آن- بررسی نظر زن به بدن مرد محرم
۸۳جلسه هیجدهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ مسئله ۱۷- جهت سوم: مراد از محارم- بررسی جواز نظر به محارم رضاعی
۸۴جلسه نوزدهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ مسئله ۱۷- جهت سوم: مراد از محارم- جواز نظر به محارم رضاعی- دلیل سوم و بررسی آن
۸۵جلسه بیستم ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ مسئله ۱۷- جهت سوم: مراد از محارم- جواز نظر به محارم رضاعی- دلیل چهارم و پنجم و بررسی آن جواز نظر به محارم بالمصاهرة (سببی)
۸۶جلسه بیست و یکم ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ مسئله ۱۷- جهت سوم: مراد از محارم- بررسی جواز نظر به محارم بالمصاهرة (سببی) در قسم اول و قسم دوم حکم نظر به دو قسم دیگر
۸۷جلسه بیست و دوم ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ مسئله ۱۸- بررسی دو موضوع در مسئله۱۸
۸۸جلسه بیست و سوم ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر دست و صورت ادله عدم جواز نظر- دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور
۸۹جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ مسئله ۱۸- بررسی نظر به اجنبیه در غیر دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- مفردات آیه
۹۰جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- مفردات آیه و بررسی
۹۱جلسه بیست و ششم ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صرت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- مفردات آیه
۹۲جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صرت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- مفردات آیه
۹۳جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صرت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- تقریب استدلال- تقریب اول و دوم و بررسی آن
۹۴جلسه بیست و نهم ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صرت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- تقریب استدلال- تقریب سوم و بررسی آن
۹۵جلسه سی ام ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- تقریب استدلال- تقریب سوم- اشکالات محقق خویی به تقریب سوم و بررسی آن
۹۶جلسه سی و یکم ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- کلام محقق خویی درباره معنای آیه- اشکالات آیت الله حکیم به استدلال به آیه و بررسی آن
۹۷جلسه سی و دوم ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- کلام آیت الله حکیم در مورد معنای آیه و بررسی آن
۹۸جلسه سی و سوم ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن- کلام شهید مطهری
۹۹جلسه سی و چهارم ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- بررسی کلام شهید مطهری
۱۰۰جلسه سی و پنجم ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول:آیه ۳۰ سوره نور- کلام شهید مطهری- اشکال سوم و چهارم و بررسی آنها
۱۰۱جلسه سی و ششم ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- کلام شهید مطهری- اشکال چهارم و بررسی آن- حق در مسئله
۱۰۲جلسه سی و هفتم ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- کلام شهید مطهری- دو قرینه بر مدعا
۱۰۳جلسه سی و هشتم ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- بررسی اشکالات نظر مختار
۱۰۴جلسه سی و نهم ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه ۳۰ سوره نور- ادامه بررسی اشکالات نظر مختار
۱۰۵جلسه چهلم ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل دوم: آیه ۳۱ سوره نور- سه تقریب و بررسی آنها
۱۰۶جلسه چهل و یکم ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل دوم: آیه ۳۱ سوره نور- سه تقریب و بررسی آنها
۱۰۷جلسه چهل و دوم ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل پنجم تا دهم
۱۰۸جلسه چهل و سوم ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- معنای تلذذ و ریبة
۱۰۹جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- بررسی کلی حرمت نظر با تلذذ و ریبة
۱۱۰جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- بررسی ادله اختصاص حرمت به قصد تلذذ
۱۱۱جلسه چهل و ششم ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت نظر با ریبة و بررسی آنها
۱۱۲جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله حرمت- دلیل اول و بررسی آن- دلیل دوم
۱۱۳جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- بررسی دلیل دوم- دلیل سوم
۱۱۴جلسه چهل و نهم ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل سوم و بررسی آن
۱۱۵جلسه پنجاهم ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل چهارم و بررسی آن
۱۱۶جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل پنجم و بررسی آن- دلیل ششم و بررسی آن- دلیل هفتم
۱۱۷جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- بررسی دلیل هفتم - دلیل هشتم و بررسی آن- دلیل نهم و بررسی آن
۱۱۸جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل دهم و بررسی آن
۱۱۹جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل یازدهم و بررسی آن- دلیل دوازدهم و بررسی آن
۱۲۰جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- بررسی دلیل دوازدهم- دلیل سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و بررسی آنها
۱۲۱جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل شانزدهم و بررسی آن - اجماع و بررسی آن
۱۲۲جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل عقلی و بررسی آن - سیره و بررسی آن
۱۲۳جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین
۱۲۴جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین دلیل اول:آیات- آیه سوم و بررسی آن- دلیل دوم: روایات- روایت اول و بررسی آن
۱۲۵جلسه شصتم ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین - دلیل دوم: روایات- طایفه اول- روایت دوم و سوم و بررسی آن
۱۲۶جلسه شصت و یکم ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دوم و سوم و بررسی آنها
۱۲۷جلسه شصت و دوم ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه چهارم و بررسی آن
۱۲۸جلسه شصت و سوم ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه پنجم و بررسی آن- طایفه ششم و بررسی آن
۱۲۹جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه ششم و هفتم و بررسی آنها
۱۳۰جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین - دلیل دوم: روایات- بررسی طایفه ششم و هفتم – طایفه هشتم و بررسی آن
۱۳۱جلسه شصت و ششم ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین - دلیل دوم: روایات- طایفه نهم
۱۳۲جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- تقریب استدلال - دو اشکال به طایفه نهم
۲۳۷۹جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- بررسی اشکال اول به طایفه نهم
۲۳۸۰جسه شصت و نهم ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- اشکال دوم به طایفه نهم و بررسی آن- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین
۲۳۸۱جلسه هفتادم ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات-- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات
۲۳۸۲جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات-- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات
۲۳۸۳جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات
۲۳۸۴جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات
۲۳۸۵جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- بررسی دو اشکال در مورد روایت فضیل بن یسار
۲۳۸۶جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه یازدهم- دلیل سوم- دلیل چهارم
۲۳۸۷جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة - قول سوم: تفصیل بین نظر او و تکرار نظر
۲۳۸۸جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة - ادله بررسی قول سوم: (تفصیل بین نظر او و تکرار نظر)- قول چهارم و بررسی آن
۲۳۸۹جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة - قول چهارم- بررسی اشکالات صاحب جواهر
۲۳۹۰جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مسئله ۱۸- مقام دوم: تنبیه: حکم نظر به قدمین- ادله جواز- دلیل اول و بررسی آن