خارج فقه 98-99(سال دهم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
66جلسه اول 30/06/1398 مسئله 15- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر
67جلسه دوم 31/06/1398 مسئله 15- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر- حکم نظر به عورت
68جلسه سوم 01/07/1398 مسئله 15- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر- نظر زوج به عورة زوجة
69جلسه چهارم 02/07/1398 مسئله 15- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر- توجیه قول به کراهت نظر به عورت زن - مسئله 16- جواز نظر زن و مرد به مماثل
70جلسه پنجم 06/07/1398 مسئله 16- جواز نظر زن و مرد به بدن مماثل- ادله - مسئله 17- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل اول و دوم و بررسی آنها)
71جلسه ششم 07/07/1398 مسئله 17- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل سوم و بررسی آن)
72جلسه هفتم 08/07/1398 مسئله 17- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل سوم و بررسی آن)
73جلسه هشتم 09/07/1398 مسئله 17- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل چهارم و بررسی آن)
74جلسه نهم 10/07/1398 مسئله 17- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل چهارم و بررسی آن)
75جلسه دهم 13/07/1398 مسئله 17- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله( جمع بندی دلیل چهارم)
76جلسه یازدهم 15/07/1398 مسئله 17- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله( دلیل پنجم و ششم و بررسی آنها)
78جلسه سیزدهم 17/07/1398 مسئله 17- جهت ثانیه: مقصود از عورت
79جلسه چهاردهم 11/08/1398 مسئله 17- جهت ثانیه: مقصود از عورت- دلیل قول دوم و بررسی آن
80جلسه پانزدهم 12/08/1398 مسئله 17- جهت ثانیه: مقصود از عورت- دلیل قول دوم و بررسی آن
81جلسه شانزدهم 13/08/1398 مسئله 17- جهت ثانیه: مقصود از عورت- دلیل قول اول و بررسی آن
82جلسه هفدهم 14/08/1398 مسئله 17- جهت ثانیه: مقصود از عورت- دلیل قول اول و بررسی آن- بررسی نظر زن به بدن مرد محرم
83جلسه هیجدهم 18/08/1398 مسئله 17- جهت سوم: مراد از محارم- بررسی جواز نظر به محارم رضاعی
84جلسه نوزدهم 19/08/1398 مسئله 17- جهت سوم: مراد از محارم- جواز نظر به محارم رضاعی- دلیل سوم و بررسی آن
85جلسه بیستم 20/08/1398 مسئله 17- جهت سوم: مراد از محارم- جواز نظر به محارم رضاعی- دلیل چهارم و پنجم و بررسی آن جواز نظر به محارم بالمصاهرة (سببی)
86جلسه بیست و یکم 21/08/1398 مسئله 17- جهت سوم: مراد از محارم- بررسی جواز نظر به محارم بالمصاهرة (سببی) در قسم اول و قسم دوم حکم نظر به دو قسم دیگر
87جلسه بیست و دوم 22/08/1398 مسئله 18- بررسی دو موضوع در مسئله18
88جلسه بیست و سوم 25/08/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر دست و صورت ادله عدم جواز نظر- دلیل اول: آیه 30 سوره نور
89جلسه بیست و چهارم 26/08/1398 مسئله 18- بررسی نظر به اجنبیه در غیر دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- مفردات آیه
90جلسه بیست و پنجم 28/08/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- مفردات آیه و بررسی
91جلسه بیست و ششم 28/08/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صرت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- مفردات آیه
92جلسه بیست و هفتم 29/08/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صرت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- مفردات آیه
93جلسه بیست و هشتم 02/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صرت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- تقریب استدلال- تقریب اول و دوم و بررسی آن
94جلسه بیست و نهم 03/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صرت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- تقریب استدلال- تقریب سوم و بررسی آن
95جلسه سی ام 04/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- تقریب استدلال- تقریب سوم- اشکالات محقق خویی به تقریب سوم و بررسی آن
96جلسه سی و یکم 05/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- کلام محقق خویی درباره معنای آیه- اشکالات آیت الله حکیم به استدلال به آیه و بررسی آن
97جلسه سی و دوم 06/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- کلام آیت الله حکیم در مورد معنای آیه و بررسی آن
98جلسه سی و سوم 09/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن- کلام شهید مطهری
99جلسه سی و چهارم 10/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- بررسی کلام شهید مطهری
100جلسه سی و پنجم 11/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول:آیه 30 سوره نور- کلام شهید مطهری- اشکال سوم و چهارم و بررسی آنها
101جلسه سی و ششم 12/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- کلام شهید مطهری- اشکال چهارم و بررسی آن- حق در مسئله
102جلسه سی و هفتم 13/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- کلام شهید مطهری- دو قرینه بر مدعا
103جلسه سی و هشتم 17/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- بررسی اشکالات نظر مختار
104جلسه سی و نهم 18/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول: آیه 30 سوره نور- ادامه بررسی اشکالات نظر مختار
105جلسه چهلم 19/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل دوم: آیه 31 سوره نور- سه تقریب و بررسی آنها
106جلسه چهل و یکم 20/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل دوم: آیه 31 سوره نور- سه تقریب و بررسی آنها
107جلسه چهل و دوم 23/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل پنجم تا دهم
108جلسه چهل و سوم 24/05/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- معنای تلذذ و ریبة
109جلسه چهل و چهارم 25/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- بررسی کلی حرمت نظر با تلذذ و ریبة
110جلسه چهل و پنجم 26/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- بررسی ادله اختصاص حرمت به قصد تلذذ
111جلسه چهل و ششم 30/09/1398 مسئله 18- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت نظر با ریبة و بررسی آنها
112جلسه چهل و هفتم 01/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله حرمت- دلیل اول و بررسی آن- دلیل دوم
113جلسه چهل و هشتم 02/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- بررسی دلیل دوم- دلیل سوم
114جلسه چهل و نهم 03/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل سوم و بررسی آن
115جلسه پنجاهم 04/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل چهارم و بررسی آن
116جلسه پنجاه و یکم 07/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل پنجم و بررسی آن- دلیل ششم و بررسی آن- دلیل هفتم
117جلسه پنجاه و دوم 08/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- بررسی دلیل هفتم - دلیل هشتم و بررسی آن- دلیل نهم و بررسی آن
118جلسه پنجاه و سوم 09/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل دهم و بررسی آن
119جلسه پنجاه و چهارم 10/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل یازدهم و بررسی آن- دلیل دوازدهم و بررسی آن
120جلسه پنجاه و پنجم 11/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- بررسی دلیل دوازدهم- دلیل سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و بررسی آنها
121جلسه پنجاه و ششم 15/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل شانزدهم و بررسی آن - اجماع و بررسی آن
122جلسه پنجاه و هفتم 16/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل عقلی و بررسی آن - سیره و بررسی آن
123جلسه پنجاه و هشتم 17/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین
124جلسه پنجاه و نهم 22/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین دلیل اول:آیات- آیه سوم و بررسی آن- دلیل دوم: روایات- روایت اول و بررسی آن
125جلسه شصتم 23/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین - دلیل دوم: روایات- طایفه اول- روایت دوم و سوم و بررسی آن
126جلسه شصت و یکم 24/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دوم و سوم و بررسی آنها
127جلسه شصت و دوم 25/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه چهارم و بررسی آن
128جلسه شصت و سوم 28/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه پنجم و بررسی آن- طایفه ششم و بررسی آن
129جلسه شصت و چهارم 29/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه ششم و هفتم و بررسی آنها
130جلسه شصت و پنجم 30/10/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین - دلیل دوم: روایات- بررسی طایفه ششم و هفتم – طایفه هشتم و بررسی آن
131جلسه شصت و ششم 01/11/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین - دلیل دوم: روایات- طایفه نهم
132جلسه شصت و هفتم 02/11/1398 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- تقریب استدلال - دو اشکال به طایفه نهم
2379جلسه شصت و هشتم 1398/11/12 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- بررسی اشکال اول به طایفه نهم
2380جسه شصت و نهم 1398/11/13 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- اشکال دوم به طایفه نهم و بررسی آن- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین
2381جلسه هفتادم 1398/11/14 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات-- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات
2382جلسه هفتاد و یکم 1398/11/15 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات-- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات
2383جلسه هفتاد و دوم 1398/11/16 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات
2384جلسه هفتاد و سوم 1398/11/19 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات
2385جلسه هفتاد و چهارم 1398/11/20 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- بررسی دو اشکال در مورد روایت فضیل بن یسار
2386جلسه هفتاد و پنجم 1398/11/21 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه یازدهم- دلیل سوم- دلیل چهارم
2387جلسه هفتاد و ششم 1398/11/27 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة - قول سوم: تفصیل بین نظر او و تکرار نظر
2388جلسه هفتاد و هفتم 1398/11/28 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة - ادله بررسی قول سوم: (تفصیل بین نظر او و تکرار نظر)- قول چهارم و بررسی آن
2389جلسه هفتاد و هشتم 1398/11/29 مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة - قول چهارم- بررسی اشکالات صاحب جواهر
2390جلسه هفتاد و نهم 1398/11/30 مسئله 18- مقام دوم: تنبیه: حکم نظر به قدمین- ادله جواز- دلیل اول و بررسی آن