خارج اصول 98-99(سال یازدهم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
1جلسه اول 30/06/1398 تقسیمات واجب – تقسیم سوم: واجب موقت و غیر موقت
2جلسه دوم 31/06/1398 تقسیم سوم واجب – در مورد واجب مضیق و موسع مطلب دوم: اشکال
3جلسه سوم 01/07/1398 تقسیم سوم واجب – مطلب دوم: اشکال در مورد واجب موسع و پاسخ آن
4جلسه چهارم 02/07/1398 تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت - تبیعة القضاء للاداء
5جلسه پنجم 06/07/1398 تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت - تبیعة القضاء للاداء –
6جلسه ششم 07/07/1398 تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت - تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگ
7جلسه هفتم 08/07/1398 تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت - تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر – اشکالات صاحب منتقی الاصول به محقق نایینی
8جلسه هشتم 09/08/1398 تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت - تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر بررسی اشکالات صاحب منتقی الاصول - بررسی جریان استصحاب برای اثبات قضاء
9جلسه نهم 10/07/1398 تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت - تبیعة القضاء للاداء – بررسی جریان استصحاب برای اثبات قضاء – اشکال و پاسخ
10جلسه دهم 13/07/1398 الامر بالامر بشئ
11جلسه یازدهم 15/07/1398 الامر بعد الامر
12جلسه دوازدهم 16/07/1398 کلام محقق خراسانی – دو اشکال و پاسخ بعضی از بزرگان
13جلسه سیزدهم 17/07/1398 معنا و مفهوم ماده و هیئت نهی – حق در مسئله
14جلسه چهاردهم 11/08/1398 کلام محقق خراسانی در تعلق طلب به ترک فعل و بررسی آن
15جلسه پانزدهم 12/08/1398 منشأ تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – قول اول و بررسی آن
16جلسه شانزدهم 13/08/1398 تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – قول دوم و بررسی آن
17جلسه هفدهم 14/08/1398 منشأ تفاوت بین امر و نهی در کیفیت امتثال – قول دوم و بررسی آن
18جلسه هیجدهم 18/08/1398 تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – قول دوم و بررسی آن
19جلسه نوزدهم 19/08/1398 تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – بررسی قول دوم – کلام محقق خراسانی در دفع یک توهم – قول سوم
20جلسه بیستم 20/08/1398 منشأ استمرار نهی بعد از مخالفت با آن – کلام محقق خراسانی و بررسی آن - کلام محقق نایینی
21جلسه بیست و یکم 21/08/1398 استمرار نهی بعد از مخالف با آن – بررسی وجه اول – وجه دوم و بررسی آن
22جلسه بیست و دوم 22/08/1398 استمرار نهی پس از مخالف با آن – وجه چهارم و بررسی آن
23جلسه بیست و سوم 25/08/1398 استمرار نهی پس از مخالفت با آن – وجه پنجم- حق در مسئله
24جلسه بیست و چهارم 26/08/1398 اجتماع امر و نهی – عنوان بحث
25جلسه بیست و پنجم 27/08/1398 اجتماع امر و نهی –مقدمه اول: معنای واحد – 1. کلام محقق خراسانی
26جلسه بیست و ششم 28/08/1398 اجتماع امر و نهی –مقدمه اول: معنای واحد – 1. کلام محقق خراسانی و بررسی آن 2. کلام محقق نایینی و بررسی آن
27جلسه بیست و هفتم 29/08/1398 اجتماع امر و نهی –مقدمه اول: معنای واحد – 3. کلام بعض از بزرگان و بررسی آن 4. کلام امام خمینی – حق در مسئله
28جلسه بیست و هشتم 02/09/1398 اجتماع امر و نهی – مقدمه دوم : فرق مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله مسئله اقتضای نهی للفساد
29جلسه بیست و نهم 03/09/1398 اجتماع امر و نهی – مقدمه دوم: فرق مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله اقتضاء نهی للفساد – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی - وجه سوم (کلام امام خمینی)
30جلسه سی ام 04/09/1398 اجتماع امر و نهی – مقدمه سوم – آیا مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است یا خیر؟ بررسی ادعای محقق خراسانی
31جلسه سی و یکم 05/09/1398 اجتماع امر و نهی – مقدمه سوم – آیا مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است یا خیر؟ - ادامه بررسی کلام محقق خراسانی –کلام محقق نایینی و بررسی آن
32جلسه سی و دوم 06/09/1398 اجتماع امر و نهی – مقدمه سوم : آیا مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است یا خیر؟ - کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – مقدمه چهارم: مسئله اجتماع امر ونهی لفظی است یا عقلی؟
33جلسه سی و سوم 09/09/1398 اجتماع امر و نهی- مقدمه چهام: پاسخ محقق خراسانی به اشکال مقدر – مقدمه پنجم
34جلسه سی و چهارم 10/09/1398 اجتماع امر و نهی- مقدمه ششم: بررسی اخذ قید مندوحه در محل نزاع
35جلسه سی و پنجم 11/09/1398 اجتماع امر و نهی- مقدمه ششم – اشکالات محقق اصفهانی به محقق خراسانی
36جلسه سی و ششم 12/09/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه ششم – کلام محقق اصفهانی درباره عدم لزوم اخذ قید مندوحة
37جلسه سی و هفتم 13/09/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه هفتم –بررسی ارتباط بین این مسئله و مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع
38جلسه سی و هشتم 17/09/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه هفتم – بررسی کلام محقق خراسانی
39جلسه سی و نهم 18/09/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه هشتم – دو فرض در مسئله – غرض از انعقاد مقدمه هشتم
40جلسه چهلم 19/09/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم
41جلسه چهل و یکم 20/09/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی
42جلسه چهل و دوم 23/09/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی – اشکال به امام خمینی
43جلسه چهل و سوم 24/09/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم –بررسی پاسخ به اشکال امام خمینی– مقدمه دهم
44جلسه چهل و چهارم 25/09/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه دهم: ثمره نزاع در اجتماع امر و نهی
45جلسه چهل و پنجم 26/09/1398 اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم – غرض از ذکر این مقدمه – راههای تصحیح عمل عبادی در کلام محقق خراسانی
46جلسه چهل و ششم 30/09/1398 اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم – غرض از ذکر این مقدمه – اشکالات محقق نایینی به وجوه سه گانه محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی
47جلسه چهل و هفتم 01/10/1398 اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم – راه حل محقق نایینی برای تصحیح عمل عبادی
48جلسه چهل و هشتم 02/10/1398 اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– بررسی راه حل محقق نایینی برای تصحیح عمل عبادی
49جلسه چهل و نهم 03/10/1398 اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– ادامه بررسی راه حل محقق نایینی – کلام محقق بروجردی و بررسی آن
50جلسه پنجاهم 04/10/1398 اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– بررسی کلام محقق بروجردی – حق در مسئله
51جلسه پنجاه و یکم 07/10/1398 اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– حق در مسئله
52جلسه پنجاه و دوم 08/10/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم: شروط جریان نزاع در مقام
53جلسه پنجاه و سوم 09/10/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم: شروط جریان نزاع در مقام – نسبت عموم و خصوص مطلق بین دو عنوان
54جلسه پنجاه و چهارم 10/10/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم– شروط جریان نزاع در مقام – 4- نسبت عموم و خصوص من وجه – کلام محقق نایینی
55جلسه پنجاه و پنجم 11/10/1398 اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم– بررسی شروط سه گانه محقق نایینی در فرض عموم و خصوص من وجه
56جلسه پنجاه و ششم 15/10/1398 اجتماع امر و نهی–اقوال – ادله قائلین به امتناع
57جلسه پنجاه و هفتم 16/10/1398 اجتماع امر و نهی–ادله قائلین به امتناع – بررسی دلیل اول
58جلسه پنجاه و هشتم 17/10/1398 اجتماع امر و نهی–ادله امتناع – دلیل اول و بررسی آن – اشکال محقق اصفهانی و بررسی آن
59جلسه پنجاه و نهم 22/10/1398 اجتماع امر و نهی– ادله قائلین به امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – اشکال محقق نایینی به مقدمه سوم
60جلسه شصتم 23/10/1398 اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – بررسی اشکال محقق نایینی به مقدمه سوم
61جلسه شصت و یکم 24/10/1398 اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – بررسی اشکال صاحب منتقی الاصول – بررسی کلام محقق نایینی – بررسی کلی دلیل اول
62جلسه شصت و دوم 25/10/1398 اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل دوم و بررسی آن
63جلسه شصت و سوم 28/10/1398 اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل سوم و بررسی آن
64جلسه شصت و چهارم 29/10/1398 اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل چهارم و بررسی آن
65جلسه شصت و پنجم 30/10/1398 اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل چهارم
452جلسه شصت و ششم 01/11/1398 اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل اول و بررسی آن
508جلسه شصت و هفتم 02/11/1398 اجتماع امر و نهی – ادله جواز – دلیل دوم و بررسی آن
530جلسه شصت و هشتم 12/11/1398 اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل سوم و چهارم و بررسی آن‎ها
649جلسه شصت و نهم 1398/11/13 اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل پنجم و بررسی آن
679جلسه هفتادم 1398/11/14 اجتماع امر و نهی– ادله جواز - اشکالات دلیل پنجم
680جلسه هفتاد و یکم 1398/11/15 اجتماع امر و نهی– ادله جواز - دلیل ششم: مقدمه اول و دوم
681جلسه هفتاد و دوم 1398/11/16 اجتماع امر و نهی– ادله جواز دلیل ششم - مقدمه سوم
1262هفتاد و سوم 1398/11/19 جلسه هفتاد و سوم اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم – مقدمه چهارم
1263جلسه هفتاد و چهارم 1398/11/20 اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم – تتمه مقدمه چهارم (پاسخ به یک شبهه)
2374جلسه هفتاد و پنجم 1398/11/21 اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم - نتیجه
2375جلسه هفتاد و ششم 1398/11/27 اجتماع امر و نهی– تفصیلات در مسئله – تفصیل اول و دوم و بررسی آن‎ها
2376جلسه هفتاد و هفتم 1398/11/28 اجتماع امر و نهی – تفصیل سوم و چهارم و بررسی آن‎ها
2377جلسه هفتاد و هشتم 1398/11/29 اجتماع امر و نهی– تفصیل پنجم و بررسی آن – تبیهات : تنبیه اول
2378جلسه هفتاد و نهم 1398/11/30 اجتماع امر و نهی– تنبیهات – تنبیه اول: عبادات مکروهه – راه حل اجمالی محقق خراسانی