خارج اصول ۹۸-۹۹(سال یازدهم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۱جلسه اول ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ تقسیمات واجب – تقسیم سوم: واجب موقت و غیر موقت
۲جلسه دوم ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تقسیم سوم واجب – در مورد واجب مضیق و موسع مطلب دوم: اشکال
۳جلسه سوم ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تقسیم سوم واجب – مطلب دوم: اشکال در مورد واجب موسع و پاسخ آن
۴جلسه چهارم ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت - تبیعة القضاء للاداء
۵جلسه پنجم ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت - تبیعة القضاء للاداء –
۶جلسه ششم ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت - تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگ
۷جلسه هفتم ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت - تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر – اشکالات صاحب منتقی الاصول به محقق نایینی
۸جلسه هشتم ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت - تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر بررسی اشکالات صاحب منتقی الاصول - بررسی جریان استصحاب برای اثبات قضاء
۹جلسه نهم ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت - تبیعة القضاء للاداء – بررسی جریان استصحاب برای اثبات قضاء – اشکال و پاسخ
۱۰جلسه دهم ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ الامر بالامر بشئ
۱۱جلسه یازدهم ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ الامر بعد الامر
۱۲جلسه دوازدهم ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ کلام محقق خراسانی – دو اشکال و پاسخ بعضی از بزرگان
۱۳جلسه سیزدهم ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ معنا و مفهوم ماده و هیئت نهی – حق در مسئله
۱۴جلسه چهاردهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ کلام محقق خراسانی در تعلق طلب به ترک فعل و بررسی آن
۱۵جلسه پانزدهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ منشأ تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – قول اول و بررسی آن
۱۶جلسه شانزدهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – قول دوم و بررسی آن
۱۷جلسه هفدهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ منشأ تفاوت بین امر و نهی در کیفیت امتثال – قول دوم و بررسی آن
۱۸جلسه هیجدهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – قول دوم و بررسی آن
۱۹جلسه نوزدهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – بررسی قول دوم – کلام محقق خراسانی در دفع یک توهم – قول سوم
۲۰جلسه بیستم ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ منشأ استمرار نهی بعد از مخالفت با آن – کلام محقق خراسانی و بررسی آن - کلام محقق نایینی
۲۱جلسه بیست و یکم ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ استمرار نهی بعد از مخالف با آن – بررسی وجه اول – وجه دوم و بررسی آن
۲۲جلسه بیست و دوم ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ استمرار نهی پس از مخالف با آن – وجه چهارم و بررسی آن
۲۳جلسه بیست و سوم ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ استمرار نهی پس از مخالفت با آن – وجه پنجم- حق در مسئله
۲۴جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ اجتماع امر و نهی – عنوان بحث
۲۵جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ اجتماع امر و نهی –مقدمه اول: معنای واحد – ۱. کلام محقق خراسانی
۲۶جلسه بیست و ششم ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ اجتماع امر و نهی –مقدمه اول: معنای واحد – ۱. کلام محقق خراسانی و بررسی آن ۲. کلام محقق نایینی و بررسی آن
۲۷جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ اجتماع امر و نهی –مقدمه اول: معنای واحد – ۳. کلام بعض از بزرگان و بررسی آن ۴. کلام امام خمینی – حق در مسئله
۲۸جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ اجتماع امر و نهی – مقدمه دوم : فرق مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله مسئله اقتضای نهی للفساد
۲۹جلسه بیست و نهم ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ اجتماع امر و نهی – مقدمه دوم: فرق مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله اقتضاء نهی للفساد – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی - وجه سوم (کلام امام خمینی)
۳۰جلسه سی ام ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ اجتماع امر و نهی – مقدمه سوم – آیا مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است یا خیر؟ بررسی ادعای محقق خراسانی
۳۱جلسه سی و یکم ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ اجتماع امر و نهی – مقدمه سوم – آیا مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است یا خیر؟ - ادامه بررسی کلام محقق خراسانی –کلام محقق نایینی و بررسی آن
۳۲جلسه سی و دوم ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ اجتماع امر و نهی – مقدمه سوم : آیا مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است یا خیر؟ - کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – مقدمه چهارم: مسئله اجتماع امر ونهی لفظی است یا عقلی؟
۳۳جلسه سی و سوم ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ اجتماع امر و نهی- مقدمه چهام: پاسخ محقق خراسانی به اشکال مقدر – مقدمه پنجم
۳۴جلسه سی و چهارم ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ اجتماع امر و نهی- مقدمه ششم: بررسی اخذ قید مندوحه در محل نزاع
۳۵جلسه سی و پنجم ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ اجتماع امر و نهی- مقدمه ششم – اشکالات محقق اصفهانی به محقق خراسانی
۳۶جلسه سی و ششم ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ اجتماع امر و نهی– مقدمه ششم – کلام محقق اصفهانی درباره عدم لزوم اخذ قید مندوحة
۳۷جلسه سی و هفتم ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ اجتماع امر و نهی– مقدمه هفتم –بررسی ارتباط بین این مسئله و مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع
۳۸جلسه سی و هشتم ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ اجتماع امر و نهی– مقدمه هفتم – بررسی کلام محقق خراسانی
۳۹جلسه سی و نهم ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ اجتماع امر و نهی– مقدمه هشتم – دو فرض در مسئله – غرض از انعقاد مقدمه هشتم
۴۰جلسه چهلم ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم
۴۱جلسه چهل و یکم ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی
۴۲جلسه چهل و دوم ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی – اشکال به امام خمینی
۴۳جلسه چهل و سوم ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ اجتماع امر و نهی– مقدمه نهم –بررسی پاسخ به اشکال امام خمینی– مقدمه دهم
۴۴جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ اجتماع امر و نهی– مقدمه دهم: ثمره نزاع در اجتماع امر و نهی
۴۵جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم – غرض از ذکر این مقدمه – راههای تصحیح عمل عبادی در کلام محقق خراسانی
۴۶جلسه چهل و ششم ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم – غرض از ذکر این مقدمه – اشکالات محقق نایینی به وجوه سه گانه محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی
۴۷جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم – راه حل محقق نایینی برای تصحیح عمل عبادی
۴۸جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– بررسی راه حل محقق نایینی برای تصحیح عمل عبادی
۴۹جلسه چهل و نهم ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– ادامه بررسی راه حل محقق نایینی – کلام محقق بروجردی و بررسی آن
۵۰جلسه پنجاهم ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– بررسی کلام محقق بروجردی – حق در مسئله
۵۱جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– حق در مسئله
۵۲جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم: شروط جریان نزاع در مقام
۵۳جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم: شروط جریان نزاع در مقام – نسبت عموم و خصوص مطلق بین دو عنوان
۵۴جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم– شروط جریان نزاع در مقام – ۴- نسبت عموم و خصوص من وجه – کلام محقق نایینی
۵۵جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم– بررسی شروط سه گانه محقق نایینی در فرض عموم و خصوص من وجه
۵۶جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ اجتماع امر و نهی–اقوال – ادله قائلین به امتناع
۵۷جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ اجتماع امر و نهی–ادله قائلین به امتناع – بررسی دلیل اول
۵۸جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ اجتماع امر و نهی–ادله امتناع – دلیل اول و بررسی آن – اشکال محقق اصفهانی و بررسی آن
۵۹جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اجتماع امر و نهی– ادله قائلین به امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – اشکال محقق نایینی به مقدمه سوم
۶۰جلسه شصتم ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – بررسی اشکال محقق نایینی به مقدمه سوم
۶۱جلسه شصت و یکم ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – بررسی اشکال صاحب منتقی الاصول – بررسی کلام محقق نایینی – بررسی کلی دلیل اول
۶۲جلسه شصت و دوم ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل دوم و بررسی آن
۶۳جلسه شصت و سوم ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل سوم و بررسی آن
۶۴جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل چهارم و بررسی آن
۶۵جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل چهارم
۴۵۲جلسه شصت و ششم ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل اول و بررسی آن
۵۰۸جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ اجتماع امر و نهی – ادله جواز – دلیل دوم و بررسی آن
۵۳۰جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل سوم و چهارم و بررسی آن‎ها
۶۴۹جلسه شصت و نهم ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل پنجم و بررسی آن
۶۷۹جلسه هفتادم ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ اجتماع امر و نهی– ادله جواز - اشکالات دلیل پنجم
۶۸۰جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اجتماع امر و نهی– ادله جواز - دلیل ششم: مقدمه اول و دوم
۶۸۱جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ اجتماع امر و نهی– ادله جواز دلیل ششم - مقدمه سوم
۱۲۶۲هفتاد و سوم ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ جلسه هفتاد و سوم اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم – مقدمه چهارم
۱۲۶۳جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم – تتمه مقدمه چهارم (پاسخ به یک شبهه)
۲۳۷۴جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم - نتیجه
۲۳۷۵جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ اجتماع امر و نهی– تفصیلات در مسئله – تفصیل اول و دوم و بررسی آن‎ها
۲۳۷۶جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ اجتماع امر و نهی – تفصیل سوم و چهارم و بررسی آن‎ها
۲۳۷۷جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ اجتماع امر و نهی– تفصیل پنجم و بررسی آن – تبیهات : تنبیه اول
۲۳۷۸جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ اجتماع امر و نهی– تنبیهات – تنبیه اول: عبادات مکروهه – راه حل اجمالی محقق خراسانی