یکشنبه 1 خرداد 1401 - 11:28

آرشیو

قاعده تقیه

قاعده تقیه

اسفند 14, 1400

« قاعده تقیه»، از قواعد فقهی است که در بعد اجتماعی و سیاسی کاربرد دارد؛ از این رو می توان آن را در شمار «قواعد فقه سیاسی» دانست و از این منظر موضوع بحث و دقت نظر قرار داد. این نوشتار حاصل درس های خارج «قواعد فقهی» آیت الله سید مجتبی نور مفیدی درباره قاعده […]