خارج فقه – کتاب النکاح – مسئله 24 تحریر الوسیله

 


آدرس صفحه اینستاگرام استاد

https://instagram.com/doroos_noormofidi?igshid=10q9qxz3bslvk