خارج اصول – مفاهیم

تاریخ شروع: 1399/06/22

زمان : 8 صبح

مکان: با توجه به شرایط موجود تا اطلاع ثانوی دروس به صورت مجازی از طریق سایت

www.madras-online.com

و صفحه اینستاگرام ایشان به آدرس:

https://instagram.com/doroos_noormofidi?igshid=10q9qxz3bslvk

برگزار می گردد.