تفسیر – سوره بقره – آیه 35

تاریخ شروع: 1399/06/31

زمان: ساعت 10 صبح – روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه.

مکان: با توجه به شرایط موجود تا اطلاع ثانوی دروس به صورت مجازی از طریق سایت:
www.madras-online.com
و صفحه اینستاگرام ایشان به آدرس:

https://instagram.com/doroos_noormofidi?igshid=10q9qxz3bslvk

برگزار می گردد.