مقدمه اي بر کتاب ضوابط الرضاع

کتاب «ضوابط الرضاع» يکي از آثار ارزشمند ميرمحمد باقر داماد استرآبادي ملقب به «ميرداماد» مي باشد که تاکنون به صورت مخطوط باقي مانده و اينک با سعي و کوشش وافر فاضل محترم جناب آقاي حجت منگنه چي پس از مقابله نسخه هاي متعدد خطي از اين کتاب و استخراج مصادر و با همکاري مرکز فقهي ائمه اطهار (عليهم السلام) و مساعي جمليه رياست محترم مرکز، آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لکنراني به صورت فعلي در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد.

آثار به جای مانده از عالمان ديني، سرمايه های ارزشمندی است که حاصل زحمات طاقت فرسا و رنج های بی شمار اين ستارگان آسمان مکتب اهل بيت عليهم السلام بوده و احياء ميراث گران سنگ علمای سلف نه تنها پاسداشت تلاش مجدانه آن بزرگان و تکريم و تعظيم نسبت به آنان و شکر نعمت الهی محسوب می شود بلکه مشعل فروزانی است فرا روی دلبستگان اين مکتب که در پرتو نور افشانی اين انوار ساطعه، در صراط مستقيم حرکت کرده و مسئوليت دينی خويش را بر پايه های استوار انديشه عالمان سترگ ايفا نمايند.
بر اساس، يکی از مهم ترين فعاليت های موسسه فرهنگی ميرداماد، که توسط حضرت آيت الله سيد کاظم نور مفيدی تأسيس شده، احيای آثار انديشمندان استرآباد و جرجان می باشد که  سهم انکار ناپذيری در تحکيم و تعميق علوم اسلامی و معارف الهی داشته اند.
کتاب «ضوابط الرضاع» يکی از آثار ارزشمند ميرمحمد باقر داماد استرآبادی ملقب به «ميرداماد» می باشد که تاکنون به صورت مخطوط باقی مانده و اينک با سعی و کوشش وافر فاضل محترم جناب آقای حجت منگنه چی پس از مقابله نسخه های متعدد خطی از اين کتاب و استخراج مصادر و با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار (عليهم السلام) و مساعی جمليه رياست محترم مرکز، آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لکنرانی به صورت فعلی در اختيار علاقمندان قرار می گيرد.
جهت آشنايی با سبک فقهی ميرداماد، مقدمه ای از استاد ارجمند و محقق گرامی حضرت حجه الاسلام و المسلمين سيد مجتبی نور مفيدي، رئيس موسسه فرهنگی ميرداماد، گنجانده شده است. اين مقدمه در واقع مقاله ای است که ايشان به مناسبت برگزاری همايش دو حکيم استرآباد «ميرداماد و ميريفندرسکي» ، جهت ارائه در اين همايش به رشته ی تحرير در آوره و از آن جا که به معرفی روش استنباطی ميرداماد می پردازد و مناسب با اين کتاب می باشد به عنوان مقدمه در اين کتاب آمده است.
موسسه فرهنگی ميرداماد