سخنراني غيبت و حيرت

آن چه پيش رو داريد متن سخنراني استاد سيد مجتبي نور مفيدي در روز نيمه شعبان 1435 مصادف با روز جمعه 23 خرداد 1393 است که در مراسم دعاي ندبه در محل امام زاده نور گرگان ايراد و پس از تنظيم در اختيار شما منتظر گرامي قرار ميگيرد

آن چه پيش رو داريد متن سخنرانی استاد سيد مجتبی نور مفيدی در روز نيمه شعبان 1435 مصادف با روز جمعه 23 خرداد 1393 است که در مراسم دعای ندبه در محل امام زاده نور گرگان ايراد و پس از تنظيم در اختيار شما منتظر گرامی قرار ميگيرد