بررسي نظريه خطابات قانونية

بدون ترديد امام خميني (رحمه الله) شخصيتي بزرگ و انديشمندي والامقام است که ژرف نگري و ابتکارات و ابداعات وي، چه در صحنه عمل و چه در پهنه فکر و نظر، او را از اقران و امثال خود ممتاز کرده و به حق، پرداختن به آرا و نظريات او به ويژه در حوزه علميه قم امري ضروري است.

بدون ترديد امام خمينی (رحمه الله) شخصيتی بزرگ و انديشمندی والامقام است که ژرف نگری و ابتکارات و ابداعات وي، چه در صحنه عمل و چه در پهنه فکر و نظر، او را از اقران و امثال خود ممتاز کرده و به حق، پرداختن به آرا و نظريات او به ويژه در حوزه علميه قم امری ضروری است.
متأسفانه گاهی مشاهده می شود، بسياری از آرا و مبانی امام (رحمه الله) حتی نزد فضلای حوزه، ناشناخته مانده و يا تصوير ناقصی از آن ارائه می شود و اين مسئله ضرورت فوق الذکر را مضاعف می نمايد.
نظريه خطابات قانونيه يکی از ابداعات ارزشمند آن فقيه سترگ و اصولی بزرگ است و قبل از او سابقه ای ندارد. اين نظريه ضمن آن که نظريه ای نزديک به فهم و درک عُقلا و مطابق روش آنان است، آثار و نتايج مهمی در فقه و اصول بر جای گذاشته و برخی از مشکلات و عويضات مسائل اين دو علم را برطرف نموده است.
تلاش اصلی در اين اثر بر تبيين و تشريح اين نظريه و آثار آن و سپس پاسخ به برخی از مهم ترين اشکالات وارد بر آن بوده است.
آن چه پيش روی داريد، مطالبی است که اين جانب چند سال قبل در درس خارج اصول و به مناسبت بحث از چگونگی تشريع احکام و در ضمن مباحث حکم شرعی برای جمعی از فضلا ارائه نموده ام.
توصيه های مکرر محقق ارزشمند و برادر ارجمندم، آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني، مبتنی بر نشر اين اثر موجب گرديد آن مطالب پس از تنظيم و عليرغم اختصار و اجمال در اختيار شما عزيزان قرار می گيرد.
بديهی است اثری که بنای آن بر اختصار واجمال است، دارای نقص و کاستی هايی نيز می باشد، ولی انتظار آن است که نقص ها و اشکالاتی که ناشی از اختصار و اجمال نيست، بزرگوارانه به اين جانب تذکر داده شود.
در پايان بر خود لازم می دانم ياد استاد بزرگوارم، مرجع راحل عظيم الشأن، حضرت آيت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمه الله) را که با تأسيس مرکز فقهی ائمه اطهار (عليهم السلام) گام مهمی در جهت تقويت اجتهاد و فقاهت برداشت، گرامی داشته و به روح پاک آن فقيه آينده نگر درود فرستم که اين مرکز را که اکنون همچون نگينی بر تارک حوزه می درخشد، بنيان نهاد.
هم چنين شايسته است از همکاری حجج الاسلام آقايان رستمانی و  محمد زاده در آماده سازی اين اثر تشکر نموده  از رياست مرکز فقهی ائمه اطهار (عليهم السلام) و هم چنين حجة الاسلام و المسلمين آقای فاضل کاشاني، مدير آن مرکز قدردانی نمايم.
سيد مجتبی نور مفيدي،
قم- خرداد 1393

 فهرست مطالب

 مقدمه مركز
 پـيش گفتـار
 اشــاره
 
 فصل اول: جعل حكم شرعى و قضيه حقيقيه و خارجيه
مقدمه
 
گفتار اول: قضيه حقيقيه و خارجيه از نظر منطقيين
     نظر حاجى سبزوارى
     تفاوت نظر ابن سينا و حاجى سبزوارى
 
گفتار دوم: نگاهى اجمالى به قضيه حقيقيه و خارجيه از نظر اصوليين
گفتار سوم: ديدگاه مشهور و بررسى آن
     بخش اول كلام محقّق نائينى
          تعريف قضيه حقيقيه و خارجيه
          تفاوت‏هاى قضيه حقيقيه و خارجيه در نظر محقّق نائينى
     بخش دوم كلام محقق نائينى
          خلط در كلام اهل معقول
          خلط در كلام اصوليين
          بررسى كلام محقّق نائينى
          اشكال به فرق اول
          اشكال به فرق دوم
          اشكال به فرق سوم
          اشكال به فرق چهارم
          اشكال به فرق پنجم
          اشكال به فرق ششم
 
گفتار چهارم: ديدگاه محقّق عراقى و بررسى آن
     ديدگاه محقّق عراقى
          بررسى ديدگاه محقّق عراقى
گفتار پنجم: ديدگاه امام خمينى  رحمه‏الله
 
 فصل دوم: جعل حكم شرعى و خطابات قانونيه و شخصيه
 
گفتار اول: متعلّق اوامر و نواهى از ديدگاه امام  رحمه‏الله
 
گفتار دوم: مخاطب خطابات شرعيه از ديدگاه امام خمينى  رحمه‏الله
 
گفتار سوم: تفاوت خطابات شخصيه و قانونيه
          وجه اول
          وجه دوم
          نـكتـه
 
گفتار چهارم: ادله و شواهد نظريه خطابات قانونيه
     دليل اول
     دليل دوم
     دليل سوم
     دليل چهارم
     دليل پنجم
     دليـل شـشم
     دليل هفتم
     دليل هشتم
     دليـل نهـم
 
گفتار پنجم: دو تنـبيـه
     تنبيه اول
     تنبيه دوم
 
گفتار ششم: آثار نظريه خطابات قانونيه
     الـف) در فقـه
          اثر اول
          اثـر دوم
          اثر سوم
          اثر چهارم
          اثر پنجم
     ب) در اصـول
          اثر اول
          اثر دوم
          اثر سوم
          اثر چهارم
          اثر پنجم
          اثر ششم
          اثر هفتم
          اثر هشتم
          اثر نهم
          اثر دهم
 
گفتار هفتم: بررسى اشكالات نظريه خطابات قانونيه
     اشكال اول
          پـاسـخ
     اشكال دوم
          پـاسـخ
     اشكال سوم
          پـاسـخ
     اشكال چهارم
          پـاسـخ
     اشكال پنجم
          پـاسـخ
     اشكال ششم
          پـاسـخ
     اشكال هفتم
          پـاسـخ
     اشكال هشتم
          پـاسـخ
     اشكال نهم
          پـاسـخ
     اشكال دهم
          پـاسـخ
     اشكال يازدهم
          پـاسـخ
     اشكال دوازدهم
          پـاسـخ
     اشكال سيزدهم
          پـاسـخ
     اشكال چهاردهم
          پـاسـخ
     اشكال پانزدهم
          پـاسـخ
     اشكال شانزدهم
          پـاسـخ
     اشكال هفدهم
          پـاسـخ
 
     نتيجه كلّی