المناط في بلوغ الفتاة

اين کتاب که به زبان عربي نوشته شده است رسالة نسبتاً مفصلي راجع به مسألة بلوغ دختران است که در آن ضمن طرح کلياتي دربارة مسألة بلوغ، به بررسي نشانه‏ هاي طبيعي بلوغ دختران، تحت عنوان بلوغ جنسي‌؛ مسألة سن، تحت عنوان بلوغ شرعي، و نيز تعارض بين ادّله و روايات و بررسي اقوال مختلف پرداخته شده است.