آسيب شناسي کلي امر به معروف و نهي از منکر

انحراف بزرگي که تدريجا در دائره امر به معروف و نهي از منکر واقع شده است اين بود که يک توسعه نابجا پيدا کرد. ريشه اين انحراف هم بني اميه و بني عباس بودند. بنيان انحراف در بسياري از مفاهيم ديني توسط اين دو سلسله گذاشته شد.